Dostawa tuszy i tonerów do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i ploterów.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa tuszy i tonerów do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i ploterów.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-14
 • Numer ogłoszenia525128-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525128-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie: Dostawa tuszy i tonerów do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i ploterów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 18069037300000, ul. Krakowska  11 B , 35-111  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 261 15 56 59, , e-mail zamowienia34wog@ron.mil.pl, , faks 261 15 63 85.
Adres strony internetowej (URL): www.34wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
MON- Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.34wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej w postaci papierowej.
Adres:
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Krakowska 11b, 35-111 Rzeszów, Kancelaria Jawna (budynek nr 12, pokój nr 1)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tuszy i tonerów do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i ploterów.
Numer referencyjny: ZP/4/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy i tonerów do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i ploterów. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został w Załączniku nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej. 3.Oferowane materiały eksploatacyjne mogą być zarówno materiałami oryginalnymi jak i równoważnymi w stosunku do materiałów oryginalnych. 1)W niniejszym postępowaniu za produkty (materiały eksploatacyjne) oryginalne Zamawiający uznaje produkty (materiały eksploatacyjne) wyprodukowane przez producenta urządzenia, do których produkt (materiał eksploatacyjny) jest przeznaczony. 2)Za produkty (materiały eksploatacyjne) równoważne w stosunku do produktów (materiałów eksploatacyjnych) oryginalnych Zamawiający uznaje produkty (materiały eksploatacyjne), które nie są wyprodukowane przez producenta urządzenia, do których produkt (materiał eksploatacyjny) jest przeznaczony i spełniają jednocześnie następujące wymagania: 1)są kompatybilne ze sprzętem (urządzeniem), do którego są zamówione. Równoważne materiały eksploatacyjne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu. Produkty równoważne powinny zapewniać pełną kompatybilność z oprogramowaniem urządzeń drukujących. Przede wszystkim produkty równoważne, po zainstalowaniu w urządzeniu powinny umożliwiać uzyskanie poprawnych informacji drukowanych na stronie stanu materiału lub informacji o kasecie drukującej tj. informacji o liczbie wydrukowanych stron na zainstalowanym tonerze oraz poziomie zużycia tonera – o ile umożliwia to funkcjonalność urządzenia. Dodatkowo na stronie stanu materiału powinny być drukowane numery seryjne materiałów eksploatacyjnych, które powinny być zgodne z numerem seryjnym podanym na opakowaniu danego produktu – o ile umożliwia to funkcjonalność urządzenia oraz a)wkłady drukujące muszą być fabrycznie nowe (za fabrycznie nowe nie uznaje się wyrobu, w którym pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony, tzw. regenerowany), odpowiadające jakością oryginalnym; b)ilość uzyskanych kopii/pojemność nie może być mniejsza niż przy używaniu oryginałów; c)jakość wydruków musi być nie gorsza jak przy używaniu oryginałów (rozlewanie liter, przerywanie ciągłości tekstu lub rysunku, nienaturalna kolorystyka, nieodpowiednie dokładnościowo odstępy pomiędzy punktami rysunku lub mapy są niedopuszczalne); d)w przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element; e)materiał w żadnym stopniu nie może naruszać praw patentowych ani innej własności intelektualnej; 2)są projektowane, produkowane i dystrybuowane pod nadzorem zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zgodnie z wymogami norm: a)ISO 9001:2008; b)ISO 14001:2004; lub normami równoważnymi. 4.Wykonawca oferując równoważne materiały eksploatacyjne (zamienniki) zobowiązuje się również do: 1)Poniesienia odpowiedzialności za wszelkie usterki wynikające z zastosowania zamienników; 2)Zagwarantowania, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone; 3)Przejęcia wszelkich obowiązków gwarancyjnych dotyczących urządzenia, które pomimo zapewnień, utraci gwarancję w wyniku zastosowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych; 4)Usunięcia wszelkich usterek urządzeń wynikających z eksploatacji zaoferowanych materiałów równoważnych – włącznie z wymianą urządzenia – naprawa winna być wykonana przez autoryzowany zakład naprawczy (Naprawa urządzenia winna odbywać się w siedzibie Zamawiającego lub siedzibie instytucji i jednostek wojskowych pozostających na zaopatrzeniu Zamawiającego. W przypadku niemożności naprawy w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca dokona na własny koszt odbioru urządzenia w celu przekazania go do serwisu. Przekazanie sprzętu Wykonawcy przez Zamawiającego i jego zwrot, każdorazowo zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem) względnie zwrotu kosztów naprawy urządzenia oraz pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, jeżeli przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonego materiału eksploatacyjnego 5)Wymiany, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dostarczonego materiału (w asortymencie którego żądanie dotyczy) na materiał spełniający wymagania Zamawiającego (np. pochodzący od producenta urządzenia) bez zmiany ceny – jeżeli w trakcie realizacji zamówienia stwierdzone zostanie, że parametry techniczno-jakościowe (np. wydajność, jakość lub niezawodność) dostarczanych materiałów odbiegają na niekorzyść od parametrów materiału określonego w SIWZ jako oryginalnego lub jeśli dostarczony materiał bezpośrednio wpływa na wadliwą pracę urządzenia (np. urządzenie we właściwy sposób nie sygnalizuje zużycia tuszu lub tonera; 6)Bezpłatnej wymiany urządzenia na nowe, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, jeżeli przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych a naprawa nie przywróci jego poprzedniej użyteczności; 7)Poniesienia kosztów wykonania ewentualnej ekspertyzy technicznej – w przypadku konieczności jej sporządzenia, a dotyczącej oceny dostarczonych materiałów eksploatacyjnych bądź ich wpływu na pracę (awaryjność) urządzenia; 5.Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji lub posiadać pełnowartościowe komponenty z odzysku. 6.Wszystkie materiały eksploatacyjne (oryginalne czy też równoważne) muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy) z naniesionymi na opakowaniu opisem identyfikującym produkt oraz listą urządzeń, do których dany materiał jest przystosowany, oznaczone logo (znakiem firmowym producenta) i nazwą producenta oraz opisem zawartości w języku polskim. 7.Zamawiający zastrzega sobie w ramach zaoferowanej ceny ofertowej (wartości umowy), możliwość dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych rodzajach asortymentu stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie po ustaleniu rodzaju asortymentu podlegającego zmianie z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia z ogółu wartości zamówienia określonej w formularzu kalkulacji cenowej. Ilości określone w tym formularzu mogą ulec zmniejszeniu do 10 %. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia. 8.W przypadku stwierdzenia braków lub wad podczas dostawy / w trakcie odbioru Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia lub usunięcia. Wykonawca niezwłocznie, na własny koszt odbierze uszkodzony towar oraz w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania do usunięcia braków lub wad, dostarczy przedmiot umowy wolny od wad albo usunie stwierdzone braki lub wady. 9.Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 36 miesięczną gwarancją, liczoną od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, chyba, że producent udzieli dłuższego okresu gwarancji, wówczas na określoną część przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Zgłoszenie do usunięcia usterek lub wad objętych gwarancją nastąpi na druku zaproponowanym przez Wykonawcę na wskazany nr faksu lub adres poczty elektronicznej. Czas reakcji na zgłoszenie (podjęcie naprawy gwarancyjnej) – zgodnie z treścią oferty. 10.Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, dostarczy przedmiot zamówienia wraz z wniesieniem do wyznaczonego miejsca w siedzibie Zamawiającego: 1)Rzeszowie ul. Lwowska 4 lub 2)Przemyśl ul. Okrzei 3. 11.Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy (tj. Załącznik nr 7 do SIWZ)

II.5) Główny kod CPV: 30125110-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie partiami, sukcesywnie, nie częściej niż 1 raz w tygodniu w okresie od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do dnia 15 listopada 2019 r. z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru od Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych w terminie 3 dni, od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez Zamawiającego. Odbiór materiałów do utylizacji nastąpi w 4 etapach w okresie od daty udzielenia zamówienia do 24 miesięcy licząc od dostawy towaru. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół przyjęcia zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz protokół przekazania odpadów do utylizacji. Wszelkie koszty związane z odbiorem i utylizacją zużytych materiałów eksploatacyjnych obciążają Wykonawcę. 3. Termin dostarczenia poszczególnych partii przedmiotu zamówienia liczony w dniach roboczych ( tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) – 5 dni od dnia zgłoszenia. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – dostawy do: magazynów w: 1) Rzeszowie ul. Lwowska 4 lub 2) Przemyśl ul. Okrzei 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące zdolności zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, lub w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych, nadal wykonują, co najmniej 2 dostawy materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery), z których każda miała charakter sukcesywny, trwała min. 3 miesiące, a jej wartość była nie mniejsza niż 200 tys. zł brutto (słownie złotych brutto dwieście tysięcy 00/100) UWAGA: Nie dopuszcza się sumowania wartości dostaw zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą. 3.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. 2.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; UWAGA I: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. UWAGA II: Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow): „Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). […] Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych””. 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 4. W związku z postanowieniami ust. 8, w przypadku gdy Wykonawca polegał będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów niżej wymienionych dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 składa Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, o ile Wykonawca ten polegał będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe, 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Dokumenty, o których mowa w ust. 15 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 15 pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 9. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 15, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W takiej sytuacji Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu (np. w formie oświadczenia) sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują względnie wskazać (np. w formie oświadczenia) adresu strony internetowej, gdzie dane te są udostępniane. 13. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, w takim zakresie, w jakim wykazuje on spełnienie warunków udziału w postępowaniu 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy ; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wystarczającym jest, aby dokumenty, o których mowa w ust. 5 złożone zostały przez jednego z partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, który spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w Rozdz. IV SIWZ: 1) Deklaracji lub Oświadczenia Producenta względnie Podmiotu odpowiedzialnego za finalną postać materiału eksploatacyjnego, przedstawionej w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającej, że wydajność materiałów eksploatacyjnych oferowanych w Załączniku nr 1A do SIWZ (w poz. nr 1-25, 31-144, 179, 184-192, 195-208) jako równoważne w stosunku do oryginałów (dotyczy sytuacji / tych pozycji), w których Wykonawca takie produkty oferuje, za wyjątkiem tych pozycji asortymentowych gdzie oferowane są bębny, głowice, pojemniki na zużyte tusze i tonery mierzona zgodnie z normami: a) ISO/IEC 19752:2004 dla monochromatycznych kaset z tonerami; b) ISO/IEC 19798:2007 dla kaset do kolorowych drukarek laserowych, zgodnie ze stroną testową opisaną w normie ISO/IEC 24712; c) ISO/IEC 24711:2007 dla nabojów do drukarek atramentowych, zgodnie ze stroną testową opisaną w normie ISO/IEC 24712 jest nie mniejsza niż kaset oryginalnych producenta drukarek. W odniesieniu do każdej pozycji asortymentowej Załącznik nr 1A do SIWZ, w których Wykonawca oferuje materiały eksploatacyjne równoważne, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów (certyfikatów) potwierdzających, że ww. materiały eksploatacyjne (zamienniki) są projektowane, produkowane i dystrybuowane pod nadzorem zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zgodnie z wymogami norm ISO 9001:2008, ISO 1400:2004 lub normami równoważnymi. Zamawiający wymaga stosownego dokumentu od Producenta, względnie Podmiotu odpowiedzialnego za finalną postać materiału eksploatacyjnego. W odniesieniu do asortymentu określonego w Załączniku nr 1A do SIWZ w poz. 26-30, 145-178, 180-183, 193-194 Zamawiający żąda przedstawienia szczegółowych (pełnych) raportów z testów wykonanych przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację, potwierdzających, że ich wydajność mierzona zgodnie z normami: ISO/IEC 19752:2004 dla monochromatycznych kaset z tonerami; ISO/IEC 19798:2007 dla kaset do kolorowych drukarek laserowych, zgodnie ze stroną testową opisaną w normie ISO/IEC 24712; ISO/IEC 24711:2007 dla nabojów do drukarek atramentowych, zgodnie ze stroną testową opisaną w normie ISO/IEC 24712 Jest nie mniejsza niż kaset oryginalnych producenta drukarek. UWAGA: 1. Zamawiający nie narzuca wzoru treści deklaracji (oświadczenie) Każda z przedstawionych deklaracji powinna być oznaczona przez Wykonawcę numerem pozycji asortymentowej, której dokument dotyczy odpowiadającej pozycji asortymentu w Załączniku nr 1A do SIWZ, w której zaoferowano równoważny materiał eksploatacyjny (zamiennik). 2. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wydajność produktu równoważnego badana zgodnie z powyższymi normami jest nie gorsza niż oryginalnego. Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający wydajność – raport z testów – zawierał wszystkie elementy i parametry określone (narzucone) przez ww. normy. 3. W przypadku wątpliwości dotyczących przedstawionych raportów z testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia stosownych wyjaśnień, jak również prawo wglądu do zastosowanych stron testowych. 4. Jeżeli przesłana kopia będzie budzić wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginał dokumentu, który musi zostać dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wystarczającym jest, aby dokumenty, o których mowa w ust. 12 pkt 2 złożone zostały przez jednego z partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej. 2) W odniesieniu do każdej pozycji asortymentowej Załącznika nr 1A do SIWZ, w których Wykonawca ofertuje materiały eksploatacyjne równoważne, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów (certyfikatów) potwierdzających, że ww. materiały eksploatacyjne (zamienniki) są projektowane, produkowane i dystrybuowane pod nadzorem zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zgodnie z wymogami norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 lub normami równoważnymi. UWAGA: 1. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złożenia w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 w terminie nie krótszym niż 5 dni dokumentów, o których mowa w ust. 12 pkt 2 w odniesieniu do: Producenta względnie Podmiotu odpowiedzialnego za finalną postać materiału eksploatacyjnego. 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wystarczającym jest, aby dokumenty, o których mowa w ust. 12 pkt 2 złożone zostały przez jednego z partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu – samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA I: Jeżeli Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, może już na etapie składania ofert (wraz z ofertą) złożyć stosowną informację w tym zakresie (Oświadczenie – patrz Załącznik nr 4 do SIWZ) – w takim przypadku wymóg złożenia w terminie 3 dni oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej dezaktualizuje się. UWAGA II: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony przez: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie nr 30 1010 1528 0018 9213 9120 2000 – z adnotacją „wadium w postępowaniu nr ZP/4/2019, NIP [Wykonawcy]..

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Czas usunięcia usterki lub wady w przypadku uszkodzenia urządzenia z winy zastosowania materiału eksploatacyjnego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje (zastrzega sobie) możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 - 1b, 1d i 1e ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-22, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę mobilną reklamę - Jedlicze
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę mobilną reklamę w miastach Przemyśl i Jarosław w dniach 5-12 października. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI