"Dostawa kamizelki z elektrycznymi oscylatorami dla Małopolskiego Szpitala Chorób...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
"Dostawa kamizelki z elektrycznymi oscylatorami dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJaroszowiec
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-06-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMałopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia569451-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 569451-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły: "Dostawa kamizelki z elektrycznymi oscylatorami dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
"Dostawa kamizelki z elektrycznymi oscylatorami dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, krajowy numer identyfikacyjny 29421400000, ul. Kolejowa  1 a , 32-310   Jaroszowiec, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 32 6428090, 32 6428031, , e-mail sekretariat@wschp.pl, , faks 326 428 100.
Adres strony internetowej (URL): wschp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wschp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły ul. Kolejowa nr 1a 32-310 Jaroszowiec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Dostawa kamizelki z elektrycznymi oscylatorami dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”
Numer referencyjny: ZP/06/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: II.4.1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa kamizelki z elektrycznymi oscylatorami do oczyszczania górnych dróg oddechowych oraz oskrzeli z zalegających wydzielin. II.4.2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia oraz wymagane parametry dla przedmiotu zamówienia określone zostały w Opisie przedmiotu zamówienia, będącym załącznikiem nr 1A do niniejszej SIWZ. II.4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: zakup wraz z dostawą na koszt i ryzyko Wykonawcy fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego jego montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oraz pełne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji i jego użytkowania. II.4.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiotowe zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 1. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt, objęty przedmiotem zamówienia: a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich, b) był wyprodukowany po 1 stycznia 2017 roku, c) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie, d) posiadał deklarację zgodności CE lub certyfikat CE, potwierdzający, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zamawiający dopuszcza równoważny dokument wystawiony przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2. Wykonawca dostarczy zamawiającemu sprzęt będący przedmiotem umowy na swój koszt i ryzyko bezpośrednio do siedziby Zamawiającego. 3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące liczony od dnia dostawy (okres gwarancji na przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z opisem kryterium w rozdziale - Kryteria oraz zasady oceny ofert). II.6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM II.6.1. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt rehabilitacyjny/urządzenie medyczne został dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, a w szczególności powinien spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn.zm.). Przedmiot zamówienia winien posiadać stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności CE, świadectwa i rejestracje oraz inne dokumenty wymagane zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. II.6.2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, oddany był do użytkowania po osiągnięciu wymaganych parametrów, w stanie kompletnym, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz, aby nie był przedmiotem praw osób trzecich. II.6.3.W przypadku wykonania Zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania. II.7 ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33157000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
14

II.9) Informacje dodatkowe: II.9.1 Wykonawca, który składa ofertę równoważną zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej i wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymogi Zamawiającego. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY. Wskazanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w ofercie bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę do przedstawienia brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. II.9.2. Warunki płatności zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Termin płatności - do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. II.9.3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z wymaganiami określonymi dla przedmiotu zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: III.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3.1
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: III.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie: Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę informacje i dokumenty, o których mowa w pkt. III.5.1.1)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: III.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji Zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.4.1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt. 3 Ustawy Pzp, tj.: 1)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;III.4.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. III.4.3.W przypadku podmiotów zagranicznych Wykonawca składa odpowiednio dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). UWAGA! Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej nie należy załączać do oferty. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.wschp.pl w zakładce zamówienia publiczne - aktualne zamówienia publiczne wraz z zamieszczeniem informacji, o której w pkt. VIII.7) SIWZ. W przypadku braku złożenia samodzielnie przez Wykonawcę oświadczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp do uzupełnienia oświadczenia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na dokonanie tej czynności.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp, tj.: potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 1)dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości wartości nie mniejszej od przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie formalnej „spełnia/nie spełnia”
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.6.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp; 1)Dokument potwierdzający, iż oferowany wyrób będący przedmiotem zamówienia - spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych do niej, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej tj.: certyfikat CE lub deklarację zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym, terytorium, 2)Katalog oferowanego sprzętu, oryginalną specyfikację techniczną, kartę katalogową, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim, potwierdzające oferowane parametry techniczno – funkcjonalne - zawierające dane określone w Opisie przedmiotu zamówienia - załączniku nr 1A do niniejszej SIWZ i potwierdzone za zgodność kopii z oryginałem. III.6.2. Zamawiający oceniać będzie potwierdzenie spełniania przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego, w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w punkcie III.6.1 ppkt 1 i ppkt. 2. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie formalnej „spełnia/nie spełnia” UWAGA! Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, w przypadku wskazania przez Wykonawcę: 1)Dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dla wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski; 2)Oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy. Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
III.7.1. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. III.7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy. III.7.3. W przypadku Wykonawców powołujący się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 50,00
Termin gwarancji 40,00
Warunki serwisu 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
XIII.6. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany zawartej Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim, ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany Umowy zostały określone w projekcie Umowy, o którym mowa w pkt. XIII.1. XIII.7. Zmiana Umowy może zostać dokonana w formie pisemnego aneksu, którego treść zostanie zaakceptowana przez obie strony. 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1 umowy), gdy jest to spowodowane następstwem okoliczności niezależnych od stron (siła wyższa) lub okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, 2) realizacji przedmiotu umowy po cenach niższych niż w wycenie Wykonawcy, a zmiany w tym zakresie wymagają sporządzenia aneksu do umowy, 4. Wykonawca zobowiązuje się - w przypadku wprowadzenia promocji cenowych - do objęcia nimi także Zamawiającego, a zmiany w tym zakresie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 5. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian istotnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie warkoczyków afrykańskich - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania19-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie warkoczyków afrykańskich na długich włosach. Zainteresowanych proszę o oferty cenowe.