Opracowanie i dostawa narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych i kompetencji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie i dostawa narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych i kompetencji kluczowych do Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-02-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-16
 • Numer ogłoszenia514998-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 514998-N-2019 z dnia 2019-02-16 r.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku: Opracowanie i dostawa narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych i kompetencji kluczowych do Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 20001850200000, ul. ul. Żabia  5 , 15-448  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 515 855, e-mail przetargi@ckubialystok.pl, faks 856 515 855.
Adres strony internetowej (URL): www.ckubialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ckubialystok.pl (Biuletyn Informacji Publicznej)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ul. Żabia 5, 15-448 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie i dostawa narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych i kompetencji kluczowych do Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Numer referencyjny: 26- 4/I/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres ilościowo-funkcjonalny zamówienia obejmuje opracowanie i dostawę 100 narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych (80 szt.) i kompetencji kluczowych (20szt.) na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Zamówienie obejmuje opracowanie, wykonanie i dostawę pakietów narzędzi i scenariuszy ćwiczeń diagnostycznych dla 80 typowych zadań (czynności zawodowych) w 8 obszarach kształcenia (branżach): administracyjno-usługowy, budowlany, elektryczno-elektroniczny, mechaniczny i górniczo-hutniczy, rolniczo-leśny, turystyczno-gastronomiczny, medyczno-społeczny i artystyczny (od 4 do 12 na branżę) oraz 20 narzędzi i scenariuszy ćwiczeń do pomiaru kompetencji ogólnych i uniwersalnych w zakresie predyspozycji poznawczych, manualnych i operacyjnych (po 4 na na każdą z 5 rodzajów kompetencji: (1) kompetencje komunikacyjne i społeczne, (2) kompetencje językowe, (3) kompetencje informatyczne i matematyczne, (4) kompetencje kulturowe i artystyczne, (5) kompetencje przedsiębiorcze). Zamówienie podzielone jest na 4 części. Efektem diagnozy dla każdego ze 100 pakietów winien być wystandaryzowany opis predyspozycji zawodowych zmierzonych poprzez próbę pracy w wymiarze czynności zawodowych i kompetencji kluczowych wykorzystywany w dalszych etapach doradztwa edukacyjno-zawodowego. Każdy z pakietów diagnostycznych w ramach poszczególnych części winien być opracowany i przekazany zamawiającemu w postaci papierowej i elektronicznej i zawierać/obejmować m.in. instrukcje zadania do wykonania dla osoby badanej lub kompleksowego diagnostycznego programu komputerowego (zamawiający nie wymaga przekazania wersji papierowej kodu źródłowego), instrukcje oceny, sposoby interpretacji wyników diagnozy dla doradcy i dla uczestnika itp. Pakiety winny być wykonane w technologii, co do zasady mobilnej, tj. umożliwiającej korzystanie z nich z dala od miejsca ich przechowywania, np. na stołach i blatach roboczych, z zastrzeżeniem, że badania diagnostyczne prowadzone będą w pomieszczeniach (salach). Pakiety narzędzi w ramach poszczególnych częściach winny być dostosowane do specyfiki wybranych zawodów, w których odbywa się kształcenie zawodowe w szkołach na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego lub czynności zawodowych w przypadku mniejszej ilości zawodów wchodzących w jedną z 8 stref branżowych, a w przypadku kompetencji kluczowych winny być dostosowane do specyfiki oceny predyspozycji i uzdolnień w zakresie 5 kompetencji kluczowych – po 4 boxy dla każdego obszaru kompetencyjnego - (1): kompetencje komunikacyjne i społeczne, (2): kompetencje językowe, (3): kompetencje informatyczne i matematyczne, (4): kompetencje kulturowe i artystyczne, (5): kompetencje przedsiębiorcze. Każdy z pakietów winien umożliwiać przeprowadzenie badania nieograniczonej liczby osób, a w przypadku, gdy pakiet zawierać będzie narzędzia i materiały (urządzenia, narzędzia, materiały ćwiczeniowe, niezbędne do wykonania ćwiczenia sprawdzającego), które będą się zużywały w trakcie badań, winien zawierać zestawienie takiej liczby materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania ćwiczenia sprawdzającego, która pozwoli na przeprowadzenie badania dla odpowiednio minimum 100os. (czynności zawodowe) i 200 os. (kompetencje kluczowe). Dodatkowo też każdy z pakietów winien być wyposażony w zestaw kolorowych zalaminowanych instrukcji dla doradcy walidującego. Podstawą diagnozy winien być katalog kompetencji psychologicznych – diagnozowane zadaniami typu „próbki pracy” i/lub właściwości psycho-fizycznych – diagnozowanych przez ergonomię pracy. Diagnoza winna być realizowana w obrębie jednej lub większej ilości wizyt. Diagnoza nie powinna obejmować wiedzy i umiejętności typowo zawodowych np. umiejętności obsługi komputera, znajomości języka obcego, spawanie, gotowanie etc. i skupić się na diagnozie kompetencji psychospołecznych, które warunkują skuteczne wykonanie zadań zawodowych. Badania winny być prowadzone co do zasady w obrębie jednego profilu opracowanego dla roli zawodowej a ich wynik winien uwzględniać odpowiedź na pytanie czy badany „dobrze wykonuje zadania zawodowe przypisane do jego przyszłego stanowiska pracy/zawodu” lub w jakim stopniu osoba badana ma kompetencje potrzebne do realizacji zadań realizowanych na danym stanowisku pracy/w zawodzie. Minimum połowa narzędzi diagnostycznych, w obrębie poszczególnych branż/kompetencji kluczowych, winna być opracowana w sposób umożliwiający badanie indywidualne. Liczba osób przeprowadzających diagnozę (pracowników zamawiającego): nie więcej niż dwóch. Zakup materiałów/zasobów potrzebnych do wykonania zadań pozostanie w gestii Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie również do przeprowadzenia instruktażu/szkolenia wśród pracowników zamawiającego z zakresu wykorzystania narzędzi diagnostycznych w siedzibie Zamawiającego (lub innym przez niego wskazanym miejscu). Części zamówienia: Część I Opracowanie i dostawa 52 narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych odpowiednio z obszarów: administracyjno – usługowy – 8 budowlany – 8 elektryczno-elektroniczny – 8 mechaniczny i górniczo-hutniczy – 8 rolniczo-leśny – 8 turystyczno-gastronomiczny – 8 medyczno-społeczny – 2 artystyczny – 2 poprzez adaptację rozwiązań wypracowanych w ramach projektu PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki polegającą na dostosowaniu narzędzi do poszczególnych branż (zawodów/czynności zawodowych) oraz grupy docelowej (uczniowie szkół zawodowych - ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych). Część II Opracowanie i dostawa 12 narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych odpowiednio z obszarów: administracyjno – usługowy – 2 budowlany – 2 elektryczno-elektroniczny – 2 mechaniczny i górniczo-hutniczy – 2 rolniczo-leśny – 2 turystyczno-gastronomiczny – 2 poprzez adaptację rozwiązań wypracowanych w ramach projektu PI-PWP NOWY MODEL REKRUTACJI – partnerstwo na rynku pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki polegającą na dostosowaniu narzędzi do poszczególnych branż (zawodów/czynności zawodowych) oraz grupy docelowej (uczniowie szkół zawodowych - ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych). Część III Opracowanie i dostawa 16 narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych odpowiednio z obszarów: administracyjno – usługowy – 2 budowlany – 2 elektryczno-elektroniczny – 2 mechaniczny i górniczo-hutniczy – 2 rolniczo-leśny – 2 turystyczno-gastronomiczny – 2 medyczno-społeczny – 2 artystyczny – 2 wykorzystujących w procesie diagnozy typowe dla poszczególnych zawodów w obrębie branż pomoce dydaktyczne. Wykonawca winien uwzględnić najczęściej wybierane i kształcone w szkołach na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w obrębie poszczególnych branż. Część IV Opracowanie i dostawa 20 narzędzi diagnostycznych dla poszczególnych kompetencji kluczowych ((1): kompetencje komunikacyjne i społeczne, (2): kompetencje językowe, (3): kompetencje informatyczne i matematyczne, (4): kompetencje kulturowe i artystyczne, (5): kompetencje przedsiębiorcze.) – po 4 na daną kompetencję.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu i dostawie narzędzi diagnostycznych dla kompetencji kluczowych i/lub zawodowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca składa:  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (w przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych). 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy w pkt 2 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: - wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane (na lub wg załącznika nr 4 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli oświadczenie wstępne (na lub wg załącznika nr 3 do SIWZ). 2. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu - w załączniku nr 3 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania - w załączniku nr 3 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg załącznika nr 6 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, zgodnie ze wzorem - załącznik nr 5 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
2) Termin wykonania zamówienia 30,00
3) Wsparcie techniczne z zakresu wykorzystania opracowań 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres ilościowo-funkcjonalny całego zamówienia obejmuje opracowanie i dostawę 100 narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych (80 szt.) i kompetencji kluczowych (20szt.) na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Zamówienie obejmuje opracowanie, wykonanie i dostawę pakietów narzędzi i scenariuszy ćwiczeń diagnostycznych dla 80 typowych zadań (czynności zawodowych) w 8 obszarach kształcenia (branżach): administracyjno-usługowy, budowlany, elektryczno-elektroniczny, mechaniczny i górniczo-hutniczy, rolniczo-leśny, turystyczno-gastronomiczny, medyczno-społeczny i artystyczny (od 4 do 12 na branżę) oraz 20 narzędzi i scenariuszy ćwiczeń do pomiaru kompetencji ogólnych i uniwersalnych w zakresie predyspozycji poznawczych, manualnych i operacyjnych (po 4 na na każdą z 5 rodzajów kompetencji: (1) kompetencje komunikacyjne i społeczne, (2) kompetencje językowe, (3) kompetencje informatyczne i matematyczne, (4) kompetencje kulturowe i artystyczne, (5) kompetencje przedsiębiorcze). Zamówienie podzielone jest na 4 części. Efektem diagnozy dla każdego ze 100 pakietów winien być wystandaryzowany opis predyspozycji zawodowych zmierzonych poprzez próbę pracy w wymiarze czynności zawodowych i kompetencji kluczowych wykorzystywany w dalszych etapach doradztwa edukacyjno-zawodowego. Każdy z pakietów diagnostycznych w ramach poszczególnych części winien być opracowany i przekazany zamawiającemu w postaci papierowej i elektronicznej i zawierać/obejmować m.in. instrukcje zadania do wykonania dla osoby badanej lub kompleksowego diagnostycznego programu komputerowego (zamawiający nie wymaga przekazania wersji papierowej kodu źródłowego), instrukcje oceny, sposoby interpretacji wyników diagnozy dla doradcy i dla uczestnika itp. Pakiety winny być wykonane w technologii, co do zasady mobilnej, tj. umożliwiającej korzystanie z nich z dala od miejsca ich przechowywania, np. na stołach i blatach roboczych, z zastrzeżeniem, że badania diagnostyczne prowadzone będą w pomieszczeniach (salach). Pakiety narzędzi w ramach poszczególnych częściach winny być dostosowane do specyfiki wybranych zawodów, w których odbywa się kształcenie zawodowe w szkołach na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego lub czynności zawodowych w przypadku mniejszej ilości zawodów wchodzących w jedną z 8 stref branżowych, a w przypadku kompetencji kluczowych winny być dostosowane do specyfiki oceny predyspozycji i uzdolnień w zakresie 5 kompetencji kluczowych – po 4 boxy dla każdego obszaru kompetencyjnego - (1): kompetencje komunikacyjne i społeczne, (2): kompetencje językowe, (3): kompetencje informatyczne i matematyczne, (4): kompetencje kulturowe i artystyczne, (5): kompetencje przedsiębiorcze. Każdy z pakietów winien umożliwiać przeprowadzenie badania nieograniczonej liczby osób, a w przypadku, gdy pakiet zawierać będzie narzędzia i materiały (urządzenia, narzędzia, materiały ćwiczeniowe, niezbędne do wykonania ćwiczenia sprawdzającego), które będą się zużywały w trakcie badań, winien zawierać zestawienie takiej liczby materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania ćwiczenia sprawdzającego, która pozwoli na przeprowadzenie badania dla odpowiednio minimum 100os. (czynności zawodowe) i 200 os. (kompetencje kluczowe). Dodatkowo też każdy z pakietów winien być wyposażony w zestaw kolorowych zalaminowanych instrukcji dla doradcy walidującego. Podstawą diagnozy winien być katalog kompetencji psychologicznych – diagnozowane zadaniami typu „próbki pracy” i/lub właściwości psycho-fizycznych – diagnozowanych przez ergonomię pracy. Diagnoza winna być realizowana w obrębie jednej lub większej ilości wizyt. Diagnoza nie powinna obejmować wiedzy i umiejętności typowo zawodowych np. umiejętności obsługi komputera, znajomości języka obcego, spawanie, gotowanie etc. i skupić się na diagnozie kompetencji psychospołecznych, które warunkują skuteczne wykonanie zadań zawodowych. Badania winny być prowadzone co do zasady w obrębie jednego profilu opracowanego dla roli zawodowej a ich wynik winien uwzględniać odpowiedź na pytanie czy badany „dobrze wykonuje zadania zawodowe przypisane do jego przyszłego stanowiska pracy/zawodu” lub w jakim stopniu osoba badana ma kompetencje potrzebne do realizacji zadań realizowanych na danym stanowisku pracy/w zawodzie. Minimum połowa narzędzi diagnostycznych, w obrębie poszczególnych branż/kompetencji kluczowych, winna być opracowana w sposób umożliwiający badanie indywidualne. Liczba osób przeprowadzających diagnozę (pracowników zamawiającego): nie więcej niż dwóch. Zakup materiałów/zasobów potrzebnych do wykonania zadań pozostanie w gestii Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie również do przeprowadzenia instruktażu/szkolenia wśród pracowników zamawiającego z zakresu wykorzystania narzędzi diagnostycznych w siedzibie Zamawiającego (lub innym przez niego wskazanym miejscu). ZAKRES CZĘŚCI I OBEJMUJE: Opracowanie i dostawa 52 narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych odpowiednio z obszarów: administracyjno – usługowy – 8 budowlany – 8 elektryczno-elektroniczny – 8 mechaniczny i górniczo-hutniczy – 8 rolniczo-leśny – 8 turystyczno-gastronomiczny – 8 medyczno-społeczny – 2 artystyczny – 2 poprzez adaptację rozwiązań wypracowanych w ramach projektu PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki polegającą na dostosowaniu narzędzi do poszczególnych branż (zawodów/czynności zawodowych) oraz grupy docelowej (uczniowie szkół zawodowych - ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin wykonania zamówienia 30,00
Wsparcie techniczne z zakresu wykorzystania opracowań 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres ilościowo-funkcjonalny całego zamówienia obejmuje opracowanie i dostawę 100 narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych (80 szt.) i kompetencji kluczowych (20szt.) na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Zamówienie obejmuje opracowanie, wykonanie i dostawę pakietów narzędzi i scenariuszy ćwiczeń diagnostycznych dla 80 typowych zadań (czynności zawodowych) w 8 obszarach kształcenia (branżach): administracyjno-usługowy, budowlany, elektryczno-elektroniczny, mechaniczny i górniczo-hutniczy, rolniczo-leśny, turystyczno-gastronomiczny, medyczno-społeczny i artystyczny (od 4 do 12 na branżę) oraz 20 narzędzi i scenariuszy ćwiczeń do pomiaru kompetencji ogólnych i uniwersalnych w zakresie predyspozycji poznawczych, manualnych i operacyjnych (po 4 na na każdą z 5 rodzajów kompetencji: (1) kompetencje komunikacyjne i społeczne, (2) kompetencje językowe, (3) kompetencje informatyczne i matematyczne, (4) kompetencje kulturowe i artystyczne, (5) kompetencje przedsiębiorcze). Zamówienie podzielone jest na 4 części. Efektem diagnozy dla każdego ze 100 pakietów winien być wystandaryzowany opis predyspozycji zawodowych zmierzonych poprzez próbę pracy w wymiarze czynności zawodowych i kompetencji kluczowych wykorzystywany w dalszych etapach doradztwa edukacyjno-zawodowego. Każdy z pakietów diagnostycznych w ramach poszczególnych części winien być opracowany i przekazany zamawiającemu w postaci papierowej i elektronicznej i zawierać/obejmować m.in. instrukcje zadania do wykonania dla osoby badanej lub kompleksowego diagnostycznego programu komputerowego (zamawiający nie wymaga przekazania wersji papierowej kodu źródłowego), instrukcje oceny, sposoby interpretacji wyników diagnozy dla doradcy i dla uczestnika itp. Pakiety winny być wykonane w technologii, co do zasady mobilnej, tj. umożliwiającej korzystanie z nich z dala od miejsca ich przechowywania, np. na stołach i blatach roboczych, z zastrzeżeniem, że badania diagnostyczne prowadzone będą w pomieszczeniach (salach). Pakiety narzędzi w ramach poszczególnych częściach winny być dostosowane do specyfiki wybranych zawodów, w których odbywa się kształcenie zawodowe w szkołach na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego lub czynności zawodowych w przypadku mniejszej ilości zawodów wchodzących w jedną z 8 stref branżowych, a w przypadku kompetencji kluczowych winny być dostosowane do specyfiki oceny predyspozycji i uzdolnień w zakresie 5 kompetencji kluczowych – po 4 boxy dla każdego obszaru kompetencyjnego - (1): kompetencje komunikacyjne i społeczne, (2): kompetencje językowe, (3): kompetencje informatyczne i matematyczne, (4): kompetencje kulturowe i artystyczne, (5): kompetencje przedsiębiorcze. Każdy z pakietów winien umożliwiać przeprowadzenie badania nieograniczonej liczby osób, a w przypadku, gdy pakiet zawierać będzie narzędzia i materiały (urządzenia, narzędzia, materiały ćwiczeniowe, niezbędne do wykonania ćwiczenia sprawdzającego), które będą się zużywały w trakcie badań, winien zawierać zestawienie takiej liczby materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania ćwiczenia sprawdzającego, która pozwoli na przeprowadzenie badania dla odpowiednio minimum 100os. (czynności zawodowe) i 200 os. (kompetencje kluczowe). Dodatkowo też każdy z pakietów winien być wyposażony w zestaw kolorowych zalaminowanych instrukcji dla doradcy walidującego. Podstawą diagnozy winien być katalog kompetencji psychologicznych – diagnozowane zadaniami typu „próbki pracy” i/lub właściwości psycho-fizycznych – diagnozowanych przez ergonomię pracy. Diagnoza winna być realizowana w obrębie jednej lub większej ilości wizyt. Diagnoza nie powinna obejmować wiedzy i umiejętności typowo zawodowych np. umiejętności obsługi komputera, znajomości języka obcego, spawanie, gotowanie etc. i skupić się na diagnozie kompetencji psychospołecznych, które warunkują skuteczne wykonanie zadań zawodowych. Badania winny być prowadzone co do zasady w obrębie jednego profilu opracowanego dla roli zawodowej a ich wynik winien uwzględniać odpowiedź na pytanie czy badany „dobrze wykonuje zadania zawodowe przypisane do jego przyszłego stanowiska pracy/zawodu” lub w jakim stopniu osoba badana ma kompetencje potrzebne do realizacji zadań realizowanych na danym stanowisku pracy/w zawodzie. Minimum połowa narzędzi diagnostycznych, w obrębie poszczególnych branż/kompetencji kluczowych, winna być opracowana w sposób umożliwiający badanie indywidualne. Liczba osób przeprowadzających diagnozę (pracowników zamawiającego): nie więcej niż dwóch. Zakup materiałów/zasobów potrzebnych do wykonania zadań pozostanie w gestii Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie również do przeprowadzenia instruktażu/szkolenia wśród pracowników zamawiającego z zakresu wykorzystania narzędzi diagnostycznych w siedzibie Zamawiającego (lub innym przez niego wskazanym miejscu). ZAKRES CZĘŚCI II OBEJMUJE: Opracowanie i dostawa 12 narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych odpowiednio z obszarów: administracyjno – usługowy – 2 budowlany – 2 elektryczno-elektroniczny – 2 mechaniczny i górniczo-hutniczy – 2 rolniczo-leśny – 2 turystyczno-gastronomiczny – 2 poprzez adaptację rozwiązań wypracowanych w ramach projektu PI-PWP NOWY MODEL REKRUTACJI – partnerstwo na rynku pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki polegającą na dostosowaniu narzędzi do poszczególnych branż (zawodów/czynności zawodowych) oraz grupy docelowej (uczniowie szkół zawodowych - ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania zamówienia 30,00
Wsparcie techniczne z zakresu wykorzystania opracowań 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres ilościowo-funkcjonalny całego zamówienia obejmuje opracowanie i dostawę 100 narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych (80 szt.) i kompetencji kluczowych (20szt.) na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Zamówienie obejmuje opracowanie, wykonanie i dostawę pakietów narzędzi i scenariuszy ćwiczeń diagnostycznych dla 80 typowych zadań (czynności zawodowych) w 8 obszarach kształcenia (branżach): administracyjno-usługowy, budowlany, elektryczno-elektroniczny, mechaniczny i górniczo-hutniczy, rolniczo-leśny, turystyczno-gastronomiczny, medyczno-społeczny i artystyczny (od 4 do 12 na branżę) oraz 20 narzędzi i scenariuszy ćwiczeń do pomiaru kompetencji ogólnych i uniwersalnych w zakresie predyspozycji poznawczych, manualnych i operacyjnych (po 4 na na każdą z 5 rodzajów kompetencji: (1) kompetencje komunikacyjne i społeczne, (2) kompetencje językowe, (3) kompetencje informatyczne i matematyczne, (4) kompetencje kulturowe i artystyczne, (5) kompetencje przedsiębiorcze). Zamówienie podzielone jest na 4 części. Efektem diagnozy dla każdego ze 100 pakietów winien być wystandaryzowany opis predyspozycji zawodowych zmierzonych poprzez próbę pracy w wymiarze czynności zawodowych i kompetencji kluczowych wykorzystywany w dalszych etapach doradztwa edukacyjno-zawodowego. Każdy z pakietów diagnostycznych w ramach poszczególnych części winien być opracowany i przekazany zamawiającemu w postaci papierowej i elektronicznej i zawierać/obejmować m.in. instrukcje zadania do wykonania dla osoby badanej lub kompleksowego diagnostycznego programu komputerowego (zamawiający nie wymaga przekazania wersji papierowej kodu źródłowego), instrukcje oceny, sposoby interpretacji wyników diagnozy dla doradcy i dla uczestnika itp. Pakiety winny być wykonane w technologii, co do zasady mobilnej, tj. umożliwiającej korzystanie z nich z dala od miejsca ich przechowywania, np. na stołach i blatach roboczych, z zastrzeżeniem, że badania diagnostyczne prowadzone będą w pomieszczeniach (salach). Pakiety narzędzi w ramach poszczególnych częściach winny być dostosowane do specyfiki wybranych zawodów, w których odbywa się kształcenie zawodowe w szkołach na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego lub czynności zawodowych w przypadku mniejszej ilości zawodów wchodzących w jedną z 8 stref branżowych, a w przypadku kompetencji kluczowych winny być dostosowane do specyfiki oceny predyspozycji i uzdolnień w zakresie 5 kompetencji kluczowych – po 4 boxy dla każdego obszaru kompetencyjnego - (1): kompetencje komunikacyjne i społeczne, (2): kompetencje językowe, (3): kompetencje informatyczne i matematyczne, (4): kompetencje kulturowe i artystyczne, (5): kompetencje przedsiębiorcze. Każdy z pakietów winien umożliwiać przeprowadzenie badania nieograniczonej liczby osób, a w przypadku, gdy pakiet zawierać będzie narzędzia i materiały (urządzenia, narzędzia, materiały ćwiczeniowe, niezbędne do wykonania ćwiczenia sprawdzającego), które będą się zużywały w trakcie badań, winien zawierać zestawienie takiej liczby materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania ćwiczenia sprawdzającego, która pozwoli na przeprowadzenie badania dla odpowiednio minimum 100os. (czynności zawodowe) i 200 os. (kompetencje kluczowe). Dodatkowo też każdy z pakietów winien być wyposażony w zestaw kolorowych zalaminowanych instrukcji dla doradcy walidującego. Podstawą diagnozy winien być katalog kompetencji psychologicznych – diagnozowane zadaniami typu „próbki pracy” i/lub właściwości psycho-fizycznych – diagnozowanych przez ergonomię pracy. Diagnoza winna być realizowana w obrębie jednej lub większej ilości wizyt. Diagnoza nie powinna obejmować wiedzy i umiejętności typowo zawodowych np. umiejętności obsługi komputera, znajomości języka obcego, spawanie, gotowanie etc. i skupić się na diagnozie kompetencji psychospołecznych, które warunkują skuteczne wykonanie zadań zawodowych. Badania winny być prowadzone co do zasady w obrębie jednego profilu opracowanego dla roli zawodowej a ich wynik winien uwzględniać odpowiedź na pytanie czy badany „dobrze wykonuje zadania zawodowe przypisane do jego przyszłego stanowiska pracy/zawodu” lub w jakim stopniu osoba badana ma kompetencje potrzebne do realizacji zadań realizowanych na danym stanowisku pracy/w zawodzie. Minimum połowa narzędzi diagnostycznych, w obrębie poszczególnych branż/kompetencji kluczowych, winna być opracowana w sposób umożliwiający badanie indywidualne. Liczba osób przeprowadzających diagnozę (pracowników zamawiającego): nie więcej niż dwóch. Zakup materiałów/zasobów potrzebnych do wykonania zadań pozostanie w gestii Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie również do przeprowadzenia instruktażu/szkolenia wśród pracowników zamawiającego z zakresu wykorzystania narzędzi diagnostycznych w siedzibie Zamawiającego (lub innym przez niego wskazanym miejscu). ZAKRES CZĘŚCI III OBEJMUJE: Opracowanie i dostawa 16 narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych odpowiednio z obszarów: administracyjno – usługowy – 2 budowlany – 2 elektryczno-elektroniczny – 2 mechaniczny i górniczo-hutniczy – 2 rolniczo-leśny – 2 turystyczno-gastronomiczny – 2 medyczno-społeczny – 2 artystyczny – 2 wykorzystujących w procesie diagnozy typowe dla poszczególnych zawodów w obrębie branż pomoce dydaktyczne. Wykonawca winien uwzględnić najczęściej wybierane i kształcone w szkołach na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w obrębie poszczególnych branż.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wsparcie techniczne z zakresu wykorzystania opracowań 10,00
Termin wykonania zamówienia 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Część IV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres ilościowo-funkcjonalny całego zamówienia obejmuje opracowanie i dostawę 100 narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych (80 szt.) i kompetencji kluczowych (20szt.) na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Zamówienie obejmuje opracowanie, wykonanie i dostawę pakietów narzędzi i scenariuszy ćwiczeń diagnostycznych dla 80 typowych zadań (czynności zawodowych) w 8 obszarach kształcenia (branżach): administracyjno-usługowy, budowlany, elektryczno-elektroniczny, mechaniczny i górniczo-hutniczy, rolniczo-leśny, turystyczno-gastronomiczny, medyczno-społeczny i artystyczny (od 4 do 12 na branżę) oraz 20 narzędzi i scenariuszy ćwiczeń do pomiaru kompetencji ogólnych i uniwersalnych w zakresie predyspozycji poznawczych, manualnych i operacyjnych (po 4 na na każdą z 5 rodzajów kompetencji: (1) kompetencje komunikacyjne i społeczne, (2) kompetencje językowe, (3) kompetencje informatyczne i matematyczne, (4) kompetencje kulturowe i artystyczne, (5) kompetencje przedsiębiorcze). Zamówienie podzielone jest na 4 części. Efektem diagnozy dla każdego ze 100 pakietów winien być wystandaryzowany opis predyspozycji zawodowych zmierzonych poprzez próbę pracy w wymiarze czynności zawodowych i kompetencji kluczowych wykorzystywany w dalszych etapach doradztwa edukacyjno-zawodowego. Każdy z pakietów diagnostycznych w ramach poszczególnych części winien być opracowany i przekazany zamawiającemu w postaci papierowej i elektronicznej i zawierać/obejmować m.in. instrukcje zadania do wykonania dla osoby badanej lub kompleksowego diagnostycznego programu komputerowego (zamawiający nie wymaga przekazania wersji papierowej kodu źródłowego), instrukcje oceny, sposoby interpretacji wyników diagnozy dla doradcy i dla uczestnika itp. Pakiety winny być wykonane w technologii, co do zasady mobilnej, tj. umożliwiającej korzystanie z nich z dala od miejsca ich przechowywania, np. na stołach i blatach roboczych, z zastrzeżeniem, że badania diagnostyczne prowadzone będą w pomieszczeniach (salach). Pakiety narzędzi w ramach poszczególnych częściach winny być dostosowane do specyfiki wybranych zawodów, w których odbywa się kształcenie zawodowe w szkołach na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego lub czynności zawodowych w przypadku mniejszej ilości zawodów wchodzących w jedną z 8 stref branżowych, a w przypadku kompetencji kluczowych winny być dostosowane do specyfiki oceny predyspozycji i uzdolnień w zakresie 5 kompetencji kluczowych – po 4 boxy dla każdego obszaru kompetencyjnego - (1): kompetencje komunikacyjne i społeczne, (2): kompetencje językowe, (3): kompetencje informatyczne i matematyczne, (4): kompetencje kulturowe i artystyczne, (5): kompetencje przedsiębiorcze. Każdy z pakietów winien umożliwiać przeprowadzenie badania nieograniczonej liczby osób, a w przypadku, gdy pakiet zawierać będzie narzędzia i materiały (urządzenia, narzędzia, materiały ćwiczeniowe, niezbędne do wykonania ćwiczenia sprawdzającego), które będą się zużywały w trakcie badań, winien zawierać zestawienie takiej liczby materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania ćwiczenia sprawdzającego, która pozwoli na przeprowadzenie badania dla odpowiednio minimum 100os. (czynności zawodowe) i 200 os. (kompetencje kluczowe). Dodatkowo też każdy z pakietów winien być wyposażony w zestaw kolorowych zalaminowanych instrukcji dla doradcy walidującego. Podstawą diagnozy winien być katalog kompetencji psychologicznych – diagnozowane zadaniami typu „próbki pracy” i/lub właściwości psycho-fizycznych – diagnozowanych przez ergonomię pracy. Diagnoza winna być realizowana w obrębie jednej lub większej ilości wizyt. Diagnoza nie powinna obejmować wiedzy i umiejętności typowo zawodowych np. umiejętności obsługi komputera, znajomości języka obcego, spawanie, gotowanie etc. i skupić się na diagnozie kompetencji psychospołecznych, które warunkują skuteczne wykonanie zadań zawodowych. Badania winny być prowadzone co do zasady w obrębie jednego profilu opracowanego dla roli zawodowej a ich wynik winien uwzględniać odpowiedź na pytanie czy badany „dobrze wykonuje zadania zawodowe przypisane do jego przyszłego stanowiska pracy/zawodu” lub w jakim stopniu osoba badana ma kompetencje potrzebne do realizacji zadań realizowanych na danym stanowisku pracy/w zawodzie. Minimum połowa narzędzi diagnostycznych, w obrębie poszczególnych branż/kompetencji kluczowych, winna być opracowana w sposób umożliwiający badanie indywidualne. Liczba osób przeprowadzających diagnozę (pracowników zamawiającego): nie więcej niż dwóch. Zakup materiałów/zasobów potrzebnych do wykonania zadań pozostanie w gestii Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie również do przeprowadzenia instruktażu/szkolenia wśród pracowników zamawiającego z zakresu wykorzystania narzędzi diagnostycznych w siedzibie Zamawiającego (lub innym przez niego wskazanym miejscu). ZAKRES CZĘŚCI IV OBEJMUJE: Opracowanie i dostawa 20 narzędzi diagnostycznych dla poszczególnych kompetencji kluczowych ((1): kompetencje komunikacyjne i społeczne, (2): kompetencje językowe, (3): kompetencje informatyczne i matematyczne, (4): kompetencje kulturowe i artystyczne, (5): kompetencje przedsiębiorcze.) – po 4 na daną kompetencję.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania zamówienia 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż instalacji fotowoltaicznej - Brańsk
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 15,25 kWp na dachu budynku usługowo-handlowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI