Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-03-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-15
 • Numer ogłoszenia514644-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 514644-N-2019 z dnia 2019-02-15 r.

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 29540300000000, ul. Pabianicka  62 , 93-513  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6895911, 42 6895910, 42 6895819, 42 6895404, e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl, faks 42 6895409.
Adres strony internetowej (URL): www.kopernik.lodz.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.kopernik.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kopernik.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź, KANCELARIA SZPITALA

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Numer referencyjny: EZ.28.26.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2a do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety. Pakiet nr 1 – artykuły biurowe Pakiet nr 2 – papier ksero Pakiet nr 3 – koperty

II.5) Główny kod CPV: 30192000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30197642-8
30199230-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
36

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy jednak nie wcześniej niż od dnia 03.06.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 1) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 2) oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty o których mowa w punkcie 2 rozdziału XIII niniejszej SIWZ należy złożyć zgodnie z §14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" przez Wykonawcę, Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzeni kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ: A. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 1) wykonawca, który samodzielnie bierze udział w postępowaniu, musi wypełnić jedno oświadczenie. 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców je wykazuje. 3) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów do wykonania zamówienia, winien zawrzeć informację o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby. 4) oświadczenie winno być złożone w oryginale. 5) oświadczenie w języku obcym winno być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6) zamawiający nie wymaga zamieszczenia w oświadczeniu informacji w zakresie art. 25a ust. 5 pkt. 2. 7) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. B. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ C. Formularz asortymentowo - cenowy – Załącznik nr 2a do SIWZ D. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Szczegółowy opis zmian zawiera wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących sytuacjach: a) wycofania towaru z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie towaru zamiennego o parametrach nie gorszych od towaru objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż towar objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana towaru może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy towaru wycofanego z produkcji i zastąpienie go towarem zamiennym. b) zmiany polegającej na zamianie niewykorzystanego towaru obejmującego powyższą umowę na towar już wykorzystany z tej umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. c) wydłużenia, na okres do kolejnych 6 miesięcy, okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w terminie na jaki umowa została zawarta, d) zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. e) Przesunięć ilościowo-towarowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami z zastrzeżeniem, że całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają również w trakcie obowiązywania umowy zmiany cen towaru będącego przedmiotem umowy na zasadach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach: a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione. 3. O propozycji zmiany cen towarów, o której mowa w ust. 2 lit. a strona zainteresowana zmianą winna pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz z uzasadnieniem, obejmujący propozycje nowych cen wraz z wykazem towarów, których te zmiany będą dotyczyć, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy jednak niż 30 dniowy od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stronę. W przypadku wzrostu stawki podatku VAT, jeżeli realizacja umowy będzie nadmiernym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego, Zamawiający może odmówić podpisania aneksu a strony ustalą warunki rozwiązania umowy (w braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie znajdą nowe, podwyższone stawki podatku VAT). 4. Zmiany wynagrodzenia z tytułu o którym mowa w ust. 2 lit. b, będą dokonywane wg następujących zasad: a) zmiana cen umownych może być dokonana tylko o wysokość równą max. 50 % zmiany (różnicy) minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak i ustalonego na podstawie minimalnej stawki godzinowej w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia obwiązującego w dniu składania oferty, b) w przypadku zwiększenia ww. wynagrodzenia Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie będą miały ceny dotychczasowe, c) w przypadku zmniejszenia ww. wynagrodzenia Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały od dnia wejścia w życie przepisów zmniejszających wysokość wynagrodzenia minimalnego lub minimalnej stawki godzinowej. 5. Zmiany wynagrodzenia z tytułu, o którym mowa w ust. 2 lit. c, będą dokonywane wg. następujących zasad: a. zmiana cen umownych może być dokonana maksymalnie do wysokości 50 % zmiany wynikającej z powyższego tytułu w stosunku do wysokości obciążeń obowiązujących w dniu składania oferty, b. w przypadku zwiększenia ww. obciążeń Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie będą miały dotychczasowe ceny, c. w przypadku zmniejszenia ww. obciążeń Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały ze skutkiem od dnia wejścia w życie przepisów przewidujących nowe, zmniejszone ceny. 6. Zmiany wynagrodzenia z tytułu, o którym mowa w ust. 2 lit. d, będą dokonywane wg. następujących zasad: a. w przypadku, gdy zmiana spowodowałaby zwiększenie obowiązków finansowych Wykonawcy, Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1 m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie będą miały dotychczasowe ceny, b. w przypadku, gdy zmiana spowodowałaby zmniejszenie obowiązków finansowych Wykonawcy, Zamawiający zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu z propozycją dotyczącą zmian zgodną z niniejszą umową. Zmiany będą obowiązywały ze skutkiem od dnia wejścia w życie przepisów przewidujących nowe, zmniejszone ceny. 7. Niezależnie od powyższego strony uzgadniają, że w przypadku stosowania przez producentów towaru okresowych upustów, bonifikat lub promocji na towar objęty umową Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wymienionych form w realizacji dostaw cząstkowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z postanowieniami SIWZ
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zgodnie z postanowieniami SIWZ
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 – artykuły biurowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Wyszczegółnienie Ilość - 36 miesiecy j.m. 1 cienkopis - grubość pisania 0,4mm - kolory: czarny, niebieski, zielony, czerwony 5 000 szt. 2 datownik automatyczny - ustawiany ręcznie - wysokość cyfry 4 mm 140 szt. 3 Dziurkacz do akt - posiadający wskaźnik środka strony - posiadający ogranicznik formatu papieru - zdolność dziurkowania do 100 kartek - odstęp miedzy dziurkami: 80 mm 50 szt. 4 dziurkacze typu SAX 318 lub rownoważne zawierające: - posiadający wskaźnik środka strony - posiadający ogranicznik formatu papieru - zdolność dziurkowania do 15 kartek - odstęp miedzy dziurkami: 80 mm 200 szt. 5 Etykiety samoprzylepne A4wymiary 70 x 25,4 mm: - opakowanie 100 arkuszy po 33 etykiety - arkusze bez śliskich krawędzi - do drukarek: atramentowych, laserowych i kserokopiarek 3000 op.= 100 szt. 6 Etykiety samoprzylepne A4 wymiary 105 x 148 mm, - opakowanie 100 arkuszy po 4 etykiety - arkusze bez śliskich krawędzi - do drukarek: atramentowych, laserowych i kserokopiarek 3000 op.= 100 szt. 7 gumka myszka 600 szt. 8 Kieszeń foliowa A-4: - grubośc folii 75-80 µm - otwarte na górze - wykonane z folii krystalicznej - właściwość elektrostatyczne 3000 op.= 100 szt. 9 Klej biurowy w płynie - Pojemność:50 ml - bezbarwny - niebrudzący - do papieru i tektury 400 szt. 10 Klipsy archiwizacyjne - dwuczęściowy, plastikowy klips przeznaczony do archiwizacji dokumentacji - długość 85-100 mm 60 op.= 100 szt. 11 Korektory w pisaku płaskie - biały - metalowa końcówka - płynny - szybko zasychający 800 szt. 12 Markery Permanentne - czarny - wodoodporny - do pisania po: papier, szkło, metal, tworzywo sztuczne 6000 szt. 13 mazaki do pisania na płytach CD - FOLIOPISY z cienką końcówką do 0,5 mm - wodoodporny - pernamentny 1000 szt. 14 mazaki olejowe - grubość pisania: 1,6-2,8mm - kolor: biały, srebrny, czerwony, czarny - okrągła końcówka 100 szt. 15 nożyczki biurowe - wykonane ze stali nierdzewnej - długość 20 cm z uchwytem ergonomicznym 400 szt. 16 Ołówek HB 990 szt. 17 Płyta BLU-RAY - pojemność: 25 GB 1 000 szt. 18 płyty CD-R - pojemność: 700mb i 80 min 15000 szt. 19 płyty DVD-R - białe do nadruku - pojemność 4,7Gb i 120 min 17030 szt. 20 Poduszka do Stempli - Nienasączona - wykonana z materiału magazynującego wilgoć - metalowa obudowa - wymiary 110-120 x 60-80 60 szt. 21 Segregator A-4 - szerokość grzbietu 7 cm - lakierowany - dolna listwa wzmacjaniająca - wymienna, obustronna etykieta grzbietowa 6500 szt. 22 Segregatory A-4 - szerokość grzbietu 5 cm - lakierowany - dolna listwa wzmacjaniająca - wymienna, obustronna etykieta grzbietowa 2000 szt. 23 Segregator A-5 - szerokość grzbietu 75 mm - lakierowany - dolna listwa wzmacjaniająca - wymienna, obustronna etykieta grzbietowa 300 szt. 24 Segregator A-5 - szerokość grzbietu 35 mm - lakierowany - dolna listwa wzmacjaniająca - wymienna, obustronna etykieta grzbietowa 300 szt. 25 skoroszyt plastikowy A-4 - bez grzbietu - przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa - metalowe wąsy i blaszka 3000 szt. 26 skoroszyt plastikowy A-4 - z grzbietem oczkowycm do wpinania do segregatorów - przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa - metalowe wąsy i blaszka 7000 szt. 27 skoroszyt tekturowy A4 - wpinany na haczyki - gramatura kartonu 250-280 g/m2 - kolor biały 150 szt. 28 Skoroszyt tekturowy A4 - oczkowy - gramatura kartonu 250-280 g/m2 - kolor biały 3000 szt. 29 Skorowidz A-4 - twarda oprawa - w kratkę 150 szt. 30 Skorowidz 1/2 A-4 - twarda oprawa - w kratkę 30 szt. 31 Spinacze biurowe - okrągłe - 28 mm 3500 op.= 100 szt. 32 Spinacze biurowe - okrągłe - 50 mm 600 op.= 100 szt. 33 sznurek do wiązania, - biały - polipropylenowy - 2000 mb 15 rol. 34 taśma pakowa - szer. 48-50 mm - długość 66 m - przezroczysta 990 szt. 35 taśma biurowa - szer. 19-20 mm - długość 33m - przezroczysta 1000 szt. 36 Teczka do podpisu - minimum dziesieć przekładek - Twarda oprawa - Na dokumenty formatu A-4 40 szt. 37 Teczka papierowa wiązana tasiemką - format A4 8000 szt. 38 tusz do pieczątek - NIEBIESKI - op.min 25 ml roll-on) typu COLOP lub równoważny nie gorszej jakości - końcówka ułatwiająca nasączanie 500 szt. 39 wąsy skoroszytowe - wykonane z polipropynelu - metalowa blaszka skoroszytowa - 4 dziurku umożliwiające wpięcie w segregator 75 op.= 100 szt. 40 wkłady typu ZENITH - zawartość tuszu minimum 2/3 długości wkładu - metalowy wkład 10000 szt. 41 zakreślacze - (4kolory) - ścięta końcówka - grubość lini pisania 1-5 mm 450 kpl. 42 Zeszyt A-5 - 96 kartek - w kratkę - twarda oprawa 900 szt. 43 Zeszyt A-4 - 96 kartek - w kratkę - twarda oprawa 1 500 szt. 44 zszywacz do akt - zszywający 100 kartek 40 szt. 45 zszywacz typu SAX 39 lub rownoważny zawierający: - do 25 kartek - na zszywki 24/6 i 26/6 - metalowa konstrukcja mechanizmu 450 szt. 46 Zszywki 24/6 8000 op.= 1000 szt. 47 Zszywki 24/10 20 op.= 1000 szt. 48 Zszywki 23/8 10 op.= 1000 szt. 49 Zszywki 23/10 349 op.= 1000 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy jednak nie wcześniej niż od dnia 03.06.2019 r.


Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 – papier ksero
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Wyszczegółnienie Ilość - 36 miesiecy j.m. 1 Papier ksero biały A-5 gramatura: 80 g/m² 900 ryza= 500 arkuszy 2 Papier ksero biały A-4 gramatura: 80 g/m² 39000 ryza= 500 arkuszy 3 Papier ksero biały A-3 gramatura: 80 g/m² 120 ryza= 500 arkuszy 4 Papier ksero biały 1/3 A-4 (receptowy) gramatura: 80 g/m² 900 ryza= 500 arkuszy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192000-1, 30197642-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy jednak nie wcześniej niż od dnia 03.06.2019 r.


Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 – koperty
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Wyszczegółnienie Ilość - 36 miesiecy j.m. 1 Koperta B 4 - szara lub brązowa - z zakładką 700 opak. = 250szt. 2 Koperta B4 HK RBD - szara lub brązowa - zamykanie pasek na krótszym boku - gramatura 130 - 150g/m2 6000 szt. 3 Koperta B 5 - szara lub brązowa - bez zakładki 100 000 szt. 4 Koperta B 5 - szara lub brązowa - z zakładką 500 opak. = 500szt. 5 Koperta C 4 - szara - zamykanie pasek na krótszym boku - gramatura 90 - 100g/m²) 10 opak. = 250szt. 6 Koperta C 4 - biała - zamykanie pasek na krótszym boku - gramatura 90 - 100g/m² 3000 szt. 7 Koperta C 5 - biała - zamykanie pasek na krótszym boku - gramatura 90 - 100g/m² 1400 szt. 8 Koperta C 6 - biała - zamkniecie samoprzylepne na dłuższym boku - gramatura 80g/m² 50 op. = 1000szt. 9 koperta DL 100x220 - biała - bez okienka 3 opak. = 1000szt. 10 Koperta na CD - biała - bez okienka 40 000 szt. 11 Koperta na CD - biała - z okienkiem 20 000 szt. 12 Koperta 23 cm x 32 cm - koperta kartonowa - brzegi wzmocnione z węższej strony - gramatura 210 - 240g/m² 35 000 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192000-1, 30199230-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy jednak nie wcześniej niż od dnia 03.06.2019 r.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia BHP - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania21-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie usługi szkoleniowej rozumianej jako szkolenie wstępne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów samochodowych i kierowców pn. Szkolenie BHP dla stażystów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Dla firmy i biura: Dostawa artykułów biurowych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI