Wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych MSWiA
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa centralna
 • Termin składania wniosków2018-02-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia513269-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 513269-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych MSWiA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, krajowy numer identyfikacyjny 1229324000000, ul. ul. Stefana Batorego  5 , 02-591   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 601 47 30, e-mail bzp.wpp@mswia.gov.pl, faks 22 8456751, 6463708.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy: www.mswia.gov.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań, 02-591 Warszawa, ul. S. Batorego 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych MSWiA
Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-2-4-BAF-PN-SJ/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych MSWiA, określonych w 2 częściach: 1.1 Część 1 – pojazdy marki: SKODA SUPERB 1,8T; 1.2 Część 2 – pojazdy marki: OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1,6 [85KW]. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest odpowiednio w załącznikach nr 1a-1b i projektach umów stanowiących załączniki nr 8a-8b do SIWZ. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 50112000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50112110-7
71631200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 227642,28
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiednio: a) dla części 1 - 2 (dwoma) usługami (umowami) polegającymi na obsłudze technicznej (wykonywanie napraw i przeglądów technicznych samochodów) o wartości min. 40 000,00 zł brutto każda, b) dla części 2 - 2 (dwoma) usługami (umowami) polegającymi na obsłudze technicznej (wykonywanie napraw i przeglądów technicznych samochodów) o wartości min. 20 000,00 zł brutto każda. Uwaga: 1. w przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych) Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. 2. w przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje. 2. Wykonawca dysponuje odpowiednio: a) dla części 1 - minimum jedną autoryzowaną stacją obsługi serwisowej pojazdów marki wymienionej w zał. nr 1a, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 18 km od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie, wyposażoną w co najmniej: - 3 stanowiska naprawcze posiadające pełnowymiarowe podnośniki mieszczące się w zamkniętej, ogrzewanej hali serwisowej, - urządzenia kontrolo–diagnostyczne z aktualnymi bazami danych, umożliwiające przeprowadzenie usługi zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta pojazdów objętych niniejszym zamówieniem, - urządzenia i wyposażenie warsztatowe umożliwiające wykonanie napraw zespołów i podzespołów pojazdów, - minimum jedno stanowisko przeznaczone do regulacji geometrii kół, - minimum jedno stanowisko do serwisu ogumienia – wymiana opon, - minimum jedno specjalistyczne urządzenie przeznaczone do obsługi i konserwacji układu klimatyzacji, - minimum jedno stanowisko elektryka samochodowego, - minimum jedno stanowisko diagnostyczne do przeprowadzenia badań technicznych. Ponadto, ww. stacja obsługi serwisowej pojazdów musi posiadać wydzielony parking, na którym będą przechowywane pojazdy oczekujące na naprawę, spełniający minimum następujące wymagania: a) oświetlony, ogrodzony, o utwardzonej powierzchni, b) strzeżony całodobowo lub monitorowany za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu, gwarantujący zabezpieczenie pojazdów przed osobami postronnymi; b) dla części 2 - minimum jedną autoryzowaną stacją obsługi serwisowej pojazdów marki wymienionej w zał. nr 1b, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 18 km od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie, wyposażoną w co najmniej: - 2 stanowiska naprawcze posiadające pełnowymiarowe podnośniki mieszczące się w zamkniętej, ogrzewanej hali serwisowej, - urządzenia kontrolo–diagnostyczne z aktualnymi bazami danych, umożliwiające przeprowadzenie usługi zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta pojazdów objętych niniejszym zamówieniem, - urządzenia i wyposażenie warsztatowe umożliwiające wykonanie napraw zespołów i podzespołów pojazdów, - minimum jedno stanowisko przeznaczone do regulacji geometrii kół, - minimum jedno stanowisko do serwisu ogumienia-wymiana opon, - minimum jedno specjalistyczne urządzenie przeznaczone do obsługi i konserwacji układu klimatyzacji, - minimum jedno stanowisko elektryka samochodowego, - minimum jednym stanowiskiem diagnostycznym do przeprowadzenia badań technicznych, Ponadto, ww. stacja obsługi serwisowej pojazdów musi posiadać wydzielony parking, na którym będą przechowywane pojazdy oczekujące na naprawę, spełniający minimum następujące wymagania: a) oświetlony, ogrodzony, o utwardzonej powierzchni, b) strzeżony całodobowo lub monitorowany za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu, gwarantujący zabezpieczenie pojazdów przed osobami postronnymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2. Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składnia ofert. 2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy pkt 2.2. w zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. Uwaga: 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2) W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, Wykonawca składa ww. oświadczenia i dokumenty w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór Wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga: 1) Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną cześć przedmiotowego zamówienia może złożyć jeden załącznik nr 6. 2) Dowodami o których mowa w pkt 1.1 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonane (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 3) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydanie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 5) W przypadku, gdy świadczona przez Wykonawcę usługa była (lub jest) wykonywana w ramach przedsięwzięcia o szerszym zakresie oraz terminie realizacji dłuższym niż wymagane w opisie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1. w wykazie należy podać informacje w odniesieniu do warunku sformułowanego przez Zamawiającego. 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór Wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w Załączniku nr 5 do SIWZ. 2. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie wraz z ofertą, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie w terminie wskazanym w pkt 1.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena jednej roboczogodziny brutto 60,00
opust na części i materiały eksploatacyjne 35,00
zatrudnienie osób bezrobotnych 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Projekty umów stanowią odpowiednio załączniki 8a-8c do SIWZ (odpowiednio do każdej części).

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany poszczególnej części Umowy na warunkach określonych w projekcie Umowy, w par. 11 i 12 (odpowiednio do każdej części).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.02.2018 r., o godzinie 12:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr 426.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych MSWiA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych MSWiA, pojazdy marki: SKODA SUPERB 1,8T; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1a i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8a do SIWZ. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112000-3, 50112110-7, 71631200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 162601,63
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena jednej roboczogodziny brutto 60,00
opust na części i materiały eksploatacyjne 35,00
zatrudnienie osób bezrobotnych 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych MSWiA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie napraw, przeglądów serwisowych oraz obowiązkowych badań technicznych pojazdów służbowych MSWiA: pojazdy marki: OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1,6 [85KW]. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1b i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8b do SIWZ. 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112000-3, 50112110-7, 71631200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 65040,65
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena jednej roboczogodziny brutto 60,00
opust na części i materiały eksploatacyjne 35,00
zatrudnienie osób bezrobotnych 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie kilku napraw w Citroenie DS3 1.6 e-HDI 114 KM 2013. Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania27-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie kilku napraw w Citroenie DS3 1.6 e-HDI 114 KM 2013: 1) naprawa turbosprężarki (wypluła olej przez zatkane sitko) wraz z czyszczeniem smoka, wymianą oleju i filtrów 2) wymiana wentylatora chłodnicy (część zakupiona) 3) usunięcie usterki ESP (być może chodzi o problem z kostką przy kole gdyż awaria pojawiła się po wymianie opon) W odpowiedziach proszę o podanie orientacyjnej ceny usługi, terminu realizacji oraz czy jest możliwość uzyskania pojazdu zastępczego na czas naprawy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI