Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych,

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPodkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-01
 • Numer ogłoszenia532222-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 532222-N-2019 z dnia 2019-04-01 r.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, krajowy numer identyfikacyjny 15447382001650, ul. ul. Zamkowa  8 , 35-032  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8604212, 8604246, e-mail administracja@nfz-rzeszow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.nfz-rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: www.nfz-rzeszow.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.nfz-rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.nfz-rzeszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8
Numer referencyjny: WAG-ZP.261.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Realizacji zamówienia polegać będzie na sukcesywnej dostawie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje materiały eksploatacyjne oryginalne ( tzn. materiały wyłącznie wyprodukowane przez producentów urządzenia, w którym będą eksploatowane), fabrycznie nowe ( tzn. wcześniej nieeksploatowane, nieuzupełniane, nieprzerabiane, wszystkie elementy, z których wyprodukowano przedmiot zamówienia nie były wcześniej używane, będą one wykonane z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych, nierefabrykowanych w ponownym procesie produkcji, tzn. takich, które nie posiadają elementów pochodzących z recyklingu lub demontażu, nie noszących śladów otwierania).Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą być pakowane pojedynczo, zostać dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo ( znak firmowy producenta) i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy, wykaz typów i modeli urządzeń do których dany materiał jest przeznaczony, termin ważności, opakowanie nie może mieć znamion otwierania i śladów uszkodzeń. Materiały nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku, nie mogą ograniczać pełnej współpracy z programem urządzenia monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, informującym o liczbie wydrukowanych stron. 3.3. Szczegółową charakterystykę zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy – załącznik nr 11 do SIWZ. 3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert dotyczących rozwiązań równoważnych tzn. na artykuły równoważne wyprodukowane przez innych producentów niż wymienieni lub ich uprawnionych przedstawicieli. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, której przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe i funkcjonalne oryginalnych produktów w stosowanych przez zamawiającego urządzeniach tzn. materiały nie mogą zawierać elementów pochodzących z recyklingu lub powodować uszkodzeń oraz nie mogą szybciej zużywać się od stosowanych materiałów oryginalnych. Oferowane materiały równoważne mają być fabrycznie nowe, nieregenerowane, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne, gotowe do pracy, opakowane hermetycznie i nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania. Na opakowaniach tzw. równoważnych materiałów muszą być umieszczone wszystkie typy urządzeń, z którymi te materiały są kompatybilne – dopuszczone do stosowania, oraz powinny zawierać logo i nazwę producenta oraz numer katalogowy (symbol), kod kreskowy, zaopatrzone w zabezpieczenie stosowane przez producenta ( np. hologramy), termin ważności lub datę produkcji z okresem używalności. Dostarczone przez Wykonawcę równoważne materiały eksploatacyjne muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego. Oferowane równoważne materiały nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu, głowicy – jeżeli sprzęt posiada takie możliwości). 3.5. W przypadku złożenia oferty równoważnej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w ofercie następujące dane: dane producenta, typ oferowanego przedmiotu zamówienia, numer katalogowy. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisywanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. 3.6. Jeżeli pole wykropkowane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty ( znajduje się przy nazwie każdego oferowanego towaru) nie zostanie uzupełnione Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje oryginalny przedmiot zamówienia a nie równoważny. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany dołączyć oświadczenie producenta materiałów eksploatacyjnych równoważnych, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz przedstawić raporty z testów wydajności wg normy ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19758 dla tonerów kolorowych , ISO/IEC 24711 i normy ISO/ IEC 24712 dla wkładów atramentowych informujące o wydajności produktów. Raporty z testów muszą dotyczyć każdego artykułu oddzielnie i określać wydajność przetestowanego produktu. 3.7. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość, niezawodność dostarczonych artykułów równoważnych odbiega na niekorzyść od artykułu oryginalnego (tzn. zalecanego przez producenta urządzenia) Wykonawca wymieni oferowany artykuł na artykuł spełniający wymagania Zamawiającego bez zmiany ceny. 3.8. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu, niezależnie od tego, czy sprzęt jest objęty gwarancją producenta, czy jest w okresie pogwarancyjnym, spowodowane używaniem materiałów eksploatacyjnych. Jeżeli na skutek awarii sprzętu wynikłej z winy zastosowania materiałów eksploatacyjnych Zamawiający utraci gwarancję producenta urządzenia, w ramach rekompensaty za utracone korzyści Wykonawca w drodze umowy, będzie zobowiązany do przejęcia obowiązków gwaranta na pozostały okres udzielonej gwarancji. Stosowanie produktów równoważnych nie może naruszyć warunków gwarancji sprzętu. W przypadku awarii lub uszkodzenia sprzętu, których przyczyną będzie użycie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych innych niż oryginalne, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy przez autoryzowany serwis. W przypadku jeżeli czas naprawy uszkodzonego sprzętu w autoryzowanym serwisie przekroczy 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia na czas naprawy innego, nie gorszego sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi. 3.9. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres, co najmniej 12 miesięcy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 3.10. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania zużytych tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych od Zamawiającego nie częściej niż raz w miesiącu w czasie obowiązywania terminu wykonania niniejszego zamówienia. Za ich utylizację odpowiedzialny będzie Wykonawca w sposób przewidziany prawem, w szczególności przepisami związanymi z ochroną środowiska. 3.11. Wykonawca zobowiązuję się również do jednorazowego odbioru i utylizacji zużytych lub uszkodzonych materiałów eksploatacyjnych, które są aktualnie w posiadaniu u Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument (protokół) potwierdzający ich utylizację, a odbiór ww. materiałów, nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ustalonym przez obie strony terminie, nie później jednak niż do 20 dni od daty podpisania umowy. 3.12. W razie niedostarczenia dokumentu, o którym mowa w pkt 3.11. Zamawiającemu przysługuje prawo nałożenia kary umownej.

II.5) Główny kod CPV: 30125100-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30125110-5
30125120-8
30192320-0
90500000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający z uwagi na charakter zamówienia nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający z uwagi na charakter zamówienia nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych wartości co najmniej 180 000,00 zł brutto, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana z załączeniem dowodów potwierdzających, że zamówienie to zostało wykonane lub jest wykonywane należycie – załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentów oryginalnych. d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 9 do SIWZ, e) oświadczenie Wykonawcy, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm. ) - załącznik nr 10 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku spełnienia zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem informacji zgodnie z rozdz. 6 pkt 6.2. ppkt 3) SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 8 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są: • referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8.7.2. Jeżeli wykaz dostaw, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o przedłożenie bezpośrednio dodatkowych informacji lub dokumentów Zamawiającemu w danym zakresie. 8.7.3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw został wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy dostawy te zostały wykonane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
8.9.1. W przypadku oferowania materiałów równoważnych Zamawiający żąda aby Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany dołączyć do oferty oświadczenie producenta materiałów eksploatacyjnych równoważnych, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, 8.9.2. Wraz z ofertą przedstawić raporty z testów wydajności danego produktu wykonanych przez ich producentów zgodnie z wymaganiami normy wg normy ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 i normy ISO/ IEC 24712 dla wkładów atramentowych informujące o wydajności produktów równoważnych. Wykazane poziomy wydajności nie mogą być gorsze od deklarowanych poziomów wydajności produktów oryginalnych. 8.9.3. Raporty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 8.9.4. Brak raportów lub ich niezgodność z wymaganymi powyżej normami skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ. 8.9.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9.2. muszą być złożone wraz z ofertą, w formie oryginału lub kopii poświadczonej własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4500,00 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100 ). 14.2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ). 14.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej podany rachunek bankowy Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie nr BGK o/Rzeszów 36 1130 1105 0005 2010 9520 0003 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu - POW NFZ w Rzeszowie, znak sprawy WAG-ZP.261.3.2019.”, przed upływem terminu składania ofert tak, aby przed upływem tego terminu wadium znajdowało się na w/w rachunku. 14.4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty zaleca się załączyć kopię przelewu wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 14.2.b)- 14.2.e) powyżej zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert ( może być złożone wraz z ofertą). W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny powinien zwierać zobowiązanie do płatności bezwarunkowej, na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności określonych w ustawie Pzp. 14.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 14.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.11.d). 14.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 14.6., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 50,00
rodzaj materiałów eksploatacyjnych 50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują następujące zmiany w umowie dotyczące przedmiotu umowy: a) zakończenie produkcji określonych produktów lub wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terenie RP, b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) uzasadnione przyczyny techniczne lub funkcjonalne powodujące konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, d) jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że Wykonawca nie będzie w stanie dostarczyć artykułu eksploatacyjnego o pojemności wynikającej z oferty, Zamawiający dopuszcza dostawę artykułu o pojemności innej, jednak nie mniejszej niż wynikająca z formularza cenowego oraz bez zmiany ceny jednostkowej brutto wynikającej z formularza cenowego. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę roznoszenie ulotek - Przemyśl
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania16-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę roznoszenie ulotek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI