Sprzedaż i dostawa akumulatorów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sprzedaż i dostawa akumulatorów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKoszalin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-04-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-08
 • Numer ogłoszenia534290-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 534290-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie: Sprzedaż i dostawa akumulatorów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie, krajowy numer identyfikacyjny 33055750800000, ul. ul. Gnieźnieńska  9 , 75-736  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 423 021, e-mail przetargi@mzk.koszalin.pl, faks 943 422 768.
Adres strony internetowej (URL): http://mzk.koszalin.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://mzk.koszalin.ibip.pl/public/?id=226288

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Miejski zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 9, 75-736 Koszalin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostawa akumulatorów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie
Numer referencyjny: NO-JP-2210-06/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa akumulatorów: 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań, które mogą być realizowane łącznie lub oddzielnie tj.: 1) Zadanie 1 – Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych akumulatorów żelowych do statku Koszałek, Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie 2) Zadanie 2 – Sprzedaż i dostawa nowych akumulatorów do autobusów i pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. w Koszalinie; 3. Zadanie nr 1: „Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych akumulatorów żelowych do statku Koszałek, Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie” 4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 60 sztuk akumulatorów żelowych MK Battery 8G8D lub innych równoważnych, o parametrach nie gorszych niż parametry techniczne opisane w pkt 1.2, na potrzeby jednostki pływającej - statku „Koszałek”, Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie. 5. Parametry techniczne akumulatorów: 1) Napięcie – 12V 2) Pojemność wg normy C20 - 225 Ah 3) Waga – 75 kg 4) Długość – 534 mm 5) Szerokość – 279 mm 6) Wysokość (razem z terminalem) – 251 mm 7) Temperatura pracy – od -600C do + 600C 8) Typ terminala - S (SAE) 9) Terminale umieszczone z wąskiej strony akumulatora – prawy plus 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) Dostarczył akumulatory nowe, wyprodukowane w 2019 roku, do magazynu MZK Sp. o. o. w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 9 2) Udzielił Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone akumulatory 3) Odebrał zużyte akumulatory, zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U z 2018 roku poz. 992 – tekst jednolity) 4) Wraz z akumulatorami dostarczył: a) dokumenty określające warunki gwarancji b) certyfikat CE lub świadectwo zgodności 7. Zadanie nr 2: „Sprzedaż i dostawa nowych akumulatorów do autobusów i pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. w Koszalinie” 8. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych akumulatorów ołowiano-kwasowych marki Centra lub innych równoważnych, o parametrach nie gorszych niż parametry techniczne opisane w pkt 1.5., do autobusów komunikacji miejskiej oraz pojazdów gospodarczych MZK Sp. z o.o. w Koszalinie. 9. Parametry techniczne akumulatorów: 10. Ilość: 60 sztuk 1) Napięcie – 12V 2) Pojemność - 215 Ah 3) Moc rozruchowa – 1200 A (EN) 4) Długość – 215 mm 5) Szerokość – 270 mm 6) Wysokość (razem z terminalem) – 240 mm 7) Typ terminala - S (SAE) „zwykły słupek” 8) Terminale umieszczone z wąskiej strony akumulatora – lewy plus 11. Ilość: 40 sztuk 1) Napięcie – 12V 2) Pojemność - 235 Ah 3) Moc rozruchowa – 1300 A (EN) 4) Długość – 215 mm 5) Szerokość – 270 mm 6) Wysokość (razem z terminalem) – 240 mm 7) Typ terminala - S (SAE) „zwykły słupek” 8) Terminale umieszczone z wąskiej strony akumulatora – lewy plus 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) Sukcesywnie dostarczał akumulatory nowe, wyprodukowane w roku dostawy, do magazynu MZK Sp. o. o. w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 9 2) Udzielił Zamawiającemu minimum 18 miesięcznej gwarancji na dostarczone akumulatory 3) Odbierał zużyte akumulatory, zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U z 2018 roku poz. 992 – tekst jednolity) 4) Wraz z akumulatorami dostarczył: 5) dokumenty określające warunki gwarancji 6) certyfikat CE lub świadectwo zgodności 13. Ceny podane w ofercie będą cenami stałymi w okresie obowiązywania Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 31400000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP, zwanym dalej „zamówieniem uzupełniającym”. 1. Warunki udzielenia zamówienia uzupełniającego są następujące: 1) zamówienia zostanie udzielone pod warunkiem, ze zaistnieje potrzeba jego udzielenia po stronie Zamawiającego; 2) zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP, w trybie „zamówienia z wolnej ręki” oraz na warunkach określonych w umowie podstawowej; 3) zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa o wykonanie niniejszego zamówienia; 4) zakres zamówienia uzupełniającego obejmuje wykonanie wszystkich lub niektórych usług będących przedmiotem zamówienia podstawowego (załącznik nr 1a i lub załącznik nr 1b do Umowy); 5) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do wysokości 61.271,96 zł brutto
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-12
2022-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zadanie nr 1: Termin realizacji zamówienia: do 12 czerwca 2019 roku 2. Zadanie nr 2: Okres obowiązywania Umowy: Od dnia 01 czerwca 2019 roku do wyczerpania ilości, o których mowa w pkt 1.5., jednak nie dłużej niż do dnia 31 maj 2022 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 5.2.1.pkt. 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; Zadanie nr 1: minimum jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, określonym w zadaniu nr 1, o wartości brutto, co najmniej 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100); Zadanie nr 2: minimum jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia określonym w zadaniu nr 2, o wartości brutto, co najmniej 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 PZP oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy PZP; 8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt.7 ustawy; 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt. 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu usług (załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP, wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa bez wezwania. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt. 6.2. pkt 1) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez Właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust.5 okt.5 i 6 ; 2) od pkt. 6.2.ppkt 2) do pkt. 6.2. ppkt. 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2). ppkt 1) –9) SIWZ. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 6.2). ppkt 1) – 9) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. 8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4.1) oraz 6.4.2) lit. b) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4.2) lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.5. SIWZ stosuje się odpowiednio. 10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 6.2.1) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.4 pkt.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz ust.5 pkt 6 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.5 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 13. Zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 PZP lub ust.5 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 14. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 PZP. 15. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 16. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale. 17. Do oferty stanowiącej załącznik nr 1a i/lub załącznik nr 1b Wykonawca dołącza: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2) dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1 i 6.2 od ppkt 1) do ppkt.9) SIWZ; 3) załącznik nr 5 do SIWZ; 4) załącznik nr 3 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 12.6 SIWZ;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta złożona do zadania nr 1 musi dla swej ważności być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100). Termin ważności wadium – od terminu składania ofert do terminu związania ofertą. 1.1 Zadanie nr 2 – Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty w oryginale. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 roku poz. 110 z późniejszymi zmianami). 4.Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać, co najmniej następujące warunki: 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres; 2) określać kwotę gwarantowaną w złotych; 3) określać termin ważności gwarancji od terminu składania ofert do terminu związania ofertą; 4) określać przedmiot gwarancji, nazwę i numer zamówienia wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz tytuł (np. wadium); 5) być gwarancją samoistną, nie odwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie); 6) zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji w przypadku, gdy: a) wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek: BANK MILLENNIUM O/KOSZALIN nr rachunku S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX, IBAN PL 88 1160 2202 0000 0002 6524 1840 z opisem wadium – przetarg nieograniczony nr NO-JP-2210-06/2019 „Sprzedaż i dostawa akumulatorów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie”. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku o rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zobowiązania stron określone są w załączonym do specyfikacji – projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 2. W przypadku upływu terminu ważności polisy ubezpieczeniowej w trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy, zawartej na warunkach nie gorszych niż zawarta polisa poprzednia, na 3 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej polisy pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z upływem ważności polisy. 3. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej i tylko w przypadkach, o których mowa art. 144 ust.1 Ustawy PZP. 4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany; 2) Zamawiający wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany; 3) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 3.Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego), itp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie art. 39 - przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – (Dz. U. 2018 rok poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Prawem zamówień publicznych lub PZP. 2.W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych, aktów wykonawczych do ustawy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3.Postępowanie jest prowadzone z udziałem Komisji Przetargowej. 4. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca. II. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 PZP; 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ. III. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty 1. 1. Do oferty stanowiącej załącznik nr 1a i/lub załącznik nr 1b Wykonawca dołącza: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2) dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1 i 6.2 od ppkt 1) do ppkt.9) SIWZ; 3) załącznik nr 5 do SIWZ; 4) załącznik nr 3 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 12.6 SIWZ; 1.2. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 6.3.1. SIWZ Wykonawca składa bez wezwania, w terminie określonym w pkt. 6.3. SIWZ. 2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.A).1.1. ppkt. 1) SIWZ. 3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późniejszymi zmianami). W przypadku, gdy wykonawca powołuje się w Oświadczeniu wykonawcy na dostępność dokumentów w bezpłatnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej może wskazać bazy danych z podaniem adresu internetowego, nazwę urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładne dane rejestracyjne dokumentacji, tak, aby zamawiający mógł bezpośrednio pobrać wymagany dokument, 5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 6. W przedmiotowym postępowaniu nie zastosowano art. 24aa Ustawy PZP. 7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 - dalej zwanego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9.W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.A).8. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 11.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.A).11. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.A).1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 18.Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 20. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 21.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. IV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 roku poz. 2188 z późniejszymi zmianami), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku poz. 1219 z późniejszymi zmianami). 1) Adres poczty elektronicznej zamawiającego: mzk@mzk.koszalin.pl 2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 3. Każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych drogą elektroniczną. 4. W formie pisemnej muszą być składane oświadczenia, dla których Ustawa PZP zastrzegła formę pisemną. 5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 6.Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 7.Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Joanna Pierucka - w sprawach proceduralnych: e-mail: przetargi@mzk.koszalin.pl Alicja Serafin – w sprawach merytorycznych: e-mail: administracja.kierownik@mzk.koszalin.pl V. Termin związania ofertą; 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a PZP zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą. VI. Opis sposobu przygotowania ofert; 1.Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Wzór formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) stanowi integralną część specyfikacji. Musi on być wypełniony czytelnie w języku polskim. Wszystkie załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione; zaleca się, aby były ponumerowane i zszyte w jeden pakiet opatrzony spisem. Ofertę należy umieścić w zamkniętej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta zewnętrzna będzie zaadresowana na Zamawiającego oraz będzie posiadać oznaczenie Przetarg nieograniczony „Sprzedaż i dostawa akumulatorów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie”. Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 2. Oferta winna zawierać następujące dane dotyczące Wykonawcy: 1) nazwa firmy; 2) imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Wykonawcy, adres firmy, pieczęć firmy. 3. Oferta będzie odrzucona w przypadkach określonych w Art. 89 i w Art. 24 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj. jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt. 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów z zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3; 7a) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą; 7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; oraz jeżeli: 9) nie będzie zawierała wszystkich elementów określonych w formularzu OFERTA stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 10) jest nieczytelna, nie podpisana lub podpisana przez osobę nieuprawnioną; 4. Ofertę stanowi wypełniony formularz OFERTA. 5. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itp. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 6. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 7.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. 8. Do wypełnionej czytelnie oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia zgodnie z pkt. 6.A) SIWZ. 9. Oferta powinna być podpisana czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko umożliwiające identyfikację osoby podpisującej ofertę. 10. Z zastrzeżeniem pkt. 10.12. i 10.13. SIWZ, wymienione w SIWZ dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, osobę działającą w jego imieniu lub notariusza. (Zamawiający wymaga, aby każda strona kserokopii była opatrzona klauzulą - za zgodność z oryginałem - i poświadczona za zgodność z oryginałem). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawców lub te podmioty). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem, na język polski, przez przysięgłego tłumacza, poświadczonym przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się składania oświadczeń w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 11. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz Oferta, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 12. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 13. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale. 14.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; 2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana; 3) zabezpieczenie należytego jej wykonania. 4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) 2. W terminie określonym w piśmie akceptującym ofertę Wykonawca winien przybyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik nr 6a i/lub załącznik nr 6b do SIWZ. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w siedzibie Wykonawcy, pod warunkiem, że podpisana przez Wykonawcę Umowa, zostanie odesłana do Zamawiającego pocztą kurierską, najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego od daty otrzymania Umowy od Zamawiającego. VIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 1.Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed podpisaniem Umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach należy przedłożyć Zamawiającemu w oryginale przed podpisaniem Umowy. 2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia winna spełniać co najmniej następujące warunki: 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres; 2) określać kwotę gwarantowaną w złotych; 3) określać termin ważności gwarancji (termin ważności gwarancji winien być dłuższy o 15 dni od terminu upływu okresu gwarancji usunięcia wad i usterek). 4) określać przedmiot gwarancji, nazwę i numer zamówienia wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz tytuł (np. zabezpieczenie); 5) być gwarancją samoistną, nie odwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie). 4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK MILLENNIUM O/KOSZALIN nr rachunku S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX, IBAN PL 88 1160 2202 0000 0002 6524 1840 z opisem: zabezpieczenie – umowa nr NO-JP-2214-06/2019 („Sprzedaż i dostawa akumulatorów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie zadanie nr 1 i/lub zadanie nr 2”). 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium w poczet zabezpieczenia. Zamawiający wymaga, aby zgoda została wyrażona w formie pisemnej. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Ustala się zabezpieczenie w wysokości 5% ogółem wartości brutto złożonej oferty. 8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 9. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 15.3. ppkt. od 2) do 5) SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego). 10. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samo¬rządu terytorialnego, 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i re-jestrze zastawów. 11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 15.2. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 12. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego pn.: „Sprzedaż i dostawa akumulatorów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie” a) zadanie 1 Oznaczenie sprawy: Umowa NO-JP-2214-06a/2019 b) zadanie 2 Oznaczenie sprawy: Umowa NO-JP-2214-06b/2019. 13. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie Zamówień Publicznych. 14. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt. 15.2. ppkt. od 2) do 5) SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt. 2 - 5 PZP) i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 1. Wszelkie zobowiązania stron określone są w załączonym do specyfikacji – projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 2. W przypadku upływu terminu ważności polisy ubezpieczeniowej w trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy, zawartej na warunkach nie gorszych niż zawarta polisa poprzednia, na 3 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej polisy pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z upływem ważności polisy. 3. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej i tylko w przypadkach, o których mowa art. 144 ust.1 Ustawy PZP. 4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany; 2) Zamawiający wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany; 3) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 3.Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego), itp. X. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1.Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia uregulowane są od art. 180 do art. 198 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 PZP. XI. . Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych; Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich. XII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 PZP). 1.Zamówienie może być powierzone podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części prac, pod warunkiem wskazania zakresu prac w ofercie (załącznik nr 1 i/lub załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców. 2. Wykonawca w złożonej ofercie określi zakres prac, które będzie wykonywał własnymi siłami lub za pomocą podwykonawców i poda firmę Podwykonawców. 3. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, i jej zmian. 5. Jeżeli Wykonawca powierza podwykonawcy wykonanie części zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 6. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7. Zasady bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia dla podwykonawców przez Zamawiającego określa art. 143c Ustawy PZP. XIII Zwrot kosztów. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot; Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XIV Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli Zamawiający przewiduje wyjaśnienia 1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 1.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 1.3.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 3.Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 4. Jeżeli zmiana, o której mowa w art.12a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryterium oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach. 5.Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informacje o zmianach na stronie internetowej. 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stosuje się odpowiednio. XV. 30. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 9, 75-736 Koszalin, tel. 94 342 30 21, e-mail: mzk@mzk.koszalin.pl, strona internetowa: http://www.mzk.koszalin.pl 2 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu i adresem e-mailowym wskazanym w pkt. 30,1 SIWZ.. 3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sprzedaż i dostawa akumulatorów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP 30.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8 posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9 nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. XVI. Informacja o załącznikach: Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączony jest: 1. załącznik nr 1a – formularz ofertowy do zadania nr 1; 2 załącznik nr 1b – formularz ofertowy do zadania nr 2; 3. załącznik nr 2 - oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej; 4. załącznik nr 3 – informacja wykonawcy składana na podstawie art. 91 ust. 3a. ustawy PZP; 5. załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP; 6. załącznik nr 5 – wykaz dostaw i usług; 7. załącznik nr 6 - projekt umowy;
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych akumulatorów żelowych do statku Koszałek, Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 60 sztuk akumulatorów żelowych MK Battery 8G8D lub innych równoważnych, o parametrach nie gorszych niż parametry techniczne opisane w pkt 1.2, na potrzeby jednostki pływającej - statku „Koszałek”, Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie. 2. Parametry techniczne akumulatorów: 1) Napięcie – 12V 2) Pojemność wg normy C20 - 225 Ah 3) Waga – 75 kg 4) Długość – 534 mm 5) Szerokość – 279 mm 6) Wysokość (razem z terminalem) – 251 mm 7) Temperatura pracy – od -600C do + 600C 8) Typ terminala - S (SAE) 9) Terminale umieszczone z wąskiej strony akumulatora – prawy plus 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) Dostarczył akumulatory nowe, wyprodukowane w 2019 roku, do magazynu MZK Sp. o. o. w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 9 2) Udzielił Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone akumulatory 3) Odebrał zużyte akumulatory, zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U z 2018 roku poz. 992 – tekst jednolity) 4) Wraz z akumulatorami dostarczył: a) dokumenty określające warunki gwarancji b) certyfikat CE lub świadectwo zgodności
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31400000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 98,00
Termin dostawy 2,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Sprzedaż i dostawa nowych akumulatorów do autobusów i pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. w Koszalinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych akumulatorów ołowiano-kwasowych marki Centra lub innych równoważnych, o parametrach nie gorszych niż parametry techniczne opisane w pkt 1.5., do autobusów komunikacji miejskiej oraz pojazdów gospodarczych MZK Sp. z o.o. w Koszalinie. 2. Parametry techniczne akumulatorów: 3. Ilość: 60 sztuk 1) Napięcie – 12V 2) Pojemność - 215 Ah 3) Moc rozruchowa – 1200 A (EN) 4) Długość – 215 mm 5) Szerokość – 270 mm 6) Wysokość (razem z terminalem) – 240 mm 7) Typ terminala - S (SAE) „zwykły słupek” 8) Terminale umieszczone z wąskiej strony akumulatora – lewy plus 4. Ilość: 40 sztuk 1) Napięcie – 12V 2) Pojemność - 235 Ah 3) Moc rozruchowa – 1300 A (EN) 4) Długość – 215 mm 5) Szerokość – 270 mm 6) Wysokość (razem z terminalem) – 240 mm 7) Typ terminala - S (SAE) „zwykły słupek” 8) Terminale umieszczone z wąskiej strony akumulatora – lewy plus 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) Sukcesywnie dostarczał akumulatory nowe, wyprodukowane w roku dostawy, do magazynu MZK Sp. o. o. w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 9 2) Udzielił Zamawiającemu minimum 18 miesięcznej gwarancji na dostarczone akumulatory 3) Odbierał zużyte akumulatory, zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U z 2018 roku poz. 992 – tekst jednolity) 4) Wraz z akumulatorami dostarczył: 5) dokumenty określające warunki gwarancji 6) certyfikat CE lub świadectwo zgodności 6. Ceny podane w ofercie będą cenami stałymi w okresie obowiązywania Umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31400000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 98,00
Termin gwarancji 2,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Okres obowiązywania Umowy: Od dnia 01 czerwca 2019 roku do wyczerpania ilości, o których mowa w pkt 1.5. SIWZ, jednak nie dłużej niż do dnia 31 maj 2022 roku.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport towaru na paletach - Hoorn - Wałcz
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport towaru na paletach. Około 30 palet, każda po 600 kg. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI