DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZE ROPCZYCKIEJ – SZKOŁA PODSTAWOWA...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZE ROPCZYCKIEJ – SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSędziszów Małopolski
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-06-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół w Górze Ropczyciej - Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572558-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572558-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Zespół Szkół w Górze Ropczyciej - Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole: DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZE ROPCZYCKIEJ – SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
15. Zadanie współfinasowane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Górze Ropczyciej - Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole, krajowy numer identyfikacyjny 69168370700000, ul. Góra Ropczycka 2  , 39120   Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177451838, e-mail gora.ropczycka@interia.pl, faks 177451838.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.sedziszow-mlp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.sedziszow-mlp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.sedziszow-mlp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty nalezy składać pod rygorem niewazności w formie pisemnej
Adres:
Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej, Góra Ropczycka 2, 39-120 Sędziszów Małopolski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZE ROPCZYCKIEJ – SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
Numer referencyjny: ZSGR-L.dz.31/06/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej - Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na pięć niżej wymienione CZĘŚCI: CZĘŚĆ I – DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, ZABAWEK, PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH, KĄCIKÓW TEMATYCZNYCH Szczegółowy opis dla Części I znajduje się w Załączniku nr 5a do SIWZ „Szczegółowy opis zamówienia – Formularz cenowy”. CZĘŚĆ II – DOSTAWA STROJÓW REGIONALNYCH Szczegółowy opis dla Części II znajduje się w Załączniku nr 5b do SIWZ „Szczegółowy opis zamówienia – Formularz cenowy”. CZĘŚĆ III – DOSTAWA STROJÓW TANECZNYCH I TEATRALNYCH Szczegółowy opis dla Części III znajduje się w Załączniku nr 5c do SIWZ „Szczegółowy opis zamówienia – Formularz cenowy”. CZĘŚĆ IV – DOSTAWA WYPOSAŻENIA KUCHENNEGO Szczegółowy opis dla Części IV znajduje się w Załączniku nr 5d do SIWZ „Szczegółowy opis zamówienia – Formularz cenowy”. CZĘŚĆ V – DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO Szczegółowy opis dla Części V znajduje się w Załączniku nr 5e do SIWZ „Szczegółowy opis zamówienia – Formularz cenowy”. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę pomoce, stroje, sprzęt, wyposażenie i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać stosowne dokumenty (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnianie wymogów, karty katalogowe producenta zawierające wszystkie parametry techniczno – eksploatacyjne, itp.). Użycie w/w elementów dostawy bez stwierdzenia ich pochodzenia jest niedopuszczalne.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37000000-8
37800000-6
30213100-6
30213120-6
32322000-6
32000000-3
48190000-6
39221000-7
18000000-9
18400000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-12

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przyjmuje się, że: przed złożeniem oferty wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu wykonywania prac (dostawa, montaż). 2. Materiały, rozwiązania równoważne 1) użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy urządzeń, wyrobów lub produktów, które wskazują lub mogłyby się kojarzyć z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub produktu danego producenta, lecz służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia, nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje Zamawiającego. Nie są one wiążące dla przyszłego Wykonawcy do ich stosowania. 2) Wykonawca może zaoferować równoważne zamienniki dla urządzeń, wyrobów lub produktów określonych nazwą producenta i/lub znakiem towarowym, jeżeli oferowane wyroby lub produkty posiadają parametry, cechy jakościowo – użytkowe i funkcjonalne nie gorsze, tzn. identyczne lub wyższe od wyrobów lub produktów wymienionych w Załącznikach nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e do SIWZ. 3) Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę równoważne wyroby lub produkty mają być fabrycznie nowe, stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać stosowne dokumenty (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnianie wymogów, karty katalogowe producenta zawierające wszystkie parametry techniczno – eksploatacyjne, itp.). 4) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego wyroby lub produkty są równoważne w stosunku do zaproponowanych w Załącznikach nr 5a, 5b, 5c, 5d i 5e do SIWZ. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń, wyrobów lub produktów w stosunku do zaproponowanych. Zamawiający uzna, czy są one równoważne na etapie oceny złożonych ofert. Użycie materiałów czy urządzeń bez stwierdzenia ich pochodzenia jest niedopuszczalne. Zamontowanie materiałów czy urządzeń, które nie będzie spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi. 3. Gwarancja jakości i rękojmia za wady. Informacje dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia szczegółowo opisane są w n/w załącznikach do SIWZ: CZĘŚĆ I – załącznik nr 5a i 6; CZĘŚĆ II – załącznik nr 5b i 7; CZĘŚĆ III – załącznik nr 5c i 8; CZĘŚĆ IV – załącznik nr 5d i 9; CZĘŚĆ V – załącznik nr 5e i 10. 4. Podwykonawcy 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu Oferty firm podwykonawców oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3) Wykonawca ma prawo zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy na każdym etapie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 ustawy). 4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonania zamówienia. 5) Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa, w tym dotyczące umowy o podwykonawstwo, zawarte są we Wzorze umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na podstawie art. 22 ust 1b pkt 3) Zamawiający określa poniżej warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy poprzez określenie minimalnych Wymagań dotyczących doświadczenia Wykonawcy. CZĘŚĆ I – DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, ZABAWEK, PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH, KĄCIKÓW TEMATYCZNYCH Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie (realizowane w ramach jednej umowy), o wartości minimum 50 000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), którego przedmiotem była dostawa zabawek ilub pomocy dydaktycznych ilub programów multimedialnych ilub kącików tematycznych dla oddziału przedszkolnego, przedszkola, szkoły. CZĘŚĆ II – DOSTAWA STROJÓW REGIONALNYCH Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie (realizowane w ramach jednej umowy), o wartości minimum 40 000,00 złotych brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), którego przedmiotem była dostawa regionalnych strojów tanecznych dla oddziału przedszkolnego, przedszkola, szkoły, instytucji kultury, zespołów folklorystycznych). CZĘŚĆ III – DOSTAWA STROJÓW TANECZNYCH I TEATRALNYCH Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie (realizowane w ramach jednej umowy), o wartości minimum 20 000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), którego przedmiotem była dostawa strojów tanecznych ilub teatralnych dla oddziału przedszkolnego, przedszkola, szkoły lub innych instytucji związanych z kulturą. CZĘŚĆ IV – DOSTAWA WYPOSAŻENIA KUCHENNEGO Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie (realizowane w ramach jednej umowy), o wartości minimum 5 000 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych), którego przedmiotem była dostawa wyposażenia kuchennego dla oddziału przedszkolnego, przedszkola, szkoły lub zakładu żywienia zbiorowego (zakład żywienia zbiorowego oznacza wszelkie zakłady (w tym pojazdy oraz nieruchome lub ruchome punkty sprzedaży), takie jak restauracje, stołówki, szkoły, szpitale i przedsiębiorstwa świadczące usługi gastronomiczne, w których w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przygotowuje się żywność gotową do spożycia przez konsumenta finalnego) CZĘŚĆ V – DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie (realizowane w ramach jednej umowy), o wartości minimum 40 000 złotych brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), którego przedmiotem była dostawa sprzętu elektrycznego ilub elektronicznego dla oddziału przedszkolnego, przedszkola, szkoły lub instytucji, biur, itp. Uwaga. W przypadku składania oferty przez jednego Wykonawcę na więcej niż jedną Część zamówienia Wykonawca winien udokumentować doświadczenie dla każdej Części oddzielnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu mogą wykazać łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, mogą wykazać spełnienie warunków, o których mowa powyżej, łącznie, z zastrzeżeniem że oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy, a dotyczące wstępnego potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Potencjał podmiotu trzeciego 1) Zgodnie z art. 22a ust 1 oraz ust. 2 ustawy wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania musi wynikać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 3) Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Część I, II, III, IV, V zamówienia: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu zostanie przekazany wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ DLA CZĘŚCI I, II, III, IV, V ZAMÓWIENIA 1. wypełniony i podpisany Szczegółowy opis zamówienia – Formularz cenowy , załącznik nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e do SIWZ 2. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia 3. dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 4. dokument pełnomocnictwa, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. dla oferty równoważnej oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną, oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji wykaz zmian zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń równoważnych DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT Zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji, gdy ich dokonanie podyktowane jest; 1) zmianą stanu prawnego, która ma wpływ na sposób realizacji umowy, 2) działaniem siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości umowy, 3) oczywistymi omyłkami rachunkowymi lub pisemnymi, 4) sytuacją, w której zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania umowy powodować będzie konieczność zmiany umowy, 5) zmianą: nazwy, adresu, statusu Wykonawcy (zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej), 6) zmianą podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 7) zmianą terminu realizacji dostawy z uwagi na: a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, b) okoliczności wynikających z działania siły wyższej uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 8) zmniejszeniem zakresu przedmiotu umowy za odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności nie dające się wcześniej przewidzieć i pozwolą na wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pełni służył celowi, 9) zastosowaniem ulepszeń w stosunku do przedmiotu umowy, w sytuacji gdy ulepszenia przyniosą wymierne korzyści Zamawiającemu a nie zmieniają wartości umowy; 10) zmianą terminu okresu trwania gwarancji jakości, w sytuacji gdy po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta, 11) zmianą stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie/ceny jednostkowe ulegną zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto/cen jednostkowych netto. 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie pisemnego wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmian oraz uzasadnienie zmian. Zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu do umowy przez obie strony. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy zmian wynikających z art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmian wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 4. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, przy czym Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej - Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole Góra Ropczycka 2, 39-120 Sędziszów Małopolski, powiat ropczycko-sędziszowski; woj. podkarpackie tel./faks 17 745 18 38 e-mail gora.ropczycka@interia.pl adres strony internetowej www.goraropczycka-zs.itl.pl  inspektorem ochrony danych osobowych Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej - Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole jest Pan Mariusz Kazior, e-mail gora.ropczycka@interia.pl telefon 17 745 18 38 * ;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej – Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole”, oznaczenie sprawy: ZSGR-L.dz.31/06/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u Administratora, nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania celu oraz przedawnienia roszczeń w związku z zawarta umową;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. __________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ I – DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, ZABAWEK, PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH, KĄCIKÓW TEMATYCZNYCH
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis dla Części I znajduje się w Załączniku nr 5a do SIWZ „Szczegółowy opis zamówienia – Formularz cenowy” oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ "Wzór umowy".
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 37000000-8, 37800000-6, 48190000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ II – DOSTAWA STROJÓW REGIONALNYCH
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis dla Części II znajduje się w Załączniku nr 5b do SIWZ „Szczegółowy opis zamówienia – Formularz cenowy” oraz w Załączniku 7 do SIWZ "Wzór umowy"
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18000000-9, 18400000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ III – DOSTAWA STROJÓW TANECZNYCH I TEATRALNYCH
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis dla Części III znajduje się w Załączniku nr 5c do SIWZ „Szczegółowy opis zamówienia – Formularz cenowy” oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ "Wzór umowy'
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18000000-9, 18400000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚĆ IV – DOSTAWA WYPOSAŻENIA KUCHENNEGO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis dla Części IV znajduje się w Załączniku nr 5d do SIWZ „Szczegółowy opis zamówienia – Formularz cenowy” oraz w Załączniku nr 9 do SIWZ "wzór umowy"
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39221000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: CZĘŚĆ V – DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis dla Części V znajduje się w Załączniku nr 5e do SIWZ „Szczegółowy opis zamówienia – Formularz cenowy” oraz w Załączniku nr 10 do SIWZ "wzór umowy"
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32000000-3, 32322000-6, 30213120-6, 30213100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, Jarosław
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania20-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Zlecę wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi.Wymiary +/- 3,30 m na 170.. zadaszenie ma byc z nierdzewnego metralu,lekko wypukle,pokryte plyta poliweglanowa. Proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: „Wykonanie placu zabaw przy ZPO w Rabie Niżnej”
Następne ogłoszenie o zamówieniu: dostawa biletów jednorazowych/krótkookresowych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Sędziszów Małopolski: BUDOWA PIĘCIU OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Zakup mebli, regałów, zabudów meblowych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI