Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzesz

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517739-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517739-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ: Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 69068500600000, ul. ul. Fredry  9 , 35-005   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 509 047, e-mail przetargi@zoz2.pl, faks 178 538 394.
Adres strony internetowej (URL): www.zoz2.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zoz2.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zoz2.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów; Budynek A, pok. nr 301 – Dział Informatyki Warunków Pracy i Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1, 2, 3
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przez okres 12 m-cy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 1 – Pakiet Nr 1, Załącznik Nr 2 – Pakiet Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 – Pakiet Nr 3 do SIWZ pn. „Formularz asortymentowo-cenowy”. 2. Wykaz przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 1, Załączniku Nr 2 i w Załączniku Nr 3 do SIWZ stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Obowiązuje pełny asortyment wymieniony w Załączniku Nr 1, Załączniku Nr 2 oraz w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Brak jednego asortyment z któregokolwiek załącznika spowoduje odrzucenie oferty. 3. Zamówienie zostało podzielone na trzy pakiety - Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3, w ramach których można składać oferty oddzielnie na każdy pakiet. Oferent przystępując do postępowania musi zaoferować pełen asortyment leków wykazanych w poszczególnym pakiecie. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wydzielania pojedynczych pozycji z pakietu w celu tworzenia nowych odrębnych pakietów. Wszelkie zapytania dotyczące tej materii Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości wykazanych leków w poszczególnych pakietach w okresie realizacji zamówienia, stosownie do rzeczywistych potrzeb. UWAGA: W związku z możliwością różnego konfekcjonowania leków, Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości konkretnych opakowań danego rodzaju leku, na odpowiednią ilość oferowanych przez siebie opakowań. 5. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu. 6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy. 7. Wymogi bezwzględne dla Oferentów: 1. Dostawa leków odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faxem. 2. Bieżące zamówienia leków będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili zamówienia, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wydłużenie tego terminu do 3 dni roboczych w przypadku, gdy dotyczyć to będzie pojedynczych leków, a dostawa zostanie uzgodniona. 3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma określonego umową terminu dostawy wyszczególnionych w umowie środków farmaceutycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tych środków w innym miejscu, a ewentualną różnicą ceny obciąży Wykonawcę. 4. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówić przedmiot umowy w trybie cito z dostawą w ciągu 1 dnia roboczego. Zamówienie w trybie cito składane może być jedynie sporadycznie i w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy produkt leczniczy będący przedmiotem umowy zamawiany jest w przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjentów, mogących przyczynić się do bezpośredniego zagrożenia życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjentów. 5. Dostawa leków na koszt i ryzyko Wykonawcy odbywać się będzie do DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ Zamawiającego w godzinach od 08:00 – 14:00 lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w składanym zamówieniu (dotyczy zamiejscowych placówek stacjonarnej całodobowej opieki długoterminowej Zamawiającego), zgodnie z danymi poniżej: a. Zakład Opieki Długoterminowej i Paliacji w Błażowej ul. Piłsudskiego 6 36-030 Błażowa b. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dynowie ul. ks. J. Ożoga 32 36-065 Dynów c. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Hyżnem 36-024 Hyżne 104 6. Leki będą dostarczane wraz z fakturą w formie papierowej oraz elektronicznej (na adres: farmacja@zoz2.pl) w formacie obsługiwanym przez program apteczny, w standardzie zwanym DATAFARM lub MALICKI. Plik o nazwie zgodnej ze wzorcem: fvXXXXXX.fak gdzie: fv - to symbol faktury, XXXXXX - numer faktury (jeśli jest niski, to na początku znajdują się zera) .fak - rozszerzenie pliku wskazuje na to, że zawiera on fakturę. Jeden plik zawiera jedną fakturę. Zamawiający WYMAGA, aby wszystkie ceny podane na fakturach były w formie wartości NETTO. Numery serii i daty ważności leków uwidocznione na fakturze dostawy będą identyczne z numerami serii i datami ważności leków na opakowaniach dostarczonych w dostawie. 7. Oferowane leki muszą posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności od daty dostawy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na krótszy okres ważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany leków, w przypadku dostarczenia leków o krótszej dacie ważności bez wcześniejszego uzgodnienia. 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z zamówieniem (braków, uszkodzenia, nieścisłości w oznakowaniu jednostkowym lub zbiorczym lub innych zastrzeżeń), Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad. 9. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację. 10. Reklamacje Zamawiającego dotyczące jakości przedmiotu umowy rozpatrywane będą przez Wykonawcę w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia. 11. W przypadku uznania reklamacji wadliwy przedmiot umowy zostanie wymieniony na pełnowartościowy w terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy. 12. W przypadku, gdy odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w pkt. 9, nie zostanie w przewidzianym terminie skutecznie przedstawione Zamawiającemu, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona. 13. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w przypadku: a. dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości, b. dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową lub zamówieniem, c. dostarczenia przedmiotu umowy ze zwłoką. 14. Niezmienność cen netto leków w trakcie trwania umowy. Z wyjątkiem - w okresie obowiązywania umowy ceny leków mogą się zmieniać wyłącznie na skutek zmiany: a) cen urzędowych, b) obowiązujących stawek podatków i opłat granicznych - zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, c) cen leków u importera, d) cen leków u producenta, e) kursu walut, przy czym wzrost cen będzie następował o nie większy procent niż wynika z podwyżek niezależnych od Wykonawcy, bez procentowego zwiększenia przysługującej mu marży. Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu, który stanowi podstawę do żądania zmiany cen. 15. W przypadkach braku leków wymienionych w SIWZ, z przyczyn niezależnych od Dostawcy (wycofania leku z użycia, zaprzestanie produkcji), dopuszcza się zmianę leków w poszczególnych grupach lekowych lub zastąpienie produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym. 16. W przypadkach braku leków wymienionych w SIWZ (z innych przyczyn niż podane w pkt 15) Zamawiający dopuszcza zastąpienie leku produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie. Każde zastąpienie leku produktem równoważnym, powinno być uzgodnione z Zamawiającym, ponadto na fakturze powinno się znaleźć oznaczenie zamiennika (np. „Z”) i adnotacja o rodzaju leku, który został zastąpiony zamiennikiem. 17. W przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży i uwagę o jego braku. 18. W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) niż umieszczone w SIWZ należy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia innych pozycji lekowych poza wymienionymi w przedmiocie zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszania lub zwiększenia ilości opakowań leków wykazanych w SIWZ. 21. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o lekach wstrzymanych w obrocie, wycofanych z obrotu i dopuszczonych do obrotu, które dostarczył Zamawiającemu. Zamawiający ma prawo do zwrotu leków wycofanych z obrotu. 22. Nie dopuszcza się wydzielania pojedynczych pozycji z pakietów w celu tworzenia odrębnych pakietów. 23. Oprócz sytuacji wymienionych w Rozdziale XIX niniejszej SIWZ „Istotne postanowienia umowy” - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w przypadku: a) 3 krotnej nieterminowej realizacji dostaw, b) bezpodstawnej zmiany cen przez Wykonawcę. 24. Zamawiający bezwzględnie wymaga dostarczania odrębnych faktur dla leków psychotropowych i odurzających. 25. W przypadku leków termolabilnych, których warunki przechowywania producent określił na opakowaniu, Wykonawca dostarczy wraz z fakturą zakupu wydruk raportu temperatur potwierdzający ciągłość tzw. „zimnego łańcucha” przechowywania i transportu.

II.5) Główny kod CPV: 33680000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca wpisany jest do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w lit. a składane będą przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej. UWAGA II: Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow): „Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). […] Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych”.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) potwierdzoną za zgodność kopię aktualnej koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca wpisany jest do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. b) oświadczenie Oferenta, iż dostarczany przedmiot zamówienia posiada certyfikaty i atesty stosownie do oferowanych artykułów, materiałów, jeżeli takowe są wymagane. W przypadku, gdy atesty nie są wymagane należy załączyć oświadczenie Oferenta, iż atest lub certyfikat nie jest wymagany, z zaznaczeniem na jakiej podstawie prawnej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy; 2) Formularz asortymentowo-cenowy w Pakiecie Nr 1 i/lub Pakiecie Nr 2 i/lub Pakiecie Nr 3; 3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy); 4) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy) - Załącznik do SIWZ; 5) Zobowiązanie innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) - Załącznik do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0, 5 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki. 3. W przypadku trzykrotnego naruszenia istotnych warunków niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie. Powiadomienie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego winno być na piśmie pod rygorem nieważności. 4. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 5. W okresie obowiązywania umowy ceny leków mogą się zmieniać wyłącznie na skutek zmiany: a) cen urzędowych, b) obowiązujących stawek podatków i opłat granicznych - zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, c) cen leków u importera, d) cen leków u producenta, e) kursu walut, przy czym wzrost cen będzie następował o nie większy procent niż wynika z podwyżek niezależnych od Wykonawcy, bez procentowego zwiększenia przysługującej mu marży. Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu, który stanowi podstawę do żądania zmiany cen. W tym zakresie strony dopuszczają możliwość zmiany umowy. W tym zakresie strony dopuszczają możliwość zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pakiet Nr 1 Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przez okres 12 m-cy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 1 – Pakiet Nr 1 do SIWZ pn. „Formularz asortymentowo-cenowy”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33680000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 2 Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet Nr 2 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przez okres 12 m-cy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 2 – Pakiet Nr 2 do SIWZ pn. „Formularz asortymentowo-cenowy”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33680000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Pakiet Nr 3 Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet Nr 3 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przez okres 12 m-cy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 3 – Pakiet Nr 3 do SIWZ pn. „Formularz asortymentowo-cenowy”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33680000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie parkietu - Siemianowice Śląskie
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania28-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ułożenie około 40 m parkietu (klepka własna) koszt, termin. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI