Dostawy produktów leczniczych – leki i substancje recepturowe dla Apteki Zakładowo-Okręgowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy produktów leczniczych – leki i substancje recepturowe dla Apteki Zakładowo-Okręgowej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, sprawa nr 1/A/2018
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-02-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAreszt Śledczy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517531-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517531-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Areszt Śledczy: Dostawy produktów leczniczych – leki i substancje recepturowe dla Apteki Zakładowo-Okręgowej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, sprawa nr 1/A/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy, krajowy numer identyfikacyjny 9139321800000, ul. ul. Wały Jagiellońskie  4 , 85128   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 5855252, 5855303, e-mail dkw_bydgoszcz@sw.gov.pl, faks 525 855 300.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zp.sw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna wiąziennictwa.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności: osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.
Adres:
Areszt Śledczy ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 Bydgoszcz, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy produktów leczniczych – leki i substancje recepturowe dla Apteki Zakładowo-Okręgowej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, sprawa nr 1/A/2018
Numer referencyjny: Dkw.2232.1.2018.JM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych – leki i substancje recepturowe dla Apteki Zakładowo - Okręgowej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, w asortymencie i w ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – stanowiący integralną część niniejszej siwz. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 2 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części artykułów z braku zapotrzebowania na dany asortyment lub zmniejszenia zapotrzebowania. UWAGA! 1. Ilości szacunkowe dostarczanych produktów leczniczych wyszczególnionych w Załączniku nr 6 do siwz mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy przy zachowaniu ceny jednostkowej, z zastrzeżeniem że wartość umowy nie zostanie przekroczona. Ostateczna ilość zamawianych w/w artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 2. Termin ważności dostarczanych produktów leczniczych nie może być krótszy niż 1 rok. Dostawa leków z krótszym terminem ważności będzie realizowana po uzyskaniu zgody od Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postaci żądanych produktów leczniczych, tj.: tabletki na tabletki powlekane, kapsułki lub drażetki i odwrotnie, jak również fiolki na ampułki i odwrotnie. Powyższa zamiana postaci żądanych produktów leczniczych dotyczy również leków równoważnych, synonimowych (generycznych). 4. Jeżeli wykonawca będzie oferował lek w opakowaniu, które jest niepodzielne przez całkowitą ilość danego leku określoną przez zamawiającego (np. podaną w tabletkach), to zaokrągla liczbę opakowań do całości, pod warunkiem, że zaokrąglenie zawsze będzie „w górę”, np. 17,7 op. = 18 op. lub 17,1 op. = 18 op. Niedopuszczalne jest zaniżanie przez wykonawcę całkowitej ilości jednostek (np. tabletek, ampułek itp.) produktów leczniczych określonych w siwz. 5. W sytuacji, kiedy zaprzestano produkcji danego leku lub lek został wycofany z obrotu i z przyczyn obiektywnych nie można go zastąpić lekiem równoważnym (zamiennikiem), należy w formularzu cenowym podać informację, że dany preparat nie jest produkowany i nie ma zamienników oraz go nie wyceniać. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty pisemną informację wystawioną przez upoważniony do tego organ, instytucję lub podmiot, z której wynika, że dany środek farmaceutyczny nie jest produkowany lub jest wycofany z obrotu. Zamawiający sprawdzając i oceniając oferty wykonawców zweryfikuje, czy w sytuacji zaprzestania produkcji danego leku lub jego wycofania, wykonawcy celowo nie korzystali z zamienników i nie dokonywali wyceny, prowadząc w ten sposób do sztucznego zaniżenia wartości zamówienia. 6. Wszystkie produkty lecznicze muszą posiadać rejestrację leku, zamawiający nie dopuszcza dostaw produktów leczniczych będących suplementem diety. Wymagania stawiane Wykonawcy: Miejsce, sposób, terminy dostaw oraz forma i termin płatności. 1) Dostawy w/w produktów leczniczych Wykonawca dostarcza bezpośrednio do apteki szpitala, zlokalizowanej na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4; 85-128 Bydgoszcz 2) Wykonawca dostarczać będzie produkty lecznicze własnym transportem, na swój koszt, zgodnie z warunkami transportowymi określonymi przez producenta leku i dołączać wydruk z rejestratora temperatury. 3) Dostarczane produkty lecznicze będą w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz jednakowe i zgodne pod względem numeru serii oraz dat ważności z danymi zamieszczonymi na fakturze. 4) Realizacja dostaw w uzgodnionych terminach, w godzinach 7:00 – 15:00. 5) Termin płatności: Należność za dostarczone produkty lecznicze wymienione w załączniku nr 1 do umowy uregulowana zostanie przelewem, w terminie 30 dni, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. II. Integralną częścią opisu zamówienia są postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 33690000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  2   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne zezwolenie: - wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny uprawniony organ, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do obrotu środkami farmaceutycznymi, - wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny uprawniony organ, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do obrotu środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia /nie spełnia, na podstawie: podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia /nie spełnia, na podstawie: podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy . 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do siwz). - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: W terminie 3 dni licząc od dnia przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja zamieszczona niezwłocznie po otwarciu ofert dotycząca: kwoty, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.) (Obowiązek złożenia powyższego dokumentu dotyczy każdego wykonawcy, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu.). Oświadczenie nie będzie wymagane jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda przedstawienia aktualnego zezwolenia: wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny uprawniony organ, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do obrotu środkami farmaceutycznymi, wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny uprawniony organ, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do obrotu środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz) 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 2 ppk 1: - zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. (numeracja dotyczy zapisów zawartych w siwz) 3) wypełniona tabela opisu przedmiotu zamówienia – oferta zadeklarowanych cen dotycząca przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do siwz - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – jednocześnie stanowi arkusz do sporządzenia wyceny).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony ustalają, że treść umowy może ulec zmianie zgodnie z art. 144 § 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć: 1) nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony, a także osób wymienionych w umowie; 2) cen produktów leczniczych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku: a) zmiany ceny urzędowej; b) zmiany stawek opłat celnych, wprowadzanych przez uprawniony organ ; cena ulega zmianie proporcjonalnie do zmiany stawki celnej; 3) urzędowej stawki podatku VAT na artykuły wymienione w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy - zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu; 4) każdej zmiany, która jest korzystna lub neutralna dla zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie paznokci żelowych. Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie paznokci żelowych. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI