Aranżacja i wyposażenie wnętrza Synagogi w celu przystosowania na Izbę Tradycji Ziemi...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Aranżacja i wyposażenie wnętrza Synagogi w celu przystosowania na Izbę Tradycji Ziemi Wojsławickiej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWojsławice
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-12-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Wojsławice
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-22
 • Numer ogłoszenia626279-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 626279-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.

Gmina Wojsławice: Aranżacja i wyposażenie wnętrza Synagogi w celu przystosowania na Izbę Tradycji Ziemi Wojsławickiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wojsławice, krajowy numer identyfikacyjny 11019798300000, ul. ul. Rynek  30 , 22-120  Wojsławice, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 669 102, e-mail snizio@wojslawice.eurzad.eu, faks 825 669 102.
Adres strony internetowej (URL): www.ugwojslawice.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ugwojslawice.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ugwojslawice.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy przygotować w formie pisemnej w języku polskim
Adres:
22-120 Wojsławice, ul. Rynek 30

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aranżacja i wyposażenie wnętrza Synagogi w celu przystosowania na Izbę Tradycji Ziemi Wojsławickiej
Numer referencyjny: GOSR.271.36.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: aranżacja i wyposażenie wnętrza Synagogi znajdującej się w Wojsławicach ul. Rynek 20A w celu przystosowania na Izbę Tradycji Ziemi Wojsławickiej, w ramach projektu pn.: „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizowane na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie - nr RPLU.07.01.00-06-0073/16-00. Zakres zamówienia: A. Projektowane prace wykończeniowe: Projektuje się minimalne ingerencje w zastaną substancję architektoniczną, ograniczone do: - demontażu przegrody między bimą i salą główną z wykonaniem nowej przegrody; - wymiany głównych drzwi między korytarzem wejściowym i salą główną; - likwidacji (zamurowania) czterech okienek (ramy drewniane) przy klatce schodowej; - obudowy grzejników płytowych w głównych pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania zwiedzających i zamaskowania nisz z grzejnikami na babińcu; - wykonania instalacji architektonicznej w miejscu bimy i nad bimą oraz przy Aron ha-kodesz; - wykonaniem przewodów elektrycznych pod posadzką w sali głównej; - odświeżenie (odmalowanie) ścian; - wykończenie ścian i sufitu przedsionka sali głównej panelami ze spieku kwarcowego; B. Wyposażenie, oświetlenie, wykończenia według pomieszczeń Projektuje się wykonanie wyposażenia stałego i wystawy stałej następujących pomieszczeń. Sala główna: - nowe dwuskrzydłowe szklane drzwi wahadłowe między korytarzem wejściowym i przedsionkiem sali modlitewnej, wymiary całkowite otworu 180x269 cm; - instalacja architektoniczna: Bima ośmiokątna podstawa z trzema stopniami, metaloplastyczna balustrada z rurek o średnicy 8 mm i podwieszona "kopuła" z metalowych kul o średnicy 4 cm, mocowanych pośrednio, na cięgnach, do górnych partii ścian zewnętrznych Sali Modlitewnej i projektowanej belki przysufitowej od strony babińca. - instalacja architektoniczna: Aron ha-kodesz w postaci wyniesienia (trzy stopnie) przy ścianie wschodniej i czterech sześciokątnych w rzucie kolumn z metalowych rurek o średnicy 8 mm;. - wystawa - pulpity na księgi wraz z księgami (8 szt.) i gabloty (10 szt.) w części Warstwy chronologicznej i Uliczki (→); - oświetlenie dedykowane do obsługi wystawy (oprawy typu do oświetlenia eksponatów, montowane wewnątrz gablot G1-G10); - oświetlenie ogólne sali (iluminacja okien i podłogi w strefie "Uliczki") montowane na ścianach zewnętrznych; - obudowa dwóch grzejników 140x90x15 cm po obu stronach przedsionka sali głównej płytami meblowymi wykończonymi panelami ze spieku kwarcowego; - wykończenie sufitu i ścian wspomnianego przedsionka panelami ze spieku kwarcowego; - projektor typu ultra-short przy ścianie południowej do wyświetlenia prezentacji archiwalnych zdjęć sztetla; - instalacje multimedialne - monitory dotykowe w puplitach na księgi (4 szt.) i pulpitach z tyłu gablot (6 szt.) - instalacje multimedialne - elementy nagłośnienia (4 szt. głośników wiszących) Babiniec: - nowa przegroda ze szkła hartowanego między babińcem i salą główną, wymiary całkowite zestawu 1184x296 cm.; 8 paneli szklanych szerokości 120 cm (środkowe) i 2 panele szklane o szerokości 112 cm (skrajne); - podwieszone do sufitu metalowe ekspozytory do obsługi wystaw tymczasowych o wymiarach modularnych 100x200 cm; montowane na przysufitowych szynach/prowadnicach o rozstawie osiowym 100 cm; - mobilny podświetlany stół dla dzieci 150x150 cm wys. 50 cm; - miękkie, wyoblone na krawędziach kostki z bloków poliuretanowych, amortyzowanych pianką i umieszczonych wewnątrz pokrowców ze skóry ekologicznej z wyfrezowanymi literami, pełniące rolę siedzisk do stołu dla dzieci, elementy o wymiarach 40x40x40 cm (15 szt.); - 35 szt. składanych krzeseł do obsługi wydarzeń bieżących - białe rolety zaciemniające typu blackout przy pięciu oknach babińca; - oświetlenie dedykowane (oprawy oświetleniowe na listwach trójfazowych); - oświetlenie ogólne nad babińcem i nad klatką schodową: oprawy dedykowane na szynach trójfazowych i oprawy wiszące podłużne; - obudowa grzejników naściennych 130x25x110 cm (2 szt.); - panele maskujące nisze grzejnikowe w ścianach (6 szt.); - podpórka do składowania krzeseł (80x5x110 cm, 1 szt.); Korytarz główny i korytarz boczny: - zabudowa meblowa przy korytarzu głównym - punkt obsługi zwiedzających, lada osoby sprzedającej bilety i pamiątki, gablota z pamiątkami, obudowa grzejnika 120x60x15, obudowa szafy elektrycznej - łącznie składające się na zestaw meblowy 01 ZM01; nad punktem obsługi zwiedzających przewidziano montaż monitora 55"; - zabudowa meblowa przy korytarzu bocznym - mobilna szafa na okrycia wierzchnie, czyli zestaw meblowy 02 ZM02, zamontowany w wyłączonym z użytku otworze drzwiowym w ścianie północnej; - obudowa grzejnika płytowego 90x60x15 cm przy korytarzu bocznym, naprzeciwko dolnego biegu klatki schodowej prowadzącej na babiniec; → Oświetlenie Projektuje się demontaż istniejącego oświetlenia dekoracyjnego, w tym kinkietów ściennych w korytarzu wejściowym i sali modlitewnej synagogi, a także opraw wiszących na babińcu i w sali głównej, w tym żyrandola nad bimą i żyrandola nad klatką schodową. W reprezentacyjnych pomieszczeniach dostępnych dla zwiedzających zostaną zamontowane nowe oprawy oświetlenia ogólnego, do iluminacji architektury i oprawy dedykowane do oświetlenia eksponatów w gablotach/na ekspozytorach i instalacji architektonicznych (Bima, Aron ha-kodesz). Szczegółowy projekt oświetlenia znajduje się w opracowaniu branżowym elektrycznym (E.01). Osobnym elementem wymagającym opracowania własnego systemu oświetlenia jest stół dla dzieci na babińcu, gdzie będą prezentowane eksponaty archeologiczne. Artefakty będą umieszczone na podświetlonej od spodu matowej szybie. Multimedia W aranżacji wystawy przewiduje się wykorzystanie sprzętów multimedialnych - zarówno jako integralnych części wybranych mebli/zestawów meblowych, jak i montowanych osobno urządzeń uzupełniających. - projektor w sali głównej - typ ultra-short - montowany do ściany (1 szt.) - projektor na babińcu montowany do sufitu - typ standardowy - (1 szt.) - ekran projekcyjny na babińcu - (1 szt.) - głośniki w sali głównej/modlitewnej - (4 szt.) - ekrany dotykowe 22" w pulpitach - (4 szt.) - ekrany dotykowe 10.1" z dźwiękiem (stacje z słuchawkami) przy strefie Uliczki wokół dziesięciu gablot - (6 szt.) - monitor 55" nad punktem obsługi klientów w ZM01 - 1 szt. 2. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, szczegółowy STWiOR oraz przedmiar stanowiąca integralną część specyfikacji (Załącznik nr 6). Zakres zamówienia obejmuje także wykonanie elementów wystawy stałej w Synagodze. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz STWiOR.

II.5) Główny kod CPV: 39290000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45421100-5
45262522-6
45233200-1
44111400-5
44421722-4
39171000-1
45262900-0
45233221-4
39150000-8
39171000-1
39110000-6
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45311200-2
45314320-0
32322000-6
38652100-1
38653400-1
32323000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zamawiający uzna za spełniony na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 2A do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zamawiający uzna za spełniony na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 2A do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 zamówień na wykonanie aranżacji i wyposażenia o zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia o wartości zamówienia min. 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każde, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów określających, czy zostały wykonane w sposób należyty. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz minimum 2 zamówień na aranżację i wyposażenie wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości zamówienia min. 200.000,00zł. brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każde, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ stosownie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Oświadczenie zaleca się przygotować zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólna. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej; z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na konto Bank Spółdzielczy w Wojsławicach nr rachunku 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007. Jako tytuł wpłaty należy wpisać „Zabezpieczenie wykonania umowy nr GOSR.271.36.2019”. 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku Zamawiającego 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowana pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych oraz zawieraną umową, a w szczególności: 1) 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin obejmujący okres przewidziany umową na odbiór końcowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po odbiorze. 2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy niż okres rękojmi i obejmujący dodatkowy okres 15 dni. UWAGA: Zamawiający przewiduje, że strony w umowie określą okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji równej okresowi rękojmi za wady fizyczne. 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie zamawiającego, przed podpisaniem umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przesłanek przewidzianych w art. 144 Pzp oraz następujących przypadków: 1) zmiany terminu realizacji zamówienia: a) poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji; b) poprzez jego przedłużenie ze względu na obiektywne przyczyny niezawinione przez Strony w tym również spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” np. pożar, zalanie itp.; We wskazanych powyżej przypadkach Strony obowiązane są do pisemnego poinformowania się o zaistniałych okolicznościach wraz z ich szczegółowym opisaniem. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie tej zmiany, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę. 2) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów oraz gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w terminie obowiązywania Umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie stosowne oświadczenie producenta. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie tej zmiany, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę; 3) zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. W takim przypadku Strony winny się powiadomić (w terminie obowiązywania Umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie propozycję zmiany. W zależności od tego, czy zmiana wpływa na zapisy Umowy czy też wyłącznie na kwestie nie uregulowane w niej pisemnie, Zamawiający przygotuje odpowiednio Aneks do Umowy lub wyrazi pisemną zgodę na zmianę. 2. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, 3. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę cyklinowanie podłogi - Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania27-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę cyklinowanie podłogi. Praca wewnątrz budynku użyteczności publicznej. Inwestycje na terenie Lublina. Termin realizacji możliwy od zaraz.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI