„Świadczenie usługi operatora systemu rowerów miejskich wraz z wynajmem dodatkowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Świadczenie usługi operatora systemu rowerów miejskich wraz z wynajmem dodatkowej infrastruktury”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzamotuły
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Miasta i Gminy Szamotuły
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-21
 • Numer ogłoszenia528253-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528253-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły: „Świadczenie usługi operatora systemu rowerów miejskich wraz z wynajmem dodatkowej infrastruktury”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3„Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejsca w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.03.03-lZOO-30-001/16).
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, krajowy numer identyfikacyjny 52657000000000, ul. ul. Dworcowa  26 , 64-500  Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 927 501, e-mail umig@szamotuly.pl, faks 612 920 072.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.szamotuly.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.szamotuly.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.szamotuly.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub e-maila
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul.Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły pok. 11 Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usługi operatora systemu rowerów miejskich wraz z wynajmem dodatkowej infrastruktury”
Numer referencyjny: WI.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUGI OPERATORA SYSTEMU BEZOBSŁUGOWEJ WYPOŻYCZALNI ROWERÓW I. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUGI OPERATORA W ramach usługi zewnętrznego operatora systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów Wykonawca jako Operator RM świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego następujące usługi: 1. Dokona odbioru od Zamawiającego kompletnego systemu RM, zgodnie z protokołem przekazania systemu RM do eksploatacji przez Wykonawcę (Kompletny system roweru miejskiego składający się w szczególności z 50 szt. rowerów miejskich i 5 stacji rowerowych wyposażonych w 100 stojaków rowerowych). 2. Posadowi na terenie miasta i gminy Szamotuły, w terminie 45 dni od daty podpisania umowy, w miejscu wskazanym przez Zmawiającego, dwie stacje rowerowe wyposażone w 15 stojaków rowerowych i dziesięć rowerów. Nowo posadowione elementy muszą być kompatybilne sprzętowo i funkcjonalnie, z dotychczas działającym na terenie miasta Szamotuł systemem rowerów miejskich. Wskazane w niniejszym punkcie stacje rowerowe (2 szt.), stojaki rowerowe (30 szt.) i rowery (10 szt.) stanowić będą własność Wykonawcy (Operatora). 3. Podpisze z Zamawiającym umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 4. Uruchomi i będzie prowadzić stronę internetową do obsługi RM, przekazaną przez Zamawiającego. 5. Będzie utrzymywać w sprawności system RM przekazany przez Zamawiającego, przeznaczony do obsługi Klientów. 6. Będzie utrzymywać w czystości rowery oraz teren stacji rowerowych. 7. Będzie monitorować liczbę rowerów na poszczególnych stacjach rowerowych w celu nie doprowadzenia do braku rowerów na stacji, przez okres dłuższy niż 4 godziny (dotyczy stacji na których nie ma żadnego roweru). 8. Zapewni we własnym zakresie i na własny koszt bieżący serwis i naprawy wszystkich elementów wyposażenia RM - w szczególności rowerów, stacji rowerowych, urządzeń i oprogramowania, elementów systemu łączności. 9. Uruchomi i będzie prowadzić CK/call center 10. Będzie zarządzał i utrzymywał RM przez okres wskazany w Umowie. 11. Po zakończeniu sezonu rowerowego dokona demontażu części elektronicznych znajdujących się na stacjach rowerowych. 12. Na wniosek Operatora i za zgodą Zamawiającego funkcjonowanie systemu RM może zostać zmienione w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających korzystanie z usługi, przy czym w takim przypadku wynagrodzenie należne dla Operatora zostanie proporcjonalnie pomniejszone. Kwota zmniejszonego wynagrodzenia Operatora liczona będzie jako iloczyn liczby dni, w których system RM będzie zawieszony, podzielonego przez liczbę dni kalendarzowych. Zamawiający zakłada, iż może to dotyczyć terminów rozpoczęcia i zakończenia sezonu rowerowego. Podobne zasady stosowane będą w przypadku wcześniejszego rozpoczęcia lub wydłużenia sezonu rowerowego. 13. Będzie promował system RM. Operator zobowiązany jest do montażu/demontażu na rowerach banerów promujących RM, realizowany projekt i gminę. 14. Obowiązek przygotowania projektów graficznych oraz wykonania banerów (skrzydełek reklamowych znajdujących się na rowerach), spoczywa na Zamawiającym. 15. Zamawiający oczekuje nie większej niż jedna zmiany banerów promujących RM w trakcie trwania umowy. II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI OPERATORA RM Operator w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do: 1. Zarządzania i utrzymania systemu RM polegającym na zapewnieniu nadzoru i kontroli nad rowerami oraz stacjami rowerowymi wraz z panelami i stojakami w zakresie ich poprawnego funkcjonowania, prowadzeniu CK/Call Center oraz strony internetowej RM, w tym m.in. zawieraniu umów w imieniu i na rzecz Zamawiającego z klientami, dochodzeniu roszczeń z tytułu korzystania z RM, prowadzeniu postępowań reklamacyjnych klientów, 2. Utrzymania stanu rowerów gotowych do wypożyczenia w całym okresie obowiązywania umowy w ilości nie mniejszej niż 60 sztuk. Do wskazanej puli wliczane są rowery znajdujące się w serwisie, w czasie przewidzianym w ofercie na usunięcie usterek, 3. W przypadku awarii panelu lub oprogramowania Operator zapewni możliwość zwrócenia roweru poprzez kontakt z CK/Call Center. 4. Dokonywania napraw i konserwacji elementów RM, w szczególności rowerów oraz stacji rowerowych, w zakresie wynikającym z norm technicznych, zaleceń producenta oraz obecnego stanu wiedzy, 5. Rozmieszczenia rowerów według wskazań Zamawiającego według poniższego wykazu: minimalna liczba rowerów (rozmieszczenie zalecane) Nierównomierne rozmieszczenie rowerów występuje wówczas gdy: na stacji rowerowej z 20 stojakami są mniej niż 3 rowery, a na stacji rowerowej z 15 stojakami są mniej niż 2 rowery. W przypadku nierównomiernego rozmieszczenia rowerów na stacjach rowerowych, Operator raz dziennie ma obowiązek dokonać alokacji i uzupełnienia rowerów do stanu rozmieszczenia zalecanego. Na wniosek Operatora, po akceptacji Zamawiającego, możliwe będzie wprowadzenie zmian w zalecanym rozmieszczeniu rowerów. III. HARMONOGRAM Wykonawca będzie świadczył usługi operatora RM zgodnie z poniższym harmonogramem: 1. Zamawiający przekaże protokolarnie Operatorowi do eksploatacji wszystkie elementy systemu RM, które są w jego posiadaniu, w szczególności stanowisko do kompleksowej obsługi i kontroli systemu RM, w tym: oprogramowanie przeznaczone do zarządzania systemem RM, 5 stacji rowerowych, 50 rowerów oraz wyposażenie Centrum Kontaktu/Call Center. 2. W dniu przekazania Wykonawcy do eksploatacji wszystkich elementów systemu RM, podpisze on umowę z Zamawiającym o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 3. Operator zobowiązany jest zapewnić dostępność systemu RM dla Klientów od dnia: a. podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 r. b. od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. c. od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. 4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu systemu RM Operator zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie maksymalnie 3 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia nieprawidłowości. IV. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU RM 1. Operator zobowiązany jest uruchomić i obsługiwać w ramach Umowy 7 stacji rowerowych wyposażonych w 130 stojaków rowerowych oraz 60 rowerów. 2. System RM umożliwi bezobsługowe wypożyczenie i zwrot roweru w dowolnej stacji przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, w całym okresie funkcjonowania systemu (od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2021 r.). 3. Rejestracja klientów może nastąpić w systemie internetowym, przy pomocy telefonu za pomocą odpowiedniej aplikacji lub bezpośrednio na stacji rowerowej. 4. System RM umożliwi korzystanie z RM przez osoby niepełnoletnie na warunkach określonych w Regulaminie RM. 5. System RM powinien zapewniać identyfikacje klienta. 6. Operator uruchomi i obsłuży na własny koszt Centrum Kontaktu z systemem informacji elektronicznej (strona www, poczta elektroniczna) i telefonicznej. 7. Operator nie może samodzielnie bez porozumienia z Zamawiającym zmieniać koloru, bądź kształtu terminali, rowerów oraz stojaków. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczenia na rowerach (w nośnikach reklam) banerów promujących RM, projekt i gminę. Operator zobowiązany jest do montażu/demontażu dostarczonych przez Zamawiającego reklam, zgodnie z zapisami Umowy. 9. Operator zobowiązany jest do czyszczenia paneli oraz utrzymywania czystości na stacjach rowerowych. Panele muszą być czyszczone w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 10. Operator zobowiązany jest do bezzwłocznej naprawy, bądź wymiany uszkodzonych, bądź zniszczonych elementów stacji rowerowych. 11. Operator zawrze na własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód wyrządzonych Zamawiającemu, Klientom, a także wszelkim innym podmiotom i osobom, jakie mogą powstać w związku z realizacją Umowy. 12. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia w w/w zakresie przez cały okres obowiązywania Umowy. V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPŁAT W RM 1. System RM zapewni klientom możliwość bezpłatnego korzystania z rowerów miejskich. Z tytułu prawidłowego, zgodne z regulaminem korzystania z systemu klienci nie mogą ponosić kosztów i opłat. 2. Warunkiem korzystania z roweru będzie: zawarcie umowy z Operatorem w czasie rejestracji w systemie informatycznym i rejestracja indywidualnego konta klienta. 3. Operator ponosi koszty wypożyczenia roweru przez klientów systemu RM . VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SYSTEMU RM 1. Wymagania dotyczące rowerów 1.1. Operator udostępnia klientom przekazane rowery na własne ryzyko. 1.2. W przypadku utraty któregokolwiek z przekazanych rowerów Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ich stanu do 60 rowerów. Rowery te muszą być takie same lub zbliżone wyglądem do rowerów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego. Wszystkie elementy tych rowerów muszą być tej samej bądź wyższej klasy. Rowery stanowiące uzupełnienie stają się własnością Zamawiającego. 2. Wymagania dotyczące Centrum Kontaktu/Call Center (CK) 2.1. Operator na własny koszt będzie obsługiwał Centrum Kontaktu z systemem informacji elektronicznej (strona www, poczta elektroniczna) i telefonicznej. 2.2. Koszty związane z utrzymaniem infolinii i numeru kontaktowego RM ponosi Operator. 2.3. Kontakt z CK będzie możliwy przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail), lub połączenia telefonicznego (połączenia głosowe). 2.4. Operator zapewni wsparcie techniczne dla użytkowników systemu. Skrzynka głosowa pomocy technicznej ma być czynna całodobowo. Infolinię należy wyposażyć w możliwość nagrania informacji głosowej dla obsługi systemu, identyfikowanej numerem użytkownika (np. zgłoszenie o awarii). 2.5. Rozmowy prowadzone przez infolinię powinny być rejestrowane i dostępne do wglądu przez personel Zamawiającego. 2.6. Operator, w ramach prowadzenia CK, zobowiązany jest odpowiadać na wszystkie skargi i wnioski uwagi i bieżące zgłoszenia użytkowników z zakresu funkcjonowania RM. Skargi mają być rozstrzygane w terminie nie dłuższym niż 21 dni. Zamawiający będzie otrzymywał kopie skarg i odpowiedzi razem z comiesięcznym zestawieniem ilości skarg. 2.7. Zamawiający powinien mieć możliwość bieżącej kontroli funkcjonowania systemu oraz wglądu do prowadzonej korespondencji, pod kątem zgodności z zawartą Umową. 2.8. Operator zobowiązany jest do aktualizacji dokumentów RM w trakcie trwania całego okresu Umowy. VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REAKCJI NA ZDARZENIA PRZEZ OPERATORA 1. Ustala się czas wymiany dla uszkodzonych elementów systemu RM: 1.1. roweru do …..h 1.2. terminala stacji rowerowej do ……h 1.3. stojaka do ……h 2. Czas wymiany liczy się od momentu pojawienia się zdarzenia w systemie informatycznym lub od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego, klienta lub osoby trzecie. 3. Zgłoszenie zdarzenia może być dokonane telefonicznie na numer infolinii, e-mailem na adres kontaktowy Operatora, osobiście w biurze Operatora, w Centrum Kontaktu lub u serwisanta w terenie. 4. Podstawą do naliczania czasu wymiany elementu RM jest udokumentowane zgłoszenie i potwierdzenie zrealizowanej naprawy (wymiany). VIII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Operator zobligowany jest do przetwarzania danych osobowych użytkowników systemu RM na zasadach określonych Umową. 2. Zamawiający uprawniony jest do bieżącej kontroli wykonywania przez Operatora zamówionych usług. 3. Operator zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej funkcjonowania systemu RM na zasadach określonych Umową. 4. Operator odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez niego usługami stanowiącymi przedmiot Umowy. 5. W przypadku, gdyby wobec Zamawiającego skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób trzecich powstałe w związku z usługami wykonywanymi przez Operatora, Operator przejmie wszelką odpowiedzialność z tego tytułu i we własnym zakresie zaspokoi takie roszczenia. 6. W przypadku, gdyby na mocy obowiązujących przepisów prawa albo orzeczenia sądu lub innego organu orzekającego Zamawiający zobowiązany zostałyby do zaspokojenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem przez Operatora usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, Operator niezwłocznie pokryje takie szkody lub zwróci na rzecz Zamawiającego wszelkie kwoty, jakie zostały wypłacone osobom i podmiotom poszkodowanym jako odszkodowanie lub zadośćuczynienie. 7. Bazy danych klientów, pozyskiwane w procesie zawierania umów z klientami, będą traktowane przez Operatora jako materiały poufne i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Na Operatorze ciążą również wszelkie obowiązki wynikające z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 8. Po zakończeniu realizacji postanowień umowy baza danych klientów zarejestrowanych w systemie przekazana zostanie Zamawiającemu przez Operatora. Załącznik nr 12 do SIWZ I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DOSTAWY (Stacje rowerowe i rowery) Wszystkie materiały i konstrukcje oraz sprzęt dostarczony w ramach przedmiotowej dostawy muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej. 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROWERÓW Rower ma być identyfikowalny z bezobsługową wypożyczalnią rowerów w Szamotułach tj. powinien posiadać logotyp RM, odporny na zniszczenie, z ograniczoną ilością elementów regulowanych i odkręcanych oraz powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t.j. z dnia 2016.12.15) i poniższej specyfikacji: a) błotniki – z tworzywa sztucznego, głębokie, pełne, mocowane za pomocą wsporników lub w inny sposób przynajmniej trzypunktowo lub zintegrowany z ramą. Błotnik tylny z osłoną lub spełniający rolę osłony szprych, stanowiącą równocześnie powierzchnię reklamową. b) hamulec przedni – rolkowy lub bębnowy, lub typu V-Brake. c) hamulec tylny – rolkowy, bębnowy, torpedo, lub typu V-Brake. d) kierownica – miejska, o powiększonym wzniosie, kierownica ma znajdować się wyżej niż siodło i zapewniać wygodną, wyprostowaną lub lekko pochyloną od pionu pozycją na rowerze. e) dzwonek f) kosz na kierownicę g) mechanizm korbowy – uszczelniony środek suportowy (oś mechanizmu korbowego zintegrowana z łożyskami), korby – aluminium. h) nóżka – stalowa (boczna lub centralna), i) opony – rozmiar: 26 x 1,75” do 2,25”, profil opony okrągły, opona pompowana, j) osłona łańcucha k) oświetlenie: lampa tylna – LED, zintegrowane światło odblaskowe; lampa przednia – LED, zintegrowane światło odblaskowe, l) piasta przednia – piasta-dynamo z hamulcem, m) piasta tylna – trzybiegowa z hamulcem, n) rama – o dużej wytrzymałości, jednobelkowa, unisex (z niskim przekrokiem), aluminiowa o) siodło – poszycie – pianka integralna, stelaż stalowy, odpowiednie do wyprostowanej pozycji na rowerze, regulowana wysokość z blokadą uniemożliwiającą wyjęcie siodełka, p) szybkozacisk wspornik siodła – zamocowany na stałe do ramy, obsługiwany bez narzędzi, q) widelec – sztywny (nieamortyzowany), stalowy 1 1/8”, rura sterowa 1 1/8”, r) wspornik kierownicy – 1 1/8” (pogrubiony), aluminiowy, s) wspornik siodła – zablokowana możliwość wyjęcia z ramy, wysokość siodła regulowana w zakresie min. 20 cm, wskazane 25 cm, t) waga roweru w pełnym wymaganym przez Zamawiającego uposażeniu nie powinna przekroczyć – 22 kg, u) indywidualne zapięcie rowerowe umożliwiające pozostawienie roweru w innym miejscu niż przeznaczona do tego stacja rowerowa, od momentu wypożyczenia roweru do chwili jego zwrotu tylko przez osobę, która dokonała wypożyczenia (zapięcie musi umożliwiać jednocześnie przypięcie roweru do stojaka w stacji rowerowej w przypadku zaniku zasilania), zapięcie winno być indywidualizowane umożliwiające wprowadzenie indywidualnego kodu użytkownika który będzie podstawą do zwrotu roweru z wykorzystaniem aplikacji mobilnej systemu w sytuacjach zaniku napięcia w stacji, przepełnienia stacji rowerami lub jej uszkodzenia. Zapięcie powinno być zamocowane do roweru w miejscu umożliwiającym uniwersalność przypięcia roweru do obcego elementu infrastruktury i jednocześnie uniemożliwiając zabór samego zapięcia. Użycie indywidualnego zapięcia opcjonalnie może zapewnić bieżące i ciągłe monitorowanie pozycji roweru. u) opcjonalnie - wyposażenie w urządzenie elektroniczne na kierownicy umożliwiające autoryzację klienta w systemie oraz wypożyczenie i zwrot rowerów oraz śledzenia bieżącego położenia roweru, v) rower powinien posiadać czytelną informację z numerem roweru oraz danymi kontaktowymi umożliwiającymi zgłoszenie nieprawidłowości (np. usterki, miejsca pozostawienia uszkodzonego roweru) do Centrum Kontaktu, lub serwisanta – za pomocą e-maila lub całodobowej serwisowej linii telefonicznej (typu. call center) oraz logotyp RM, w) dopuszcza się umieszczenie na rowerze urządzeń regulujących i umożliwiających bezpośredni proces rejestracji, wypożyczenia i zwrotów rowerów. 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STACJI ROWEROWYCH 3.1. Stacja rowerowa nie może być trwale związana z gruntem (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane), natomiast musi być przymocowana do podłoża w sposób uniemożliwiający jej demontaż przez osoby nieuprawnione oraz w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami. 3.2. Stacja rowerowa nie powinna wymagać podłączenia żadnych mediów zewnętrznych. 3.3. Stacje rowerowe mają umożliwić bezobsługowe wypożyczanie rowerów oraz ich zwrot przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia w całym okresie funkcjonowania systemu RM bez względu na dostępność wolnych miejsc dokowania (uchwytów) rowerów w danej stacji. 3.4. Każda stacja powinna być wyposażona w minimum jedno urządzenie (terminal) umożliwiające autoryzację klienta w systemie oraz wypożyczenie i zwrot rowerów. Ponadto wyposażenie roweru w urządzenie elektroniczne na kierownicy będzie umożliwiało autoryzację klienta w systemie, wypożyczenie i zwrot rowerów oraz śledzenie bieżącego położenia roweru. 3.5. Elementy stacji powinny być zasilane autonomicznym układem złożonym z baterii słonecznej i akumulatora doładowywanego w sposób ciągły przez tę baterię. Moc baterii słonecznych oraz pojemność akumulatora powinna być dobrana w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwanie działanie stacji. 3.6. Stacje rowerowe należy ponumerować. 3.7. Wymagane elementy stacji rowerowej: 3.7.1. Stojak a) każdy stojak wyposażony w element dokowania w stacji rowerowej, b) preferowane rozwiązania modułowe (np. po 5 stojaków w module) c) kształt musi umożliwić stabilne ustawienie roweru w pozycji pionowej, d) wyposażone w elektrozamek umożliwiający zapięcie/wypięcie roweru, e) zamontowane w sposób stabilny, uniemożliwiający demontaż zarówno pojedynczego stojaka, jak i całego modułu przez osoby nieupoważnione, f) preferowanym jest umieszczanie stojaków jako zintegrowanego systemu na wspólnej podstawie (lub zestawie modułów podstaw połączonych) zawierającej również instalacje kablowe zasilające; podstawa musi na swoich zakończeniach posiadać skosy, likwidujące efekt stopnia, będącego skutkiem grubości podstawy, g) rozmieszczone w sposób umożliwiający komfortowe wypożyczenie oraz zwrot roweru, h) rozstawione nie rzadziej niż 100 cm i nie gęściej niż 70 cm. i) umożliwiające przypięcie (zwrot roweru) przy pełnym napełnieniu stojaków lub zaniku napięcia stacji za pomocą indywidualnego zapięcia rowerowego. j) na każdej stacji rowerowej powinna znajdować się informacja o zakazie parkowania rowerów prywatnych w stojakach RM. 3.7.2. Terminal a) zlokalizowany zawsze bezpośrednio przy stojakach, b) zaprojektowany i wykonany jako jednolity, zwarty element, bez wystających części umożliwiających łatwe oderwanie, c) wyposażony w źródło energii (np. bateria słoneczna (ogniwo fotowoltaniczne), akumulator, ogniwo(-a) fotowoltaniczne+akumulator (-y) i z niego całkowicie zasilany, d) elementy stacji powinny być zasilane autonomicznym układem złożonym z baterii słonecznej i akumulatora doładowywanego w sposób ciągły przez tę baterię. e) wszystkie projektowane elementy terminalu muszą być odporne na: - korozję, - czynniki środowiska wielkomiejskiego i zwykłe akty wandalizmu, 3.8. Wymagane elementy na terminalach (na każdej ze stacji rowerowych) 3.8.1. wyświetlacz pozwalający na obsługę procesu wypożyczania roweru w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej; w stanie spoczynku dopuszcza się całkowite wyłączenie ekranu. 3.9. Informacje i znaki graficzne na terminalach: 3.9.1. logotyp RM, 3.9.2. numer stacji, 3.9.4. regulamin korzystania z RM umieszczony w widocznym miejscu na terminalu, 3.9.5. krótka informacja/rysunek o zasadach rejestracji, wypożyczenia i zwrotu roweru, 3.9.6. informacja o możliwościach kontaktu z CK/Call Center, w tym w sytuacjach awaryjnych, 3.10. Wymagania dotyczące montażu urządzeń stacji rowerowych: 3.10.1. Rozmieszczenie urządzeń w sposób widoczny, łatwo identyfikowalny w przestrzeni miejskiej. 3.10.2. Przymocowanie stacji oraz instalację zasilającą urządzeń należy zaprojektować w taki sposób, aby ingerencję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam gdzie jest to konieczne, aby przywrócić nawierzchnię do stanu sprzed rozpoczęcia robót, bez wystających ponad powierzchnię elementów mocujących. Dostawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych oraz pokrycia związanych z tym kosztów oraz do załatwienia wszelkich niezbędnych formalności związanych z wykonywanymi pracami budowlanymi. 3.10.3. Elementy identyfikacji wizualnej, oświetlenia, kolorystyka i rozwiązania materiałowe powinny zapewniać wysoki poziom estetyki i jednoznacznie identyfikować elementy systemu, jako współczesne, przy jednoczesnym poszanowaniu walorów zabytkowych otoczenia. W zakresie prowadzenia prac przy nawierzchniach należy zachować rozwiązania materiałowe poprzez ich odtworzenie. 3.10.4. Techniczne rozwiązania posadowienia elementów stacji muszą dawać Zamawiającemu możliwość demontażu, zarówno w indywidualnych przypadkach, jak i w okresie niefunkcjonowania RM. Jednocześnie sposób posadowienia elementów musi uniemożliwiać ich zdemontowanie przez osoby nieuprawnione. 3.11. Dwie nowe stacje rowerowe zlokalizowane zostaną na terenie Miasta i Gminy Szamotuły. Lokalizacja stacji rowerowych wskazana zostanie wybranemu Wykonawcy. Przygotowanie terenu pod posadowienie stacji rowerowych pozostaje po stronie Zamawiającego. Lokalizacja istniejących stacji rowerowych: 1. Szamotuły, ul. Dworcowa działka geodezyjna 3559/8 2. Szamotuły, ul. Sportowa działka geodezyjna 3427 3. Szamotuły, ul. Adama Mickiewicza działka geodezyjna nr 2465 4. Szamotuły, ul. J.J. Śniadeckich działka geodezyjna 4140/5 5. Szamotuły, ul. Rynek działka geodezyjna 2502 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do SIWZ: - Projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ - Protokół przekazania systemu – załącznik nr 9 do SIWZ. - Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 10 do SIWZ. - Szczegółowe Wymagania dotyczące świadczenia usługi operatora systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów – załącznik nr 11 do SIWZ; - Wymagania dotyczące poszczególnych elementów dostawy (stacje rowerowe i rowery) – załącznik nr 12 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 50111000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Aktywny sezon rowerowy – okres pełnej funkcjonalności systemu RM, kiedy możliwe jest wypożyczenie rowerów, tj. w roku 2019 od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 r. w roku 2020 od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. i w roku 2021 od dnia 1 marca 2021 do dnia 30 listopada 2021 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Nie sprecyzowano warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Nie sprecyzowano warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 7.2. Warunki udziału w postępowaniu. 7.2.1.Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę i 1 dostawę polegające na: 1) ”Dostawie wyposażenia bezobsługowej wypożyczalni rowerów obejmującej: minimum 2 stacje rowerowe i 10 rowerów. 2) „Pełnieniu usługi zewnętrznego operatora systemu wypożyczalni rowerów za kwotę minimum 80 000 zł.” 7.6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: 7.3. Poleganie na zasobach innych podmiotów 7.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.3.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7.5. Wykonawcy występujący wspólnie 7.5.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 7.5.3 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.5.4 Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą. 7.5.4. Wykonawcy występujący wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 7.2. 7.5.5. Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 8.4.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8.4.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 8.4.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 8.4.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 8.4.5. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 8.3.1.wykazu dostaw, usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy, usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy/usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy, usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy, usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 8.1. Oświadczenie wykonawcy 8.1.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: a) dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; b) dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, których wzór stanowią załączniki 2, 3 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 8.1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, 8.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8.2. Dokumenty składane przez Wykonawcę 8.2.1.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 8.2.1.1 spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wskazanych w pkt 8.3. siwz 8.2.1.2 brak podstaw wykluczenia – wskazanych w pkt 8.4. siwz 8.2.2.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8.2.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 8.2.4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają: 8.2.4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 8.2.4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.2.4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.2.4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8.2.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.4. siwz. 8.2.6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 8.4. siwz, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy. 8.2.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 8.5.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 8.5.2.1. pkt 8.4.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.5.2.2. pkt 8.4.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.5.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.4.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 8.5.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.7. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 8.3. oraz 8.4. siwz 8.8. Forma oświadczeń i dokumentów 8.8.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale, 8.8.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 8.8.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 8.8.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, 8.8.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt 8, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 8.8.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3., 8.4., które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin usuwania awarii i usterek rowerów, stacji i sprzętu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 1.1. okres trwania aktywnego sezonu rowerowego może ulec zmianie w przypadku: a) gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej, b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych w szczególności dużych opadów śniegu lub deszczu uniemożliwiających wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, c) wynikającym ze zmiany prawa, 1.2. zmiany przedstawicieli Stron. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy mających charakter zmian nieistotnych. § 16 Zmiana Wynagrodzenia (art. 142 ust. 5 Pzp). 1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji zamówienia oraz wykazania wysokości tych dodatkowych kosztów; 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1. zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosztów oraz określoną niżej dokumentacją; 3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1. lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę); 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1. lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę); 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1. lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę); 7. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1. lit. b.), c) lub d). 8. W przypadku ust. 1. lit. b) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje umowę. 9. W przypadku ust. 1. lit. c) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który bezpośrednio realizuje umowę i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. 10. W przypadku ust. 1. lit. d) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje umowę. 11. Wykonawca w każdym ze wskazanych przypadków jest zobowiązany także złożyć oświadczenie woli w przedmiocie procentowego udziału w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy osób bezpośrednio wykonujących to zamówienie w stosunku do ich udziału w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę (w okresie na który zawarta jest umowa). Przedłożenie wskazanych dokumentów stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie zmiany umowy. 12. Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją oraz stosowną dokumentacja, o której mowa w ust. 2 i 7 powinien zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia. 13. Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku gdy z przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie (oraz jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazane.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
19. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA 19.1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 19.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 19.3. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U.z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”. 1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy. Stanowią one własność Stron i mogą być wykorzystane jedynie w celu realizacji Umowy i dobrze pojętym interesie drugiej Strony. 2. Postanowienia ust. 1 nie będą miały zastosowania wobec tych informacji, które są opublikowane, znane i podane do publicznej wiadomości lub muszą zostać ujawnione ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam transportu - Jarocin - Tilburg
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania21-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam transportu na niedzielę, tj. 26.01.20, z Jarocina do Tilburga. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI