Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy część IV w ramach realizacji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy część IV w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚwilcza
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-23
 • Numer ogłoszenia529010-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 529010-N-2019 z dnia 2019-03-23 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy część IV w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy – nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 69001030800000, ul. Świlcza 168  , 36-072  Świlcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8560338, 017 8670145, e-mail gops.swilcza@intertele.pl, faks 178 670 157.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip-gops.swilcza.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip-gops.swilcza.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie w zamkniętej kopercie
Adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 w pok. nr 102 na I piętrze.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy część IV w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”
Numer referencyjny: GOPS.4216.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2 części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2 części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup doposażenia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy część IV w ramach realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Oferty można składać na dowolną ilość części. Część nr I Doposażenie świetlicy – zakup książek i pakietów oprogramowania multimedialnego do kącika czytelniczego świetlicy w zakrese: 1. Śpiewnik piosenek polskich Śpiewając przez życie -śpiewnik - Piosenki patriotyczne, żołnierskie, harcerskie, biesiadne i kolędy Słowa, nuty, akordy, Format: min. 20,5 cm x 15 cm, llość stron: min. 320 - 20 szt.; 2. Kolorowanki Kolorowanki dla każdego – Świat zwierząt Oprawa: miękka, Format: min. 15,0 cm x 21,0 cm, Liczba stron: min. 64 - 5 szt.; 3. Kolorowanki z motywem Wyśniona melodia relaksacyjna – kolorowanki z motywem muzycznym Autor: Opracowanie zbiorowe Liczba stron: min. 64 - 5 szt.; 4. Kolorowanki antystresowe Polska NATURA – kolorowanki antystresowe Autor: Olga Baszczak Liczba stron: min. 48 - 5 szt.; 5. Tajemnicze kolorowanki Złam ten szyfr – tajemnicze kolorowanki Liczba stron: min. 32 - 5 szt.; 6. Kolorowanki z motywami regionalnymi Kolorowanki dla każdego - motywy regionalne Ilość stron: min. 64 - 5 szt.; 7. Komiks w języku polskim KOMIKS TYTUS ROMEK I ATOMEK - 20 egz. różnych tytułów; 8. Komiks w języku polskim Komiks Kajko i Kokosz - format A 4 - 10 egz. różnych tytułów; 9. Komiks w języku polskim ZŁODZIEJ PIORUNÓW RICK RIORDAN KOMIKS Stron: min. 360, Format: min. 12,5cm x 19,5cm - 5 egz. różnych tytułów; 10. Poezja Potrzebne do szczęścia ks. Twardowski – oprawa twarda - 1 szt.; 11. Poezja SZYMBORSKA CHWILA – oprawa twarda - 1 szt.; 12. Wiesze – audiobook CD Lokomotywa i inne wiersze- Autor – Julian Tuwim wiersze Juliana Tuwima dla dzieci w autorskiej interpretacji Piotra Fronczewskiego - 1 szt.; 13. Słuchowisko – audiobook CD Piotruś Pan Autor: Barrie James Matthew - 1 szt.; 14. Poezja JAN BRZECHWA KLASYKA WIERSZY- OPRAWA TWARDA - 1 szt.; 15. Poezja BACZYŃSKI WIERSZE – oprawa twarda 1 szt.; 16. Tomik poezji TOMIK POEZJI- AUTOR: Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII, VIII - 1 szt.; 17. Tomik poezji TOMIK POEZJI - AUTOR: Czesław Miłosz - 1 szt.; 18. Tomik poezji TOMIK POEZJI AUTOR: Juliusz Słowacki - 1 szt.; 19. Tomik poezji TOMIK POEZJI AUTOR: Adam Mickiewicz - oprawa twarda - 1 szt.; 20. Tomik poezji TOMIK POEZJI AUTOR: PAWLIKOWSKA- JASNORZEWSKA - Oprawa twarda - 1 szt.; 21. Tomik poezji Jarosław Marek Rymkiewicza – Tomik Poezji - 1 szt.; 22. Poradnik dla dzieci Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci (okładka twarda) - 1 szt.; 23. Poradnik dla dzieci 365 SPOSOBÓW NA NUDĘ Autor: Spychał Izabela, Miedzińska Ewa, Święcicka Justyna, Dawczak Beata Liczba stron: min. 320, oprawa twarda - 1 szt.; 24. Fikcja literacka -Bajki KRASICKI DZIECIOM - PRZYJACIELE I INNE BAJKI Oprawa twarda, stron min. 160 - 1 szt.; 25. Klasyka gatunku Tytuł: Pan Tadeusz Autor: Adam Mickiewicz Oprawa: twarda Ilość stron: min.300 - 1 szt.; 26. Literatura dla dzieci Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz np. mity o: Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Edypie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce WEDŁUG Parandowskiego – twarda oprawa Liczba stron min. 150 - 1 szt.; 27. Literatura dla dzieci Baśnie braci Grimm - Oprawa: twarda twarda Liczba stron: min. 95 - 1 szt.; Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Część nr II Doposażenie kuchni – zakup przedmiotów wspierających realizację zajęć kulinarnych w zakresie: 1 Fartuchy foliowe Young 50 cm /85 cm biały (czerwone gwiazdki i niebieskie kółeczka) lub inne równoważne - 100 szt.; 2 Wiadro plastikowe 10 l z pokrywką „Curver” granit - lub inne równoważne - 1 szt.; 3 Jednorazowe noże plastikowe białe. Surowiec: polistyren Ilość w opakowaniu jednostkowym -100 szt. Atest PZH - 3 op.; 4 Jednorazowe widelce plastikowe białe, Surowiec: polistyren Ilość w opakowaniu jednostkowym: 100 szt. Atest PZH - 3 op.; 5 Jednorazowe talerze plastikowe białe o śr. min. 22 cm - 300 szt.; 6 Jednorazowe kubeczki plastikowe białe min. 200 ml/kubek - 300 szt.; 7 Rękawiczki jednorazowe lateksowe pudrowane S 100 szt. w op. - 5 op.; 8 Folia PE żółta 2m/50m - 3 szt.; 9 Jednorazowe łyżki obiadowe plastikowe białe Surowiec: polistyren Ilość w opakowaniu jednostkowym: 100 szt. Atest PZH - 1 op.; 10 Serwetki czerwone, białe, kolorowe 33 cm, 20 szt. w op. - 5 op.; 11 Rękaw do pieczenia z klipsami 31cm/3m „Jan Niezbędny” lub inny równoważny - 5 szt.; 12 Fartuchy foliowe ochronne jednorazowe 810/1250 mm marka Argo – Land - lub inne równoważne - 100 szt.; 13 Ręczniki papierowe białe, zwykły klejony, makulaturowy 23/22, 3000 szt. w kartonie - 4 kartony; 14 Rękawica kuchenna bawełniana szara rozmiar uniwersalny - 2 szt. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 39290000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22110000-4
48520000-9
39141000-2
44423000-1
39222110-8
39222120-1
33772000-2
33764000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 7, 14 lub 30 dni od podpisana umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (według załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2)Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (według załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Nie dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana np. trudnościami w nabyciu doposażenia będącego przedmiotem umowy wynikającymi z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obydwu Stron umowy; 3. Dopuszcza się możliwość zmiany tytułów książek, w przypadku braku dostępności na rynku księgarskim (w razie całkowitego wyczerpania nakładu danego tytułu). Zamiany tytułów podlegają akceptacji „Zamawiającego”. 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ustępie 2 i 3 jest: 1) złożenie „Wniosku o zmianę umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy” (zwanego dalej „Wnioskiem”) przez stronę inicjującą zamianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, 2) zaakceptowanie „Wniosku” przez Zamawiającego (w przypadku, gdy „Wniosek” składa Wykonawca); 3) decyzja Zamawiającego o zaakceptowaniu lub odrzuceniu „Wniosku” jest ostateczna i nie podlega dalszym negocjacjom; 4) „Wniosek” złożony przez Zamawiającego, jeżeli spełnia warunki określone w ustępie 2 i 3 zostaje przyjęty bez możliwości sprzeciwu ze strony Wykonawcy. 5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu. 6. Wskazane w niniejszym paragrafie zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ. 4. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Dla każdej części zamówienia będą oddzielnie podpisywane umowy. Umowy będą podpisywane w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu. 6. Wartość zamówienia poniżej 30 tyś. euro.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Doposażenie świetlicy – zakup książek i pakietów oprogramowania multimedialnego do kącika czytelniczego świetlicy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Doposażenie świetlicy – zakup książek i pakietów oprogramowania multimedialnego do kącika czytelniczego świetlicy w zakrese: 1. Śpiewnik piosenek polskich Śpiewając przez życie -śpiewnik - Piosenki patriotyczne, żołnierskie, harcerskie, biesiadne i kolędy Słowa, nuty, akordy, Format: min. 20,5 cm x 15 cm, llość stron: min. 320 - 20 szt.; 2. Kolorowanki Kolorowanki dla każdego – Świat zwierząt Oprawa: miękka, Format: min. 15,0 cm x 21,0 cm, Liczba stron: min. 64 - 5 szt.; 3. Kolorowanki z motywem Wyśniona melodia relaksacyjna – kolorowanki z motywem muzycznym Autor: Opracowanie zbiorowe Liczba stron: min. 64 - 5 szt.; 4. Kolorowanki antystresowe Polska NATURA – kolorowanki antystresowe Autor: Olga Baszczak Liczba stron: min. 48 - 5 szt.; 5. Tajemnicze kolorowanki Złam ten szyfr – tajemnicze kolorowanki Liczba stron: min. 32 - 5 szt.; 6. Kolorowanki z motywami regionalnymi Kolorowanki dla każdego - motywy regionalne Ilość stron: min. 64 - 5 szt.; 7. Komiks w języku polskim KOMIKS TYTUS ROMEK I ATOMEK - 20 egz. różnych tytułów; 8. Komiks w języku polskim Komiks Kajko i Kokosz - format A 4 - 10 egz. różnych tytułów; 9. Komiks w języku polskim ZŁODZIEJ PIORUNÓW RICK RIORDAN KOMIKS Stron: min. 360, Format: min. 12,5cm x 19,5cm - 5 egz. różnych tytułów; 10. Poezja Potrzebne do szczęścia ks. Twardowski – oprawa twarda - 1 szt.; 11. Poezja SZYMBORSKA CHWILA – oprawa twarda - 1 szt.; 12. Wiesze – audiobook CD Lokomotywa i inne wiersze- Autor – Julian Tuwim wiersze Juliana Tuwima dla dzieci w autorskiej interpretacji Piotra Fronczewskiego - 1 szt.; 13. Słuchowisko – audiobook CD Piotruś Pan Autor: Barrie James Matthew - 1 szt.; 14. Poezja JAN BRZECHWA KLASYKA WIERSZY- OPRAWA TWARDA - 1 szt.; 15. Poezja BACZYŃSKI WIERSZE – oprawa twarda 1 szt.; 16. Tomik poezji TOMIK POEZJI- AUTOR: Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII, VIII - 1 szt.; 17. Tomik poezji TOMIK POEZJI - AUTOR: Czesław Miłosz - 1 szt.; 18. Tomik poezji TOMIK POEZJI AUTOR: Juliusz Słowacki - 1 szt.; 19. Tomik poezji TOMIK POEZJI AUTOR: Adam Mickiewicz - oprawa twarda - 1 szt.; 20. Tomik poezji TOMIK POEZJI AUTOR: PAWLIKOWSKA- JASNORZEWSKA - Oprawa twarda - 1 szt.; 21. Tomik poezji Jarosław Marek Rymkiewicza – Tomik Poezji - 1 szt.; 22. Poradnik dla dzieci Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci (okładka twarda) - 1 szt.; 23. Poradnik dla dzieci 365 SPOSOBÓW NA NUDĘ Autor: Spychał Izabela, Miedzińska Ewa, Święcicka Justyna, Dawczak Beata Liczba stron: min. 320, oprawa twarda - 1 szt.; 24. Fikcja literacka -Bajki KRASICKI DZIECIOM - PRZYJACIELE I INNE BAJKI Oprawa twarda, stron min. 160 - 1 szt.; 25. Klasyka gatunku Tytuł: Pan Tadeusz Autor: Adam Mickiewicz Oprawa: twarda Ilość stron: min.300 - 1 szt.; 26. Literatura dla dzieci Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz np. mity o: Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Edypie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce WEDŁUG Parandowskiego – twarda oprawa Liczba stron min. 150 - 1 szt.; 27. Literatura dla dzieci Baśnie braci Grimm - Oprawa: twarda twarda Liczba stron: min. 95 - 1 szt.; Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22110000-4, 48520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 7, 14 lub 30 dni od podpisana umowy; Wartość zamówienia poniżej 30 tyś. euro.


Część nr: 2 Nazwa: Doposażenie kuchni – zakup przedmiotów wspierających realizację zajęć kulinarnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Doposażenie kuchni – zakup przedmiotów wspierających realizację zajęć kulinarnych w zakresie: 1 Fartuchy foliowe Young 50 cm /85 cm biały (czerwone gwiazdki i niebieskie kółeczka) lub inne równoważne - 100 szt.; 2 Wiadro plastikowe 10 l z pokrywką „Curver” granit - lub inne równoważne - 1 szt.; 3 Jednorazowe noże plastikowe białe. Surowiec: polistyren Ilość w opakowaniu jednostkowym -100 szt. Atest PZH - 3 op.; 4 Jednorazowe widelce plastikowe białe, Surowiec: polistyren Ilość w opakowaniu jednostkowym: 100 szt. Atest PZH - 3 op.; 5 Jednorazowe talerze plastikowe białe o śr. min. 22 cm - 300 szt.; 6 Jednorazowe kubeczki plastikowe białe min. 200 ml/kubek - 300 szt.; 7 Rękawiczki jednorazowe lateksowe pudrowane S 100 szt. w op. - 5 op.; 8 Folia PE żółta 2m/50m - 3 szt.; 9 Jednorazowe łyżki obiadowe plastikowe białe Surowiec: polistyren Ilość w opakowaniu jednostkowym: 100 szt. Atest PZH - 1 op.; 10 Serwetki czerwone, białe, kolorowe 33 cm, 20 szt. w op. - 5 op.; 11 Rękaw do pieczenia z klipsami 31cm/3m „Jan Niezbędny” lub inny równoważny - 5 szt.; 12 Fartuchy foliowe ochronne jednorazowe 810/1250 mm marka Argo – Land - lub inne równoważne - 100 szt.; 13 Ręczniki papierowe białe, zwykły klejony, makulaturowy 23/22, 3000 szt. w kartonie - 4 kartony; 14 Rękawica kuchenna bawełniana szara rozmiar uniwersalny - 2 szt. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39290000-1, 39141000-2, 44423000-1, 39222110-8, 39222120-1, 33772000-2, 33764000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 7, 14 lub 30 dni od podpisana umowy. Wartość zamówienia poniżej 30 tyś.euro.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie kostki brukowej - Stalowa Wola
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania26-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ułożenie około 150 m2 kostki brukowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI