Dostawa mebli biurowych do Urzędu Skarbowego we Włocławku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa mebli biurowych do Urzędu Skarbowego we Włocławku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2018-09-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-09-19
 • Numer ogłoszenia619317-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 619317-N-2018 z dnia 2018-09-19 r.

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy: Dostawa mebli biurowych do Urzędu Skarbowego we Włocławku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 102114508000, ul. ul. Warmińskiego  18 , 85-950   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5856100, e-mail przetargi@kp.mofnet.gov.pl, faks 52 5842990.
Adres strony internetowej (URL): http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bydgoszczy/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bydgoszczy/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bydgoszczy/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, ul. Dr. E. Warmińskiego 18 (sekretariat - pokój nr 110, I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli biurowych do Urzędu Skarbowego we Włocławku
Numer referencyjny: 0401-ILZ.260.2.12.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
dwie części zamówienia


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz i ich rozładunkiem, rozmieszczeniem i montażem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku Urzędu Skarbowego we Włocławku przy ulicy Okrzei 72B. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę wraz z rozładunkiem, rozmieszczeniem i montażem mebli stanowiących wyposażenie: a) pokoi biurowych: biurko proste 150x65 cm – 94 szt., biurko proste 160x80 cm – 10 szt., blenda płytowa biurka 133x30 cm – 94 szt., blenda płytowa biurka 143x30 cm – 10 szt., szuflada na klawiaturę z prowadnicami kulkowymi 65x35 cm – 104 szt., kosz metalowy na okablowanie 120x10x10 cm – 94 szt., kosz metalowy na okablowanie 130x10x10 cm – 10 szt., kontener podblatowy z szufladami 43,2x60x55,5 cm – 104 szt., stolik – przystawka 80x60 cm – 50 szt., stolik – przystawka 130x65 cm – 10 szt., stolik dla podatników 80x60 cm – 30 szt., szafa aktowa 80,1x46,1x185,2 cm – 174 szt., szafka 80,1x46,1x78,5 cm – 62 szt., szafa odzieżowa 80,1x46,1x185,2 cm – 60 szt., regał otwarty 100x44x185,2 cm – 12 szt., stół okrągły fi 150 cm – 3 szt., b) gabinetów: biurko na podstawie płytowej z blendą 200x100x73,6 cm – 3 szt., dostawka do biurka 100x60x73,6 cm – 3 szt., kontener podblatowy z szufladami 43,2x60x57,5 cm – 3 szt., kontener stacjonarny z szufladami – 43,2x60x74 cm – 3 szt., szafa aktowa 120x44,5x146,9 cm – 6 szt., szafa odzieżowa 80x44,5x183,9 cm – 3 szt., stół konferencyjny 200x100x72 cm – 3 szt., c) sekretariatu: stolik okrągły na nodze talerzowej – 1 szt., kontener z szufladami 43x60x58 cm – 2 szt., szafka aktowa 80x40x76 cm – 4 szt., szafa 155x43x180 cm – 1 szt., lada recepcyjna półokrągła – 1 szt., d) sali szkoleniowej na 16 osób: stół 120x60 cm – 7 szt., e) sali szkoleniowej na 60 osób: stół 120x60 cm – 31 szt., szafka 80,1x46,1x78,5 cm – 1 szt. f) pokoju wypoczynkowego dla matki z dzieckiem: stolik – ława 120x60x60 cm – 1 szt., szafka z przewijakiem i materacem 93x86x73 cm – 1 szt. 2) dostawę wraz z rozładunkiem i rozmieszczeniem krzeseł i foteli: a) krzesło obrotowe – 20 szt., b) krzesło konferencyjne z podłokietnikami (tkanina w kolorze czerwonym) – 18 szt., c) krzesło konferencyjne bez podłokietników (tkanina w kolorze szarym) – 197 szt., d) fotel obrotowy – 4 szt., e) krzesło konferencyjne z podłokietnikami z oparciem siatkowym na płozach – 24 szt., f) fotel kubełkowy – 4 szt., g) krzesło konferencyjne bez podłokietników z oparciem siatkowym na nogach – 81 szt., h) kanapa rozkładana z pojemnikiem na pościel 190x120 cm – 1 szt.

II.5) Główny kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39112000-0
39121100-7
39121200-8
39132100-7
39141300-4
39113100-8
39143110-0
39113100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
60

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: a) 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) zł dla części 1 zamówienia, b) 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla części 2 zamówienia. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie mniejszej niż suma kwot ubezpieczenia dla tych części.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: a) dla części 1 - dwie dostawy odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda; b) dla części 2 - dwie dostawy odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) każda. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, winien wykazać posiadanie doświadczenia wymaganego łącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę zarówno pod względem ilości jak i wartości dostaw.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający będzie mógł wezwać Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 4) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) – wg wzoru - Zał. nr 9 do SIWZ – w oryginale; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wg wzoru - Zał. nr 10 do SIWZ – w oryginale; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg wzoru - Zał. nr 11 do SIWZ – w oryginale; 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolości lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 Pzp – wg wzoru - Zał. nr 12 do SIWZ – w oryginale; 8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 6 Pzp – wg wzoru - Zał. nr 13 do SIWZ – w oryginale; 9) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 7 Pzp – wg wzoru - Zał. nr 14 do SIWZ – w oryginale; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: -pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, - pkt 2 i 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający będzie mógł wezwać Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg wzoru - Zał. nr 8 do SIWZ – w oryginale); przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną w Rozdziale XV ust. 2 pkt 1 SIWZ (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy (meble) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy załączyć Oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru - Zał. nr 5 do SIWZ – w oryginale) potwierdzające zgodność wykonania mebli i krzeseł biurowych z normami wskazanymi w Rozdziale XIII ust. 9 SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1). Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp zobowiązani są do złożenia Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (wg wzoru – Zał. nr 7 do SIWZ – w oryginale) z zastrzeżeniem pkt. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie winien złożyć każdy z nich, chyba że należą do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2). W przypadku braku przynależności Wykonawcy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej Zamawiający przyjmie oświadczenie złożone wraz z ofertą. W takim przypadku Wykonawca nie będzie już zobowiązany do ponownego składania stosownego oświadczenia z zastrzeżeniem, iż włączenie Wykonawcy do grupy kapitałowej powoduje obowiązek aktualizacji oświadczenia. 3). Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest to wymagane.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium, na cały okres związania ofertą w wysokości: 1) 7 700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych) dla części 1 zamówienia; 2) 3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych) dla części 2 zamówienia. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy: 41 1010 1078 0040 6613 9120 0000. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu 0401-ILZ.260.2.12.2018 – część … ” 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności, winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu do oferty należy dołączyć kopię dokumentu, zaś oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji należy umieścić w oddzielnej kopercie z opisem „Wadium” i kopertę tę umieścić w kopercie z ofertą. 6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. Dokument wniesienia wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek jego zapłaty. 7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w Pzp. 8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
dodatkowy okres gwarancji 20,00
skrócony termin realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp: 1) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę, 2) zmiana danych teleadresowych – z wyjątkiem adresu siedziby Stron umowy, 3) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającegoi Wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje w treść oferty lub jest istotna, lub zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku, gdy oferowany produkt został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji, a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż produkt objęty przedmiotem zamówienia. W takim przypadku warunki dostaw, uprawnienia wynikające z gwarancji pozostają bez zmian, a wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone. 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa wraz z rozładunkiem, rozmieszczeniem i montażem mebli biurowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wraz z rozładunkiem, rozmieszczeniem i montażem mebli stanowiących wyposażenie: a) pokoi biurowych: biurko proste 150x65 cm – 94 szt., biurko proste 160x80 cm – 10 szt., blenda płytowa biurka 133x30 cm – 94 szt., blenda płytowa biurka 143x30 cm – 10 szt., szuflada na klawiaturę z prowadnicami kulkowymi 65x35 cm – 104 szt., kosz metalowy na okablowanie 120x10x10 cm – 94 szt., kosz metalowy na okablowanie 130x10x10 cm – 10 szt., kontener podblatowy z szufladami 43,2x60x55,5 cm – 104 szt., stolik – przystawka 80x60 cm – 50 szt., stolik – przystawka 130x65 cm – 10 szt., stolik dla podatników 80x60 cm – 30 szt., szafa aktowa 80,1x46,1x185,2 cm – 174 szt., szafka 80,1x46,1x78,5 cm – 62 szt., szafa odzieżowa 80,1x46,1x185,2 cm – 60 szt., regał otwarty 100x44x185,2 cm – 12 szt., stół okrągły fi 150 cm – 3 szt., b) gabinetów: biurko na podstawie płytowej z blendą 200x100x73,6 cm – 3 szt., dostawka do biurka 100x60x73,6 cm – 3 szt., kontener podblatowy z szufladami 43,2x60x57,5 cm – 3 szt., kontener stacjonarny z szufladami – 43,2x60x74 cm – 3 szt., szafa aktowa 120x44,5x146,9 cm – 6 szt., szafa odzieżowa 80x44,5x183,9 cm – 3 szt., stół konferencyjny 200x100x72 cm – 3 szt., c) sekretariatu: stolik okrągły na nodze talerzowej – 1 szt., kontener z szufladami 43x60x58 cm – 2 szt., szafka aktowa 80x40x76 cm – 4 szt., szafa 155x43x180 cm – 1 szt., lada recepcyjna półokrągła – 1 szt., d) sali szkoleniowej na 16 osób: stół 120x60 cm – 7 szt., e) sali szkoleniowej na 60 osób: stół 120x60 cm – 31 szt., szafka 80,1x46,1x78,5 cm – 1 szt. f) pokoju wypoczynkowego dla matki z dzieckiem: stolik – ława 120x60x60 cm – 1 szt., szafka z przewijakiem i materacem 93x86x73 cm – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
dodatkowy okres gwarancji 20,00
skrócony termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa wraz z rozładunkiem i rozmieszczeniem krzeseł i foteli
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Dostawa wraz z rozładunkiem i rozmieszczeniem krzeseł i foteli: a) krzesło obrotowe – 20 szt., b) krzesło konferencyjne z podłokietnikami (tkanina w kolorze czerwonym) – 18 szt., c) krzesło konferencyjne bez podłokietników (tkanina w kolorze szarym) – 197 szt., d) fotel obrotowy – 4 szt., e) krzesło konferencyjne z podłokietnikami z oparciem siatkowym na płozach – 24 szt., f) fotel kubełkowy – 4 szt., g) krzesło konferencyjne bez podłokietników z oparciem siatkowym na nogach – 81 szt., h) kanapa rozkładana z pojemnikiem na pościel 190x120 cm – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39112000-0, 39113100-8, 39143110-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
dodatkowy okres gwarancji 20,00
skrócony termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pełnienie nadzoru inwestorskiego - Runowo Krajeńskie
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania24-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) Runowo Krajeńskie Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI