DOSTAWA PREPARATÓW I WITAMIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, SZCZEPIONKI PRZECIW GRYPIE...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA PREPARATÓW I WITAMIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, SZCZEPIONKI PRZECIW GRYPIE NA SEZON 2018/2019, PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ SRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-07-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-20
 • Numer ogłoszenia590680-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 590680-N-2018 z dnia 2018-07-20 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego: DOSTAWA PREPARATÓW I WITAMIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, SZCZEPIONKI PRZECIW GRYPIE NA SEZON 2018/2019, PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ SRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, krajowy numer identyfikacyjny 43099240200000, ul. ul. Biernackiego  9 , 20-089   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 740 86 14, e-mail zamowienia@spszw.lublin.pl, faks 81 740 39 34.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.janbozy.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.janbozy.lublin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ul. Biernackiego 9, 20-089 - Kancelaria (budynek administracji pok. 27) lub drogą pocztową (na własne ryzyko).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PREPARATÓW I WITAMIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, SZCZEPIONKI PRZECIW GRYPIE NA SEZON 2018/2019, PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ SRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Numer referencyjny: DZP.3311-22/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
19


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - produktów leczniczych (Pakiet I-IV, poz.1-3) do Apteki Szpitalnej położonych przy ul. Biernackiego 9, w Lublinie, wraz z dzierżawą aparatu z przeznaczeniem dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, przy ul. Herberta 21 (Pakiet IV), - dostawa wyrobów medycznych (Pakiet IV, poz.4, Pakiet V,VI) do Magazynu Szpitalnego położonego przy ul. Biernackiego 9 z przeznaczeniem dla Oddziału Laryngologii, przy ul. Herberta 21, w Lublinie, stanowiących VI odrębnych pakietów: Pakiet I – Dostawa preparatów oraz witamin dla dzieci do żywienia pozajelitowego, 14 zadań, Pakiet II – Dostawa roztworów do cewników i portów, Pakiet III – Dostawa szczepionki przeciw grypie na sezon 2018/2019, Pakiet IV – Dostawa produktów leczniczych do ciągłej terapii nerkozastępczej, z dzierżawą aparatu, Pakiet V – Dostawa opatrunku donosowego z gąbki PVA, Pakiet VI – Dostawa folii, obturatorów i protez laryngologicznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych zadań oraz zakres w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry graniczne w stosunku do ww. pakietów, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 3. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: 3.1. Oferowane produkty lecznicze i farmaceutycze muszą być dopuszczone do obrotu, używania i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2211) – dot. Pakietu I-IV (poz. 1-3) a oferowane wyroby - dobrej jakości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) - dot. Pakietu IV (poz. 4), Pakiet V,VI, z instrukcją użytkowania w każdym opakowaniu w języku polskim. 3.2. Wszystkie wyroby muszą być z terminem ważności co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty dostawy do Zamawiającego. 3.3. W przypadku, gdy produkt leczniczy będący przedmiotem zamówienia w momencie wyceny nie jest dostępny na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do wyceny tego produktu po ostatniej obowiązującej cenie wraz z informacją o braku dostępności na dzień składania ofert. 3.4. Przedmiot zamówienia określony w Pakiecie I-III, IV (poz. 4), Pakiecie V,VI, dostarczany będzie sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy w formie pisemnej, elektronicznej bądź faksem, w terminie określonym w pkt. 4 SIWZ. 3.5. Przedmiot zamówienia określony w Pakiecie IV (poz. 1-3), zostanie dostarczony jednorazowo, w terminie określonym w pkt. 4 SIWZ. 3.6. Wykonawca winien zagwarantować dostawę (transport) przedmiotu zamówienia, w Pakiecie V-VI, w opakowaniach jałowych, z numerem LOT, z oznaczeniem fabrycznym i innym, zgodnie z warunkami przewidywanymi przez producenta asortymentu oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami. 3.7. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy opis zawierający w szczególności: rodzaj, nazwę wyrobu, ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym, nr serii, datę ważności i przydatności do użycia - dla wyrobów sterylnych, nazwę i adres producenta będącego przedmiotem dostawy. 3.8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku. 3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem. 3.10. Warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 3.11. Transport produktu (do Zamawiającego), zapewnia Wykonawca, środkiemi transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu, zgodnie z obowiązującymi normami dla produktu leczniczego i wyrobu medycznego oraz posiadać wymagane zezwolenia dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu . 4. Strony dopuszczają możliwości zamian ilościowych pozycji asortymentowych, będących przedmiotem umowy w obrębie Pakietu I (zad. nr 1,7,10-14), Pakietu II,V,VI. 5. Podane w załączniku ilości asortymentu mają charakter orientacyjny i z tego względu Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację ilości produktów zapotrzebowanych, jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze. 6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

II.5) Główny kod CPV: 33692200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33650000-1
33181520-3
33141000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1. Dostawy przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie I,II, Pakiecie IV (poz. 4), Pakiecie V,VI, sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego: - przez okres 12 miesięcy (dot. Pakietu I,II), - przez okres 24 miesięcy (dot. Pakietu IV, poz. 4, Pakietu V,VI), - do dnia 28.02.2019 r. (dot. Pakietu III), licząc od dnia zawarcia umowy, według przekazywanych na bieżąco potrzeb staraniem i na koszt Wykonawcy. 4.2. Dostawa produktów leczniczych, określonych w Pakiecie IV, poz. 1-3, nastąpi w terminie nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. 4.3. Dostawa, uruchomienie aparatu w odniesieniu do Pakietu IV, nastąpi w terminie nie później niż w ciągu 2 tygodni, od dnia zawarcia umowy. 4.4. Realizacja zamówień cząstkowych nie później niż w ciągu: - 24 godzin (dot. Pakiet I), - 48 godzin (dot. Pakietu III) - 7 dni (dot. Pakietu II,IV-VI) licząc od otrzymania zamówienia. Forma i termin płatności: - przelew min. 30 dni, dla dzierżawy - Pakiet IV, - przelew 60 dni, dla dostaw,
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania wymaganej prawem aktualnej koncesji/ zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/ składu celnego/ składu konsygnacyjnego na prowadzenie obrotu asortymentem stanowiącym przedmiot zamówienia/ zezwolenia na wytwarzanie surowców farmaceutycznych stanowiących przedmiot oferty
Informacje dodatkowe dot. Pakietu I-IV.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. 9.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum lub każdy ze wspólników wchodzących w skład spółki cywilnej oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum lub spółki cywilnej muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę (konsorcjanta lub wspólnika). 9.3. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 9.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 5 pkt. 1,8, w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ppkt. 6.1.1.1-6.1.3. SIWZ, tj.: 6.1.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.1.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.1.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego, stanowią część oferty, dlatego wymaga się, aby były w sposób trwały i kompletny dostarczone do Zamawiającego. 6.2.a. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Dot. § 7, ust.1-4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) ppkt 6.1.1–6.1.3 SIWZ– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 6.2.a.1) i ppkt. 6.2.a.2), lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ppkt. 6.2.a.2), lit a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 6.2.a.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dot. § 8, ust.1-2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 2) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty określone w pkt. 6.1. ppkt. 6.1.1.-6.1.3. na każdy z podmiotów z osobna.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b), pkt. 1), w związku z art. 25 ust. 1, pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu: 5.3.a) koncesja, zezwolenie lub licencję lub dokument potwierdzający, ze wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – dot. Pakietu I-IV. Podmioty występujące wspólnie: składają dokument wskazany w pkt 5.3.a) na każdy z podmiotów z osobna.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
8.1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ppkt. 8.2-8.3 SIWZ, tj.: 8.2. świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania na rynku krajowym, dla przedmiotu zamówienia, określonego w zadaniach 1-6, stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: 8.2.1. dla leków i produktów kwalifikowanych jako produkt leczniczy: - oświadczenie Wykonawcy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wymaganą rejestrację i aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – dot. Pakiet I-III, Pakiet IV (poz. 1-3), - oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualną kartę charakterystyki produktu leczniczego – dot. Pakiet I-III, Pakiet IV (poz. 1-3), a stosowne dokumenty przedstawi na każde żądanie Zamawiającego Wzór ww. oświadczeń stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 8.2.3. dla produktów kwalifikowanych jako wyrób medyczny: - dokumentu potwierdzającego oznaczenie przedmiotu zamówienia znakiem CE, zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), na potwierdzenie spełniania wymagań Dyrektywy 93/42/EEC, dla oferowanego produktu, dla danej klasy wyrobu medycznego, tj. certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną (z aktualną datą ważności, identyfikacją producenta i typ wyrobu) lub stosowana deklaracja zgodności wyrobu medycznego z określonymi dla niego wymaganiami zasadniczymi - wystawiona przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela – dot. Pakietu IV (poz. 4), Pakietu V,VI, 8.3. charakterystyk technicznych i użytkowych parametrów technicznych każdego z elementów wymienionych w Załaczniku nr 1 do SIWZ, w języku polskim, w formie np. folderów, katalogów, opisów, ulotek informacyjnych, prospektów opisujących parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia, w tym podlegajacego dzierżawie, nie zawierające informacji sprzecznych z opisem przedmiotu zamówienia - wystawione przez producenta oferowanego sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela – dot. Pakietu IV, poz. 4, Pakietu V, VI. UWAGA: w w/w dokumentach należy wskazać którego przedmiotu zamówienia dotyczą. Dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego, stanowią część oferty, dlatego wymaga się, aby były w sposób trwały i kompletny dostarczone do Zamawiajacego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust 1, pkt. 23, w związku z art. 25 ust. 1, pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu dokument, o którym mowa w pkt. 7.2. SIWZ, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: 7.2. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
dla Pakiet I-III 100,00
cena dla Pakietu IV-VI 60,00
Termin dostaw cząstkowych dla Pakietu IV-VI 20,00
Termin uruchomienia aparatu dla Pakietu IV 20,00
Termin ważności dla Pakietu V,VI 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dot. umowy dostawy Pakiet I-VI: 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem sytuacji obniżenia ceny (§ 4 ust.4). 2. Strony ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp. 3. Ponadto Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, w przypadku: a) zmiany nazwy produktu, nazwy producenta, nazwy handlowej, numeru katalogowego produktu, przy niezmienionym produkcie, b) zmiany produktu, jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie produktów wskazanych w ofercie, w szczególności przyczyną taką może być wycofanie z obrotu lub zaprzestanie ich produkcji, bądź w sytuacji zaistnienia incydentu medycznego pod warunkiem, iż nowy produkt posiada parametry nie gorsze niż produkt wskazany w ofercie Wykonawcy, Po stronie Wykonawcy leży obowiązek udokumentowania powyższych okoliczności. 4. Zmiany o których mowa w ust.3 lit. a-b nie mogą skutkować wzrostem cen netto przedmiotu zamówienia. 5. W okresie obowiązywania umowy ceny brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. Strony umowy sporządzą wówczas stosowny aneks do umowy w oparciu o pisemny wniosek Wykonawcy, przy czym nowa stawka podatku VAT obowiązywała będzie po dniu podpisania aneksu przez Strony umowy. 6. W okresie obowiązywania umowy ale nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy jej obowiązywania ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 7.W przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, zaistnienia okoliczności jak w ust. 6 powyżej, Wykonawca upoważniony jest do wystąpienia do Zamawiającego z propozycją aneksu zmieniającego ceny wraz z uzasadnieniem ich wzrostu. Dot. umowy dzierżawy Pakiet IV: 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany cech aparatu, zawartych w § 1, na wskutek wadliwości dzierżawionego sprzętu, przy zachowaniu niezmienionych parametrów granicznych. Powyższa zmiana nie może skutkować wzrostem miesięcznego czynszu dzierżawnego netto . 3. W przypadku ustawowego obniżenia lub podwyższenia stawki podatku od towarów i usług VAT w okresie realizacji umowy, każdej ze stron przysługuje prawo zwrócenia się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pakiet I – Dostawa preparatów oraz witamin dla dzieci do żywienia pozajelitowego, zad. nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Worki dwukomorowe do żywienia pozajelitowego - 2 pozycje asortymentowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Pakiet I – Dostawa preparatów oraz witamin dla dzieci do żywienia pozajelitowego, zad. nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roztwór aminokwasów 8-10% do wlewów dożylnych - 1 pozycja asortymentowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Pakiet I – Dostawa preparatów oraz witamin dla dzieci do żywienia pozajelitowego, zad. nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roztwór aminokwasów 6-10% do wlewów dożylnych - 1 pozycja asortymentowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Pakiet I – Dostawa preparatów oraz witamin dla dzieci do żywienia pozajelitowego, zad. nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Emulsja tłuszczowa 20% - 1 pozycja asortymentowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Pakiet I – Dostawa preparatów oraz witamin dla dzieci do żywienia pozajelitowego, zad. nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach do podawania dożylnego dla dorosłych - 1 pozycja asortymentowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:w przypadku konfekcjonowania oddzielnie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i w wodzie, należy podać podwójną ilość fiolek, tak aby zamawiający mógł podać zestaw witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i w wodzie


Część nr: 6 Nazwa: Pakiet I – Dostawa preparatów oraz witamin dla dzieci do żywienia pozajelitowego, zad. nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roztwór aminokwasów 10% bez elektrolitów - 1 pozycja asortymentowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Pakiet I – Dostawa preparatów oraz witamin dla dzieci do żywienia pozajelitowego, zad. nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Witaminy rozpuszczalne w wodzie, tłuszczach - 3 pozycje asortymentowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Pakiet I – Dostawa preparatów oraz witamin dla dzieci do żywienia pozajelitowego, zad. nr 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Emulsja tłuszczowa 20% - 1 pozycja asortymentowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Pakiet I – Dostawa preparatów oraz witamin dla dzieci do żywienia pozajelitowego, zad. nr 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Preparat zawierający minimum 9 pierwiastków śladowych - 1 pozycja asortymentowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Pakiet I – Dostawa preparatów oraz witamin dla dzieci do żywienia pozajelitowego, zad. nr 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 3 pozycje asortymentowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Pakiet I – Dostawa preparatów oraz witamin dla dzieci do żywienia pozajelitowego, zad. nr 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:20% roztwór alanylo-glutaminy i 10% emulsja tłuszczowa - 2 pozycje asortymentowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Pakiet I – Dostawa preparatów oraz witamin dla dzieci do żywienia pozajelitowego, zad. nr 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Worki 3-komorowe do podawania przez żyłę centralną - 4 pozycje asortymentowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: Pakiet I – Dostawa preparatów oraz witamin dla dzieci do żywienia pozajelitowego, zad. nr 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Worki 3-komorowe do podawania przez żyły obwodowe - 3 pozycje asortymentowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: Pakiet I – Dostawa preparatów oraz witamin dla dzieci do żywienia pozajelitowego, zad. nr 14
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Worki 3-komorowe do podawania przez żyłę centralna - 2 pozycje asortymentowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692200-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: Pakiet II – Dostawa roztworów do cewników i portów,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roztwory zabezpieczające cewnik - 2 pozyccje asortymentowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141850-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: Pakiet III – Dostawa szczepionki przeciw grypie na sezon 2018/2019,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczepionka przeciw grypie na sezon 2018/2019 - 1 pozycja asortymentowa,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651660-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: Pakiet IV – Dostawa produktów leczniczych do ciągłej terapii nerkozastępczej, z dzierżawą aparatu,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:produkty lecznicze do ciągłej terapii nerkozastępczej - 4 pozycje asortymentowe, dzierżawa aparatu,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33181520-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin uruchomienia aparatu 20,00
Termin dostaw cząstkowych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa, uruchomienie aparatu, nastąpi w terminie nie później niż w ciągu 2 tygodni, od dnia zawarcia umowy.


Część nr: 18 Nazwa: Pakiet V – Dostawa opatrunku donosowego z gąbki PVA,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:opatrunek donosowy z gąbki PVA - 2 pozycje asortymentowe,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141110-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin ważności 20,00
Termin dostaw cząstkowych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19 Nazwa: Pakiet VI – Dostawa folii, obturatorów i protez laryngologicznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:folia, obturatory, protezy laryngologiczne - 3 pozycje asortymentowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin ważności 20,00
Termin dostaw cząstkowych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zaplecenie warkoczyków
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania07-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, Jestem zainteresowana zapleceniem warkoczyków mojej 8-letniej córce. Proszę o kontakt.