Serwisowanie i naprawy samochodów osobowych i dostawczych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Serwisowanie i naprawy samochodów osobowych i dostawczych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBuczek
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-20
 • Numer ogłoszenia663305-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 663305-N-2018 z dnia 2018-12-20 r.

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku: Serwisowanie i naprawy samochodów osobowych i dostawczych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, krajowy numer identyfikacyjny 73009757200000, ul. Gucin  58 A , 98-113   Buczek, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 261 554 591, e-mail 32bltprz@ron.mil.pl, faks 261 554 709.
Adres strony internetowej (URL): http://32blot.wp.mil.pl/pl/73.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://32blot.wp.mil.pl/pl/73.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://32blot.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwisowanie i naprawy samochodów osobowych i dostawczych
Numer referencyjny: 20/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie napraw, konserwacji i przeglądów technicznych samochodów osobowych i dostawczych Zamawiającego. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na części zgodnie z pkt 18. SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. 3. Zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy – załączniki Nr 5 do SIWZ. Przedstawiony wykaz pojazdów mechanicznych jest przykładowym w celu wyłonienia Wykonawcy. Zamawiany asortyment usług może odbiegać od wyszczególnionego w formularzu cenowym. Zamawiający będzie zamawiał usługi obsług technicznych i napraw niezbędny w celu utrzymania bieżącego stanu technicznego pojazdów. 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości ze strony zamawiającego, dotyczących ilości roboczogodzin (rg) na dany rodzaj usługi zapisany na fakturze, wykonawca będzie musiał przedstawić szczegółowe wyliczenia danej operacji według obowiązującego zakładowego cennika usług. 5. Wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia będzie realizowane na podstawie każdorazowych zleceń kierowanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, na podstawie przedstawionej w ofercie stawki roboczogodziny, z uwzględnieniem wartości części zamiennych i innych akcesoriów pomniejszonych o upust/rabat. 6. Opis przedmiotu zamówienia 6.1. Wykonawca udzieli na wykonane naprawy i obsługi techniczne co najmniej 24 miesięcznej gwarancji. 6.2. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. 6.2.1. Zamawiający określił w formularzu cenowym ilości usług, jakie wykonawca ma bezwarunkowo wykonać w ramach niniejszego postępowania. 6.2.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości usług w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowych usług, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową, za które wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. 6.2.3. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego wykonawcy i zawartej umowie. Zamówienie wynikające z prawa opcji nie przekroczy wielkością zamówienie podstawowe. Zakres prawa opcji zostanie ograniczony kwotą brutto zawartą w umowie. 6.2.4. Prawo opcji może być zastosowane wyłącznie w przypadku zrealizowania zamówienia podstawowego w 100%. 6.2.5. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony wykonawcy w stosunku do zamawiającego. 6.2.6. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o uruchomieniu prawa opcji. Powiadomienie nie może być złożone później niż termin zakończenia realizacji umowy. Termin realizacji opcji może wykraczać poza termin realizacji umowy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 6.3. wykonywanie niezbędnej obsługi technicznej, wynikającej z eksploatacji i określonego przebiegu pojazdów mechanicznych, 6.4. wykonywanie wszystkich zgłaszanych bieżących napraw samochodów, 6.5. wykonywanie bieżących konserwacji, 6.6. wykonywanie napraw bieżących wynikłych z awarii, wypadków, kolizji drogowych, w tym napraw blacharskich i lakierniczych, 6.7. wykonywanie napraw związanych z elektroniczną diagnostyką i sterowaniem w pojeździe, 6.8. demontaż zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacją, 6.9. montaż nowych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, 6.10. dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, 6.11. po każdej naprawie lub przeglądzie technicznym pojazd obowiązkowo musi przejść badanie w SKP oraz zostać potwierdzone w dokumentacji naprawy/przeglądu. 6.12. wykonanie prac blacharskich; pod pojęciem prac blacharskich zamawiający rozumie wykonywanie prac naprawczo – wymiennych elementów poszycia nadwozia (podwozia) poprzez wycinanie i wstawianie ubytków poszycia nadwozia (całych lub jego fragmentów, ewentualnie elementów konstrukcyjnych pojazdu typu wsporniki, wieszaki, podpory, itp.) oraz spajanie wykonanych „wstawek” z konstrukcją pojazdu różnymi technikami łączenia metali (spawanie elektryczne lub gazowe, spawanie technikami MIG-MAG, zgrzewanie metali, lutowanie twarde i miękkie, nitowanie, zagniatanie, itp.) – wartość prac blacharskich podawana jako cena 1 rg. 6.13. wykonanie prac lakierniczych; pod pojęciem prac lakierniczych zamawiający rozumie nakładanie warstw powłoki lakierniczej (farbami podkładowymi i wierzchnimi) na karoserii nadwozia jak również pokrywanie specjalnymi środkami konserwującymi profili zamkniętych i powierzchni spodniej podwozia pojazdu – wartość prac lakierniczych podawana jako cena 1 rg. 6.14. wykonanie prac mechanicznych; pod pojęciem prac mechanicznych zamawiający rozumie wykonywanie prac naprawczo – wymiennych elementów poszczególnych układów technologicznych pojazdu z wykorzystaniem części zamiennych pojazdu, akcesoriów samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (np.: filtry, paski klinowe i zębate, elementy trąco – ścierne, itp.), które zużywają w sposób naturalny w czasie eksploatacji pojazdu jak również tych, które ulegają awariom i usterkom. Do prac tych zamawiający zalicza również naprawy całości lub fragmentów instalacji elektrycznej pojazdu (w przypadku zaistnienia usterki lub awarii poszczególnych obwodów elektrycznych) – wartość prac mechanicznych podawana jako cena 1 rg. Wykonawca zobowiązuje się: 6.15. w sytuacji unieruchomienia pojazdu zamawiającego, wykonawca na koszt własny zapewni przyjazd do wskazanego przez Zamawiającego miejsca własnej grupy serwisowej lub odholuje (na lawecie /z wykorzystaniem holownika) do własnego warsztatu naprawczego uszkodzony (unieruchomiony) pojazd; 6.16. przyjmować do naprawy lub obsług technicznych pojazdy zamawiającego każdorazowo poza kolejnością, w terminie nie przekraczającym 24 godzin, licząc od daty zgłoszenia przez zamawiającego. W trakcie przyjmowania pojazdów do naprawy w pkt. 5 zlecenia naprawy zamawiającego określa termin zakończenia naprawy; 6.17. posiada w jednej lokalizacji stanowiska pobierczego i regeneracyjnego do pomp Common Rail oraz wtryskiwaczy Common Rail (BOSCH EPS 708 lub równoważne) do samochodów osobowych i dostawczych z możliwością obsługi pomp Delphi, Denso, Siemens. 6.18. naprawić niezwłocznie przyjęte do naprawy pojazdy zamawiającego w trybie „poza kolejnością” – dotyczy naprawy pojazdów dla których nie jest wymagana konieczność uruchomienia indywidualnej produkcji niezbędnych części zamiennych lub innych podzespołów (materiałów). W przypadku konieczności przedłużenia terminu naprawy niesprawnego pojazdu powiadomi pisemnie o tym fakcie zamawiającego z podaniem przyczyn przedłużenia czasu naprawy – dotyczy przedłużenia terminów naprawy powyżej 4 dni roboczych od zadeklarowanego terminu; 6.19. do stosowania w czasie napraw i obsług technicznych części zamiennych, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu handlowego, są fabrycznie nowe oraz udzieli na wykonane naprawy, obsług technicznych i części użyte do naprawy min. 24. miesięcznej gwarancji; 6.20. do przyjęcia pojazdu zamawiającego do naprawy na podstawie wystawionego każdorazowo przez zamawiającego zlecenia naprawy. Jednocześnie potwierdzi na zleceniu naprawy fakt przyjęcia pojazdu do naprawy z pełnym (nie pełnym) zbiornikiem paliwa oraz napełnionymi płynami eksploatacyjnymi poszczególnymi układami funkcjonalnymi pojazdu. W przypadku stwierdzenia uwag zaznaczy to w wystawionym zleceniu naprawy zamawiającego; 6.21. czas trwania wszystkich napraw będzie zgodny z normą czasową wykonania napraw, określoną w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązujących u wykonawcy; 6.22. w każdym czasie na żądanie zamawiającego udostępni mu do wglądu aktualnie obowiązujący cennik usług, części zamiennych i innych akcesoria niezbędnych do wykonania usługi; 6.23. każdorazowo po naprawie układów i podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy, pojazd musi być sprawdzony na stacji kontroli pojazdów.

II.5) Główny kod CPV: 50112100-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż: 1. posiada uprawnienia Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) dla danego typu pojazdów (dotyczy części 1 zamówienia dla samochodów Opel Insygnia 2,0 i Opel Astra 1,4).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. oświadczenie z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3.Wykonawca, w terminie 3 dni od zmieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże zmawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 3 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. oświadczenie z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień Autoryzowanej Stacji Obsługi dla danego typu pojazdu – dotyczy części 1 zamówienia dla samochodów Opel Insygnia 2,0 i Opel Astra 1,4; 3. oświadczenie o posiadaniu w jednej lokalizacji stanowiska pobierczego i regeneracyjnego do pomp Common Rail oraz wtryskiwaczy Common Rail (BOSCH EPS 708 lub równoważne) do samochodów osobowych i dostawczych z możliwością obsługi pomp Delphi, Denso, Siemens – wg załącznika nr 2 do SIWZ (wypełniona część dotycząca posiadania zdolności technicznej);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; 2. formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ; 3. zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 6 do SIWZ; 4. zobowiązanie podwykonawcy – załącznik nr 7 do SIWZ; 5. potwierdzenie wpłaty wadium; 6. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie; 7. oraz załączniki i dokumenty wymienione poniżej w treści pkt. 6 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 150,00 PLN dla całości zamówienia lub: 1.1. dla części 1 – 650,00 PLN; 1.2. dla części 2 – 850,00 PLN; 1.3. dla części 3 – 650,00 PLN; 1.4. dla części 4 – 300,00 PLN; 1.5. dla części 5 – 100,00 PLN; 1.6. dla części 6 – 600,00 PLN; 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie wadium w różnej formie prawnej, wedle zasad podanych w ustawie Pzp (art. 45 ust. 6). 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Jednostki Wojskowej 1158 nr 38 1010 1371 0024 1113 9120 1000 z adnotacją: „Wadium nr sprawy 20/PN/2019”. Nr NIP …… (podać nr NIP Wykonawcy). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 04.01.2019 r. do godz. 1100. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona. 6. Jeżeli wadium zostanie wpłacone z konta nie będącego własnością wykonawcy w ofercie należy wskazać konto do zwrotu wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
odległość warsztatu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Naprawy i serwisowanie pojazdów marki Opel
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. wykonywanie niezbędnej obsługi technicznej, wynikającej z eksploatacji i określonego przebiegu pojazdów mechanicznych, 2. wykonywanie wszystkich zgłaszanych bieżących napraw samochodów, 3. wykonywanie bieżących konserwacji, 4. wykonywanie napraw bieżących wynikłych z awarii, wypadków, kolizji drogowych, w tym napraw blacharskich i lakierniczych, 5. wykonywanie napraw związanych z elektroniczną diagnostyką i sterowaniem w pojeździe, 6. demontaż zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacją, 7. montaż nowych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, 8. dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, 9. po każdej naprawie lub przeglądzie technicznym pojazd obowiązkowo musi przejść badanie w SKP oraz zostać potwierdzone w dokumentacji naprawy/przeglądu. 10. wykonanie prac blacharskich; pod pojęciem prac blacharskich zamawiający rozumie wykonywanie prac naprawczo – wymiennych elementów poszycia nadwozia (podwozia) poprzez wycinanie i wstawianie ubytków poszycia nadwozia (całych lub jego fragmentów, ewentualnie elementów konstrukcyjnych pojazdu typu wsporniki, wieszaki, podpory, itp.) oraz spajanie wykonanych „wstawek” z konstrukcją pojazdu różnymi technikami łączenia metali (spawanie elektryczne lub gazowe, spawanie technikami MIG-MAG, zgrzewanie metali, lutowanie twarde i miękkie, nitowanie, zagniatanie, itp.) – wartość prac blacharskich podawana jako cena 1 rg. 11. wykonanie prac lakierniczych; pod pojęciem prac lakierniczych zamawiający rozumie nakładanie warstw powłoki lakierniczej (farbami podkładowymi i wierzchnimi) na karoserii nadwozia jak również pokrywanie specjalnymi środkami konserwującymi profili zamkniętych i powierzchni spodniej podwozia pojazdu – wartość prac lakierniczych podawana jako cena 1 rg. 12. wykonanie prac mechanicznych; pod pojęciem prac mechanicznych zamawiający rozumie wykonywanie prac naprawczo – wymiennych elementów poszczególnych układów technologicznych pojazdu z wykorzystaniem części zamiennych pojazdu, akcesoriów samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (np.: filtry, paski klinowe i zębate, elementy trąco – ścierne, itp.), które zużywają w sposób naturalny w czasie eksploatacji pojazdu jak również tych, które ulegają awariom i usterkom. Do prac tych zamawiający zalicza również naprawy całości lub fragmentów instalacji elektrycznej pojazdu (w przypadku zaistnienia usterki lub awarii poszczególnych obwodów elektrycznych) – wartość prac mechanicznych podawana jako cena 1 rg. Wykonawca zobowiązuje się: 13. w sytuacji unieruchomienia pojazdu zamawiającego, wykonawca na koszt własny zapewni przyjazd do wskazanego przez Zamawiającego miejsca własnej grupy serwisowej lub odholuje (na lawecie /z wykorzystaniem holownika) do własnego warsztatu naprawczego uszkodzony (unieruchomiony) pojazd; 14. przyjmować do naprawy lub obsług technicznych pojazdy zamawiającego każdorazowo poza kolejnością, w terminie nie przekraczającym 24 godzin, licząc od daty zgłoszenia przez zamawiającego. W trakcie przyjmowania pojazdów do naprawy w pkt. 5 zlecenia naprawy zamawiającego określa termin zakończenia naprawy; 15. posiada w jednej lokalizacji stanowiska pobierczego i regeneracyjnego do pomp Common Rail oraz wtryskiwaczy Common Rail (BOSCH EPS 708 lub równoważne) do samochodów osobowych i dostawczych z możliwością obsługi pomp Delphi, Denso, Siemens. 16. naprawić niezwłocznie przyjęte do naprawy pojazdy zamawiającego w trybie „poza kolejnością” – dotyczy naprawy pojazdów dla których nie jest wymagana konieczność uruchomienia indywidualnej produkcji niezbędnych części zamiennych lub innych podzespołów (materiałów). W przypadku konieczności przedłużenia terminu naprawy niesprawnego pojazdu powiadomi pisemnie o tym fakcie zamawiającego z podaniem przyczyn przedłużenia czasu naprawy – dotyczy przedłużenia terminów naprawy powyżej 4 dni roboczych od zadeklarowanego terminu; 17. do stosowania w czasie napraw i obsług technicznych części zamiennych, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu handlowego, są fabrycznie nowe oraz udzieli na wykonane naprawy, obsług technicznych i części użyte do naprawy min. 24. miesięcznej gwarancji; 18. do przyjęcia pojazdu zamawiającego do naprawy na podstawie wystawionego każdorazowo przez zamawiającego zlecenia naprawy. Jednocześnie potwierdzi na zleceniu naprawy fakt przyjęcia pojazdu do naprawy z pełnym (nie pełnym) zbiornikiem paliwa oraz napełnionymi płynami eksploatacyjnymi poszczególnymi układami funkcjonalnymi pojazdu. W przypadku stwierdzenia uwag zaznaczy to w wystawionym zleceniu naprawy zamawiającego; 19. czas trwania wszystkich napraw będzie zgodny z normą czasową wykonania napraw, określoną w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązujących u wykonawcy; 20. w każdym czasie na żądanie zamawiającego udostępni mu do wglądu aktualnie obowiązujący cennik usług, części zamiennych i innych akcesoria niezbędnych do wykonania usługi; 21. każdorazowo po naprawie układów i podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy, pojazd musi być sprawdzony na stacji kontroli pojazdów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
odległość warsztatu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Naprawy i serwisowanie pojazdów marki Fiat
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. wykonywanie niezbędnej obsługi technicznej, wynikającej z eksploatacji i określonego przebiegu pojazdów mechanicznych, 2. wykonywanie wszystkich zgłaszanych bieżących napraw samochodów, 3. wykonywanie bieżących konserwacji, 4. wykonywanie napraw bieżących wynikłych z awarii, wypadków, kolizji drogowych, w tym napraw blacharskich i lakierniczych, 5. wykonywanie napraw związanych z elektroniczną diagnostyką i sterowaniem w pojeździe, 6. demontaż zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacją, 7. montaż nowych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, 8. dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, 9. po każdej naprawie lub przeglądzie technicznym pojazd obowiązkowo musi przejść badanie w SKP oraz zostać potwierdzone w dokumentacji naprawy/przeglądu. 10. wykonanie prac blacharskich; pod pojęciem prac blacharskich zamawiający rozumie wykonywanie prac naprawczo – wymiennych elementów poszycia nadwozia (podwozia) poprzez wycinanie i wstawianie ubytków poszycia nadwozia (całych lub jego fragmentów, ewentualnie elementów konstrukcyjnych pojazdu typu wsporniki, wieszaki, podpory, itp.) oraz spajanie wykonanych „wstawek” z konstrukcją pojazdu różnymi technikami łączenia metali (spawanie elektryczne lub gazowe, spawanie technikami MIG-MAG, zgrzewanie metali, lutowanie twarde i miękkie, nitowanie, zagniatanie, itp.) – wartość prac blacharskich podawana jako cena 1 rg. 11. wykonanie prac lakierniczych; pod pojęciem prac lakierniczych zamawiający rozumie nakładanie warstw powłoki lakierniczej (farbami podkładowymi i wierzchnimi) na karoserii nadwozia jak również pokrywanie specjalnymi środkami konserwującymi profili zamkniętych i powierzchni spodniej podwozia pojazdu – wartość prac lakierniczych podawana jako cena 1 rg. 12. wykonanie prac mechanicznych; pod pojęciem prac mechanicznych zamawiający rozumie wykonywanie prac naprawczo – wymiennych elementów poszczególnych układów technologicznych pojazdu z wykorzystaniem części zamiennych pojazdu, akcesoriów samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (np.: filtry, paski klinowe i zębate, elementy trąco – ścierne, itp.), które zużywają w sposób naturalny w czasie eksploatacji pojazdu jak również tych, które ulegają awariom i usterkom. Do prac tych zamawiający zalicza również naprawy całości lub fragmentów instalacji elektrycznej pojazdu (w przypadku zaistnienia usterki lub awarii poszczególnych obwodów elektrycznych) – wartość prac mechanicznych podawana jako cena 1 rg. Wykonawca zobowiązuje się: 13. w sytuacji unieruchomienia pojazdu zamawiającego, wykonawca na koszt własny zapewni przyjazd do wskazanego przez Zamawiającego miejsca własnej grupy serwisowej lub odholuje (na lawecie /z wykorzystaniem holownika) do własnego warsztatu naprawczego uszkodzony (unieruchomiony) pojazd; 14. przyjmować do naprawy lub obsług technicznych pojazdy zamawiającego każdorazowo poza kolejnością, w terminie nie przekraczającym 24 godzin, licząc od daty zgłoszenia przez zamawiającego. W trakcie przyjmowania pojazdów do naprawy w pkt. 5 zlecenia naprawy zamawiającego określa termin zakończenia naprawy; 15. posiada w jednej lokalizacji stanowiska pobierczego i regeneracyjnego do pomp Common Rail oraz wtryskiwaczy Common Rail (BOSCH EPS 708 lub równoważne) do samochodów osobowych i dostawczych z możliwością obsługi pomp Delphi, Denso, Siemens. 16. naprawić niezwłocznie przyjęte do naprawy pojazdy zamawiającego w trybie „poza kolejnością” – dotyczy naprawy pojazdów dla których nie jest wymagana konieczność uruchomienia indywidualnej produkcji niezbędnych części zamiennych lub innych podzespołów (materiałów). W przypadku konieczności przedłużenia terminu naprawy niesprawnego pojazdu powiadomi pisemnie o tym fakcie zamawiającego z podaniem przyczyn przedłużenia czasu naprawy – dotyczy przedłużenia terminów naprawy powyżej 4 dni roboczych od zadeklarowanego terminu; 17. do stosowania w czasie napraw i obsług technicznych części zamiennych, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu handlowego, są fabrycznie nowe oraz udzieli na wykonane naprawy, obsług technicznych i części użyte do naprawy min. 24. miesięcznej gwarancji; 18. do przyjęcia pojazdu zamawiającego do naprawy na podstawie wystawionego każdorazowo przez zamawiającego zlecenia naprawy. Jednocześnie potwierdzi na zleceniu naprawy fakt przyjęcia pojazdu do naprawy z pełnym (nie pełnym) zbiornikiem paliwa oraz napełnionymi płynami eksploatacyjnymi poszczególnymi układami funkcjonalnymi pojazdu. W przypadku stwierdzenia uwag zaznaczy to w wystawionym zleceniu naprawy zamawiającego; 19. czas trwania wszystkich napraw będzie zgodny z normą czasową wykonania napraw, określoną w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązujących u wykonawcy; 20. w każdym czasie na żądanie zamawiającego udostępni mu do wglądu aktualnie obowiązujący cennik usług, części zamiennych i innych akcesoria niezbędnych do wykonania usługi; 21. każdorazowo po naprawie układów i podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy, pojazd musi być sprawdzony na stacji kontroli pojazdów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
odległość warsztatu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Naprawy i serwisowanie pojazdów marki Ford
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. wykonywanie niezbędnej obsługi technicznej, wynikającej z eksploatacji i określonego przebiegu pojazdów mechanicznych, 2. wykonywanie wszystkich zgłaszanych bieżących napraw samochodów, 3. wykonywanie bieżących konserwacji, 4. wykonywanie napraw bieżących wynikłych z awarii, wypadków, kolizji drogowych, w tym napraw blacharskich i lakierniczych, 5. wykonywanie napraw związanych z elektroniczną diagnostyką i sterowaniem w pojeździe, 6. demontaż zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacją, 7. montaż nowych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, 8. dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, 9. po każdej naprawie lub przeglądzie technicznym pojazd obowiązkowo musi przejść badanie w SKP oraz zostać potwierdzone w dokumentacji naprawy/przeglądu. 10. wykonanie prac blacharskich; pod pojęciem prac blacharskich zamawiający rozumie wykonywanie prac naprawczo – wymiennych elementów poszycia nadwozia (podwozia) poprzez wycinanie i wstawianie ubytków poszycia nadwozia (całych lub jego fragmentów, ewentualnie elementów konstrukcyjnych pojazdu typu wsporniki, wieszaki, podpory, itp.) oraz spajanie wykonanych „wstawek” z konstrukcją pojazdu różnymi technikami łączenia metali (spawanie elektryczne lub gazowe, spawanie technikami MIG-MAG, zgrzewanie metali, lutowanie twarde i miękkie, nitowanie, zagniatanie, itp.) – wartość prac blacharskich podawana jako cena 1 rg. 11. wykonanie prac lakierniczych; pod pojęciem prac lakierniczych zamawiający rozumie nakładanie warstw powłoki lakierniczej (farbami podkładowymi i wierzchnimi) na karoserii nadwozia jak również pokrywanie specjalnymi środkami konserwującymi profili zamkniętych i powierzchni spodniej podwozia pojazdu – wartość prac lakierniczych podawana jako cena 1 rg. 12. wykonanie prac mechanicznych; pod pojęciem prac mechanicznych zamawiający rozumie wykonywanie prac naprawczo – wymiennych elementów poszczególnych układów technologicznych pojazdu z wykorzystaniem części zamiennych pojazdu, akcesoriów samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (np.: filtry, paski klinowe i zębate, elementy trąco – ścierne, itp.), które zużywają w sposób naturalny w czasie eksploatacji pojazdu jak również tych, które ulegają awariom i usterkom. Do prac tych zamawiający zalicza również naprawy całości lub fragmentów instalacji elektrycznej pojazdu (w przypadku zaistnienia usterki lub awarii poszczególnych obwodów elektrycznych) – wartość prac mechanicznych podawana jako cena 1 rg. Wykonawca zobowiązuje się: 13. w sytuacji unieruchomienia pojazdu zamawiającego, wykonawca na koszt własny zapewni przyjazd do wskazanego przez Zamawiającego miejsca własnej grupy serwisowej lub odholuje (na lawecie /z wykorzystaniem holownika) do własnego warsztatu naprawczego uszkodzony (unieruchomiony) pojazd; 14. przyjmować do naprawy lub obsług technicznych pojazdy zamawiającego każdorazowo poza kolejnością, w terminie nie przekraczającym 24 godzin, licząc od daty zgłoszenia przez zamawiającego. W trakcie przyjmowania pojazdów do naprawy w pkt. 5 zlecenia naprawy zamawiającego określa termin zakończenia naprawy; 15. posiada w jednej lokalizacji stanowiska pobierczego i regeneracyjnego do pomp Common Rail oraz wtryskiwaczy Common Rail (BOSCH EPS 708 lub równoważne) do samochodów osobowych i dostawczych z możliwością obsługi pomp Delphi, Denso, Siemens. 16. naprawić niezwłocznie przyjęte do naprawy pojazdy zamawiającego w trybie „poza kolejnością” – dotyczy naprawy pojazdów dla których nie jest wymagana konieczność uruchomienia indywidualnej produkcji niezbędnych części zamiennych lub innych podzespołów (materiałów). W przypadku konieczności przedłużenia terminu naprawy niesprawnego pojazdu powiadomi pisemnie o tym fakcie zamawiającego z podaniem przyczyn przedłużenia czasu naprawy – dotyczy przedłużenia terminów naprawy powyżej 4 dni roboczych od zadeklarowanego terminu; 17. do stosowania w czasie napraw i obsług technicznych części zamiennych, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu handlowego, są fabrycznie nowe oraz udzieli na wykonane naprawy, obsług technicznych i części użyte do naprawy min. 24. miesięcznej gwarancji; 18. do przyjęcia pojazdu zamawiającego do naprawy na podstawie wystawionego każdorazowo przez zamawiającego zlecenia naprawy. Jednocześnie potwierdzi na zleceniu naprawy fakt przyjęcia pojazdu do naprawy z pełnym (nie pełnym) zbiornikiem paliwa oraz napełnionymi płynami eksploatacyjnymi poszczególnymi układami funkcjonalnymi pojazdu. W przypadku stwierdzenia uwag zaznaczy to w wystawionym zleceniu naprawy zamawiającego; 19. czas trwania wszystkich napraw będzie zgodny z normą czasową wykonania napraw, określoną w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązujących u wykonawcy; 20. w każdym czasie na żądanie zamawiającego udostępni mu do wglądu aktualnie obowiązujący cennik usług, części zamiennych i innych akcesoria niezbędnych do wykonania usługi; 21. każdorazowo po naprawie układów i podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy, pojazd musi być sprawdzony na stacji kontroli pojazdów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
odległość warsztatu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Naprawy i serwisowanie pojazdów marki Skoda
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. wykonywanie niezbędnej obsługi technicznej, wynikającej z eksploatacji i określonego przebiegu pojazdów mechanicznych, 2. wykonywanie wszystkich zgłaszanych bieżących napraw samochodów, 3. wykonywanie bieżących konserwacji, 4. wykonywanie napraw bieżących wynikłych z awarii, wypadków, kolizji drogowych, w tym napraw blacharskich i lakierniczych, 5. wykonywanie napraw związanych z elektroniczną diagnostyką i sterowaniem w pojeździe, 6. demontaż zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacją, 7. montaż nowych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, 8. dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, 9. po każdej naprawie lub przeglądzie technicznym pojazd obowiązkowo musi przejść badanie w SKP oraz zostać potwierdzone w dokumentacji naprawy/przeglądu. 10. wykonanie prac blacharskich; pod pojęciem prac blacharskich zamawiający rozumie wykonywanie prac naprawczo – wymiennych elementów poszycia nadwozia (podwozia) poprzez wycinanie i wstawianie ubytków poszycia nadwozia (całych lub jego fragmentów, ewentualnie elementów konstrukcyjnych pojazdu typu wsporniki, wieszaki, podpory, itp.) oraz spajanie wykonanych „wstawek” z konstrukcją pojazdu różnymi technikami łączenia metali (spawanie elektryczne lub gazowe, spawanie technikami MIG-MAG, zgrzewanie metali, lutowanie twarde i miękkie, nitowanie, zagniatanie, itp.) – wartość prac blacharskich podawana jako cena 1 rg. 11. wykonanie prac lakierniczych; pod pojęciem prac lakierniczych zamawiający rozumie nakładanie warstw powłoki lakierniczej (farbami podkładowymi i wierzchnimi) na karoserii nadwozia jak również pokrywanie specjalnymi środkami konserwującymi profili zamkniętych i powierzchni spodniej podwozia pojazdu – wartość prac lakierniczych podawana jako cena 1 rg. 12. wykonanie prac mechanicznych; pod pojęciem prac mechanicznych zamawiający rozumie wykonywanie prac naprawczo – wymiennych elementów poszczególnych układów technologicznych pojazdu z wykorzystaniem części zamiennych pojazdu, akcesoriów samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (np.: filtry, paski klinowe i zębate, elementy trąco – ścierne, itp.), które zużywają w sposób naturalny w czasie eksploatacji pojazdu jak również tych, które ulegają awariom i usterkom. Do prac tych zamawiający zalicza również naprawy całości lub fragmentów instalacji elektrycznej pojazdu (w przypadku zaistnienia usterki lub awarii poszczególnych obwodów elektrycznych) – wartość prac mechanicznych podawana jako cena 1 rg. Wykonawca zobowiązuje się: 13. w sytuacji unieruchomienia pojazdu zamawiającego, wykonawca na koszt własny zapewni przyjazd do wskazanego przez Zamawiającego miejsca własnej grupy serwisowej lub odholuje (na lawecie /z wykorzystaniem holownika) do własnego warsztatu naprawczego uszkodzony (unieruchomiony) pojazd; 14. przyjmować do naprawy lub obsług technicznych pojazdy zamawiającego każdorazowo poza kolejnością, w terminie nie przekraczającym 24 godzin, licząc od daty zgłoszenia przez zamawiającego. W trakcie przyjmowania pojazdów do naprawy w pkt. 5 zlecenia naprawy zamawiającego określa termin zakończenia naprawy; 15. posiada w jednej lokalizacji stanowiska pobierczego i regeneracyjnego do pomp Common Rail oraz wtryskiwaczy Common Rail (BOSCH EPS 708 lub równoważne) do samochodów osobowych i dostawczych z możliwością obsługi pomp Delphi, Denso, Siemens. 16. naprawić niezwłocznie przyjęte do naprawy pojazdy zamawiającego w trybie „poza kolejnością” – dotyczy naprawy pojazdów dla których nie jest wymagana konieczność uruchomienia indywidualnej produkcji niezbędnych części zamiennych lub innych podzespołów (materiałów). W przypadku konieczności przedłużenia terminu naprawy niesprawnego pojazdu powiadomi pisemnie o tym fakcie zamawiającego z podaniem przyczyn przedłużenia czasu naprawy – dotyczy przedłużenia terminów naprawy powyżej 4 dni roboczych od zadeklarowanego terminu; 17. do stosowania w czasie napraw i obsług technicznych części zamiennych, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu handlowego, są fabrycznie nowe oraz udzieli na wykonane naprawy, obsług technicznych i części użyte do naprawy min. 24. miesięcznej gwarancji; 18. do przyjęcia pojazdu zamawiającego do naprawy na podstawie wystawionego każdorazowo przez zamawiającego zlecenia naprawy. Jednocześnie potwierdzi na zleceniu naprawy fakt przyjęcia pojazdu do naprawy z pełnym (nie pełnym) zbiornikiem paliwa oraz napełnionymi płynami eksploatacyjnymi poszczególnymi układami funkcjonalnymi pojazdu. W przypadku stwierdzenia uwag zaznaczy to w wystawionym zleceniu naprawy zamawiającego; 19. czas trwania wszystkich napraw będzie zgodny z normą czasową wykonania napraw, określoną w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązujących u wykonawcy; 20. w każdym czasie na żądanie zamawiającego udostępni mu do wglądu aktualnie obowiązujący cennik usług, części zamiennych i innych akcesoria niezbędnych do wykonania usługi; 21. każdorazowo po naprawie układów i podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy, pojazd musi być sprawdzony na stacji kontroli pojazdów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
odległość warsztatu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Naprawy i serwisowanie pojazdów marki Kia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. wykonywanie niezbędnej obsługi technicznej, wynikającej z eksploatacji i określonego przebiegu pojazdów mechanicznych, 2. wykonywanie wszystkich zgłaszanych bieżących napraw samochodów, 3. wykonywanie bieżących konserwacji, 4. wykonywanie napraw bieżących wynikłych z awarii, wypadków, kolizji drogowych, w tym napraw blacharskich i lakierniczych, 5. wykonywanie napraw związanych z elektroniczną diagnostyką i sterowaniem w pojeździe, 6. demontaż zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacją, 7. montaż nowych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, 8. dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, 9. po każdej naprawie lub przeglądzie technicznym pojazd obowiązkowo musi przejść badanie w SKP oraz zostać potwierdzone w dokumentacji naprawy/przeglądu. 10. wykonanie prac blacharskich; pod pojęciem prac blacharskich zamawiający rozumie wykonywanie prac naprawczo – wymiennych elementów poszycia nadwozia (podwozia) poprzez wycinanie i wstawianie ubytków poszycia nadwozia (całych lub jego fragmentów, ewentualnie elementów konstrukcyjnych pojazdu typu wsporniki, wieszaki, podpory, itp.) oraz spajanie wykonanych „wstawek” z konstrukcją pojazdu różnymi technikami łączenia metali (spawanie elektryczne lub gazowe, spawanie technikami MIG-MAG, zgrzewanie metali, lutowanie twarde i miękkie, nitowanie, zagniatanie, itp.) – wartość prac blacharskich podawana jako cena 1 rg. 11. wykonanie prac lakierniczych; pod pojęciem prac lakierniczych zamawiający rozumie nakładanie warstw powłoki lakierniczej (farbami podkładowymi i wierzchnimi) na karoserii nadwozia jak również pokrywanie specjalnymi środkami konserwującymi profili zamkniętych i powierzchni spodniej podwozia pojazdu – wartość prac lakierniczych podawana jako cena 1 rg. 12. wykonanie prac mechanicznych; pod pojęciem prac mechanicznych zamawiający rozumie wykonywanie prac naprawczo – wymiennych elementów poszczególnych układów technologicznych pojazdu z wykorzystaniem części zamiennych pojazdu, akcesoriów samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (np.: filtry, paski klinowe i zębate, elementy trąco – ścierne, itp.), które zużywają w sposób naturalny w czasie eksploatacji pojazdu jak również tych, które ulegają awariom i usterkom. Do prac tych zamawiający zalicza również naprawy całości lub fragmentów instalacji elektrycznej pojazdu (w przypadku zaistnienia usterki lub awarii poszczególnych obwodów elektrycznych) – wartość prac mechanicznych podawana jako cena 1 rg. Wykonawca zobowiązuje się: 13. w sytuacji unieruchomienia pojazdu zamawiającego, wykonawca na koszt własny zapewni przyjazd do wskazanego przez Zamawiającego miejsca własnej grupy serwisowej lub odholuje (na lawecie /z wykorzystaniem holownika) do własnego warsztatu naprawczego uszkodzony (unieruchomiony) pojazd; 14. przyjmować do naprawy lub obsług technicznych pojazdy zamawiającego każdorazowo poza kolejnością, w terminie nie przekraczającym 24 godzin, licząc od daty zgłoszenia przez zamawiającego. W trakcie przyjmowania pojazdów do naprawy w pkt. 5 zlecenia naprawy zamawiającego określa termin zakończenia naprawy; 15. posiada w jednej lokalizacji stanowiska pobierczego i regeneracyjnego do pomp Common Rail oraz wtryskiwaczy Common Rail (BOSCH EPS 708 lub równoważne) do samochodów osobowych i dostawczych z możliwością obsługi pomp Delphi, Denso, Siemens. 16. naprawić niezwłocznie przyjęte do naprawy pojazdy zamawiającego w trybie „poza kolejnością” – dotyczy naprawy pojazdów dla których nie jest wymagana konieczność uruchomienia indywidualnej produkcji niezbędnych części zamiennych lub innych podzespołów (materiałów). W przypadku konieczności przedłużenia terminu naprawy niesprawnego pojazdu powiadomi pisemnie o tym fakcie zamawiającego z podaniem przyczyn przedłużenia czasu naprawy – dotyczy przedłużenia terminów naprawy powyżej 4 dni roboczych od zadeklarowanego terminu; 17. do stosowania w czasie napraw i obsług technicznych części zamiennych, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu handlowego, są fabrycznie nowe oraz udzieli na wykonane naprawy, obsług technicznych i części użyte do naprawy min. 24. miesięcznej gwarancji; 18. do przyjęcia pojazdu zamawiającego do naprawy na podstawie wystawionego każdorazowo przez zamawiającego zlecenia naprawy. Jednocześnie potwierdzi na zleceniu naprawy fakt przyjęcia pojazdu do naprawy z pełnym (nie pełnym) zbiornikiem paliwa oraz napełnionymi płynami eksploatacyjnymi poszczególnymi układami funkcjonalnymi pojazdu. W przypadku stwierdzenia uwag zaznaczy to w wystawionym zleceniu naprawy zamawiającego; 19. czas trwania wszystkich napraw będzie zgodny z normą czasową wykonania napraw, określoną w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązujących u wykonawcy; 20. w każdym czasie na żądanie zamawiającego udostępni mu do wglądu aktualnie obowiązujący cennik usług, części zamiennych i innych akcesoria niezbędnych do wykonania usługi; 21. każdorazowo po naprawie układów i podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy, pojazd musi być sprawdzony na stacji kontroli pojazdów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
odległość warsztatu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Naprawy i serwisowanie pojazdów marki VW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. wykonywanie niezbędnej obsługi technicznej, wynikającej z eksploatacji i określonego przebiegu pojazdów mechanicznych, 2. wykonywanie wszystkich zgłaszanych bieżących napraw samochodów, 3. wykonywanie bieżących konserwacji, 4. wykonywanie napraw bieżących wynikłych z awarii, wypadków, kolizji drogowych, w tym napraw blacharskich i lakierniczych, 5. wykonywanie napraw związanych z elektroniczną diagnostyką i sterowaniem w pojeździe, 6. demontaż zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacją, 7. montaż nowych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, 8. dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych, 9. po każdej naprawie lub przeglądzie technicznym pojazd obowiązkowo musi przejść badanie w SKP oraz zostać potwierdzone w dokumentacji naprawy/przeglądu. 10. wykonanie prac blacharskich; pod pojęciem prac blacharskich zamawiający rozumie wykonywanie prac naprawczo – wymiennych elementów poszycia nadwozia (podwozia) poprzez wycinanie i wstawianie ubytków poszycia nadwozia (całych lub jego fragmentów, ewentualnie elementów konstrukcyjnych pojazdu typu wsporniki, wieszaki, podpory, itp.) oraz spajanie wykonanych „wstawek” z konstrukcją pojazdu różnymi technikami łączenia metali (spawanie elektryczne lub gazowe, spawanie technikami MIG-MAG, zgrzewanie metali, lutowanie twarde i miękkie, nitowanie, zagniatanie, itp.) – wartość prac blacharskich podawana jako cena 1 rg. 11. wykonanie prac lakierniczych; pod pojęciem prac lakierniczych zamawiający rozumie nakładanie warstw powłoki lakierniczej (farbami podkładowymi i wierzchnimi) na karoserii nadwozia jak również pokrywanie specjalnymi środkami konserwującymi profili zamkniętych i powierzchni spodniej podwozia pojazdu – wartość prac lakierniczych podawana jako cena 1 rg. 12. wykonanie prac mechanicznych; pod pojęciem prac mechanicznych zamawiający rozumie wykonywanie prac naprawczo – wymiennych elementów poszczególnych układów technologicznych pojazdu z wykorzystaniem części zamiennych pojazdu, akcesoriów samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (np.: filtry, paski klinowe i zębate, elementy trąco – ścierne, itp.), które zużywają w sposób naturalny w czasie eksploatacji pojazdu jak również tych, które ulegają awariom i usterkom. Do prac tych zamawiający zalicza również naprawy całości lub fragmentów instalacji elektrycznej pojazdu (w przypadku zaistnienia usterki lub awarii poszczególnych obwodów elektrycznych) – wartość prac mechanicznych podawana jako cena 1 rg. Wykonawca zobowiązuje się: 13. w sytuacji unieruchomienia pojazdu zamawiającego, wykonawca na koszt własny zapewni przyjazd do wskazanego przez Zamawiającego miejsca własnej grupy serwisowej lub odholuje (na lawecie /z wykorzystaniem holownika) do własnego warsztatu naprawczego uszkodzony (unieruchomiony) pojazd; 14. przyjmować do naprawy lub obsług technicznych pojazdy zamawiającego każdorazowo poza kolejnością, w terminie nie przekraczającym 24 godzin, licząc od daty zgłoszenia przez zamawiającego. W trakcie przyjmowania pojazdów do naprawy w pkt. 5 zlecenia naprawy zamawiającego określa termin zakończenia naprawy; 15. posiada w jednej lokalizacji stanowiska pobierczego i regeneracyjnego do pomp Common Rail oraz wtryskiwaczy Common Rail (BOSCH EPS 708 lub równoważne) do samochodów osobowych i dostawczych z możliwością obsługi pomp Delphi, Denso, Siemens. 16. naprawić niezwłocznie przyjęte do naprawy pojazdy zamawiającego w trybie „poza kolejnością” – dotyczy naprawy pojazdów dla których nie jest wymagana konieczność uruchomienia indywidualnej produkcji niezbędnych części zamiennych lub innych podzespołów (materiałów). W przypadku konieczności przedłużenia terminu naprawy niesprawnego pojazdu powiadomi pisemnie o tym fakcie zamawiającego z podaniem przyczyn przedłużenia czasu naprawy – dotyczy przedłużenia terminów naprawy powyżej 4 dni roboczych od zadeklarowanego terminu; 17. do stosowania w czasie napraw i obsług technicznych części zamiennych, które odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu handlowego, są fabrycznie nowe oraz udzieli na wykonane naprawy, obsług technicznych i części użyte do naprawy min. 24. miesięcznej gwarancji; 18. do przyjęcia pojazdu zamawiającego do naprawy na podstawie wystawionego każdorazowo przez zamawiającego zlecenia naprawy. Jednocześnie potwierdzi na zleceniu naprawy fakt przyjęcia pojazdu do naprawy z pełnym (nie pełnym) zbiornikiem paliwa oraz napełnionymi płynami eksploatacyjnymi poszczególnymi układami funkcjonalnymi pojazdu. W przypadku stwierdzenia uwag zaznaczy to w wystawionym zleceniu naprawy zamawiającego; 19. czas trwania wszystkich napraw będzie zgodny z normą czasową wykonania napraw, określoną w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązujących u wykonawcy; 20. w każdym czasie na żądanie zamawiającego udostępni mu do wglądu aktualnie obowiązujący cennik usług, części zamiennych i innych akcesoria niezbędnych do wykonania usługi; 21. każdorazowo po naprawie układów i podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy, pojazd musi być sprawdzony na stacji kontroli pojazdów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50112100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
odległość warsztatu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam transportu - Vlaardingen - Łódź, Łódź - Vlaardingen
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam transportu 30.08 z Vlaardingen do Łodzi, powrót: wtorek 3.09; tylko prywatne auto, 1 osoba + mały bagaż. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI