DOSTAWA TESTÓW PUNKTOWYCH ORAZ PANELI ALERGOLOGICZNYCH

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA TESTÓW PUNKTOWYCH ORAZ PANELI ALERGOLOGICZNYCH
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztynek
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-02-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517496-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517496-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce: DOSTAWA TESTÓW PUNKTOWYCH ORAZ PANELI ALERGOLOGICZNYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, krajowy numer identyfikacyjny 29623600000, ul. Ameryka  21 , 11015   Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 5194867, 5194810, e-mail szpital@ameryka.com.pl, faks 895 194 813.
Adres strony internetowej (URL): www.ameryka.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.ameryka.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
TAK

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ameryka.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
NIE

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
NIE

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
NIE
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
NIE
Adres:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Ameryka 21, 11-015 Olsztynek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
NIE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA TESTÓW PUNKTOWYCH ORAZ PANELI ALERGOLOGICZNYCH
Numer referencyjny: ZP/01/PN/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Niniejsze zamówienie jest podzielone na 5 pakietów: 1.PANELE ALERGOLOGICZNE 2.PANELE ALERGOLOGICZNE DO DIAGNOSTYKI KOMPONENTOWEJ 3.PANELE DO DIAGNOSTYKI CELIAKII 4.PUNKTOWE TESTY ALERGOLOGICZNE 5.NASKÓRKOWE TESTY PŁATKOWE ALERGOLOGICZNE

II.5) Główny kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy, 2. Oświadczenie sporządzone przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3. Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli 4. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności waz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5.Dostarczenie ulotek lub katalogów lub innych równoważnych dokumentów (zawierających opisy techniczne, parametry) dotyczących produktów zaoferowanych w ramach złożonego Pakietu. 6.Potwierdzony brak reakcji krzyżowych z innymi immunoglobulinami IgG, IgA, IgM dla pakietu III 7. Certyfikat vs placebo dot.pakietu IV
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
ocena parametrów jakosciowych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, które stanowią załączniki numer 3 do SIWZ. 2. Zamiana umowy 2.1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy. Katalog dopuszczalnych zmian znajduje się we wzorze umowy. 3. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, przed upływem połowy terminu składania ofert tj. do dnia 18.02.2018 r
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: PANELE ALERGOLOGICZNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. TEST WZIEWNY 5736szt. 2. TEST ATOPOWY /MIESZANY 2280 szt. 3. TEST POKARMOWY 2160 szt. 4. TEST OWADY osa, pszczoła, komar, szerszeń, meszka, 408 szt. 5. TEST ANTYBIOTYKI 240 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Kryteria jakościowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:opis kryteriów jakościowych: a. za zaoferowanie w panelach powyżej wymaganej ilości alergenów zostanie przyznane, za każdy dodatkowy alergen 0,25 pkt., (max 4 pkt.) b. za zastosowanie w kontrolach przeciwciał IgE ludzkiego 4 pkt., za zwierzęce 0 pkt., c. czas wykonywania badania do 4 godz. 4 pkt., powyżej 4 godz. 0 pkt., d. dolna granica wykrywalności 0,1 10 pkt., od 0,15 (5 pkt.) powyżej 0,35 (0 pkt). e. ilość krwi surowicy do 200μl 4 pkt., od 201-300 μl 3 pkt., powyżej 301μl 0 pkt. f. test zarejestrowany jako ilościowy 10 pkt., półilościowy 0 pkt., g. termin płatności do 30 dni 4 pkt., do 14 dni 2 pkt., do 7 dni 0 pkt.


Część nr: 2 Nazwa: PANELE ALERGOLOGICZNE DO DIAGNOSTYKI KOMPONENTOWEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. TEST MLEKO KROWIE 1580 szt. 2. TEST REKOMBINANTY PYŁKI 240 szt. 3. TEST KOMPONENTY ORZESZKI ZIEMNE 240 szt. 4. TEST KOMPONENTY JAJKO 240 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Kryteria jakościowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:kryteria jakościowe: a. za zaoferowanie w panelach powyżej wymaganej ilości alergenów zostanie przyznane, za każdy dodatkowy alergen 1 pkt., (max 7 pkt.) b. za zastosowanie w kontrolach przeciwciał IgE ludzkiego 8 pkt., za zwierzęce 0 pkt., c. czas wykonywania badania do 4 godz.(5 pkt.), powyżej 4 godz. (0 pkt.), d. dolna granica wykrywalności 0,1 (12 pkt.), od 0,15 (6 pkt.) powyżej 0,35 (0 pkt). e. test zarejestrowany jako: ilościowy (6 pkt.), półilościowy (3 pkt.), f. termin płatności do 30 dni (2 pkt.), do 14 dni (1 pkt.), do 7 dni 0 pkt


Część nr: 3 Nazwa: PANELE DO DIAGNOSTYKI CELIAKII
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Celiakia (IgG) pasek testowy musi zawierać: 960 szt. - DGP IgG (deaminowany peptyd gliadyny), - tTG IgG (transglutaminaza tkankowa, ludzka rekombinowana) 2. Celiakia (IgA) pasek testowy musi zawierać: 480 szt. - DGP IgA (deaminowany peptyd gliadyny), - tTG IgA (transglutaminaza tkankowa, ludzka rekombinowana) 3. Celiakia (IgA) pasek testowy musi zawierać: 480 szt. - DGP IgA (deaminowany peptyd gliadyny), - tTG IgA (transglutaminaza tkankowa, ludzka rekombinowana), - Total IgA.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Kryteria jakościowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kryteria jakościowe: a. zastosowanie 3 linii wzorca 10 pkt., 2 linii wzorca 5 pkt. zastosowanie 1 linii standardowa 0 pkt. b. dolna granica wykrywalności 0,1 kU/l (15 pkt.), od 0,15 kU/l (5 pkt.) powyżej 0,35 kU/l (0 pkt). c. test zarejestrowany jako: ilościowy 10 pkt., półilościowy 5 pkt. d. termin płatności 30 dni 5 pkt.,do 14 dni 2 pkt. do 7dni 0 pkt


Część nr: 4 Nazwa: PUNKTOWE TESTY ALERGOLOGICZNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Histamina Płyn kontrolny Wieprzowina Dorsz Truskawka Orzech Orzeszki ziemne Papryka Pomidor Jabłko Mąka żytnia Mąka pszenna Kakao Seler Mięso indycze Mięso kurze Mięso wołowe Mandarynka Pomarańcza Cytryna Ziemniaki Mleko krowie Kakao Jajko kurze (białko) Jajko kurze ( żółtko) Soja Brzoza biała Pokrzywa Olcha Leszczyna Topola Żyto II Babka lancetowata Komosa Tymotka łąkowa Bylica pospolita Roztocza D.farinae 708 Roztocza D.pteronyssinus 725 Sierść psa Drzewa II 013 Trawy-Zboża 015 4 zboża Trawy 006 Sierść kota Aspergillus fumigatus 401 Alternaria Tenuis Pszenica 173 Brzoza biała Bylica pospolita Roztocza D.farinae 708 Roztocza D.pteronyssinus 725 Trawy 006 Aspergillus fumigatus 401
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 33696500-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Kryteria jakościowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kryteria jakościowe podlegające ocenie: a. termin dostawy do 4 dni roboczych 20 pkt., powyżej 4 dni roboczych 0 pkt. b. termin płatności 30 dni 20 pkt. ,do 10 dni 5 pkt. 7dni 0 pkt.


Część nr: 5 Nazwa: NASKÓRKOWE TESTY PŁATKOWE ALERGOLOGICZNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Plastry naskórkowo-płatkowe – zestaw testów płatkowych kompatybilnych z komorami w ilości umożliwiającej przeprowadzenie testów, 6000szt. 2. Zestaw diagnostyczny do testów płatkowych 120 szt. 3. Marker do skóry 10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Kryteria jakościowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:a. termin dostawy do 4 dni roboczych 20 pkt., powyżej 4 dni roboczych 0 pkt. b. termin płatności do 30 dni 20 pkt. ,do 10 dni 5pkt. do 7dni 0 pkt.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie masażu lingam - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania09-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie masażu lingam. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI