Dostawy materiałów opatrunkowych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy materiałów opatrunkowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2017-10-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
 • Data publikacji ogłoszenia2017-10-11
 • Numer ogłoszenia600246-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 600246-N-2017 z dnia 2017-10-11 r.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ: dostawy materiałów opatrunkowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 351506868, ul. Wrocławska  1-3 , 30-901  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126308099, e-mail zam.pub@5wszk.com.pl, faks 126308099.
Adres strony internetowej (URL): http://www.5wszk.com.pl/auctions/przetargi_nieograniczone/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.5wszk.com.pl/auctions/przetargi_nieograniczone/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.5wszk.com.pl/auctions/przetargi_nieograniczone/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy materiałów opatrunkowych
Numer referencyjny: 50/ZP /2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: podzielone na pakiety podzielone na 26 pakietów zgodnie z załącznikiem nr do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 33141111-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
brak
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
brak
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dla części nr 1, 17, 18, 19 - Karta danych technicznych oferowanego produktu, potwierdzona przez producenta lub wykonawcę. Dla części nr 11 – próbka oferowanego asortymentu do wglądu – po 1 szt. z każdej pozycji Dla części nr 12 - próbka oferowanego asortymentu do wglądu – po 1 szt. z każdej pozycji
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
10.1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ(wypełnić pkt 1!!!! ewentualnie oświadczenie dotyczące podmiotu na które zasoby lub sytuację na które się wykonawca powołuje czyli oświadczenie z pkt 2). 10.1.2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ(wypełnić pkt 3!!!! ewentualnie oświadczenie z pkt 4 dotyczące wykazanie rzetelności w sytuacji podleganiu wykluczeniu, ewentualnie oświadczenie z pkt 5, czyli oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu na które zasoby lub sytuację na które się wykonawca powołuje w zakresie braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu) 10.1.3 Wypełniony Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy 10.1.4 Wypełniony Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 10.1.5 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy, 10.1.6 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą na Cześć nr 2, 3, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23,25 egzemplarze zaoferowanych produktów w celu dokonania oceny zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz dokonania oceny jakościowej. Wymagana ilość egzemplarzy produktów: Cześć nr 2: poz. 1-4 po 2 szt. dla każdej pozycji (ok. 9,2 m dla każdej sztuki); poz. 5 1 op. (min. 1m); poz. 6-7 po 1 op. (min. 50 szt. dla każdego opakowania) Cześć nr 3: poz. 1-3 – po 1 szt. Cześć nr 10: - 5 szt. Cześć nr 13: poz. 1-4 po 5 szt. Cześć nr 14: poz. 1-3 po 3 op.; poz. 4,5 po 5 szt.; poz. 6-8 po 5 szt.; poz. 9,10 po 1 mb. Cześć nr 16: poz. 1-3 po 10 szt.; poz. 4-5 po 10 szt. Cześć nr 17: poz. 1-4 po 5 op. Cześć nr 18: poz. 1-3 po 5 op. Część nr 19: po 5 op. Cześć nr 20: poz. 1-3 po 5 op. Cześć nr 23: 5 szt. Część nr 25 : - poz. 1,2,3,4,5 – po 30 szt. Egzemplarz produktu zostanie wykorzystany do oceny jakościowej i nie podlega zwrotowi. Egzemplarze produktu, jako elementy oferty nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert. UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: 10.1.7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne oświadczenia dla każdego z tych podmiotów 10.1.8 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 10.2 Dokumenty wskazane w pkt 10.1.7-10.1.8 muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 10.3 w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego, a także dotyczą: 1) zmiany świadczenia Sprzedającego na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości towaru; 2) wydłużenia terminu obowiązywania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego; 3) zmiany danych Sprzedającego (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); 4) zmian organizacyjnych Kupującego powodujących, że wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe; 5) zmian sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Kupującego powodujących, że wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia; 6) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych; 7) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami; 8) zmiany sposobu płatności, jeżeli wymagać tego będzie ochrona interesu Kupującego; 9) obniżenia cen; 10) zmiany stawki podatku VAT na towar, przy czym zmianie ulega cena brutto, przy zachowaniu ceny netto. 11) innych zmian korzystnych dla Kupującego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia. 2. W przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpie-czenia społeczne lub zdrowotne, możliwym będzie przeprowadzenie negocjacji dotyczących zmiany wynagrodzenia Sprzedającego. Warunkiem podjęcia negocjacji przez Kupującego będzie udowodnienie przez Sprzedającego, iż zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedającego. 3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 Pieluchomajtki i podkłady chłonne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena netto Wart. Netto Wart. brutto Nazwa handlowa/numer katalogowy Kod CPV 1. Podkład chłonny 60cm x 90 cm z równomiernym rozłożeniem pulpy celulozowej, gruby,chłonność min.1600 g x 30 szt. op. 1500 3314111 2. Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni ,posiadające ściagacze taliowe ,2 pary elastycznych przylepcorzepów,absorbent z neutralizacja zapachów rozm.S- chłonność min.1600g lub ml,M-chłonność min. 2300g,L i XL -chłonność min.2600g ;x 30 szt. rozmiar do wyboru op. 1500 3314111 Razem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141111-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 plasty
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena netto Wart. Netto Wart. brutto Nazwa handlowa/numer katalogowy Kod CPV 1. Przylepiec na włókninie 1,25cm mb 9000 33141112 2. Przylepiec na włókninie 2,5cm mb 18000 33141112 3. Przylepiec na tkaninie 5cm mb 5000 33141112 4. Przylepiec na sztucznym jedwabiu 2,5cm mb 24000 33141112 5. Przylepiec z opatrunkiem na włókninie 8cm mb 500 33141112 6. Jałowy plaster do mocowania kaniul na włókninie szt. 80000 33141112 7. Jałowy plaster przezroczysty do mocowania kaniul wzmocniony włókniną szt. 5000 33141112 Razem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141112-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
jakość 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3 plastry 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena netto Wart. Netto Wart. brutto Nazwa handlowa/numer katalogowy Kod CPV 1. Przylepiec chirurgiczny na włókninie 10cm x 10m szt. 250 33141112 2. Przylepiec chirurgiczny na włókninie 15cm x 10m szt. 300 33141112 3. Przylepiec chirurgiczny na włókninie 20 cm x 10m szt. 200 33141112 Razem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141112-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
ocena jakości 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 Opatrunki specjalistyczne I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nazwa Rozmiar j.m ilosć cena netto wartość netto wartość brutto Nazwa handlowa/numer katalogowy KOD CPV Sterylny przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej 6cm x 7cm szt. 300 33141111 Sterylny przeżroczysty opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej 12 cm x 25 cm szt. 200 33141111 Sterylny opatrunek alginianowy 10 cm x 10 cm szt. 200 33141111 Antybakteryjny, jałowy opatrunek ze srebrem, impregnowany nie zawierającą składników czynnych maścią. Hydrofobowa siatka poliamidowa, z której wykonany jest materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym. Pod wpływem wydzieliny z rany, z opatrunku uwalniają się jony srebra o antybakteryjnym działaniu.zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gram-dodatnie, włącznie ze szczepami MRSA. Maść pielęgnuje brzegi rany, zapewnia ich elastyczność, zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu jego zmiany przebiegają bezboleśnie. Wydzielina wraz z martwymi bakteriami nie jest zatrzymywana w strukturze opatrunku, lecz zostaje przepuszczona do wtórnego opatrunku chłonnego 10 cm x 10 cm szt. 700 33141111 Antybakteryjny, jałowy opatrunek ze srebrem, impregnowany nie zawierającą składników czynnych maścią. Hydrofobowa siatka poliamidowa, z której wykonany jest materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym. Pod wpływem wydzieliny z rany, z opatrunku uwalniają się jony srebra o antybakteryjnym działaniu.zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gram-dodatnie, włącznie ze szczepami MRSA. Maść pielęgnuje brzegi rany, zapewnia ich elastyczność, zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu jego zmiany przebiegają bezboleśnie. Wydzielina wraz z martwymi bakteriami nie jest zatrzymywana w strukturze opatrunku, lecz zostaje przepuszczona do wtórnego opatrunku chłonnego 10 cm x 20 cm szt. 400 33141111 Razem dopuszcza się 10% tolerancji w rozmiarach Wszystkie opatrunki poz 1 i 2 pakietu jednego producenta i poz 4 i 5 pakietu jednego producenta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141111-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 Opatrunki specjalistyczne II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa Rozmiar j.m ilosć cena netto wartość netto wartość brutto Nazwa handlowa/numer katalogowy KOD CPV 1. Sterylny opatrunek do ran wymagających aktywnego oczyszcenia- usuwania martwicy 24 h.Opatrunek hydropolimerowy. Składnikiem warstwy chłonnej opatrunku jest superchłonny poliakrylan. Ten, nie zawierający substancji czynnych i chemicznie obojętny, superabsorbent aktywowany płynem Ringera aktywnie oczyszcza ranę i pochłania wydzielinę rany wraz ze znajdującymi się niej drobnoustrojami i szczątkami martwych komórek. Utrzymuje wilgotne środowisko w ranie, sprzyjające gojeniu i skracające czas leczenia 5,0-7,5 cm x 7,5 cm szt. 150 33141111 2. Sterylny opatrunek do ran wymagających aktywnego oczyszcenia- usuwania martwicy 24 h.Opatrunek hydropolimerowy. Składnikiem warstwy chłonnej opatrunku jest superchłonny poliakrylan. Ten, nie zawierający substancji czynnych i chemicznie obojętny, superabsorbent aktywowany płynem Ringera aktywnie oczyszcza ranę i pochłania wydzielinę rany wraz ze znajdującymi się niej drobnoustrojami i szczątkami martwych komórek. Utrzymuje wilgotne środowisko w ranie, sprzyjające gojeniu i skracające czas leczenia 10 cm x 10 cm szt. 100 33141111 RAZEM dopuszcza się 20% tolerancji w rozmiarach Wszystkie opatrunki tego pakietu jednego producenta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141111-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6 Opatrunki specjalistyczne III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa Jm j.m ilosć cena netto wartość netto wartość brutto Nazwa handlowa/numer katalogowy KOD CPV 1. Hydrożel do usuwania martwicy 15g szt. 50 3314111 dopuszcza się możliwość przeliczenia na opakowania 20g i 25g
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141111-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7 Opatrunki specjalistyczne IV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa Rozmiar j.m ilosć cena netto wartość netto wartość brutto Nazwa handlowa/numer katalogowy KOD CPV 1. Sterylny opatrunek hydrokoloidowy 5 cm x 5 cm szt. 1200 33141111 2. Sterylny opatrunek hydrokoloidowy 10 cmx 10 cm szt. 1200 33141111 3. Sterylny opatrunek hydrokoloidowy 15 cm x 15 cm szt. 600 33141111 razem Wszystkie opatrunki tego pakietu jednego producenta dopuszcza się 10% tolerancji w rozmiarach
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141111-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8 Opatrunki specjalistyczne V
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa Rozmiar j.m ilosć cena netto wartość netto wartość brutto Nazwa handlowa/numer katalogowy KOD CPV 1. Sterylny opatrunek z chlorheksydyną np.typu Bactigras 15 cm x 1 m szt. 120 33141111 2. Sterylny opatrunek z chlorheksydyną np.typu Bactigras 15 cm x 20 cm szt. 500 33141111 3. Sterylny opatrunek z chlorheksydyną np.typu Bactigras 10 cm x 10 cm szt. 1200 33141111 Razem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141111-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9 Opatrunki specjalistyczne VIII
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa Rozmiar j.m ilosć cena netto wartość netto wartość brutto KOD CPV 1. Sterylny opatrunek hydrożelowy typu aquagel 20 cm x 40 cm szt. 4 33141111 2. Sterylny opatrunek hydrożelowy typu aquagel na twarz 25 cm x 25 cm szt. 1 33141111 3. Sterylny opatrunek hydrożelowy typu aquagel na twarz 30 cm x 40 cm szt. 1 33141111
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141111-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 10 Opatrunek foliowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena netto Wart. Netto Wart. brutto nazwa handlowa/numer katalogowy Kod CPV 1. Opatrunek foliowy ,poliuretanowy z ramką ,samoprzylepny ,jałowy,przeroczysty ,optymalny czas utrzymania opatrunku 3-4 dni w rozmiarze 10cm x 12 cm ,umożliwiajacy mocowanie i zabezpieczenie cewników do żył centralnych szt. 1200 33141111
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141111-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
jakość 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Pakiet 11 Setony
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena netto Wart. Netto Wart. brutto nazwa handlowa/numer katalogowy Kod CPV Setony gazowe jałowe.Skład pakietu 1 Seton gazowy sterylny 2cm x 2m 4 warst. 1 szt. 2000 3314111 2 Seton gazowy sterylny 10cm x 80cm-100cm 4 warst. z nitką Rtg 1 szt. 1200 3314111 razem Opakowanie typu torebka papierowo -foliowa. Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu ,datą ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141111-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Pakiet 12 Tupfery
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena netto Wart. Netto Wart. brutto nazwa handlowa/numer katalogowy Kod CPV Pakiety z gazy 17 nitk.sterylne 1. Tupfer gazowy fasola 15 x 15 cm, z gazy 17 nitek , z nitka RTG 20 szt. 1600 3314111 2. Tupfer gazowy kula 20 x 20 cm z gazy 17 nitek 5 szt. 4000 3314111 3. Tupfer gazowy kula 20 x 20 cm z gazy 17 nitek 10szt. 2000 3314111 4. Tupfer gazowy rożek 18 x 18 cm z gazy 17 nitek 5 szt. 600 3314111 razem Opakowanie typu blister lub typu torebka papierowo -foliowa Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu ,datą ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta) poz 2-3 dopuszcza się nie posiadanie metki samoprzylepnej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141111-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: Pakiet 13 Plastry sterylne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU jm ilość Cena netto Wart. Netto Wart. brutto nazwa handlowa/numer katalogowy Kod CPV 1. Sterylny samoprzylepny opatrun.do zaopatrywania ran,pakowany pojedyńczo 25 x 10cm szt. 2500 33141112 2. Sterylny samoprzylepny opatrun.do zaopatrywania ran,pakowany pojedyńczo 20 x 10cm szt. 4000 33141112 3. Sterylny samoprzylepny opatrun.do zaopatrywania ran,pakowany pojedyńczo 15 x 6- 10cm szt. 6000 33141112 4. Sterylny samoprzylepny opatrun.do zaopatrywania ran,pakowany pojedyńczo 5 x 7-7,2 cm szt. 10000 33141112 razem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141112-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
jakość 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: Pakiet 14 opatrunki niesterylne I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU jm ilość Cena netto Wart. Netto Wart. brutto nazwa handlowa/gumnu katalogowy Kod CPV 1. Kompresy gazowe 5 x 5 cm ,8 warstw, gaza17 nitek, zawijane brzegi - a 100szt. op 4500 33141119 2. Kompresy gazowe 10 x 10 cm ,8warstw, gaza17 nitek,zawijane brzegi - a 100szt. op 4000 33141119 3. Kompresy gazowe 7,5 x7,5 cm ,8warstw, gaza17 nitek,zawijane brzegi- a 100szt. op 3500 33141119 4. Opaska dziana 10cm x 4m pakowana pojedyńczo w szczelnym opakowaniu szt. 12000 33141113 5. Opaska dziana 15cm x 4m pakowana pojedyńczo w szczelnym opakowaniu szt. 10000 33141113 6. Opaska elastyczna tkana z zapinką 10 cm x 4 m pakowana pojedyńczo szt. 4000 33141113 7. Opaska elastyczna tkana z zapinką 12 cm x 4 m pakowana pojedyńczo szt. 3200 33141113 8. Opaska elastyczna tkana z zapinką 15 cm x 4 m pakowana pojedyńczo szt. 7500 33141113 9. Siatka elastyczna do podtrzymywania opatrunków na głowę nr 3 mb 1500 33141113 10. Siatka elastyczna do podtrzymywania opatrunków na udo nr 4 mb 2000 33141113 razem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141113-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
jakość 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: Pakiet 15 opatrunki niesterylne II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU jm ilość Cena netto Wart. Netto Wart. brutto nazwa handlowa/numer katalogowy Kod CPV 1. Chusta trójkątna bawełniana szt. 2000 33141114 2. Gaza bielona bez użycia chloru 17 nitek szer.90 cm mb 10000 33141114 3. Lignina bielona arkusze kg 3500 3314111 4. Lignina rolki a 150 g szt. 3000 3314111 5. Wata bawełniano-wiskozowa, zawartość bawełny min. 70% ,opakowanie a 0,5 kg op. 400 33141115 razem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141114-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: Pakiet 16 opatrunki gipsowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU jm ilość Cena netto Wart. Netto Wart. brutto Kod CPV 1. Opaska gipsowa 3-3,5 minutowa 10cm x 3 m dopuszcza się opaskę gipsową o standardowym czasie wiazania 5-6 min jednakże charakteryzującą się możliwością uzyskania czasu wiazania 3-3,5min przy użyciu do jej aktywacji wody o wyższej temperaturze szt. 1400 33141113 2. Opaska gipsowa 5-6-cio minutowa 12cm x 3 m szt. 2100 33141113 3. Opaska gipsowa 5-6-cio minutowa 14-15cm x 3 m szt. 4000 33141113 4. Opaska wysciełająca z waty syntetycznej 10cm x 3m szt. 3000 33141113 5. Opaska wysciełająca z waty syntetycznej 15cm x 3m szt. 5000 33141113 razem Seria i data ważności na pojedyńczym(podwójnym maksymalnie) opakowaniu dla poz 1-3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141113-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
jakość 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17 Pakiet sterylnych opatrunków I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU Ilość w pak. Ilość/op. Cena netto Wart. Netto Wart. brutto nazwa handlowa/Numer katalogowy Kod CPV Kompresy z gazy 17-nit. 8 warstw, skład pakietu sterylnego,zawijane do środka brzegi, 1. 5 x 5cm o gramaturze min. 0,52g/1szt 3 szt. 120000 33141119 2. 7,5 x 7,5 cm o gramaturze min. 1,12g/1szt 3 szt. 40000 33141119 3. 7,5 x 7,5 cm o gramaturze min. 1,12g/1 szt 10 szt. 20000 33141119 4. 10 x 10 cmo gramaturze min. 1,95g/1 szt 10 szt. 34000 33141119 razem Opakowanie typu blister lub torebka papierowo-foliowa .Bez pojedyńczego wewnętrznego opakowania kompresu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141119-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
jakość 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18 Nazwa: Pakiet nr 18 Pakiet sterylnych opatrunków II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 18 Pakiet sterylnych opatrunków II NAZWA MATERIAŁU Ilość w pak. Ilość/op. Cena netto Wart. Netto Wart. brutto nazwa handlowa/numer katalogowy Kod CPV Kompresy z gazy 17-nit. 8 warstw,z nitką RTG ,podwinięte do środka brzegi,sterylne,o gramaturze min. 2,2g/1 szt 10 x 10 cm 10 szt. 1800 33141119 10 x 10 cm 20 szt. 1200 33141119 10 x 10 cm 40 szt. 1800 33141119 razem Opakowanie typu blister lub torebka papierowo-foliowa. Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu ,datą ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta).Klasa sterylności 2a reguła 7 klasyfikacji wyrobów medycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141119-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
jakość 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19 Nazwa: Pakiet nr 19 Pakiet sterylnych opatrunków III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU Ilość w pak. Ilość/op. Cena netto Wart. Netto Wart. brutto nazwa handlowa/numer katalogowy Kod CPV Kompresy z gazy 17-nit. 12 warstw,z nitką RTG ,podwinięte do środka brzegi,sterylne, o gramaturze min. 2,82g/1 szt. 1. 10 x 10 cm 40 szt. 2200 33141119 Opakowanie typu blister lub torebka papierowo-foliowa. Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu ,datą ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta).Klasa sterylności 2a reguła 7 klasyfikacji wyrobów medycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141119-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
jakość 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 20 Nazwa: Pakiet nr 20 Pakiet sterylnych serwet
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU Ilość w pak. Ilość/op. Cena netto Wart. Netto Wart. brutto nazwa handlowa/Numer katalogowy Kod CPV Serwety Skład pakietu jałowego 1. 45 x 45 cm 4 warst., 17 nitek , z nitką RTG na całej długości, z tasiemką ,po wstępnym praniu ,dopuszcza się z tolerancją rozmiaru +/-10% 3 szt. 800 5,5 33141114 2. 45 x 70 cm 4 warst., 17 nitek , z nitką RTG na całej długości, z tasiemką ,po wstępnym praniu,dopuszcza się z tolerancją rozmiaru +/-10% 2 szt 2000 6 33141114 3. 45 x 70 cm 4 warst., 17 nitek , z nitką RTG na całej długości, z tasiemką ,po wstępnym praniu,dopuszcza się z tolerancją rozmiaru +/-10% 5 szt. 2800 11 33141114 razem Opakowanie typu blister lub torebka papierowo-foliowa. Na każdym opakowaniu oprócz etykiety głównej powinna znajdować się metka samoprzylepna z nazwą producenta ,numerem katalogowym artykułu ,datą ważności i numerem serii (do dokumentacji medycznej pacjenta).Klasa sterylności 2a reguła 7 klasyfikacji wyrobów medycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141114-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
jakość 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 21 Nazwa: Pakiet nr 21 Podkłady ginekologiczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena netto Wart. Netto Wart. brutto nazwa handlowa/numer katalogowy Kod CPV 1. Podkłady ginekologiczne 34 cm x 9 cm sterylne szt. 1200 33141114 2. Podkłady ginekologiczne 34 cm x 9 cm niejałowe szt. 800 33141114 razem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141114-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 22 Nazwa: Pakiet nr 22 Gaza sterylna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU Ilość w pak. Ilość/op. Cena netto Wart. Netto Wart. brutto nazwa handlowa/numer katalogowy Kod CPV 1. Gaza jałowa kopertowana 17-nitkowa, 8 warstwowa 1 m kwadr. 1 szt. 6000 33141114
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141114-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 23 Nazwa: Pakiet 23 Serwety niesterylne II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość/op. Cena netto Wart. Netto Wart. brutto nazwa handlowa/numer katalogowy Kod CPV 1 Serwety 45x70 cm, 4 warstwy, 17-20 nitek,z tasiemką , nitka RTG na całej długości , po wstępnym praniu,dopuszcza się z tolerancją rozmiaru +/-10% szt. 2500 33141114
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141114-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
jakość 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 24 Nazwa: Pakiet nr 24 kompres oczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość/op. Cena netto Wart. Netto Wart. brutto nazwa handlowa/numer katalogowy Kod CPV 1. Opatrunek oczny owalny 5 x 6 cm sterylny gaza17-nitkowa, 2 warstwowy szt. 6000 33141114
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141114-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 25 Nazwa: Pakiet nr 25 Tampony neurochirurgiczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość/op. Cena netto Wart. Netto Wart. brutto nazwa handlowa/numer katalogowy Kod CPV 1. Tampony(waciki) neurochirurgiczne wykonane z sparsowanego ,sztucznego jedwabiu,zapewniającego naturalną miękkość,plastyczność i absorbcyjność jedwabiu naturalnego,posiadające znacznik RTG przez całą długość tamponu(wacika) oraz nitkę nie wszywaną ,co skutecznie zmniejsza ryzyko jej zerwania.Odporny na strzępienie i rozciaganie zarówno w satnie wilgotnym jak i suchym. Pakowane sterylnie. W każdej saszetce znajduje się 10 tamponów (wacików) danego rozmiaru oraz karta weryfikacyjna dająca możliwość ustalenia ile wacików zostało zużytych podczas zabiegu operacyjnego. Rozmiar 64-70 mm x 64-70mm .Opakowanie zbiorcze zawiera 200 tamponów (wacików) op 2 33141114 2. Tampony(waciki) neurochirurgiczne wykonane z sparsowanego ,sztucznego jedwabiu,zapewniającego naturalną miękkość,plastyczność i absorbcyjność jedwabiu naturalnego,posiadające znacznik RTG przez całą długość tamponu(wacika) oraz nitkę nie wszywaną ,co skutecznie zmniejsza ryzyko jej zerwania.Odporny na strzępienie i rozciaganie zarówno w satnie wilgotnym jak i suchym. Pakowane sterylnie. W każdej saszetce znajduje się 10 tamponów (wacików) danego rozmiaru oraz karta weryfikacyjna dająca możliwość ustalenia ile wacików zostało zużytych podczas zabiegu operacyjnego. Rozmiar 12,7-13mm x 12,7-13mm .Opakowanie zbiorcze zawiera 200 tamponów (wacików) op 15 33141114 3. Tampony(waciki) neurochirurgiczne wykonane z sparsowanego ,sztucznego jedwabiu,zapewniającego naturalną miękkość,plastyczność i absorbcyjność jedwabiu naturalnego,posiadające znacznik RTG przez całą długość tamponu(wacika) oraz nitkę nie wszywaną ,co skutecznie zmniejsza ryzyko jej zerwania.Odporny na strzępienie i rozciaganie zarówno w satnie wilgotnym jak i suchym. Pakowane sterylnie. W każdej saszetce znajduje się 10 tamponów (wacików) danego rozmiaru oraz karta weryfikacyjna dająca możliwość ustalenia ile wacików zostało zużytych podczas zabiegu operacyjnego. Rozmiar 25 -26mm x 25-26mm .Opakowanie zbiorcze zawiera 200 tamponów (wacików) op 35 33141114 4. Tampony(waciki) neurochirurgiczne wykonane z sparsowanego ,sztucznego jedwabiu,zapewniającego naturalną miękkość,plastyczność i absorbcyjność jedwabiu naturalnego,posiadające znacznik RTG przez całą długość tamponu(wacika) oraz nitkę nie wszywaną ,co skutecznie zmniejsza ryzyko jej zerwania.Odporny na strzępienie i rozciaganie zarówno w satnie wilgotnym jak i suchym. Pakowane sterylnie. W każdej saszetce znajduje się 10 tamponów (wacików) danego rozmiaru oraz karta weryfikacyjna dająca możliwość ustalenia ile wacików zostało zużytych podczas zabiegu operacyjnego. Rozmiar 51-52 mm x 151-152mm .Opakowanie zbiorcze zawiera 200 tamponów (wacików) op 5 33141114 5. Tampony(waciki) neurochirurgiczne wykonane z sparsowanego ,sztucznego jedwabiu,zapewniającego naturalną miękkość,plastyczność i absorbcyjność jedwabiu naturalnego,posiadające znacznik RTG przez całą długość tamponu(wacika) oraz nitkę nie wszywaną ,co skutecznie zmniejsza ryzyko jej zerwania.Odporny na strzępienie i rozciaganie zarówno w satnie wilgotnym jak i suchym. Pakowane sterylnie. W każdej saszetce znajduje się 10 tamponów (wacików) danego rozmiaru oraz karta weryfikacyjna dająca możliwość ustalenia ile wacików zostało zużytych podczas zabiegu operacyjnego. Rozmiar 19 mm x 19mm .Opakowanie zbiorcze zawiera 200 tamponów (wacików) op 15 33141114 razem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141114-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 40,00
jakość 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 26 Nazwa: Pakiet nr 26 Opatrunek wewnątrznosowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p NAZWA MATERIAŁU j.m Ilość Cena netto Wart. Netto Wart. brutto Kod CPV 1. Opatrunek wewnątrznosowy typu Merocel-gąbka hemostatyczna z hydroksylowanego polimetu octanu winylu, z dodatkiem oksydowanej celulozy(wersja Hemox.). Wymiary długość 8 cm,grubość 1,5cm, wysokość 2cm,gąbka z rurką oddechową i sznureczkiem szt. 60 33141111 2. Opatrunek wewnątrznosowy typu Merocel-gąbka hemostatyczna z hydroksylowanego polimetu octanu winylu, z dodatkiem oksydowanej celulozy(wersja Hemox.). Wymiary długość 4,5 cm,grubość 1,5cm, wysokość 2cm,gąbka z rurką oddechową i sznureczkiem szt. 60 33141111 razem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141111-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostaw 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie warkoczyków afrykańskich - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania19-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie warkoczyków afrykańskich na długich włosach. Zainteresowanych proszę o oferty cenowe.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Budowa przepustu i chodnika w Rybniku przy ul. Prostej
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kraków: sukcesywna dostawa wody mineralnej dla potrzeb AGH- KC-zp.272-572/17
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: Dostawa odczynników laboratoryjnych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: Dostawa jednorazowego specjalistycznego sprzętu kardiologicznego