Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-11
 • Numer ogłoszenia502752-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 502752-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy: Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, krajowy numer identyfikacyjny 1804600000, ul. ul. Czerniakowska  16 , 00701   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 613 46 19, 623 36 98, e-mail ilteo@ciop.pl, faks 22 623 36 93.
Adres strony internetowej (URL): www.ciop.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowy Instytut Badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.ciop.pl - BIP - zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy przygotować w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych
Numer referencyjny: EZ/ZP-1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem do pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w budynku „A” CIOP – PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie. Zamówienie składa się z dwóch części: Część 1 zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych wraz z wyposażeniem uzupełniającym do pom. nr 608 i 609. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Część 2 zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych w pom. nr 601c ÷607. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gotowe do użytku oraz ustawione w pomieszczeniach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble były objęte co najmniej 60 miesięcznym okresem gwarancji obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe, a także wady w funkcjonowaniu i możliwości regulacji dostarczonych mebli. Meble mają być przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynku biurowo-laboratoryjnym o charakterze obiektu użyteczności publicznej. Konstrukcja ma być wykonana staranie z dużą dbałością o szczegóły, z materiałów wysokiej jakości. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania odpowiednich dokumentów normatywnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo użytkowania oraz wymaga, aby Wykonawca posiadał dla oferowanego przedmiotu zamówienia certyfikaty i atesty (w tym atest potwierdzający klasę higieniczności E1 płyty, z której wykonane są meble oraz zaświadczenie potwierdzające, w odniesieniu do blatów biurek i stołów, że właściwości użytkowe materiału gwarantują klasę ścieralności 3A, zgodnie z normą PN-EN 14322:2017-06). Certyfikaty, atesty powinny być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem – na każde żądanie Zamawiającego. W dokumentacji opisującej szczegółowo przedmiot zamówienie zamieszczono zdjęcia i rysunki poglądowe w celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez Wykonawcę, stanowią one wzór wymagań Zamawiającego. Do każdej kategorii elementów wyposażenia (przedmiotu zamówienia) należy przedstawić minimum jedną, osobną kartę katalogową (formatu min. A4), na której będzie przedstawione oferowane wyposażenie. Karta katalogowa musi zawierać nazwę wyposażenia, nazwę producenta wyposażenia, rysunek lub zdjęcie proponowanego wyposażenia (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia to A4), wymiary oraz szczegóły techniczne wyposażenia, posiadane certyfikaty i atesty pozwalające zweryfikować, czy zaproponowany mebel spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Zamawiający wymaga wykonania mebli z płyt wiórowych o gęstości minimum 620kg/m3. Zamawiający zakłada następującą kolorystykę mebli: Część 1 – białe, Część 2 – jasnoszare stelaże i korpusy szafek, szare lub inne pastelowe fronty. Ostateczna kolorystyka mebli zamówienia dla blatów, stołów, biurek i szaf zostanie wybrana na podstawie próbników dostarczonych przez wybranego Wykonawcę. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi wzorniki kolorów i materiałów przewidzianych do wykonania mebli. Wybór koloru nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym na bazie fabrycznego wzornika Wykonawcy. W przypadku mebli laboratoryjnych stanową one elementy stanowisk laboratoryjnych i będą kompletowane, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Korpusy mebli mają być skręcane. Zamawiający dopuszcza dostawę mebli montowanych w siedzibie Zamawiającego, z wyjątkiem dostawy stołów i szaf stalowych. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości będących efektem dostaw i prac związanych z instalowaniem mebli i wyposażenia w ich miejscach docelowych. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów poszczególnych mebli do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń. Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać wizji lokalnej pomieszczeń, w których ma znajdować się wyposażenie i przeprowadzić we własnym zakresie niezbędne pomiary, szczególnie dla potrzeb transportu mebli o dużych wymiarach. Szczegóły dotyczące terminu i sposobu odbycia wizji lokalnej zostaną omówione po podpisaniu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 39100000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39130000-2
39180000-7
39181000-4
39111100-4
39141500-7
39141500-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp: 1) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) złoży wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dla Części 1 zamówienia - co najmniej 1 dostawę mebli biurowych o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto; dla Części 2 zamówienia - co najmniej 1 dostawę mebli laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto; i przedstawi dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (forma referencji). Dokumenty tiret drugiego potwierdzają spełnienie warunku tiret pierwszego. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w formie: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (Załącznik nr 4 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: a) Wykonawca złoży wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy Pzp: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. po z. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615); 2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 3. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w formie: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (Załącznik nr 4 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 2) brak podstaw do wykluczenia: a) Wykonawca złoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w: a) pkt. 2.2 lit. a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp: 1) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) złoży wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dla Części 1 zamówienia - co najmniej 1 dostawę mebli biurowych o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto; dla Części 2 zamówienia - co najmniej 1 dostawę mebli laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto; i przedstawi dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (forma referencji). Dokumenty tiret drugiego potwierdzają spełnienie warunku tiret pierwszego. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w formie: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (Załącznik nr 4 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: a) Wykonawca złoży wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 90,00
Okres gwarancji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Strony przewidują możliwość zmiany Umowy, w formie aneksu, w następujących przypadkach i przy zachowaniu następujących warunków: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy – z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w momencie przygotowania i prowadzenia postępowania, a także w momencie zawarcia Umowy; 2) zmiana sposobu dokonywania rozliczeń z uwagi na zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; 3) zmiany w wymaganych parametrach produktu w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi; 4) inne zmiany wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych wraz z wyposażeniem uzupełniającym do pom. nr 608 i 609
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych wraz z wyposażeniem uzupełniającym do pom. nr 608 i 609: Lp. Nazwa przedmiotu Symbol Liczba (szt.) Wymiary (+/- 50mm) 1. Biurko, z tyłu biurka osłona z blachy aluminiowej perforowanej B1 5 Szerokość: 1600 mm Głębokość: 800 mm Wysokość: 750 mm 2. Kontener 4-szufladowy na kółkach, zamek centralny Bk1 5 Szerokość: 450 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 600 mm 3. Stół konferencyjny S1 1 Szerokość: 1400 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 750 mm 4. Szafa ubraniowa Sz-ub2 2 Szerokość: 800 mm Głębokość: 400 mm Wysokość: 1800 mm 5. Szafa zamykana na akta Sz1 2 Szerokość: 800 mm Głębokość: 400 mm Wysokość: 1800 mm 6. Szafa na akta, zamykana dołem, otwarta górą Sz2 5 Szerokość: 800 mm Głębokość: 400 mm Wysokość: 1800 mm 7. Szafa zamykana Sz4 1 Szerokość: 800 mm Głębokość: 400 mm Wysokość: 1500 mm 8. Szafka zamykana Sz7 4 Szerokość: 800 mm Głębokość: 400 mm Wysokość: 750 mm 9. Kosz plastikowy z klapką ruchomą - 4 Kosz o pojemności 35 l, w kolorze szarym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39130000-2, 39180000-7, 39181000-4, 39111100-4, 39141500-7, 39141500-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Okres gwarancji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych w pom. nr 601c ÷607
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych w pom. nr 601c ÷607: L.p. Opis Symbol Liczba (szt.) Wymiary (+/- 50mm) 1.Szatnia pracowników pom. nr 601c: 1. Szafka ubraniowa podwójna, dwudzielna 2.2. 2 Szerokość: 800/900 mm Głębokość: 480/500 mm Wysokość: 1800/2000 mm 2. Ławka szatniowa 2.3. 1 Długość: 800 mm Szerokość: 350 mm Wysokość: 405 mm 2.Stanowisko laboratoryjne pomieszczenie nr 602 : 1. Umywalka z żywicy epoksydowej zamontowana na szafce na cokole 3.1 1 Szerokość: 600 mm Głębokość: 450 mm Wysokość: 900 mm 2. Zamrażarka laboratoryjna 3.2 1 poza zakresem zamówienia 3. Blat roboczy z żywicy fenolowej zamontowany na stelażu typu „A” 3.3 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 4. Szafka wisząca, zamykana 2-drzwiowa, z półką 3.3.1 2 Szerokość: 900 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 5. Zlew z żywicy epoksydowej zamontowany na szafce, zlew 1-komorowy z ociekaczem 3.4 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 6. Szafka podzlewowa, na cokole zamykana 2-drzwiowa, z półką 3.4.1 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 850 mm 7. Blat roboczy z żywicy fenolowej zamontowany na szafce 3.5 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm 8. Szafka podblatowa, na cokole, zamykana 2-drzwiowa, z 2 półkami 3.5.1 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 850 mm 9. Lodówka 3.6 1 poza zakresem zamówienia 10. Blat roboczy na bazie żywic fenolowych, zamontowany na szafkach 3.7 1 Szerokość: 2100 mm Głębokość: 750 mm 11. Szafka podblatowa, na cokole zamykana 2-drzwiowa, z 2 półkami 3.7.1 2 Szerokość: 900 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 850 mm 12. Zabudowa szafy wnękowej, drzwi podwójne - 1 Szerokość: 1000 mm Głębokość: 600 mm Wysokość: 2500 mm 13. Hoker na 5 kółkach, z podparciem 3.8 1 3.Stanowisko laboratoryjne pomieszczenie nr 603: 1. Umywalka 4.1 1 Umywalka zamontowana w blacie, w zestawie ze zlewem 2. Zlew z żywicy epoksydowej, zamontowany na szafce, zlew 1-komorowy z ociekaczem 4.2 1 Szerokość: 1500 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 3. Szafki podzlewowe na cokole, jedna zamykana 2-drzwiowa, z 1 półką, druga 1-drzwiowa, z 1 półką 4.2.1 1 Szerokość: 900 + 600 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 850 mm 4. Blat roboczy na bazie żywic fenolowych, zamontowany na szafce 4.3. 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm 5. Blat roboczy na bazie żywic fenolowych, na stelażu typu „A” o wzmocnionej konstrukcji pod wirówki, bez przedniej dolnej poprzeczki 4.3.W 2 Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 6. Szafka podblatowa, 1 szuflada górą, dołem zamykana 2-drzwiowa, z 2 półkami na cokole 4.3.1 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 850 mm 7. Kontener na kółkach, z 4 szufladami 4.3.2 2 Szerokość: 600 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 750 mm 8. Stół wagowy 4.4 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 750/800 mm 9. Blat roboczy na bazie żywic fenolowych, zamontowany na szafkach 4.5 1 Szerokość: 1800 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 10. Szafka podblatowa na cokole, 4 szuflady 4.5.1 2 Szerokość: 450 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 850 mm 11. Szafka wisząca, zamykana 2-drzwiowa, z 2 półkami 4.5.2 2 Szerokość: 900 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 12. Blat roboczy na bazie żywic fenolowych, zamontowany na szafkach 4.6 2 Szerokość: 2100 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 13. Nadstawka z 2 półkami, 2 x 6 gniazd 230 V 4.6.1 2 Długość: 2100 mm 14. Szafka na cokole, górą szuflada, dołem zamykana 2-drzwiowa, z 1 półką 4.6.2 2 Szerokość: 600 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 850 mm 15. Blat roboczy na bazie żywic fenolowych zamontowany na szafkach 4.7 2 Szerokość: 1500 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 16. Szafka na cokole, zamykana 2-drzwiowa, z 2 półkami 4.7.1 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 850 mm 17. Szafka na cokole, zamykana 1-drzwiowa, z 2 półkami 4.7.2 1 Szerokość: 600 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 850 mm 18. Blat na bazie żywic fenolowych, zamontowany na szafkach 4.8 1 Szerokość: 2400 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 750 mm 19. Szafka na cokole, górą 1 szuflada, dołem zamykana 4.8.1 2 Szerokość: 450 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 730 mm 20. Szafka wisząca, zamykana 2-drzwiowa, z 2 półkami 4.8.2 2 Szerokość: 1200 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 21. Dygestorium 4.9 1 Szerokość:1500 mm Głębokość: 900 mm Wysokość: 2750 mm 22. Lodówka 4.10 1 poza zakresem zamówienia 23. Szafa laboratoryjna na odczynniki, wentylowana 4.11 1 Szerokość: 800 mm Głębokość: 400 mm Wysokość: 1900/2000 mm 24. Hoker na 5 kółkach, z podparciem 4.12 2 25. Stołek laboratoryjny na 5 kółkach z oparciem 4.13 1 4. Stanowisko laboratoryjne pomieszczenie nr 604: 1. Umywalka 5.1 1 Umywalka zamontowana w blacie, w zestawie ze zlewem 2. Zlew z żywicy epoksydowej, zamontowany na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”), zlew 1 komorowy z ociekaczem 5.2 1 Szerokość: 1500 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 3. Szafki podzlewowe, podwieszane, jedna zamykana 2-drzwiowa, z półką, druga 1-drzwiowa z półką 5.2.1 1 Szerokość: 900 + 600 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 650 mm 4. Blat roboczy z żywicy fenolowej typu TRESPA TopLab Plus, na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”) 5.3 2 Szerokość: 2100 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 5. Kontener na kółkach, z 4 szufladami 5.3.1 2 Szerokość: 600 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 750 mm 6. Szafka wisząca, zamykana 2-drzwiowa, z 2 półkami 5.3.2 2 Szerokość: 1200 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 7. Szafka wisząca, zamykana 2-drzwiowa, z 2 półkami 5.3.3 2 Szerokość: 900 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 8. Blat roboczy z żywicy fenolowej typu TRESPA TopLab Plus, na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”) 5.4 1 Szerokość: 1200 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 9. Biurko, blat z żywicy fenolowej, na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”) 5.5 1 Szerokość: 1500 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 750 mm 10. Szafka wisząca, zamykana 2-drzwiowa, z 2 półkami 5.5.1 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 11. Szafka wisząca, zamykana 1-drzwiowa, z 2 półkami 5.5.2 1 Szerokość: 600 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 12. Szafa laboratoryjna, zamykana, przeszklona, 2-drzwiowa 5.6 1 Szerokość: 800/900 mm Głębokość: 400/500 mm Wysokość: 1800/2000 mm 13. Hoker na 5 kółkach, z podparciem 5.7 2 5.Stanowisko laboratoryjne pomieszczenie nr 604a: 1. Umywalka z żywicy epoksydowej zamontowana na szafce na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”) 6.1 1 Szerokość: 600 mm Głębokość: 450 mm Wysokość: 900 mm 2. Zlew z żywicy epoksydowej, zamontowany na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”), zlew 1 komorowy z ociekaczem 6.2 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 3. Szafka podzlewowa, podwieszana, zamykana 2-drzwiowa, z 1 półką 6.2.1 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 650 mm 4. Blat roboczy z żywicy fenolowej typu TRESPA TopLab Plus, na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”) 6.3 1 Szerokość: 1200 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 5. Szafka podwieszana, 1 szuflada górą, dołem zamykana 1-drzwiowa 6.3.1 2 Szerokość: 600 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 650 mm 6. Blat roboczy z żywicy fenolowej typu TRESPA TopLab Plus, na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”) 6.4 3 Szerokość: 1500 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 7. Kontener na kółkach, z 4 szufladami 6.4.1 2 Szerokość: 600 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 750 mm 8. Szafka wisząca, zamykana 2-drzwiowa, z 2 półkami 6.4.2 1 Szerokość: 600 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 9. Szafka wisząca, zamykana 1-drzwiowa, z 2 półkami 6.4.3 1 Szerokość: 600 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 10. Szafa laboratoryjna, zamykana, przeszklona, 2-drzwiowa 6.5 1 Szerokość: 800/900 mm Głębokość: 400/500 mm Wysokość: 1800/2000 mm 11. Hoker na 5 kółkach, z podparciem 6.6 1 12. Stołek laboratoryjny na 5 kółkach z oparciem 6.7 1 6.Stanowisko laboratoryjne pomieszczenie nr 605: 1. Umywalka 7.1 1 Umywalka zamontowana w blacie, w zestawie ze zlewem 2. Zlew z żywicy epoksydowej, zamontowany na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”), zlew 1 komorowy z ociekaczem 7.2 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 3. Szafki podzlewowe, podwieszane, jedna zamykana 2-drzwiowa, z półką, druga 1-drzwiowa z półką 7.2.1 1 Szerokość: 900 + 600 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 650 mm 4. Szafa laboratoryjna, zamykana, przeszklona, 2-drzwiowa 7.3 1 Szerokość: 800/900 mm Głębokość: 400/500 mm Wysokość: 1800/2000 mm 5. Blat roboczy z żywicy fenolowej typu TRESPA TopLab Plus, na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”) 7.4 3 Szerokość: 1500 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 6. Kontener na kółkach, z 4 szufladami 7.4.1 5 Szerokość: 600 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 750 mm 7. Blat roboczy z żywicy fenolowej typu TRESPA TopLab Plus, na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”) 7.5 2 Szerokość: 2100 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 8. Nadstawka z 2 półkami, 2 x 6 gniazd 230V 7.5.1 2 Długość: 2100 mm 9. Szafka wisząca, zamykana 2-drzwiowa, z 1 półką 7.5.2 2 Szerokość: 1200 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 10. Szafka wisząca, zamykana 2-drzwiowa, z 2 półkami 7.5.3 2 Szerokość: 900 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 11. Blat roboczy z żywicy fenolowej typu TRESPA TopLab Plus, na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”) 7.6 2 Szerokość: 1200 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 12. Inkubator 7.7 1 poza zakresem zamówienia 13. Blat z żywicy fenolowej pod inkubator na stelażu typu „A” (niski) 7.7.1 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 750 mm 14. Stojak na 2 butle gazowe 7.7.2 1 15. Komora laminarna 7.8 1 poza zakresem zamówienia 16. Hoker na 5 kółkach, z podparciem 7.9 2 17. Stołek laboratoryjny na 5 kółkach z oparciem 7.10 1 7.Stanowisko laboratoryjne pomieszczenie nr 606: 1. Umywalka 8.1 1 Umywalka zamontowana w blacie, w zestawie ze zlewem 2. Zlew z żywicy epoksydowej, zamontowany na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”), zlew 1 komorowy z ociekaczem 8.2 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 3. Szafki podzlewowe, podwieszane, jedna zamykana 2-drzwiowa, z półką, druga 1-drzwiowa z półką 8.2.1 1 Szerokość: 900 + 600 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 650 mm 4. Blat roboczy z żywicy fenolowej typu TRESPA TopLab Plus, na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”) 8.3 3 Szerokość: 1500 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 5. Kontener na kółkach, z 4 szufladami 8.3.1 1 Szerokość: 600 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 750 mm 6. Szafka wisząca, zamykana 2-drzwiowa, z 2 półkami 8.3.2 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 7. Szafka wisząca, zamykana 1-drzwiowa, z 2 półkami 8.3.3 1 Szerokość: 600 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 8. Komora laminarna 8.4 1 poza zakresem zamówienia 9. Blat roboczy z żywicy fenolowej typu TRESPA TopLab Plus, na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”) 8.5 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 10. Inkubator 8.6 1 poza zakresem zamówienia 11. Blat z żywicy fenolowej pod inkubator na stelażu typu „A” (niski) 8.6.1 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 750 mm 12. Stojak na 2 butle gazowe 8.6.2 1 13. Szafa laboratoryjna, zamykana, przeszklona, 2-drzwiowa 8.7 1 Szerokość: 800/900 mm Głębokość: 400/500 mm Wysokość: 1800/2000 mm 14. Hoker na 5 kółkach, z podparciem 8.8 1 15. Stołek laboratoryjny na 5 kółkach z oparciem 8.9 1 8.Stanowisko laboratoryjne pomieszczenie nr 607: 1. Umywalka 9.1 1 Umywalka zamontowana w blacie, w zestawie ze zlewem 2. Zlew z żywicy epoksydowej, zamontowany na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”), zlew 1 komorowy z ociekaczem 9.2 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 3. Szafki podzlewowe, podwieszane, jedna zamykana 2-drzwiowa, z półką, druga 1-drzwiowa z półką 9.2.1 1 Szerokość: 900 + 600 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 650 mm 4. Blat roboczy z żywicy fenolowej typu TRESPA TopLab Plus, na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”) 9.3 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 5. Szafka podwieszana, zamykana 2-drzwiowa, z 1 półką 9.3.1 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 650 mm 6. Biurko, blat z żywicy fenolowej na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”) 9.4 2 Szerokość: 1200 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 750 mm 7. Szafka wisząca, zamykana 2-drzwiowa, z 2 półkami 9.4.1 2 Szerokość: 1200 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 8. Blat roboczy z żywicy fenolowej typu TRESPA TopLab Plus, na stelażu wzmocnionym typu „C” (typ „H”) 9.5 1 Szerokość: 1500 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 900 mm 9. Kontener na kółkach, z 4 szufladami 9.5.1 1 Szerokość: 600 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 750 mm 10. Szafka wisząca, zamykana 2-drzwiowa, z 2 półkami 9.5.2 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 11. Szafka wisząca, zamykana 1-drzwiowa, z 2 półkami 9.5.3 1 Szerokość: 600 mm Głębokość: 350/380 mm Wysokość: 800 mm 12. Inkubator 9.6 1 poza zakresem zamówienia 13. Blat z żywicy fenolowej pod inkubator na stelażu typu „A” (niski) 9.6.1 1 Szerokość: 900 mm Głębokość: 750 mm Wysokość: 750 mm 14. Stojak na 2 butle gazowe 9.6.2 1 15. Szafa laboratoryjna, zamykana, przeszklona, 2-drzwiowa 9.7 1 Szerokość: 800/900 mm Głębokość: 400/500 mm Wysokość: 1800/2000 mm 16. Hoker na 5 kółkach, z podparciem 9.8 1 9. Elementy uzupełniające: 1. Stelaż na worek 70 l na odpady - 4 Stelaż z pokrywą na kółkach 2. Kosz otwierany na odpady 30 l - 7 Kosz z przyciskiem nożnym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39130000-2, 39180000-7, 39181000-4, 39111100-4, 39141500-7, 39141500-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-03-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 90,00
Okres gwarancji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ocieplenie budynku - Zatory
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ocieplenie budynku 500 m. Prace na budynku Ośrodka Zdrowia. Rusztowania dostępne. Miejsce realizacji - gmina Zatory (woj. mazowieckie). Planowany termin rozpoczęcia prac - od września 2019 r.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja wyjazdu i udział w zajęciach dla 1008 uczniów z klas I-III oraz 112 opiekunów do: 1) Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu – w terminie IV. - VI.2019 r. 2) Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz JuraPark w Krasiejowie – w terminie: IV. - VI.2019 r. w ramach realizacji projektu pn.:„Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF. CPV 63500000-4
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Wykonanie badania pt.: Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Dostawa artykułów przemysłowych - 2 zadania
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI