Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesorii...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesorii (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2018-06-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572296-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572296-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesorii (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. Małopolska  47 , 70-515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, , e-mail zzp@sc.policja.gov.pl, , faks 91 8211477.
Adres strony internetowej (URL): zzp@sc.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_oglosz en.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_oglosz en.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Pocztą, przez posłańca lub osobiście
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesorii (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego
Numer referencyjny: ZZ-2380-75/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, zalecanych przez producenta sprzętu lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesorii (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do siwz. 3. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty: - pochodzące z legalnych źródeł dystrybucji, - bez jakichkolwiek śladów używania lub uszkodzenia oraz oznaczeń wskazujących na produkt pochodzący od innych producentów niż wykazane w umowie, - nieregenerowane, nie mogą być ponownie napełniane lub w inny sposób odnawiane - pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, - zaopatrzone w etykiety zawierające numer katalogowy lub inne oznaczenie stosowane przez wykonawcę przedmiotu zamówienia umożliwiające identyfikację produktu oraz wykaz urządzeń, do których przeznaczony jest dany materiał eksploatacyjny, z widocznym logo wykonawcy przedmiotu zamówienia oraz z terminem ważności poszczególnego materiału eksploatacyjnego widocznym na zewnątrz opakowania, bez konieczności jego otwierania w celu odczytania tej daty. - oznaczenia asortymentu muszą być umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz nie mogą posiadać na obudowach oznaczeń innego producenta i symbolu materiału niż zaoferowany w umowie i umieszczony na opakowaniach. - szczelnie zapakowane w indywidualne opakowania, uniemożliwiające działanie czynników zewnętrznych, które mogą mieć negatywny wpływ na poprawne działanie materiału eksploatacyjnego, takich jak np. światło, kurz i wilgoć, bez śladów proszku/tuszu na produktach wyjętych z opakowania, - gwarantując jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu drukowanego tekstu lub  miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania tj. 100% bieli w miejscach niezadrukowanych rozpoznawalne przez urządzenie drukujące i nie wywołujące pojawiania się negatywnych komunikatów na wyświetlaczu urządzenia ani stronach testowych, kompatybilne ze sprzętem do którego zostały zamówione tj. nie powodujące ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zapewniające pełną kompatybilność z oprogramowaniem urządzenia. 4. Zamawiający za materiały równoważne uznaje produkty nie regenerowane w ogóle, nie poddane procesowi ponownego napełnienia ani wymiany jakichkolwiek elementów, spełniające minimalne parametry określone w formularzu kalkulacji cenowej oraz poniższe wymagania. UWAGA! Dostarczane do Zamawiającego materiały eksploatacyjne nie mogą mieć mniejszej wydajności minimalnej od podanej w opisie przedmiotu zamówienia i formularzach kalkulacji cenowej stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 oraz nr 5.1 – 5.5 do siwz. 5. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą kopie dokumentów (certyfikat, raport, zaświadczenie), które potwierdzą, że produkty te odpowiadają normom: ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 19798. Złożone dokumenty obowiązują przez cały okres realizacji umowy. Dokumenty, o których mowa muszą zostać wydane przez: • niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, który nie jest producentem oferowanego produktu równoważnego (złożone dokumenty, oprócz wymogów określonych w ww. normach muszą być opatrzone datą wystawienia-nie starszą niż 12 miesięcy od dnia otwarcia ofert, zawierać datę ważności testów, nazwę modelu drukarek na których przeprowadzono testy z ich numerami seryjnymi. Przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na produkt, którego dotyczą) lub • wydane przez producenta/przedstawiciela producenta urządzeń drukujących, które potwierdzą jakość oferowanych produktów równoważnych oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych. 5. Materiały te muszą być: - kompatybilne z urządzeniami drukującymi, w których będą wykorzystywane, - posiadające co najmniej takie same lub wyższe parametry jakościowe i wydajnościowe, co materiały zalecane przez producentów urządzeń drukujących (m.in. równomierność pokrycia, rozdzielczość druku, wydajność, niezawodność, temperatura przechowywania, kolor i nasycenie barw), - zapewniające prawidłowy wydruk dokumentu po zamontowaniu do skonfigurowanego urządzenia, bez zabrudzeń papieru. 6. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania Zamawiającego, a co za tym idzie dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych, które zagwarantują nie gorsze normy, parametry i standardy jakościowe oraz funkcjonalne.

II.5) Główny kod CPV: 30125110-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30124300-7
30124000-4
30192113-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 162598,18
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
ETAP PO OTWARCIU OFERT: Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wymaga w tym zakresie dokumentów
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
ETAP ZŁOŻENIA OFERTY: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą kopie dokumentów (certyfikat, raport, zaświadczenie), które potwierdzą, że produkty te odpowiadają normom: ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 19798. Złożone dokumenty obowiązują przez cały okres realizacji umowy. Dokumenty, o których mowa muszą zostać wydane przez: • niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, który nie jest producentem oferowanego produktu równoważnego (złożone dokumenty, oprócz wymogów określonych w ww. normach muszą być opatrzone datą wystawienia-nie starszą niż 12 miesięcy od dnia otwarcia ofert, zawierać datę ważności testów, nazwę modelu drukarek na których przeprowadzono testy z ich numerami seryjnymi. Przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na produkt, którego dotyczą) lub • wydane przez producenta/przedstawiciela producenta urządzeń drukujących, które potwierdzą jakość oferowanych produktów równoważnych oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. ETAP ZŁOŻENIA OFERTY Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz; W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawcy należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz. W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku konsorcjum każdy członek, w przypadku spółki cywilnej każdy wspólnik itd.). Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia. 2. wypełniony i podpisany oryginał formularza oferty cenowej wraz z wymaganymi oświadczeniami według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siw; 3. wypełniony i podpisany formularz asortymentowo - cenowy odpowiedni dla części, na którą Wykonawca składa ofertę, stanowiący załączniki nr 5.1 - 5.5 do siwz, 4. pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii do reprezentowania wykonawcy (wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale X odpowiednio ust. 9 lub ust.11 siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO zastosowanej przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin; • inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie jest Pani Mł. Insp. Anna Kołodziej, tel. 91 821 15 70, e-mail:anna.kolodziej@sc.policja.gov.pl; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na remont płyty stropowej pod dziedzińcem wewnętrznym nieruchomości Małopolska 15 w Szczecinie oraz wymianę nawierzchni dziedzińca, sygn. postępowania: ZZ- 2380-67/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; * skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **: ** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, zalecanych przez producenta sprzętu lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesorii (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do siwz. 3. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty: - pochodzące z legalnych źródeł dystrybucji, - bez jakichkolwiek śladów używania lub uszkodzenia oraz oznaczeń wskazujących na produkt pochodzący od innych producentów niż wykazane w umowie, - nieregenerowane, nie mogą być ponownie napełniane lub w inny sposób odnawiane - pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, - zaopatrzone w etykiety zawierające numer katalogowy lub inne oznaczenie stosowane przez wykonawcę przedmiotu zamówienia umożliwiające identyfikację produktu oraz wykaz urządzeń, do których przeznaczony jest dany materiał eksploatacyjny, z widocznym logo wykonawcy przedmiotu zamówienia oraz z terminem ważności poszczególnego materiału eksploatacyjnego widocznym na zewnątrz opakowania, bez konieczności jego otwierania w celu odczytania tej daty. - oznaczenia asortymentu muszą być umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz nie mogą posiadać na obudowach oznaczeń innego producenta i symbolu materiału niż zaoferowany w umowie i umieszczony na opakowaniach. - szczelnie zapakowane w indywidualne opakowania, uniemożliwiające działanie czynników zewnętrznych, które mogą mieć negatywny wpływ na poprawne działanie materiału eksploatacyjnego, takich jak np. światło, kurz i wilgoć, bez śladów proszku/tuszu na produktach wyjętych z opakowania, - gwarantując jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu drukowanego tekstu lub  miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania tj. 100% bieli w miejscach niezadrukowanych rozpoznawalne przez urządzenie drukujące i nie wywołujące pojawiania się negatywnych komunikatów na wyświetlaczu urządzenia ani stronach testowych, kompatybilne ze sprzętem do którego zostały zamówione tj. nie powodujące ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zapewniające pełną kompatybilność z oprogramowaniem urządzenia. 4. Zamawiający za materiały równoważne uznaje produkty nie regenerowane w ogóle, nie poddane procesowi ponownego napełnienia ani wymiany jakichkolwiek elementów, spełniające minimalne parametry określone w formularzu kalkulacji cenowej oraz poniższe wymagania. UWAGA! Dostarczane do Zamawiającego materiały eksploatacyjne nie mogą mieć mniejszej wydajności minimalnej od podanej w opisie przedmiotu zamówienia i formularzach kalkulacji cenowej stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 oraz nr 5.1 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30124300-7, 30124000-4, 30192113-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18997,47
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
materiał oryginalny 20,00
okres gwarancji 19,00
zatrudnienie osób niepełnosprawnych 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, zalecanych przez producenta sprzętu lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesorii (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do siwz. 3. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty: - pochodzące z legalnych źródeł dystrybucji, - bez jakichkolwiek śladów używania lub uszkodzenia oraz oznaczeń wskazujących na produkt pochodzący od innych producentów niż wykazane w umowie, - nieregenerowane, nie mogą być ponownie napełniane lub w inny sposób odnawiane - pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, - zaopatrzone w etykiety zawierające numer katalogowy lub inne oznaczenie stosowane przez wykonawcę przedmiotu zamówienia umożliwiające identyfikację produktu oraz wykaz urządzeń, do których przeznaczony jest dany materiał eksploatacyjny, z widocznym logo wykonawcy przedmiotu zamówienia oraz z terminem ważności poszczególnego materiału eksploatacyjnego widocznym na zewnątrz opakowania, bez konieczności jego otwierania w celu odczytania tej daty. - oznaczenia asortymentu muszą być umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz nie mogą posiadać na obudowach oznaczeń innego producenta i symbolu materiału niż zaoferowany w umowie i umieszczony na opakowaniach. - szczelnie zapakowane w indywidualne opakowania, uniemożliwiające działanie czynników zewnętrznych, które mogą mieć negatywny wpływ na poprawne działanie materiału eksploatacyjnego, takich jak np. światło, kurz i wilgoć, bez śladów proszku/tuszu na produktach wyjętych z opakowania, - gwarantując jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu drukowanego tekstu lub  miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania tj. 100% bieli w miejscach niezadrukowanych rozpoznawalne przez urządzenie drukujące i nie wywołujące pojawiania się negatywnych komunikatów na wyświetlaczu urządzenia ani stronach testowych, kompatybilne ze sprzętem do którego zostały zamówione tj. nie powodujące ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zapewniające pełną kompatybilność z oprogramowaniem urządzenia. 4. Zamawiający za materiały równoważne uznaje produkty nie regenerowane w ogóle, nie poddane procesowi ponownego napełnienia ani wymiany jakichkolwiek elementów, spełniające minimalne parametry określone w formularzu kalkulacji cenowej oraz poniższe wymagania. UWAGA! Dostarczane do Zamawiającego materiały eksploatacyjne nie mogą mieć mniejszej wydajności minimalnej od podanej w opisie przedmiotu zamówienia i formularzach kalkulacji cenowej stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 oraz nr 5.2 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30124300-7, 30124000-4, 30192113-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16446,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 57,00
materiał oryginalny 18,00
okres gwarancji 19,00
zatrudnienie osób niepełnosprawnych 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: zadanie nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, zalecanych przez producenta sprzętu lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesorii (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do siwz. 3. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty: - pochodzące z legalnych źródeł dystrybucji, - bez jakichkolwiek śladów używania lub uszkodzenia oraz oznaczeń wskazujących na produkt pochodzący od innych producentów niż wykazane w umowie, - nieregenerowane, nie mogą być ponownie napełniane lub w inny sposób odnawiane - pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, - zaopatrzone w etykiety zawierające numer katalogowy lub inne oznaczenie stosowane przez wykonawcę przedmiotu zamówienia umożliwiające identyfikację produktu oraz wykaz urządzeń, do których przeznaczony jest dany materiał eksploatacyjny, z widocznym logo wykonawcy przedmiotu zamówienia oraz z terminem ważności poszczególnego materiału eksploatacyjnego widocznym na zewnątrz opakowania, bez konieczności jego otwierania w celu odczytania tej daty. - oznaczenia asortymentu muszą być umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz nie mogą posiadać na obudowach oznaczeń innego producenta i symbolu materiału niż zaoferowany w umowie i umieszczony na opakowaniach. - szczelnie zapakowane w indywidualne opakowania, uniemożliwiające działanie czynników zewnętrznych, które mogą mieć negatywny wpływ na poprawne działanie materiału eksploatacyjnego, takich jak np. światło, kurz i wilgoć, bez śladów proszku/tuszu na produktach wyjętych z opakowania, - gwarantując jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu drukowanego tekstu lub  miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania tj. 100% bieli w miejscach niezadrukowanych rozpoznawalne przez urządzenie drukujące i nie wywołujące pojawiania się negatywnych komunikatów na wyświetlaczu urządzenia ani stronach testowych, kompatybilne ze sprzętem do którego zostały zamówione tj. nie powodujące ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zapewniające pełną kompatybilność z oprogramowaniem urządzenia. 4. Zamawiający za materiały równoważne uznaje produkty nie regenerowane w ogóle, nie poddane procesowi ponownego napełnienia ani wymiany jakichkolwiek elementów, spełniające minimalne parametry określone w formularzu kalkulacji cenowej oraz poniższe wymagania. UWAGA! Dostarczane do Zamawiającego materiały eksploatacyjne nie mogą mieć mniejszej wydajności minimalnej od podanej w opisie przedmiotu zamówienia i formularzach kalkulacji cenowej stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 oraz nr 5.3 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30124300-7, 30124000-4, 30192113-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 54243,33
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
materiał oryginalny 20,00
okres gwarancji 19,00
zatrudnienie osób niepełnosprawnych 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: zadanie nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, zalecanych przez producenta sprzętu lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesorii (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do siwz. 3. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty: - pochodzące z legalnych źródeł dystrybucji, - bez jakichkolwiek śladów używania lub uszkodzenia oraz oznaczeń wskazujących na produkt pochodzący od innych producentów niż wykazane w umowie, - nieregenerowane, nie mogą być ponownie napełniane lub w inny sposób odnawiane - pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, - zaopatrzone w etykiety zawierające numer katalogowy lub inne oznaczenie stosowane przez wykonawcę przedmiotu zamówienia umożliwiające identyfikację produktu oraz wykaz urządzeń, do których przeznaczony jest dany materiał eksploatacyjny, z widocznym logo wykonawcy przedmiotu zamówienia oraz z terminem ważności poszczególnego materiału eksploatacyjnego widocznym na zewnątrz opakowania, bez konieczności jego otwierania w celu odczytania tej daty. - oznaczenia asortymentu muszą być umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz nie mogą posiadać na obudowach oznaczeń innego producenta i symbolu materiału niż zaoferowany w umowie i umieszczony na opakowaniach. - szczelnie zapakowane w indywidualne opakowania, uniemożliwiające działanie czynników zewnętrznych, które mogą mieć negatywny wpływ na poprawne działanie materiału eksploatacyjnego, takich jak np. światło, kurz i wilgoć, bez śladów proszku/tuszu na produktach wyjętych z opakowania, - gwarantując jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu drukowanego tekstu lub  miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania tj. 100% bieli w miejscach niezadrukowanych rozpoznawalne przez urządzenie drukujące i nie wywołujące pojawiania się negatywnych komunikatów na wyświetlaczu urządzenia ani stronach testowych, kompatybilne ze sprzętem do którego zostały zamówione tj. nie powodujące ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zapewniające pełną kompatybilność z oprogramowaniem urządzenia. 4. Zamawiający za materiały równoważne uznaje produkty nie regenerowane w ogóle, nie poddane procesowi ponownego napełnienia ani wymiany jakichkolwiek elementów, spełniające minimalne parametry określone w formularzu kalkulacji cenowej oraz poniższe wymagania. UWAGA! Dostarczane do Zamawiającego materiały eksploatacyjne nie mogą mieć mniejszej wydajności minimalnej od podanej w opisie przedmiotu zamówienia i formularzach kalkulacji cenowej stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 oraz nr 5.4 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30124300-7, 30124000-4, 30192113-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 61886,38
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
materiał oryginalny 4,00
okres gwarancji 35,00
zatrudnienie osób niepełnosprawnych 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: zadanie nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych, zalecanych przez producenta sprzętu lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) oraz części i akcesorii (zespoły grzewcze fusery) do sprzętu biurowego i informatycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do siwz. 3. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty: - pochodzące z legalnych źródeł dystrybucji, - bez jakichkolwiek śladów używania lub uszkodzenia oraz oznaczeń wskazujących na produkt pochodzący od innych producentów niż wykazane w umowie, - nieregenerowane, nie mogą być ponownie napełniane lub w inny sposób odnawiane - pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, - zaopatrzone w etykiety zawierające numer katalogowy lub inne oznaczenie stosowane przez wykonawcę przedmiotu zamówienia umożliwiające identyfikację produktu oraz wykaz urządzeń, do których przeznaczony jest dany materiał eksploatacyjny, z widocznym logo wykonawcy przedmiotu zamówienia oraz z terminem ważności poszczególnego materiału eksploatacyjnego widocznym na zewnątrz opakowania, bez konieczności jego otwierania w celu odczytania tej daty. - oznaczenia asortymentu muszą być umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz nie mogą posiadać na obudowach oznaczeń innego producenta i symbolu materiału niż zaoferowany w umowie i umieszczony na opakowaniach. - szczelnie zapakowane w indywidualne opakowania, uniemożliwiające działanie czynników zewnętrznych, które mogą mieć negatywny wpływ na poprawne działanie materiału eksploatacyjnego, takich jak np. światło, kurz i wilgoć, bez śladów proszku/tuszu na produktach wyjętych z opakowania, - gwarantując jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu drukowanego tekstu lub  miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania tj. 100% bieli w miejscach niezadrukowanych rozpoznawalne przez urządzenie drukujące i nie wywołujące pojawiania się negatywnych komunikatów na wyświetlaczu urządzenia ani stronach testowych, kompatybilne ze sprzętem do którego zostały zamówione tj. nie powodujące ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zapewniające pełną kompatybilność z oprogramowaniem urządzenia. 4. Zamawiający za materiały równoważne uznaje produkty nie regenerowane w ogóle, nie poddane procesowi ponownego napełnienia ani wymiany jakichkolwiek elementów, spełniające minimalne parametry określone w formularzu kalkulacji cenowej oraz poniższe wymagania. UWAGA! Dostarczane do Zamawiającego materiały eksploatacyjne nie mogą mieć mniejszej wydajności minimalnej od podanej w opisie przedmiotu zamówienia i formularzach kalkulacji cenowej stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 oraz nr 5.5 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30124300-7, 30124000-4, 30192113-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 11025,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
materiał oryginalny 20,00
okres gwarancji 19,00
zatrudnienie osób niepełnosprawnych 1,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam zajęć z tańcem Rock&Roll'owym, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szanowni Państwo, Chciałbym dowiedzieć się czy w nadchodzącym czasie planowane jest uruchomienie grupy Rock & Roll od podstaw? Zarówno moja partnerka jak i ja nie chcielibyśmy przegapić pierwszych kilku zajęć z uwagi na brak doświadczenia. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy honorują Państwo karty Multisport? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź, Z wyrazami szacunku,
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI