Dostawy środków farmaceutycznych.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy środków farmaceutycznych.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPotulice
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-01-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Karny
 • Data publikacji ogłoszenia2020-01-16
 • Numer ogłoszenia503320-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503320-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

Zakład Karny: Dostawy środków farmaceutycznych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny, krajowy numer identyfikacyjny 31963500000000, ul. Aleja Parkowa  1 , 89-120  Potulice, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525 874 440, e-mail zp_potulice@sw.gov.pl, faks 525 874 400.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład Karny w Potulicach
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
MiniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal służą WYŁĄCZNIE do składania/wycofywania i zmiany ofert. Wszelka pozostała korespondencja (pytania do treści SIWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia, informacje składanie przez wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej na adres: zp_potulice@sw.gov.pl.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
MiniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy środków farmaceutycznych.
Numer referencyjny: DKw.2232.1.2020.LPM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis znajduje się w formularzu cenowym załącznik nr 1 do siwz. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawy środków farmaceutycznych do Zakładu Karnego w Potulicach. Szczegółowy opis znajduje się w formularzu cenowym załącznik nr 1 do siwz. 2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:od CPV: 33651400-2 3. Ilości szacunkowe produktów wyszczególnionych w grupie 1 i 2 są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość zamawianych produktów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego (wynikających z rotacji pacjentów oraz ze zmian nasilenia poszczególnych jednostek chorobowych, których nie można przewidzieć). 4. Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Dostawa leków z krótszym terminem ważności będzie realizowana po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany postaci farmaceutycznej: 1) w obrębie doustnych postaci o natychmiastowym uwalnianiu (np. tabletki na tabletki powlekane/ kapsułki/ drażetki i odwrotnie) a także tabletek o przedłużonym uwalnianiu na kapsułki o przedłużonym uwalnianiu i odwrotnie, pod warunkiem, iż nie wpłynie to na inne uwzględnione w opisie parametry - np. podzielność tabletki, rozpuszczalność w przewodzie pokarmowym, postać dojelitową itp. 6. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań (a więc liczby jednostek miary w opakowaniu) 1) dowolnie (na opakowania mniejsze lub większe) w odniesieniu do liczby: tabletek/ kapsułek/ czopków/ globulek a także butelek/ pojemników (bez zmiany ich dawki/pojemności). Jeżeli ilość jednostek środka farmaceutycznego w opakowaniu proponowanym przez Wykonawcę jest inna niż określona przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje zmian w formularzu cenowym: kolumna 11,12,13: a) w kolumnie 11 – koryguje ilość jednostek miar (np. tabletek) w opakowaniu b) w kolumnie 12 – koryguje jednostkę miary c) w kolumnie 13 - koryguje liczbę opakowań w taki sposób, aby całkowita ilość jednostek środka farmaceutycznego, była nie mniejsza niż ilość, jakiej żądał w siwz Zamawiający (jeżeli istnieje konieczność zaokrąglenia ilości opakowań Wykonawca zawsze zaokrągla je „w górę“). 7. W sytuacji, kiedy w obrocie nie znajduje się żaden produkt spełniający warunki zawarte w opisie środka farmaceutycznego (np. w przypadku wycofania z obrotu wszystkich leków zawierających daną substancję czynną, wycofania lub zaprzestania produkcji jedynego leku spełniającego warunki zawarte w opisie itp.) w formularzu cenowym należy umieścić taką informację oraz nie wyceniać danej pozycji. Informację powyższą Wykonawca dokumentuje poprzez załączenie do oferty pisemnej decyzji/informacji wystawionej przez upoważniony do tego organ, instytucję lub podmiot. 8. Wszystkie produkty muszą posiadać rejestrację leku (pozwolenie na dopuszczenie do obrotu) zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne lub status wyrobu medycznego w rozumieniu przepisów Ustawy o wyrobach medycznych. Dla każdego wyrobu medycznego na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarcza deklarację zgodności. Zamawiający nie dopuszcza dostaw produktów będących suplementami diety bądź kosmetykami. 9. Miejsce, sposób, terminy dostaw oraz forma i termin płatności. 1) Dostawy w/w środków farmaceutycznych do Działu farmacji szpitala, zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego w Potulicach. 2) Wykonawca dostarczać będzie środki farmaceutyczne własnym transportem, na swój koszt, z zachowaniem warunków zgodnych z warunkami przechowywania leku/wyrobu medycznego określonych przez producenta. 3) Środki farmaceutyczne mają być dostarczane w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz zgodne pod względem numeru serii oraz dat ważności z danymi zamieszczonymi na fakturze. 4) Realizacja dostaw środków farmaceutycznych wymienianych w załączniku nr 1 do umowy nastąpi w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia w godzinach 8:00 – 12:00. 5) Termin płatności: 30 dni, forma płatności: przelew. 10. W związku z ustawą z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym, Zamawiający akceptuje faktury elektroniczne.

II.5) Główny kod CPV: 33651400-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 277610,18
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp oświadczenia: 1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. warunków określonych w niniejszej siwz, Wykonawca składa do oferty następujące dokumenty: a) podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do siwz). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia, o  których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 i ust. 5 pkt 1) i pkt 4), ustawy Pzp, wykonawca składa do oferty następujące dokumenty: a) podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do siwz). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik nr 2.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie dokumentów: a) aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2c) ustawy Pzp jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII ust. I pkt 1 i 2 niniejszej specyfikacji, oświadczeń lub dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których stanowi art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700). W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do wskazania, o które oświadczenia lub dokumenty chodzi i gdzie są one dostępne. 5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty, co jest zgodne z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zażąda (w terminie wskazanym w wezwaniu) od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W sytuacji, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ (należy złożyć wraz z ofertą).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony ustalają, że treść umowy może ulec zmianie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności: a) nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony, a także osób wymienionych w § 6 pkt 1 i/lub pkt 2; b) cen środków farmaceutycznych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku: c) zmiany ceny urzędowej; d) zmiany stawek opłat celnych, wprowadzanych przez uprawniony organ. Cena ulega 3) e) zmianie proporcjonalnie do zmiany stawki celnej; f) zmiany wielkości opakowania w trakcie trwania niniejszej umowy. Cena nie może być wyższa od ceny, która wynikałaby z wyliczenia opartego na zmianie ceny proporcjonalnie do zmiany wielkości opakowania. g) urzędowej stawki podatku VAT na artykuły wymienione w załączniku nr 1 do umowy; h) każdej zmiany, która jest korzystna lub neutralna dla zamawiającego, lub zmiany której nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; i) terminu zakończenia (przedłużenia) obowiązywania niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 pkt 1, z zastrzeżeniem § 3 pkt 3; j) środków farmaceutycznych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, których produkcję albo dystrybucję zaniechano lub chwilowo zaprzestano w trakcie trwania niniejszej umowy. W takim k) przypadku dopuszcza się, po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiającego, dostarczanie przez Wykonawcę biorównoważnego i posiadającego tą samą nazwę międzynarodową środka farmaceutycznego, w cenie nie wyższej niż lek, który zastępuje. Zmiany te nie wymagają potwierdzenia pisemnego w postaci aneksu do umowy. 3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają potwierdzenia pisemnego w postaci aneksu, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 3) i ppkt 6), pkt 5 oraz pkt 7. 4. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy niezwłocznie i pisemnie powiadamia o tym fakcie drugą stronę, uzasadniając zmianę okolicznościami faktycznymi i prawnymi oraz przedkłada propozycję aneksu do umowy. 5. Strony dopuszczają możliwość realizowania dostaw artykułów po cenie niższej niż określonej w załączniku nr 1 do umowy (tzw. promocja). Zmiany te nie wymagają potwierdzenia pisemnego w postaci aneksu do umowy. 6. Wykonawca nie podwyższa cen środków farmaceutycznych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w okresie 3 miesięcy od dnia obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 pkt 1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019 r. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Zgodnie z art. 11 ust 2 uznk przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmujących się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019 r. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Zgodnie z art. 11 ust 2 uznk przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmujących się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Grupa 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis znajduje się w formularzu cenowym załącznik nr 1 do siwz. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawy środków farmaceutycznych do Zakładu Karnego w Potulicach. Szczegółowy opis znajduje się w formularzu cenowym załącznik nr 1 do siwz. 2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:od CPV: 33651400-2 3. Ilości szacunkowe produktów wyszczególnionych w grupie 1 i 2 są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość zamawianych produktów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego (wynikających z rotacji pacjentów oraz ze zmian nasilenia poszczególnych jednostek chorobowych, których nie można przewidzieć). 4. Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Dostawa leków z krótszym terminem ważności będzie realizowana po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany postaci farmaceutycznej: 1) w obrębie doustnych postaci o natychmiastowym uwalnianiu (np. tabletki na tabletki powlekane/ kapsułki/ drażetki i odwrotnie) a także tabletek o przedłużonym uwalnianiu na kapsułki o przedłużonym uwalnianiu i odwrotnie, pod warunkiem, iż nie wpłynie to na inne uwzględnione w opisie parametry - np. podzielność tabletki, rozpuszczalność w przewodzie pokarmowym, postać dojelitową itp. 6. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań (a więc liczby jednostek miary w opakowaniu) 1) dowolnie (na opakowania mniejsze lub większe) w odniesieniu do liczby: tabletek/ kapsułek/ czopków/ globulek a także butelek/ pojemników (bez zmiany ich dawki/pojemności). Jeżeli ilość jednostek środka farmaceutycznego w opakowaniu proponowanym przez Wykonawcę jest inna niż określona przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje zmian w formularzu cenowym: kolumna 11,12,13: a) w kolumnie 11 – koryguje ilość jednostek miar (np. tabletek) w opakowaniu b) w kolumnie 12 – koryguje jednostkę miary c) w kolumnie 13 - koryguje liczbę opakowań w taki sposób, aby całkowita ilość jednostek środka farmaceutycznego, była nie mniejsza niż ilość, jakiej żądał w siwz Zamawiający (jeżeli istnieje konieczność zaokrąglenia ilości opakowań Wykonawca zawsze zaokrągla je „w górę“). 7. W sytuacji, kiedy w obrocie nie znajduje się żaden produkt spełniający warunki zawarte w opisie środka farmaceutycznego (np. w przypadku wycofania z obrotu wszystkich leków zawierających daną substancję czynną, wycofania lub zaprzestania produkcji jedynego leku spełniającego warunki zawarte w opisie itp.) w formularzu cenowym należy umieścić taką informację oraz nie wyceniać danej pozycji. Informację powyższą Wykonawca dokumentuje poprzez załączenie do oferty pisemnej decyzji/informacji wystawionej przez upoważniony do tego organ, instytucję lub podmiot. 8. Wszystkie produkty muszą posiadać rejestrację leku (pozwolenie na dopuszczenie do obrotu) zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne lub status wyrobu medycznego w rozumieniu przepisów Ustawy o wyrobach medycznych. Dla każdego wyrobu medycznego na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarcza deklarację zgodności. Zamawiający nie dopuszcza dostaw produktów będących suplementami diety bądź kosmetykami. 9. Miejsce, sposób, terminy dostaw oraz forma i termin płatności. 1) Dostawy w/w środków farmaceutycznych do Działu farmacji szpitala, zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego w Potulicach. 2) Wykonawca dostarczać będzie środki farmaceutyczne własnym transportem, na swój koszt, z zachowaniem warunków zgodnych z warunkami przechowywania leku/wyrobu medycznego określonych przez producenta. 3) Środki farmaceutyczne mają być dostarczane w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz zgodne pod względem numeru serii oraz dat ważności z danymi zamieszczonymi na fakturze. 4) Realizacja dostaw środków farmaceutycznych wymienianych w załączniku nr 1 do umowy nastąpi w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia w godzinach 8:00 – 12:00. 5) Termin płatności: 30 dni, forma płatności: przelew. 10. W związku z ustawą z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym, Zamawiający akceptuje faktury elektroniczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651400-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 208165,74
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Grupa 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis znajduje się w formularzu cenowym załącznik nr 1 do siwz. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawy środków farmaceutycznych do Zakładu Karnego w Potulicach. Szczegółowy opis znajduje się w formularzu cenowym załącznik nr 1 do siwz. 2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:od CPV: 33651400-2 3. Ilości szacunkowe produktów wyszczególnionych w grupie 1 i 2 są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość zamawianych produktów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego (wynikających z rotacji pacjentów oraz ze zmian nasilenia poszczególnych jednostek chorobowych, których nie można przewidzieć). 4. Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Dostawa leków z krótszym terminem ważności będzie realizowana po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany postaci farmaceutycznej: 1) w obrębie doustnych postaci o natychmiastowym uwalnianiu (np. tabletki na tabletki powlekane/ kapsułki/ drażetki i odwrotnie) a także tabletek o przedłużonym uwalnianiu na kapsułki o przedłużonym uwalnianiu i odwrotnie, pod warunkiem, iż nie wpłynie to na inne uwzględnione w opisie parametry - np. podzielność tabletki, rozpuszczalność w przewodzie pokarmowym, postać dojelitową itp. 6. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań (a więc liczby jednostek miary w opakowaniu) 1) dowolnie (na opakowania mniejsze lub większe) w odniesieniu do liczby: tabletek/ kapsułek/ czopków/ globulek a także butelek/ pojemników (bez zmiany ich dawki/pojemności). Jeżeli ilość jednostek środka farmaceutycznego w opakowaniu proponowanym przez Wykonawcę jest inna niż określona przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje zmian w formularzu cenowym: kolumna 11,12,13: a) w kolumnie 11 – koryguje ilość jednostek miar (np. tabletek) w opakowaniu b) w kolumnie 12 – koryguje jednostkę miary c) w kolumnie 13 - koryguje liczbę opakowań w taki sposób, aby całkowita ilość jednostek środka farmaceutycznego, była nie mniejsza niż ilość, jakiej żądał w siwz Zamawiający (jeżeli istnieje konieczność zaokrąglenia ilości opakowań Wykonawca zawsze zaokrągla je „w górę“). 7. W sytuacji, kiedy w obrocie nie znajduje się żaden produkt spełniający warunki zawarte w opisie środka farmaceutycznego (np. w przypadku wycofania z obrotu wszystkich leków zawierających daną substancję czynną, wycofania lub zaprzestania produkcji jedynego leku spełniającego warunki zawarte w opisie itp.) w formularzu cenowym należy umieścić taką informację oraz nie wyceniać danej pozycji. Informację powyższą Wykonawca dokumentuje poprzez załączenie do oferty pisemnej decyzji/informacji wystawionej przez upoważniony do tego organ, instytucję lub podmiot. 8. Wszystkie produkty muszą posiadać rejestrację leku (pozwolenie na dopuszczenie do obrotu) zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne lub status wyrobu medycznego w rozumieniu przepisów Ustawy o wyrobach medycznych. Dla każdego wyrobu medycznego na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarcza deklarację zgodności. Zamawiający nie dopuszcza dostaw produktów będących suplementami diety bądź kosmetykami. 9. Miejsce, sposób, terminy dostaw oraz forma i termin płatności. 1) Dostawy w/w środków farmaceutycznych do Działu farmacji szpitala, zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego w Potulicach. 2) Wykonawca dostarczać będzie środki farmaceutyczne własnym transportem, na swój koszt, z zachowaniem warunków zgodnych z warunkami przechowywania leku/wyrobu medycznego określonych przez producenta. 3) Środki farmaceutyczne mają być dostarczane w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz zgodne pod względem numeru serii oraz dat ważności z danymi zamieszczonymi na fakturze. 4) Realizacja dostaw środków farmaceutycznych wymienianych w załączniku nr 1 do umowy nastąpi w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia w godzinach 8:00 – 12:00. 5) Termin płatności: 30 dni, forma płatności: przelew. 10. W związku z ustawą z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym, Zamawiający akceptuje faktury elektroniczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651400-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 69444,41
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace wykończeniowe - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania03-04-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prace wykończeniowe. Zakres prac: gruntowanie, malowanie, sufity podwieszane. Termin składania ofert: 2020-04-20.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI