Dostawa środków do dezynfekcji

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa środków do dezynfekcji
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Medyczne "Żelazna" Sp.z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517617-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517617-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Centrum Medyczne "Żelazna" Sp.z o.o.: Dostawa środków do dezynfekcji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp.z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 1210342300000, ul. ul. Żelazna  90 , 01004   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 369 378, e-mail a.lyda@szpitalzelazna.pl, faks 228 382 452.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalzelazna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.szpitalzelazna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej na adres Centrum Medyczne Żelazna sp. z o.o., ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków do dezynfekcji
Numer referencyjny: 28-W-D-02-2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy środków do dezynfekcji dla Centrum Medycznego „Żelazna” Sp. z o.o., zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamówienie obejmuje 14 zakresów (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne Zakresy lub na całość zamówienia). CPV: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne; Produkty chemiczne 24000000-4; Pochodne alkoholi 24322320-6 ZAKRES 1 – Alkohol izopropylowy ZAKRES 2 – Dezynfekcja powierzchni i sprzętów metodą fumigacji ZAKRES 3 – Mycie, dezynfekcja powierzchni i sprzętów ZAKRES 4 – Preparaty na bazie chloru ZAKRES 5 – Mycie i pielęgnacja pacjenta ZAKRES 6 – Mechaniczna dezynfekcja narzędzi chirurgicznych ZAKRES 7 – Środki do dezynfekcji narzędzi i sprzętów medycznych w płynie ZAKRES 8 – Środki do dezynfekcji narzędzi w postaci proszku ZAKRES 9 – Środki do wstępnej dezynfekcji narzędzi w postaci piany ZAKRES 10 – Preparaty na bazie PVP ZAKRES 11 – Preparaty do mycia, dezynfekcji ciała (rany, błony śluzowe) ZAKRES 12 – Higiena rąk (mycie dezynfekcja, pielęgnacja) ZAKRES 13 – Mycie i dezynfekcja małych powierzchni ZAKRES 14 – Dezynfekcja powierzchni małych

II.5) Główny kod CPV: 33631600-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
24000000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 5.2.1. zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającym na wykonaniu, tj. zrealizowaniu, zakończeniu, także w przypadku świadczeń wykonywanych okresowo lub ciągłych co najmniej jednej dostawy środków do dezynfekcji, każda o wartości brutto nie mniejszej niż: Dla zakresu nr 1 – 98,00 zł Dla zakresu nr 2 - 1 300,00 zł Dla zakresu nr 3 – 35 900,00 zł Dla zakresu nr 4 - 1 100,00 zł Dla zakresu nr 5 – 100,00 zł Dla zakresu nr 6 – 2 200,00 zł Dla zakresu nr 7 – 11 400,00 zł Dla zakresu nr 8 – 1 000,00 zł Dla zakresu nr 9 – 600,00 zł Dla zakresu nr 10 – 9 800,00 zł Dla zakresu nr 11 – 36 700,00 zł Dla zakresu nr 12 – 29 800,00 zł Dla zakresu nr 13 – 500,00 zł Dla zakresu nr 14 – 290,00 zł 5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże się wykonaniem co najmniej jednej dostawy środków do dezynfekcji, każda o wartości brutto nie mniejszej niż: Dla zakresu nr 1 – 98,00 zł Dla zakresu nr 2 - 1 300,00 zł Dla zakresu nr 3 – 35 900,00 zł Dla zakresu nr 4 - 1 100,00 zł Dla zakresu nr 5 – 100,00 zł Dla zakresu nr 6 – 2 200,00 zł Dla zakresu nr 7 – 11 400,00 zł Dla zakresu nr 8 – 1 000,00 zł Dla zakresu nr 9 – 600,00 zł Dla zakresu nr 10 – 9 800,00 zł Dla zakresu nr 11 – 36 700,00 zł Dla zakresu nr 12 – 29 800,00 zł Dla zakresu nr 13 – 500,00 zł Dla zakresu nr 14 – 290,00 zł 7.7.1.2 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części/zakresie zamówienia, zostanie odrębnie wezwany przez Zamawiającego do złożenia następujących dokumentów: - dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 r. Nr 126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami) – Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego; - dokumenty, potwierdzające spektrum działania na podstawie w/w ustawy lub dokumenty zawierające spektrum działania, wydane oddzielnym postanowieniem zgodnie z artykułem 35 ustawy (produkty lecznicze) - dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 r. Nr 107 poz. 679) – dla wszystkich klas wyrobu medycznego – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE (jeśli dotyczy) oraz powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB - oświadczenie, że Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, przedłoży badania mikrobiologiczne potwierdzające spektrum i czas działania oferowanych preparatów (wyroby medyczne) - dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U.2002 r. Nr 175 poz. 1433 z późniejszymi zmianami) – Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; - dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki - zgłoszenia kosmetyku w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (portal CPNP) – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty ulotek informacyjnych oferowanych preparatów (dotyczy wyrobów medycznych, produktów biobójczych i kosmetyków) w języku polskim, przedstawiających oferowany produkt i jego parametry, z zaznaczonym na stronie zakresem i pozycją do której się odnoszą. - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty, zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia charakterystyki produktu leczniczego wraz z ulotką lub etykietą pełniącą funkcję ulotki (potwierdzających możliwość zastosowania i spektrum działania) – dla preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy – w języku polskim, z zaznaczonym na stronie zakresem i pozycją do której się odnoszą. - Dla preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny lub produkt biobójczy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty charakterystyki produktu w języku polskim, przygotowanej według rozporządzenia WE 1907/2006.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 7.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.7.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.8., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 7.9. stosuje się. 7.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 7.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże się wykonaniem co najmniej jednej dostawy środków do dezynfekcji, każda o wartości brutto nie mniejszej niż: Dla zakresu nr 1 – 98,00 zł Dla zakresu nr 2 - 1 300,00 zł Dla zakresu nr 3 – 35 900,00 zł Dla zakresu nr 4 - 1 100,00 zł Dla zakresu nr 5 – 100,00 zł Dla zakresu nr 6 – 2 200,00 zł Dla zakresu nr 7 – 11 400,00 zł Dla zakresu nr 8 – 1 000,00 zł Dla zakresu nr 9 – 600,00 zł Dla zakresu nr 10 – 9 800,00 zł Dla zakresu nr 11 – 36 700,00 zł Dla zakresu nr 12 – 29 800,00 zł Dla zakresu nr 13 – 500,00 zł Dla zakresu nr 14 – 290,00 zł 7.7.1.2 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 5.2.1. zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającym na wykonaniu, tj. zrealizowaniu, zakończeniu, także w przypadku świadczeń wykonywanych okresowo lub ciągłych co najmniej jednej dostawy środków do dezynfekcji, każda o wartości brutto nie mniejszej niż: Dla zakresu nr 1 – 98,00 zł Dla zakresu nr 2 - 1 300,00 zł Dla zakresu nr 3 – 35 900,00 zł Dla zakresu nr 4 - 1 100,00 zł Dla zakresu nr 5 – 100,00 zł Dla zakresu nr 6 – 2 200,00 zł Dla zakresu nr 7 – 11 400,00 zł Dla zakresu nr 8 – 1 000,00 zł Dla zakresu nr 9 – 600,00 zł Dla zakresu nr 10 – 9 800,00 zł Dla zakresu nr 11 – 36 700,00 zł Dla zakresu nr 12 – 29 800,00 zł Dla zakresu nr 13 – 500,00 zł Dla zakresu nr 14 – 290,00 zł 5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części/zakresie zamówienia, zostanie odrębnie wezwany przez Zamawiającego do złożenia następujących dokumentów: - dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 r. Nr 126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami) – Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego; - dokumenty, potwierdzające spektrum działania na podstawie w/w ustawy lub dokumenty zawierające spektrum działania, wydane oddzielnym postanowieniem zgodnie z artykułem 35 ustawy (produkty lecznicze) - dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 r. Nr 107 poz. 679) – dla wszystkich klas wyrobu medycznego – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE (jeśli dotyczy) oraz powiadomienie Prezesa Urzędu RPLWMiPB - oświadczenie, że Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, przedłoży badania mikrobiologiczne potwierdzające spektrum i czas działania oferowanych preparatów (wyroby medyczne) - dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U.2002 r. Nr 175 poz. 1433 z późniejszymi zmianami) – Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym; - dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki - zgłoszenia kosmetyku w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (portal CPNP) – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty ulotek informacyjnych oferowanych preparatów (dotyczy wyrobów medycznych, produktów biobójczych i kosmetyków) w języku polskim, przedstawiających oferowany produkt i jego parametry, z zaznaczonym na stronie zakresem i pozycją do której się odnoszą. - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty, zatwierdzonej przez Ministra Zdrowia charakterystyki produktu leczniczego wraz z ulotką lub etykietą pełniącą funkcję ulotki (potwierdzających możliwość zastosowania i spektrum działania) – dla preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy – w języku polskim, z zaznaczonym na stronie zakresem i pozycją do której się odnoszą. - Dla preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny lub produkt biobójczy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty charakterystyki produktu w języku polskim, przygotowanej według rozporządzenia WE 1907/2006.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczalność wprowadzania zmian do umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie, która może obejmować w zakresie dozwolonym przez prawo: a. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu; b. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany; c. zmianę sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy; d. zmianę terminu realizacji poszczególnych dostaw przedmiotu umowy; e. zmianę ilości szczegółowego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zwiększenie wartości umowy w zakresie danego pakietu; f. obniżenia ceny netto. 2. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 mogą być: a. modyfikacja lub udoskonalenie wprowadzonego produktu przez Wykonawcę; b. przejściowy brak przedmiotu umowy, który jest spowodowany zaprzestaniem jego produkcji przez producenta przy jednoczesnej możliwości dostarczenia przedmiotu umowy zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu będącego przedmiotem umowy; c. zmiana organizacyjna leżąca po stronie Zamawiającego; d. konieczność prawidłowej realizacji przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń działalności statutowej; e. konieczność zapewnienia podniesienia poziomu/jakości udzielanych świadczeń medycznych wykonywanych przez Zamawiającego; f. konieczność zapewnienia podniesienia poziomu/jakości działalności statutowej Zamawiającego; g. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii; h. konieczność uwzględnienia zmian wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; i. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku i na zasadach określonych w: - § § 1 ust 2 - § 2 ust. 3 i 4 - § 5 ust. 2
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę rehabilitację u pacjenta w domu, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania21-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, starsza pani z kłopotami z kręgosłupem lędźwiowym - złamania z powodu osteoporozy, wypadnięcie dysku, RZS potrzebuje rehabilitacji domowej ćwiczenia i zabiegi: prądy, jonoforeza, pole elektromagnetyczne itd. Warszawa, Rakowiec, dwa przystanki od szpitala Banacha w stronę lotniska.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa gazów medycznych i technicznych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Dostawa środków dezynfekcyjnych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Dostawa gazów medycznych i technicznych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: Dostawa wyrobów leczniczych (farmaceutycznych)
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: Zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI