Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, będących w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-03-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-19
 • Numer ogłoszenia519792-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 519792-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, będących w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamawiający informuje, że wybrany przedmiot zamówienia może być finansowany z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak i z projektów, których realizacja rozpocznie się w trakcie realizacji umowy na przedmiotowe zamówienie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 28860400000, ul. ul. Jana Kilińskiego  1 , 15089   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 485 400, e-mail zampubl@umwb.edu.pl, faks 857 485 627.
Adres strony internetowej (URL): www.umb.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.umb.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.umb.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej
Adres:
Kancelaria Ogólna UMB, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, będących w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części
Numer referencyjny: AZP/261/D/14/TZ-231/4/M/1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, będących w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy następujące części: Część 1 – tonery i tusze do urządzeń produkcji Hewlett Packard Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szacunkowa ilość, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ – FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 1, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ. Część 2 – tonery i tusze do urządzeń produkcji innych firm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szacunkowa ilość, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 2, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ. Część 3 – nośniki danych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szacunkowa ilość, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 3, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30192113-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30125110-5
30125120-8
30237320-8
30234400-2
30234300-1
30234500-3
30234600-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  18   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywne dostawy przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy w ilościach i asortymencie zgłaszanym przez Zamawiającego. 2. Termin realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych – w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, maksymalnie 8 dni roboczych, licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia (fax lub e-mail). Wykonawca może zaoferować krótsze terminy dostawy zgodnie z Częścią XII SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
ZAWARTOŚĆ OFERTY: 1) wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony przez Wykonawcę FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik Nr 2 do SIWZ dla części 1 i/lub 2 i/lub 3 (w zależności od części zamówienia, w której Wykonawca składa ofertę), 3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – załącznik nr 3 do SIWZ, 4) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem; 5) wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ – tylko w przypadku składania oferty równoważnej z opisem przedmiotu zamówienia, 6) wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców, jeżeli są przewidywani – załącznik nr 5 do SIWZ, 7) próbki oferowanych materiałów – po 1 szt. – dotyczy wyłącznie materiałów równoważnych z części 3, poz. 1 - 20. Stosując art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT (czynność Wykonawcy winna być dokonana w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) Informacja o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (składane na podstawie art. 24 ust. 11) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ art. 24 ust. 11) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ Informacja o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (składane na podstawie art. 24 ust. 11) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ Informacja o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – tonery i tusze do urządzeń produkcji Hewlett Packard
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 – tonery i tusze do urządzeń produkcji Hewlett Packard Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szacunkowa ilość, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ – FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 1, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192113-6, 30125110-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywne dostawy przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy w ilościach i asortymencie zgłaszanym przez Zamawiającego. 2. Termin realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych – w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, maksymalnie 8 dni roboczych, licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia (fax lub e-mail). Wykonawca może zaoferować krótsze terminy dostawy zgodnie z Częścią XII SIWZ. 3. Kryteria oceny ofert 1.Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia kryterium: - cena ofertowa – 60%, - termin dostawy, tj. termin realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych – 40%. 2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. 3. Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena ofertowa”, zostanie wyznaczona według wzoru: PC = (CN / CR ) x 60 gdzie : CN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, CR – cena oferty rozpatrywanej, 60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium cena ofertowa 60%. 4. Ilość punktów PD, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „termin dostawy”, tj. termin realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia (fax, e-mail), zostanie przyznana w następujący sposób: • Zaoferowany termin dostawy (maksymalny dopuszczony): 8 dni roboczych – 10 pkt, • Zaoferowany termin dostawy: 6 dni robocze – 20 pkt, • Zaoferowany termin dostawy: 4 dni robocze – 40 pkt. 40 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium termin dostawy 40%. 5. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = PC + PD.


Część nr: 2 Nazwa: Część 2 – tonery i tusze do urządzeń produkcji innych firm
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 – tonery i tusze do urządzeń produkcji innych firm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szacunkowa ilość, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 2, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30192113-6, 30125110-5, 30125120-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywne dostawy przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy w ilościach i asortymencie zgłaszanym przez Zamawiającego. 2. Termin realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych – w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, maksymalnie 8 dni roboczych, licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia (fax lub e-mail). Wykonawca może zaoferować krótsze terminy dostawy zgodnie z Częścią XII SIWZ. 3. Kryteria oceny ofert 1.Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia kryterium: - cena ofertowa – 60%, - termin dostawy, tj. termin realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych – 40%. 2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. 3. Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena ofertowa”, zostanie wyznaczona według wzoru: PC = (CN / CR ) x 60 gdzie : CN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, CR – cena oferty rozpatrywanej, 60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium cena ofertowa 60%. 4. Ilość punktów PD, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „termin dostawy”, tj. termin realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia (fax, e-mail), zostanie przyznana w następujący sposób: • Zaoferowany termin dostawy (maksymalny dopuszczony): 8 dni roboczych – 10 pkt, • Zaoferowany termin dostawy: 6 dni robocze – 20 pkt, • Zaoferowany termin dostawy: 4 dni robocze – 40 pkt. 40 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium termin dostawy 40%. 5. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = PC + PD.


Część nr: 3 Nazwa: Część 3 – nośniki danych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 – nośniki danych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szacunkowa ilość, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 3, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30234400-2, 30234300-1, 30234500-3, 30234600-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywne dostawy przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy w ilościach i asortymencie zgłaszanym przez Zamawiającego. 2. Termin realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych – w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, maksymalnie 8 dni roboczych, licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia (fax lub e-mail). Wykonawca może zaoferować krótsze terminy dostawy zgodnie z Częścią XII SIWZ. 3. Kryteria oceny ofert 1.Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia kryterium: - cena ofertowa – 60%, - termin dostawy, tj. termin realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych – 40%. 2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. 3. Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena ofertowa”, zostanie wyznaczona według wzoru: PC = (CN / CR ) x 60 gdzie : CN - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, CR – cena oferty rozpatrywanej, 60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium cena ofertowa 60%. 4. Ilość punktów PD, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „termin dostawy”, tj. termin realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia (fax, e-mail), zostanie przyznana w następujący sposób: • Zaoferowany termin dostawy (maksymalny dopuszczony): 8 dni roboczych – 10 pkt, • Zaoferowany termin dostawy: 6 dni robocze – 20 pkt, • Zaoferowany termin dostawy: 4 dni robocze – 40 pkt. 40 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium termin dostawy 40%. 5. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = PC + PD.


NAJNOWSZE ZLECENIE
remont mieszkania - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania25-04-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę remont mieszkania. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI