Usługi naprawy pojazdów ZOZ Sucha Beskidzka wraz z dzierżawą pomieszczeń warszta

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi naprawy pojazdów ZOZ Sucha Beskidzka wraz z dzierżawą pomieszczeń warsztatowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSucha Beskidzka
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-05-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-29
 • Numer ogłoszenia542360-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 542360-N-2019 z dnia 2019-04-29 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej: Usługi naprawy pojazdów ZOZ Sucha Beskidzka wraz z dzierżawą pomieszczeń warsztatowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 00030441500000, ul. ul. Szpitalna  22 , 34-200  Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723111.
Adres strony internetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi naprawy pojazdów ZOZ Sucha Beskidzka wraz z dzierżawą pomieszczeń warsztatowych
Numer referencyjny: ZOZ.V.010/DZP/20/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: 1. Utrzymanie w ciągłym ruchu – pełnej sprawności technicznej i gotowości do eksploatacji pojazdów Zamawiającego poprzez wykonywanie przeglądów, naprawy, zabezpieczenia części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych. Usługa musi być wykonywana w pomieszczeniach dzierżawionych od Zamawiającego. Wykaz wszystkich pojazdów będących na stanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej stanowi załącznik nr 1b do SIWZ. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 2.1. Wykonanie przeglądów okresowych: OT-2 wykonywany: - co 10.000 km dla samochodów: Lublin 3, Renault Master, - co 15.000 km dla samochodów: Fiat Seicento, Fiat Doblo, Daewoo Lanos, Chevrolet, VW- T 5, Mercedens Sprinter 319, 4x4, Fiat Panda - co 20 000 km dla samochodu: VW-T6 zakres przeglądu OT-2 obejmuje: - wymianę oleju silnikowego, - wymianę filtra oleju, filtra paliwa i/lub wkładu filtra, - wymianę wkładu filtra powietrza i oczyszczenie obudowy, - sprawdzenie akumulatora, - sprawdzenie szczelność i mocowania układu wydechowego, - sprawdzenie osłony przegubów półosi pod kątem szczelności, - wymianę płynu hamulcowego, - sprawdzenie poziom płynu w przekładni automatycznej, a w razie potrzeby uzupełnienie płynu, -wymiana oleju przekładniowego i wymiana filtru oleju, - sprawdzenie filtru cząstek stałych, wkładu filtra kurzu i pyłków roślin, - sprawdzenie świec zapłonowych, - sprawdzenie działania oświetlenia z przodu i w razie potrzeby dziennych świateł jazdy, oświetlenia z tyłu i w bagażniku, kierunkowskazów i świateł awaryjnych, jak również świateł drogowych na zakręcie i automatycznego sterowania światłami jazdy, - sprawdzenie działania oświetlenia wewnętrznego i oświetlenia schowka, - sprawdzenie sygnałów alarmowych świetlnych i dźwiękowych zapalniczki/gniazdek elektrycznych, sygnału dźwiękowego i lampek kontrolnych, - sprawdzenie paska wielorowkowego: stan i naciąg tylko w silniku bez automatycznej rolki napinającej, - sprawdzenie rolki napinającej pasek zębaty i pasek zębaty napędu wałka rozrządu, - sprawdzenie poziomu i gęstość płynu chłodzącego, - sprawdzenie wzrokowo szczelność i uszkodzenia silnika oraz elementów w przedziale silnikowym (od góry), - sprawdzenie wzrokowo szczelności i uszkodzenia przekładni, napędu osi i osłon przegubów (od dołu), - sprawdzenie wysokość profilu, stan i rzeźbę opon łącznie z kołem zapasowym oraz ciśnienia powietrza w oponach i w razie potrzeby skorygowanie ciśnienia w oponach, - sprawdzenie działania i uszkodzenia urządzenia do mycia szyb i reflektorów i w razie potrzeby uzupełnienie płynu, - sprawdzenie luzu, mocowania i stanu osłon uszczelniających przegubów drążków kierowniczych, - nasmarowanie ograniczników drzwi, nasmarowanie ograniczników tylnych drzwi skrzydłowych, - sprawdzenie ustawienia reflektorów, - sprawdzenie wzrokowo zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia ze względu na uszkodzenia. - sprawdzenie nadwozia i lakieru, - wyzerowanie wskazania wyświetlacza terminów przeglądu (wskaźnika obsługi technicznej), - wpisać termin następnego przeglądu w książce przeglądów serwisowych, Obsługa techniczna musi być zgodna z zaleceniami producenta zawartymi w książce przeglądów serwisowych. c) W ramach przeglądu OT-2 należy uzupełnić wszystkie płyny eksploatacyjne oraz wykonać naprawy wykrytych usterek. 2.2. Naprawy Jeżeli w celu zapewnienia sprawności pojazdów trzeba będzie wykonać naprawy nie mieszczące się z zakresie w/w przeglądów (np. silnika, sprzęgła, skrzyni biegów, układu napędowego, układu zapłonowego i zasilania itp.). Oferent przedstawi Zamawiającemu, do akceptacji zakres niezbędnych prac i koszt części zamiennych. Terminy wykonania w/w prac należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym. 2.3. Inne usługi: - usługi wulkanizacyjne polegających na: wymianie opon, naprawie kół bezdętkowych, wymianie kół, wyważaniu kół z ciężarkami, odbiorze zużytych opon, - wydanie orzeczenia o stanie opon i potwierdzenie odbioru zużytych opon, - diagnostyka komputerowa, - geometria zawieszenia, - serwis klimatyzacji, - poprawki lakiernicze, - transport pojazdów do autoryzowanego serwisu danej marki oraz do stacji diagnostycznej wykonującej przeglądy techniczne pojazdów, - po wypadku dostarczenie na miejsce zdarzenia pojazdu zastępczego oraz zorganizowanie w razie potrzeby lawety do transportu uszkodzonego pojazdu, - prowadzenie książki przeglądów i napraw dla każdego pojazdu, - kontrola i ocena ogumienia pojazdów, w przypadku nie spełnienia wymogów zapewnienie wymiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy.

II.5) Główny kod CPV: 50110000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  48   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: • Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 1 usługę naprawy samochodów marek określonych w załączniku nr 1a do SIWZ, ( w szczególności z zabudową medyczną ) oraz posiada doświadczenie i praktykę (lub umowę z podwykonawcą w tym zakresie) na naprawę urządzeń zasilanych z sieci pokładowej, przetwornic, zasilaczy doładowujących akumulatory oraz urządzeń sygnalizacyjnych i dźwiękowych o wartości minimum 120 000,00 zł, • Zamawiający wymaga, żeby wykonawca wykazał, że: - dysponuje odpowiednimi narzędziami i wyposażeniem zakładu w celu realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: • oprogramowanie i sprzęt do komputerowej diagnostyki i obsługi silników wysokoprężnych, benzynowych, gazowych oraz układów elektronicznych, • stację diagnostyki klimatyzacji, • przyrząd do komputerowej geometrii kół, • przyrządy do wulkanizacji kół, • narzędzia specjalistyczne • stanowisko naprawcze (podnośnik), W/w sprzętu musi posiadać aktualne przeglądy techniczne. - dysponuje dostępem do części zamiennych z gwarancją producenta, • Zamawiający wymaga oświadczenia o doświadczeniu oraz praktyce (lub umowy z podwykonawcą w tym zakresie) w naprawie urządzeń zasilanych z sieci pokładowej, przetwornic, zasilaczy doładowujących akumulatory oraz urządzeń sygnalizacyjnych i dźwiękowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Załącznik nr 2 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokumenty potwierdzające, spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia: 1.1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj. nie mniejszą niż 150 000,00 PLN Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 5.5.1.1 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 1.2. wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt 4.2.3. SIWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia, w tym: • oprogramowanie i sprzęt do komputerowej diagnostyki i obsługi silników wysokoprężnych, benzynowych, gazowych oraz układów elektronicznych, • stację diagnostyki klimatyzacji, • przyrząd do komputerowej geometrii kół, • przyrządy do wulkanizacji kół, • narzędzia specjalistyczne • stanowisko naprawcze (podnośnik), wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 1.4. Oświadczenię o doświadczeniu oraz praktyce (lub umowy z podwykonawcą w tym zakresie) w naprawie urządzeń zasilanych z sieci pokładowej, przetwornic, zasilaczy doładowujących akumulatory oraz urządzeń sygnalizacyjnych i dźwiękowych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy załącznik nr 1a - Wycenę części zamiennych Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). 3. Oświadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( załącznik nr 2 i 2a do SIWZ). 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 5. Oświadczenie RODO- załącznik nr 4.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ryczałtu 60,00
Stawka za m2 czynszu 20,00
Wycena części zamiennych (po 1 sztuce) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy , w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów usług , b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się , a określona wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o zmianę zasad, o których mowa w ust. 2 lit. c), poprzedzona będzie negocjacjami podjętymi pomiędzy stronami umowy. Nie zawarcie porozumienia w następstwie negocjacji, o których mowa w zd. 1, uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odblokowanie radia samochodowego - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania27-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odblokowanie radia do Volvo S40 I generacji. Model Radia to SC-802. Numer seryjny to VO1180 Y3239040H.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI