Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrosno
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-26
 • Numer ogłoszenia529571-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 529571-N-2019 z dnia 2019-03-26 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, krajowy numer identyfikacyjny 37046837000000, ul. Rynek  1 , 38-400  Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 375 530, e-mail mackru@pwsz.krosno.pl, faks 134 375 511.
Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.krosno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.zetorzeszow.eu/pwszkrosno/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-56

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
2. Zamawiający zastrzega formę pisemną - jako sposób złożenia oferty: - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), - za pośrednictwem posłańca, na adres jak wyżej, - osobiście (doręczenie przesyłki, zapytania, oferty), na adres jak wyżej,
Adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno (pok. 105 Sekretariat),

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Numer referencyjny: DTG/43/ZP-1/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I – Sprzęt komputerowy: 1. Dysk SSD 240GB – 105 szt. 2. Szafa wisząca 19'' – 3 szt. 3. Zaciskarka złączy modularnych RJ45, RJ11 – 1 szt. 4. Mysz komputerowa – 22 szt. 5. Klawiatura komputerowa – 10 szt. 6. Mikrofon 01 – 1 szt. 7. Mikrofon 02 – 1 szt. 8. Przewód audio 01 – 3 szt. 9. Przewód audio 02 – 3 szt. 10. Wzmacniacz sygnału – 3 szt. 11. Konwerter – 3 szt. 12. Pendrive 01 – 1 szt. 13. Pendrive 02 – 30 szt. 14. Dysk przenośny – 4 szt. 15. Punkt dostępowy 01 - 5 szt. 16. Punkt dostępowy 02 – 2 szt. 17. Punkt dostępowy 03 – 10 szt. 18. Manipulator 3D – 16 szt. 19. Kamera – 1 szt. 20. Głośnik - 3 szt. 21. Urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt. 22. Drukarka 01 – 2 szt. 23. Drukarka 02 – 1 szt. 24. Przełącznik sieciowy – 4 szt. 25. Zestaw komputery – 5 szt. 26. Router – 1 szt. 27. Moduł światłowodowy 01 – 2 szt. 28. Moduł światłowodowy 02 – 8 szt. 29. Moduł światłowodowy 03 – 36 szt. 30. Moduł światłowodowy 04 – 2 szt. 31. Moduł światłowodowy 05 – 1 szt. 32. Moduł światłowodowy 06 – 1 szt. 33. Monitor 01 – 1 szt. 34. Monitor 02 – 2 szt. 35. Monitor 03 – 2 szt. 36. Komputer 01 – 1 szt. 37. Komputer 02 – 8 szt. 38. Komputer 03 – 21 szt. 39. Komputer 04 – 19 szt. 40. Komputer 05 – 1 szt. 41. Komputer 06 – 1 szt. 42. Komputer 07 – 3 szt. 43. Monitor 04 – 40 szt. 44. Monitor 05 – 2 szt. 45. Patchcord - 50szt. Część II – Wsparcie: Umowa serwisowa na posiadany przez Zamawiającego sprzęt HPE BladeSystem. HPE Proactive Care 24x7 SVC Okres obowiązywania od: 01.04.2019 do: 31.03.2020 Część III – Oprogramowanie 1: 1. Oprogramowanie 01 – 46 szt. Microsoft Office 2016 Standard z licencjami przypisanymi do posiadającego przez Zamawiającego konta Volume Licensing Service Center lub produkt równoważny. 2. Oprogramowanie 02 – 32 szt. Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit z licencjami przypisanymi do posiadającego przez Zamawiającego konta Volume Licensing Service Center lub produkt równoważny. 3. Oprogramowanie 03 – 30 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Altium Designer" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 4. Oprogramowanie 04 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Druczek Ultimate 2" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 5. Oprogramowanie 05 – 2 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "TeamViewer Premium" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 6. Oprogramowanie 06 – 1 szt. System help desk ułatwiający kontrolę nad zgłoszeniami od klientów zewnętrznych i wewnętrznych. 7. Oprogramowanie 07 – 1 pakiet Wersja edukacyjna, sieciowa Pakiet obejmujący licencję na 25 stanowisk. Oprogramowanie do obliczeń inżynierskich i tworzenia dokumentacji. 8. Oprogramowanie 08 – 1 pakiet Oprogramowanie do projektowania kinetycznego, analizy i opracowywania struktur kinetycznych maszyn i urządzeń. Wersja sieciowa Pakiet obejmujący licencję na 100 stanowisk 9. Oprogramowanie 08 – 6 szt. Rozbudowany terminal do prac administracyjnych Część IV – Oprogramowanie 2: 1. Oprogramowanie 01 – 1 pakiet. Subskrypcja na 12 miesięcy. Pakiet obejmujący licencję na 30 stanowisk. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "3DEXPERIENCE for Academia" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 2. Oprogramowanie 02 – 1 pakiet. Subskrypcja na 12 miesięcy. Pakiet obejmujący licencję na 200 stanowisk. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "SOLIDWORKS EDU NETWORK" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 3. Oprogramowanie 03 – 1 pakiet. Subskrypcja na 12 miesięcy. Pakiet obejmujący licencję na 20 stanowisk. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Bentley" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 4. Oprogramowanie 04 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Adobe Creative Cloud" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 5. Oprogramowanie 05 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Integram 3.0 Normy Budownictwo" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 6. Oprogramowanie 06 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Integram 3.0 Przemysł spożywczy" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 7. Oprogramowanie 07 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Flamingo" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 8. Oprogramowanie 08 – 1 pakiet. Subskrypcja na 12 miesięcy. Pakiet obejmujący licencję na 5 stanowisk. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Libra 2000" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 9. Oprogramowanie 09 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Druki Gofin" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 10. Oprogramowanie 10 – 1 pakiet. Subskrypcja na 12 miesięcy. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "STATISTICA Rozszerzony Pakiet Akademicki" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 11. Oprogramowanie 11 – 1 pakiet. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą 1. "Sage Symfonia Faktura" 2. "Sage Symfonia ERP - Finanse i Księgowość" 3. "Sage Symfonia ERP – Środki Trwałe" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 12. Oprogramowanie 12 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Qnt Qdeklaracje" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 13. Oprogramowanie 13 – 1 szt.. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Qnt Quorum" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 14. Oprogramowanie 14 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "USOS" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 15. Oprogramowanie 15 – 1 pakiet. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą 1. "Total Academic Headcount (TAH) – MATLAB i Simulink, Full Suit" 2. "MATLAB Academy Online Training Suite (MAOTS)" 16. Oprogramowanie 16 – 1 pakiet. Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i replikacji 17. Oprogramowanie 17 – 1 pakiet.

II.5) Główny kod CPV: 30000000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30200000-1
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
60

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie (odrębnym wezwaniem) Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać źródło (stronę internetową) lub okoliczności na podstawie których Zamawiający uzyska dostęp do tych dokumentów lub jest w ich posiadaniu/ 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale X podr. IV ust. 1 a) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierają- cym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku i nie wymaga złożenia dokumentów w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku i nie wymaga złożenia dokumentów w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnioną w całości, lub w części w której Wykonawca składa ofertę - tabelę z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ 3. Karty cyklu życia produktu dla sprzętu wskazanego w części I przedmiotu zamówienia (znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ) – załączają tylko Wykonawcy składający ofertę w części I przedmiotu zamówienia. 4. Aktualne pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do podejmowania czynności prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena w części I 60,00
Okres gwarancji w części I 20,00
Koszt cyklu życia w cześci I 20,00
Cena w części II, III, IV 60,00
Okres gwarancki w cześci II, III, IV 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej: a) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy spowodowanej np. niedostępnością na rynku sprzętu opisanego w przedmiocie zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia, oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, b) w przypadku zmian technologicznych spowodowanych np. zaprzestaniem produkcji określonego sprzętu, lub pojawieniem się na rynku nowszej wersji sprzętu. W takim przypadku Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć inny produkt, niż zaoferowany w ofercie, pod warunkiem spełnienia wszystkich kluczowych parametrów opisanych w przedmiocie zamówienia w cenie wynikającej z oferty przetargowej. c) zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia; ustalony termin w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z: - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, - opóźnień nie leżących po stronie Wykonawcy, - ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalnoprawnych, d) w trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego (np. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty, e) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, uchwały, w tym zmiana stawki podatku VAT). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. f) wystąpi konieczność zmiany podwykonawców, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę, g) wystąpiła konieczność zmiany osób wymienionych w umowie, h) w razie zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy, Zmiany umowy wymagają zgody obydwu stron umowy, oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. ustawy Pzp. 3. Zamawiający informuje, że za tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być uznane: a) aktualny odpis z właściwego rejestru firmy Wykonawcy, b) informacje ujawniane przez Zamawiającego w czasie otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. dotyczące nazwy firmy, adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta winna być sporządzona i złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym lub niezmywalnym atramentem
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Sprzęt komputerowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dysk SSD 240GB – 105 szt. 2. Szafa wisząca 19'' – 3 szt. 3. Zaciskarka złączy modularnych RJ45, RJ11 – 1 szt. 4. Mysz komputerowa – 22 szt. 5. Klawiatura komputerowa – 10 szt. 6. Mikrofon 01 – 1 szt. 7. Mikrofon 02 – 1 szt. 8. Przewód audio 01 – 3 szt. 9. Przewód audio 02 – 3 szt. 10. Wzmacniacz sygnału – 3 szt. 11. Konwerter – 3 szt. 12. Pendrive 01 – 1 szt. 13. Pendrive 02 – 30 szt. 14. Dysk przenośny – 4 szt. 15. Punkt dostępowy 01 - 5 szt. 16. Punkt dostępowy 02 – 2 szt. 17. Punkt dostępowy 03 – 10 szt. 18. Manipulator 3D – 16 szt. 19. Kamera – 1 szt. 20. Głośnik - 3 szt. 21. Urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt. 22. Drukarka 01 – 2 szt. 23. Drukarka 02 – 1 szt. 24. Przełącznik sieciowy – 4 szt. 25. Zestaw komputery – 5 szt. 26. Router – 1 szt. 27. Moduł światłowodowy 01 – 2 szt. 28. Moduł światłowodowy 02 – 8 szt. 29. Moduł światłowodowy 03 – 36 szt. 30. Moduł światłowodowy 04 – 2 szt. 31. Moduł światłowodowy 05 – 1 szt. 32. Moduł światłowodowy 06 – 1 szt. 33. Monitor 01 – 1 szt. 34. Monitor 02 – 2 szt. 35. Monitor 03 – 2 szt. 36. Komputer 01 – 1 szt. 37. Komputer 02 – 8 szt. 38. Komputer 03 – 21 szt. 39. Komputer 04 – 19 szt. 40. Komputer 05 – 1 szt. 41. Komputer 06 – 1 szt. 42. Komputer 07 – 3 szt. 43. Monitor 04 – 40 szt. 44. Monitor 05 – 2 szt. 45. Patchcord - 50szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30000000-9, 30200000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Koszt cyklu życia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wsparcie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Umowa serwisowa na posiadany przez Zamawiającego sprzęt HPE BladeSystem. HPE Proactive Care 24x7 SVC Okres obowiązywania od: 01.04.2019 do: 31.03.2020
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Oprogramowanie 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Oprogramowanie 01 – 46 szt. Microsoft Office 2016 Standard z licencjami przypisanymi do posiadającego przez Zamawiającego konta Volume Licensing Service Center lub produkt równoważny. 2. Oprogramowanie 02 – 32 szt. Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit z licencjami przypisanymi do posiadającego przez Zamawiającego konta Volume Licensing Service Center lub produkt równoważny. 3. Oprogramowanie 03 – 30 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Altium Designer" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 4. Oprogramowanie 04 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Druczek Ultimate 2" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 5. Oprogramowanie 05 – 2 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "TeamViewer Premium" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 6. Oprogramowanie 06 – 1 szt. System help desk ułatwiający kontrolę nad zgłoszeniami od klientów zewnętrznych i wewnętrznych. 7. Oprogramowanie 07 – 1 pakiet Wersja edukacyjna, sieciowa Pakiet obejmujący licencję na 25 stanowisk. Oprogramowanie do obliczeń inżynierskich i tworzenia dokumentacji. 8. Oprogramowanie 08 – 1 pakiet Oprogramowanie do projektowania kinetycznego, analizy i opracowywania struktur kinetycznych maszyn i urządzeń. Wersja sieciowa Pakiet obejmujący licencję na 100 stanowisk 9. Oprogramowanie 08 – 6 szt. Rozbudowany terminal do prac administracyjnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Oprogramowanie 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Oprogramowanie 01 – 1 pakiet. Subskrypcja na 12 miesięcy. Pakiet obejmujący licencję na 30 stanowisk. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "3DEXPERIENCE for Academia" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 2. Oprogramowanie 02 – 1 pakiet. Subskrypcja na 12 miesięcy. Pakiet obejmujący licencję na 200 stanowisk. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "SOLIDWORKS EDU NETWORK" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 3. Oprogramowanie 03 – 1 pakiet. Subskrypcja na 12 miesięcy. Pakiet obejmujący licencję na 20 stanowisk. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Bentley" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 4. Oprogramowanie 04 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Adobe Creative Cloud" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 5. Oprogramowanie 05 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Integram 3.0 Normy Budownictwo" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 6. Oprogramowanie 06 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Integram 3.0 Przemysł spożywczy" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 7. Oprogramowanie 07 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Flamingo" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 8. Oprogramowanie 08 – 1 pakiet. Subskrypcja na 12 miesięcy. Pakiet obejmujący licencję na 5 stanowisk. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Libra 2000" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 9. Oprogramowanie 09 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Druki Gofin" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 10. Oprogramowanie 10 – 1 pakiet. Subskrypcja na 12 miesięcy. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "STATISTICA Rozszerzony Pakiet Akademicki" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 11. Oprogramowanie 11 – 1 pakiet. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą 1. "Sage Symfonia Faktura" 2. "Sage Symfonia ERP - Finanse i Księgowość" 3. "Sage Symfonia ERP – Środki Trwałe" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 12. Oprogramowanie 12 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Qnt Qdeklaracje" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 13. Oprogramowanie 13 – 1 szt.. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "Qnt Quorum" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 14. Oprogramowanie 14 – 1 szt. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą "USOS" (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania oferty). 15. Oprogramowanie 15 – 1 pakiet. Subskrypcja na 12 miesięcy. Wersja językowa polska. Aktualizacja oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego pod nazwą 1. "Total Academic Headcount (TAH) – MATLAB i Simulink, Full Suit" 2. "MATLAB Academy Online Training Suite (MAOTS)" 16. Oprogramowanie 16 – 1 pakiet. Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i replikacji 17. Oprogramowanie 17 – 1 pakiet. Pakiet oprogramowania obejmujący: 1. System klasy ERP kadrowo-płacowy 2. Licencja dla użytkownika końcowego – 2 stanowiska 3. Wdrożenie systemu kadrowo-płacowego 4. Migracja danych kadrowo płacowych z posiadającego przez Zamawiającego systemu do nowego systemu klasy ERP kadrowo-płacowego. 5. Przeszkolenie użytkowników końcowych. 6. Wsparcie po wdrożeniowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę mobilną reklamę - Jedlicze
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę mobilną reklamę w miastach Przemyśl i Jarosław w dniach 5-12 października. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI