ZP-2380-409-43/2018 Zakup i dostawa mebli drewnianych standardowych wraz z wniesieniem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ZP-2380-409-43/2018 Zakup i dostawa mebli drewnianych standardowych wraz z wniesieniem i montażem dla KMP Bielsko - Biała
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2018-11-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-31
 • Numer ogłoszenia643154-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 643154-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: ZP-2380-409-43/2018 Zakup i dostawa mebli drewnianych standardowych wraz z wniesieniem i montażem dla KMP Bielsko - Biała
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19 , 40038   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19 Zespół Zamówień Publicznych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-409-43/2018 Zakup i dostawa mebli drewnianych standardowych wraz z wniesieniem i montażem dla KMP Bielsko - Biała
Numer referencyjny: ZP-2380-409-43/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z wniesieniem fabrycznie nowych standardowych mebli drewnianych- dla KMP Bielsko-Biała. Zamówienie jest podzielone na dwa zadania: 1.1 Zadanie nr 1 – meble drewniane biurowe 1.2 Zadanie nr 2 – meble drewniane do pomieszczeń socjalnych CPV: 39 13 00 00-2 meble drewniane; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: 2.1 załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, 2.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy, 2.3 załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy (dot. zadania nr 1 oraz zadania nr 2) 2.4 załączniku nr 4 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy dot. podstaw wykluczenia; 2.5 załączniku nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej; 3. Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 3 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia, formularzu cenowym stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości asortymentu wyłącznie z przyczyn, których nie mógł wcześniej przewidzieć. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dostarczonego asortymentu na inny niż ten, który został wskazany w załącznikach nr 3 SIWZ 5. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załącznikach nr 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach podanych w załączniku nr 3 do SIWZ +/- 2cm. 6. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanego asortymentu w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku gdy asortyment nie posiada nazwy modelu należy wpisać numer katalogowy danego Producenta, aby Zamawiający mógł dany asortyment zidentyfikować. Brak wpisania modelu i producenta oferowanego asortymentu dla danej pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – jako niezgodnej z SIWZ. 7. Zamawiający zweryfikuje oferowany asortyment na podstawie ogólnodostępnych źródeł informacji np. Internet, katalogi Producentów. 8. Asortyment powinien posiadać wymagane w treści załącznika nr 3do SIWZ oraz przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę ich przeznaczenie. Wszystkie dokumenty w tym zakresie Wykonawca dostarczy wraz z dostawą. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy który zostanie najwyżej oceniony do złożenia materiałów poglądowych dla każdej pozycji oferowanego asortymentu w postaci zdjęć. 10. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 3 SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do określonych przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania równoważności poprzez załączenia stosownych dowodów – dokumentów do oferty. 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzielił gwarancji na okres wskazany w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 11.1. Zamawiający określa minimalną gwarancję na 24 miesiące od dnia podpisania protokołu przyjęcia dostawy bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron oraz maksymalny na 48 miesięcy. 11.2. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze od warunków gwarancji producenta. 11.3. Okres gwarancji wskazany w formularzu ofertowym dla każdego zadania odrębnie będzie brany do wyliczenia punktów w ramach kryterium oceny. 11.4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w przypadku braku wskazania gwarancji, udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące liczoną od dnia przyjęcia dostawy. 11.5. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca. 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia wskazał termin realizacji reklamacji w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 12.1. Zamawiający określa maksymalny termin realizacji reklamacji wynoszący 14 dni. 12.2. Termin realizacji reklamacji wskazany w Formularzu ofertowym będzie brany do wyliczenia punktów w ramach kryterium oceny. 12.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w przypadku braku wskazania terminu realizacji reklamacji, termin realizacji reklamacji wynosił 14 dni. 13. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 oraz załącznikach nr 5 i 6 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 14. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, innych podmiotów i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art.. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23 (zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert) Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert.

II.5) Główny kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Materiałów poglądowych dla każdej pozycji oferowanego asortymentu w postaci zdjęć. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1. Materiałów poglądowych dla każdej pozycji oferowanego asortymentu w postaci zdjęć.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy i cenowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do SIWZ (na zadanie nr 1 i/lub zadanie nr 2). Wykonawca w formularzu ofertowym i cenowym musi podać wszystkie wymagane dane. W szczególności w formularzu cenowym musi podać cenę dla każdej pozycji. UWAGA! Brak złożenia formularza ofertowego i/lub cenowego, niewypełnienie wszystkich jego pozycji lub złożenie nie podpisanego formularza ofertowego i/lub cenowego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp – jako niezgodną z SIWZ 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ a) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełnia normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego załączniku nr 3 do SIWZ, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 4. Wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanego asortymentu - złożone na OPZ - formularzu cenowym – załączniku nr 3 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. W przypadku gdy asortyment nie posiada nazwy modelu należy wpisać numer katalogowy danego Producenta, aby Zamawiający mógł dany asortyment zidentyfikować. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że na cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzieli gwarancji, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku wskazania gwarancji, udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące liczoną od dnia przyjęcia dostawy, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 7. Oświadczenie Wykonawcy, że w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że na cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia wskazuje termin realizacji reklamacji, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 9. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku wskazania terminu realizacji reklamacji, termin realizacji reklamacji wynosił maksymalnie 14 dni, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 10. Oświadczenie Wykonawcy, czy powierza podwykonawcy/com wykonanie części zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania części zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm podwykonawców oraz danych kontaktowych, którzy będą realizować ten zakres, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ oraz na załączniku nr 5 do SIWZ 11. Oświadczenie Wykonawcy, że cena została obliczona zgodnie z Rozdziałem X SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 12. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 13. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 14. Oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ i warunkami określonymi we wzorze umowy, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 15. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 16. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 17. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. VII SIWZ, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 18. Oświadczenie, że Wykonawca nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 19. Oświadczenie Wykonawcy, że wyraża zgodę, na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 20. Oświadczenie Wykonawcy, ze wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie, złożone na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie C. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie np.: konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w Rozdziale IV A pkt 2 i Rozdziale IV B pkt 1 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdz. IV A pkt. 1 i 3-20 oraz Rozdziale IV B pkt 2 SIWZ mogą przedstawić łącznie. D. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. E. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. F. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdz. IV B. pkt 1 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
gwarancja na zaoferowany asortyment 10,00
termin realizacji reklamacji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-08, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Meble drewniane biurowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zgodnie z rozdziałem I SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ - tj. formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
gwarancja na zaoferowany asortyment 10,00
termin realizacji reklamacji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Meble drewniane do pomieszczeń socjalnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zgodnie z rozdziałem I SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ - tj. formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
gwarancja na zaoferowany asortyment 10,00
termin realizacji reklamacji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie drenażu wokół domu, Brenna
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania24-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, chcę zrobić drenaż wokół istniejącego domu, w odległości 2-3 m od budynku. Długość ok. 70 mb, głębokość ok 1m. lokalizacja granica Górki-Brenna. Proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: DD/ZP 2232/9/2018 WARZYWA I OWOCE
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Katowice: DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego dla IAS K-ce i ŚUCS
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Zakup wyposażenia medycznego – 6 pakietów
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI