Świadczenie usług napraw i przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług napraw i przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-04-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-15
 • Numer ogłoszenia536925-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 536925-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku: Świadczenie usług napraw i przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 10211220000000, ul. Słonimska  1 , 15-026  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 8696018, , e-mail ias.bialystok@mf.gov.pl, , faks 85 7328221.
Adres strony internetowej (URL): www.podlaskie.kas.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.podlaskie.kas.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.podlaskie.kas.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok, pokój nr 1006 (sekretariat), piętro X.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług napraw i przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek.
Numer referencyjny: 2001-ILZ.260.14.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw oraz przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek na zasadach określonych w Rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). Na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przedmiot zamówienia obejmuje 178 samochodów. 2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część 1 - obejmuje 123 samochody użytkowane w obszarze białostockim, wykazane w załączniku nr 1a do umowy. Zamawiający wymaga, aby dla tej części zamówienia zakład mechaniczny, w którym będą dokonywane naprawy i przeglądy, był zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Białystok. Część 2 - obejmuje 22 samochody użytkowane w obszarze łomżyńskim, wykazane w załączniku nr 1b do umowy. Zamawiający wymaga, aby dla tej części zamówienia zakład mechaniczny, w którym będą dokonywane naprawy i przeglądy, był zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Łomża. Część 3 - obejmuje 33 samochody użytkowane w obszarze suwalskim, wykazane w załączniku nr 1c do umowy. Zamawiający wymaga, aby dla tej części zamówienia zakład mechaniczny, w którym będą dokonywane naprawy i przeglądy, był zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Suwałki.

II.5) Główny kod CPV: 50112000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71631200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: • 100.000,00 zł – w części 1 zamówienia (obszar białostocki), • 50.000,00 zł – w części 2 zamówienia (obszar łomżyński), • 50.000,00 zł – w części 3 zamówienia (obszar suwalski). Ubezpieczenie to w szczególności winno obejmować szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. dysponuje osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług napraw i przeglądów, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia w danej lokalizacji, które to osoby posiadają wykształcenie co najmniej zawodowe w kierunku mechaniki pojazdów samochodowych oraz prawo jazdy kat. B, przy czym muszą to być: – co najmniej 3 osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia w części 1 zamówienia (obszar białostocki), z których co najmniej 1 osoba posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu mechanika samochodowego; – co najmniej 2 osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia w części 2 zamówienia (obszar łomżyński), z których co najmniej 1 osoba posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu mechanika samochodowego; – co najmniej 2 osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia w części 3 zamówienia (obszar suwalski), z których co najmniej 1 osoba posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu mechanika samochodowego. 2. dysponuje w jednej lokalizacji: – diagnostyką komputerową, – urządzeniem do sprawdzania geometrii zawieszenia, – stanowiskami obsługowymi posiadającymi kanał najazdowy i/lub windę/podnośnik do podnoszenia pojazdu, przy czym stanowisk tych musi być: • minimum 4 – dla części 1 zamówienia (obszar białostocki); • minimum 2 – dla części 2 zamówienia (obszar łomżyński); • minimum 2 – dla części 3 zamówienia (obszar suwalski), a ponadto stanowiska te muszą być zawsze dostępne dla Zamawiającego (pierwszeństwo w dostępie).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną opisaną w rozdziale V ust. 1 pkt 2 b) SIWZ, 2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Informacje zawarte w wykazie osób muszą umożliwiać ocenę warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale V ust. 1 pkt 2 c) SIWZ warunek pierwszy – odpowiednio do wybranej przez Wykonawcę części zamówienia. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Informacje zawarte w wykazie muszą umożliwiać ocenę warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale V ust. 1 pkt 2 c) SIWZ warunek drugi – odpowiednio do wybranej przez Wykonawcę części zamówienia. Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ). Oświadczenie nie jest wymagane w sytuacji, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 1 roboczogodziny 35,00
rabat na filtry z zamiennika (filtr oleju, powietrza, paliwa, kabiny) oraz płyny eksploatacyjne i oleje 5,00
rabat na części dotyczące zawieszenia pojazdów oraz układów hamulcowych (z wyłączeniem amortyzatorów i sprężyn) 5,00
rabat na części oryginalne zakupywane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi 5,00
rabat na części regenerowane (m. in. turbosprężarki i przekładnie kierownicze) 5,00
rabat na pozostałe części i materiały eksploatacyjne (w tym amortyzatory i sprężyny) 5,00
udzielona gwarancja na części 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres możliwych zmian umowy został określony we wzorze umowy oraz w art. 144 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług napraw i przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw oraz przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek na zasadach określonych w Rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Zamówienie obejmuje 123 samochody użytkowane w obszarze białostockim, wykazane w załączniku nr 1a do umowy. Zamawiający wymaga, aby zakład mechaniczny, w którym będą dokonywane naprawy i przeglądy, był zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Białystok.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112000-3, 71631200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 1 roboczogodziny 35,00
rabat na filtry z zamiennika (filtr oleju, powietrza, paliwa, kabiny) oraz płyny eksploatacyjne i oleje 5,00
rabat na części dotyczące zawieszenia pojazdów oraz układów hamulcowych (z wyłączeniem amortyzatorów i sprężyn) 5,00
rabat na części oryginalne zakupywane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi 5,00
rabat na części regenerowane (m. in. turbosprężarki i przekładnie kierownicze) 5,00
rabat na pozostałe części i materiały eksploatacyjne (w tym amortyzatory i sprężyny) 5,00
udzielona gwarancja na części 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług napraw i przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw oraz przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek na zasadach określonych w Rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Zamówienie obejmuje 22 samochody użytkowane w obszarze łomżyńskim, wykazane w załączniku nr 1b do umowy. Zamawiający wymaga, aby zakład mechaniczny, w którym będą dokonywane naprawy i przeglądy, był zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Łomża.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112000-3, 71631200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 1 roboczogodziny 35,00
rabat na filtry z zamiennika (filtr oleju, powietrza, paliwa, kabiny) oraz płyny eksploatacyjne i oleje 5,00
rabat na części dotyczące zawieszenia pojazdów oraz układów hamulcowych (z wyłączeniem amortyzatorów i sprężyn) 5,00
rabat na części oryginalne zakupywane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi 5,00
rabat na części regenerowane (m. in. turbosprężarki i przekładnie kierownicze) 5,00
rabat na pozostałe części i materiały eksploatacyjne (w tym amortyzatory i sprężyny) 5,00
udzielona gwarancja na części 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usług napraw i przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw oraz przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek na zasadach określonych w Rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Zamówienie obejmuje 33 samochody użytkowane w obszarze suwalskim, wykazane w załączniku nr 1c do umowy. Zamawiający wymaga, aby zakład mechaniczny, w którym będą dokonywane naprawy i przeglądy, był zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Suwałki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112000-3, 71631200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 1 roboczogodziny 35,00
rabat na filtry z zamiennika (filtr oleju, powietrza, paliwa, kabiny) oraz płyny eksploatacyjne i oleje 5,00
rabat na części dotyczące zawieszenia pojazdów oraz układów hamulcowych (z wyłączeniem amortyzatorów i sprężyn) 5,00
rabat na części oryginalne zakupywane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi 5,00
rabat na części regenerowane (m. in. turbosprężarki i przekładnie kierownicze) 5,00
rabat na pozostałe części i materiały eksploatacyjne (w tym amortyzatory i sprężyny) 5,00
udzielona gwarancja na części 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport palety z oknami - Piotrków Trybunalski - Wasilków
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania16-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport palety z oknami. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI