Dostawa papieru dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa papieru dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMałopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-14
 • Numer ogłoszenia524716-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 524716-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Dostawa papieru dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, krajowy numer identyfikacyjny 10613083000000, ul. Promienistych   1 , 31-481  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 298 010, , e-mail malopolski@arimr.gov.pl, , faks 124 211 311.
Adres strony internetowej (URL): www.arimr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Agencja wykonawcza
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.arimr.gov.pl, zakładka Przetargi/Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez ARiMR bez platformy zakupowej/OR06-Małopolski

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemej
Adres:
Małopolski Oddział Regionalny ARiMR, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa papieru dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim
Numer referencyjny: BOR06.2610.02.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim w poniżej przedstawionych ilościach i asortymencie szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy). SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.arimr.gov.pl, zakładka Przetargi/Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez ARiMR bez platformy zakupowej/OR06-Małopolski. 2.Użyty w opisie przedmiotu zamówienia termin „opakowanie” oraz podana liczba sztuk, które opakowanie to obejmuje służy jedynie prawidłowemu wyliczeniu ceny. Przy dostawie Zamawiający nie wymaga, aby liczba sztuk w opakowaniu odpowiadała dokładnie liczbie określonej w opisie przedmiotu zamówienia, a jedynie by liczba sztuk odpowiadała ich sumie całkowitej wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. 3.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania nazewnictwa lub nr pozycji asortymentu wskazanego w rozdz. II SIWZ opisu przedmiotu zamówienia przy wystawianiu faktur. 4.Zamawiający wymaga aby dostarczone materiały spełniały wymagania techniczne określone w tabeli zawartej w rozdz. II SIWZ oraz były, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy, posiadały nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, były oznaczone etykietami lub opisem umożliwiającym ich identyfikację. 5.Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na każdy z dostarczanych materiałów, chyba że produkt objęty jest dłuższą gwarancją producenta, wówczas obowiązujący jest okres gwarancji udzielonej przez producenta. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany wadliwych artykułów, wolnych od wad na zasadach określonych w umowie. 6.Zamawiający wymaga, aby dostawa asortymentu określonego w przedmiocie zamówienia dokonywana była w sposób umożliwiający natychmiastowe sprawdzenie stanu ilościowego i jakościowego, w szczególności poprzez zapewnienie właściwego opakowania. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty produktu lub innej oficjalnej informacji producenta dostarczonego papieru zawierającej wszystkie dane jakościowe, co produkt określony w tabeli zawartej w rozdz. II SIWZ. 7.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia (wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia) asortymentu w ilościach tam określonych wraz z wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego we wskazanych lokalizacjach. W przypadku lokalizacji Kraków ul. Promienistych 1 dostawa dotyczy wniesienia materiałów na piętro 1, 2, 5 (winda) oraz poziom -2(magazyn). 8.Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały zostały przez Wykonawcę wniesione do pomieszczeń magazynowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego w/w lokalizacjach. Zamawiający odmówi odbioru dostawy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni wniesienia materiałów do wskazanych pomieszczeń. 9.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 30197644-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w formie jednorazowej dostawy do powyżej wymienionych lokalizacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy, (pon. – pt., w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00). Zamawiający dopuszcza w terminie wskazanym powyżej dostawę przedmiotu umowy partiami.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, a dotyczące jego doświadczenia tj. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę materiałów biurowych o wartości minimum 70 000 PLN brutto (dotyczy jednego kontraktu).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów: a) oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; b) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP. 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 2 b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, dokument miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 3 a) dotyczące terminu wydania dokumentów lub oświadczeń stosuje się odpowiednio. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.arimr.gov.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której stanowi art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWIZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie wymagał złożenia (sporządzonego wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Umowa Nr Zawarta w dniu ..… …………….2019 r. w Krakowie pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, reprezentowaną przez: Adama Ślusarczyka - Dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Wiesławę Kosałkę – Kierownika Biura Finansowo- Księgowego Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” a …………………………... z siedzibą w ………………………. wpisaną/ym do Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem …………………. zgodnie z odpisem aktualnym z tegoż rejestru z dnia …………………….. stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, reprezentowaną/ym przez ………………………, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” zawartą w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm. ), o następującej treści: § 1 Przedmiot Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży oraz dostarczenia a Zamawiający do odebrania i zapłaty ceny za papier w ilości i rodzaju zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedzib Biur Powiatowych Zamawiającego, a następnie przez Wykonawcę wniesiony do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni wniesienia przedmiotu umowy do przedmiotowych pomieszczeń. 3. Zestawienie ilości papieru, który ma zostać dostarczony wraz z adresami poszczególnych Biur Powiatowych Zamawiającego w województwie małopolskim stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w sposób umożliwiający natychmiastowe sprawdzenie stanu ilościowego i jakościowego, w szczególności poprzez zapewnienie właściwego opakowania. § 2 Określenie ceny przedmiotu 1. Łączną cenę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 strony ustalają na kwotę netto ………………. (słownie złotych: ………………………………….) plus należny podatek od towarów i usług w kwocie ………………… zł (słownie złotych: …………………………………………..). 2. Na łączną cenę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 składa się cena jednostkowa netto papieru ustalona w Załączniku Nr 2 pomnożone przez określone przez Zamawiającego ilości plus należny podatek od towarów i usług. § 3 Warunki odbioru 1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy, (pon. – pt., w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00). Zamawiający dopuszcza w terminie wskazanym w ust 1 dostawę przedmiotu umowy partiami. 2. Wydanie dostarczonego przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru, podpisanym przez obie strony. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszanie niezgodności w dostarczonym towarze w terminie 2 tygodni od daty dostawy. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zgodnego z umową w terminie 7 dni roboczych pod rygorem naliczenia kar o których mowa w § 6 umowy. § 4 Płatności 1. Strony ustalają, że zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po dostarczeniu papieru. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust 2. 2. Faktura, o której mowa w ust. 1 będzie obejmować dostarczoną ilość po cenach jednostkowych netto powiększonych o należny podatek od towarów i usług ustalonych w Załączniku Nr 2 do umowy. 3. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, o numerze …………………..................................., w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień spełnienia świadczenia przez Zamawiającego przyjmuje się dzień obciążenia jego rachunku bankowego. 4. Błędnie wystawiona faktura lub brak podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, brak załączników do protokołu - spowoduje naliczenie ponownego 21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub poprawionego albo brakującego protokołu stanowiącego podstawę do uiszczenia zapłaty. 5. Faktura będzie wystawiona na: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, REGON: 010613083, NIP: 526-19-33-940, zaś doręczona na adres: Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Promienistych 1, 31-481 - Kraków. § 5 Gwarancja / Usuwanie wad przedmiotu umowy 1. Wykonawca udzieli zamawiającemu 12- miesięcznej gwarancji na dostarczony papier. 2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego papieru i dostarczenia wolnych od wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. 3. Zamawiający może zgłaszać wady papieru (w tym niezgodność dostarczonego papieru ze specyfikacją) w terminie 2 tygodni od dnia ich stwierdzenia, zachowując uprawnienie wskazane w ust. 2. § 6 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: a) z tytułu nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie ustalonym w § 3 ust. 1, w wysokości 2 % wartości brutto asortymentu, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień roboczy opóźnienia. b) w przypadku nie usunięcia niezgodności w dostarczonym towarze oraz nie dokonania wymiany wadliwego papieru (niezgodnego ze specyfikacją) na wolne od wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji, w wysokości 2% wartości brutto brakującego lub wadliwego asortymentu, za każdy dzień roboczy opóźnienia. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 ust 1 i § 5 ust 2 powyżej 10 dni roboczych (opóźnienie) w terminie 14 dni kalendarzowych od wystąpienia przyczyny odstąpienia. W przypadku przedmiotowego odstąpienia od umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 30% wartości niewykonanego przedmiotu umowy netto. 3. Kary umowne płatne są w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego lub mogą zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość kwot uzyskanych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. § 7 Rozstrzygnięcie 1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacja postanowień niniejszej umowy, strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia. 2. W razie braku porozumienia spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 8 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od całości umowy lub jej części w przypadku wystąpienia okoliczności i zdarzeń, których Zamawiający nie przewidywał i których skutkom nie mógł zapobiec (vis major). Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 3. W razie wystąpienia przypadku, o którym mowa w ust 1 lub 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. § 9 Postanowienia końcowe Strony dopuszczają możliwość zmian niniejszej umowy z zastrzeżeniem uwarunkowań, o których mowa w art. 144 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 10 1. Wykonawca zobowiązuje się do nie zatrudniania w wykonaniu niniejszej umowy w charakterze pracowników i podwykonawców osób zatrudnionych u Zamawiającego, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 15% łącznej ceny przedmiotu umowy netto, o której mowa w § 2 ust 1 i odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, na zasadach określonych w § 8 ust.1 umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, które nabył w związku z realizacją niniejszej umowy, poza przypadkami wyraźnego przyzwolenia Zamawiającego lub sytuacji, gdy ujawnienie takich informacji następuje z mocy przepisów prawa. 3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy w sposób, który zapobiegać będzie występowaniu incydentów zagrażających bezpieczeństwu informacji wrażliwych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego. 4. Za incydent zagrażający bezpieczeństwu informacji wrażliwych uważane jest w szczególności: wejście do pomieszczeń stref ograniczonego dostępu bez zgody Zamawiającego lub bez nadzoru ze strony pracowników Zamawiającego, ujawnienie, wyniesienie, uszkodzenie lub zniszczenie dokumentów zawierających dane wrażliwe, uszkodzenie, wyniesienie lub zniszczenie elementów infrastruktury technicznej, urządzeń lub innego mienia ruchomego stanowiącego własność Zamawiającego lub osób trzecich. 5. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa informacji wrażliwych lub dotyczącego mienia Zamawiającego, w okolicznościach, o których mowa w ust 2-4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każde takie zdarzenie. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wydane na tej podstawie przepisy od dnia ich wejścia w życie. § 11 Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 12 Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. § 13 Umowa sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. Wykonawca Zamawiający

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:  działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności,  wystąpienia warunków atmosferycznych całkowicie uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w wyznaczonych terminach,  niezależnych od wykonawcy okoliczności, które uniemożliwiają dostawę całości lub części asortymentu w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe,  zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,  omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,  mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,  jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego,  innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-27, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Oferty należy składać w siedzibie Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, 31-481 Kraków, ul. Promienistych 1
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wydruk materiałów edukacyjnych - małopolskie
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania27-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wydruk 294 kompletów materiałów edukacyjnych, każdy złożony ze 100 tabliczek, wraz z kartonowym opakowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI