Konserwacja oraz obsługa sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Konserwacja oraz obsługa sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTomaszów Mazowiecki
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-05-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-24
 • Numer ogłoszenia538054-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538054-N-2019 z dnia 2019-04-24 r.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim: Konserwacja oraz obsługa sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, krajowy numer identyfikacyjny 36310379900000, ul. Warszawska   119 , 97-200  Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447105742, e-mail zdium@tomaszow-maz.pl, faks 447106709.
Adres strony internetowej (URL): http://zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl/public/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=118770

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie, którą należy opisać w następujący sposób: Konserwacja oraz obsługa sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenia miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Adres:
Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz. - kancelaria ogólna- okienko podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oraz obsługa sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Numer referencyjny: WI.271.1.14.2019.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Konserwacja oraz obsługa sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 2. W ramach ryczałtu wykonywane będą usługi polegające na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania oświetlenia na 6 640 oprawach, o których mowa w załączniku nr 4 do umowy, a w szczególności polegające na: 1) kompleksowych oględzinach i ocenie stanu technicznego widocznych elementów oświetlenia ulicznego, 2) prowadzeniu okresowych przeglądów oświetlenia ulicznego, 3) wymianie uszkodzonych sodowych źródeł światła, 4) wymianie kondensatorów w sodowych oprawach oświetleniowych, 5) wymianie przewodów w słupach, 6) wymianie tabliczek słupowych, 7) wymianie oprawek, 8) wymianie uszkodzonych wkładek topikowych i główek bezpiecznikowych w słupach i gniazdach bezpiecznikowych typu BNu, 9) wymianie podstaw bezpiecznikowych, 10) wymianie listew zaciskowych, 11) wymianie układów zapłonowych, 12) wymianie dławików w sodowych oprawach oświetleniowych, 13) wymianie styczników na tablicach oświetleniowych, 14) myciu raz w roku kloszy sodowych opraw oświetleniowych na słupach parkowych w parkach i wzdłuż ulic Św. Antoniego, Mościckiego oraz w pasażu ul. Piłsudskiego, 15) prostowaniu przekrzywionych opraw oświetleniowych i wysięgników, 16) wykonywaniu opisów obwodów na tablicach oświetleniowych, 17) czyszczeniu wnęk słupowych oświetleniowych, 18) przestawianiu stref czasowych na cyfrowych sterownikach oświetlenia ulicznego dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego, 19) wymianie przewodów na tablicach oświetleniowych, 20) unieszkodliwianiu uszkodzonych źródeł światła, 21) wymianie wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych oraz podstaw bezpiecznikowych w stacjach, 22) wymianie zamknięć (drzwiczek słupowych) i opasek zabezpieczających, 23) konserwacji i naprawie tablic sterowania oświetleniem ulicznym. 3. W ramach prac zleconych, wykonywane będą roboty/ usługi wymienione poniżej: 1) montaż kompletnego słupa ocynkowanego do wys. 6 m (wraz z fundamentem, okablowaniem, bezpiecznikami, wysięgnikiem, bez oprawy wraz z demontażem uszkodzonego istniejącego słupa), 2) montaż kompletnego słupa ocynkowanego do wys. 8 m (wraz z fundamentem, okablowaniem, bezpiecznikami, wysięgnikiem, bez oprawy wraz z demontażem uszkodzonego istniejącego słupa), 3) montaż kompletnego słupa ocynkowanego do wys. 12 m (wraz z fundamentem, okablowaniem, bezpiecznikami, wysięgnikiem, bez oprawy wraz z demontażem uszkodzonego istniejącego słupa), 4) montaż kompletnego słupa parkowego pokrytego tworzywem sztucznym do wys. 6 m (wraz z fundamentem, okablowaniem, bezpiecznikami, wysięgnikiem, bez oprawy wraz z demontażem uszkodzonego istniejącego słupa), 5) montaż kompletnego słupa betonowego typu EPV do 12 m (wraz z fundamentem i osprzętem sieciowym), 6) montaż kompletnego słupa betonowego typu ŻN do 12 m (wraz z fundamentem i osprzętem sieciowym), 7) lokalizacja uszkodzeń linii napowietrznej sieci oświetleniowej, 8) lokalizacja uszkodzeń linii kablowej sieci oświetleniowej z użyciem specjalistycznego pojazdu pomiarowego do lokalizacji uszkodzenia, 9) wymiana odcinków linek napowietrznej sieci oświetleniowej, 10) wymiana odcinków kabli sieci oświetleniowej, 11) wykonanie naprawy uszkodzenia linii kablowej oświetlenia z wykonaniem mufy kablowej, 12) montaż opraw sodowych wraz z wysięgnikiem i gniazdem bezpiecznikowym wraz z zakupem oprawy, 13) montaż opraw sodowych z wysięgnikiem i gniazdem bezpiecznikowym bez zakupu oprawy, 14) montaż opraw typu LED wraz z wysięgnikiem i gniazdem bezpiecznikowym wraz z zakupem oprawy, 15) naprawa uszkodzonej oprawy typu LED tj. zasilacz lub stabilizator 16) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 17) pomiar napięć i obciążeń 18) przestawianie stref czasowych na cyfrowych sterownikach oświetlenia ulicznego - 100 szt. poza usługą wskazaną w ust. 2. 19) zabezpieczenie antykorozyjne przyziemia słupa (malowanie antyfekaliowe lub rękaw foliowy), 20) malowanie słupów stalowych, 21) pionowanie słupów oświetleniowych, 22) demontaż uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, 23) malowanie wysięgnika, 24) malowanie zamknięć (drzwiczek słupowych) i szafek oświetleniowych, 25) wyniesienie układów pomiarowych ze stacji transformatorowych własność PGE Dystrybucja S.A., 26) opłata za dopuszczenie do prac przez służy PGE Dystrybucja – przygotowanie miejsca pracy, 27) montaż zegara sterującego, 28) uzupełnienie klosza, 29) mycie kloszy istniejących opraw sodowych oświetlenia ulicznego- poza usługą wskazaną w ust. 2, 30) włączenie lub wyłączenie oświetlenia świątecznego. W cenie jednostkowej zawiera się: włączenie lub wyłączenie całego oświetlenia świątecznego (140 szt.), 31)elementy świetlne świąteczne: - dwie choinki świetlne (10 i 12 m), - sanie o wym. 120 cm wys. x 150 cm szer. 250 cm dł., wraz z reniferem o wym. 180 cm wys. x 190 cm dł. x 80 cm, - fontanny 2 szt. o wym. 300 cm wys. 85 cm dł. x 85 cm szer. - bombka świetlna wysokość 4 m, średnica podstawy min. 3,5 m. Cena jednostkowa oferty zawiera w powyższym zakresie: montaż lub demontaż w tym każdorazowy transport ok. 5 km oraz podłączenie do sieci lub odłączenie od sieci. - wzór 2 D, 12 szt. o wys. 1,2 m. Cena jednostkowa oferty zawiera w powyższym zakresie: montaż lub demontaż ze słupa w tym każdorazowy transport ok. 5 km oraz podłączenie do sieci lub odłączenie od sieci. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do wzoru umowy.

II.5) Główny kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 946342,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-01 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje na temat czasu wykonywania usługi, wydawania zleceń przez zamawiającego określa SIWZ z załącznikami.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 500 000,00 pln (pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe 2. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonego wstępnego oświadczenia wykonawcy. 3. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane i wartości w walutach innych niż polski złoty (PLN), zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni waluty obcej według Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.gov.pl) z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). W przypadku braku ogłoszenia średniego kursu waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w najbliższym dniu po zamieszczeniu ogłoszenia w BZP. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (bądź inne, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie) winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 pzp. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22 a ust. 1 pzp. 8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 10. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów na zasadach określonych w art. 22a – pzp, w odniesieniu do tych podmiotów w zakresie w jakim się powołuje na ich zasoby przedkłada dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, co najmniej 2 usługi, których przedmiotem jest konserwacja oświetlenia ulicznego w ilości nie mniejszej niż 6 000 szt. opraw oświetleniowych każda. b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje/ będzie dysponował: • środkiem transportu materiałów – co najmniej 2 szt. o ładowności min. 3,5 t, • podnośnikiem samochodowym wyposażonym w pełni izolowany kosz do prac pod napięciem – co najmniej 2 szt., przy czym jeden podnośnik powinien być o wysięgu min. 18 m. • dźwigiem samojezdnym lub HDS do transportu i montażu słupów– co najmniej 1 szt. c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje/ będzie dysponował osobami posiadającymi następujące kwalifikacje: - kierownik robót, dla którego należy wykazać: • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru „E” i „D” do 20 kV; • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. - pracownicy wyznaczeni do wykonywania zamówienia: • co najmniej 6 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E” do 20 kV oraz przeszkolonych w technologii prac pod napięciem do 1 kV, co będzie potwierdzone świadectwem ukończenia kursu; • co najmniej 6 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru „D” do 20kV.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności finansowej i zdolności technicznej lub zawodowej określonej w rozdziale 10 ust. 1 pkt. 1 - 3 SIWZ oceniane będzie łącznie - co oznacza w szczególności wykazanie przez każdego z członków konsorcjum po min. jednym wykonanym zamówieniu lub prawo do wykazania przez min. jednego z członków konsorcjum dwóch wykonanych zamówień, przy czym ilość lamp dla każdego z wykazanych zamówień musi odzwierciedlać ilość odpowiadającą zakresowi wymaganemu przez zamawiającego. Powyższe dotyczy także sytuacji kiedy wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich. 2. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonego wstępnego oświadczenia wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 4. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 5. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 6. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia przy podpisaniu umowy przekazuje zamawiającemu: - uprawnienia kwalifikacji zawodowych osób, - aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 7. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane i wartości w walutach innych niż polski złoty (PLN), zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni waluty obcej według Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.gov.pl) z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). W przypadku braku ogłoszenia średniego kursu waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w najbliższym dniu po zamieszczeniu ogłoszenia w BZP. 8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (bądź inne, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie) winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – załącznik nr 7 do SIWZ. 11. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 pzp. 12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 13. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22 a ust. 1 pzp. 14. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 15. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 16. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów na zasadach określonych w art. 22a – pzp, w odniesieniu do tych podmiotów w zakresie w jakim się powołuje na ich zasoby przedkłada dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Z uwagi na fakt, że zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne przedłożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie dokumentów - nie wskazuje tym samym informacji o dokumentach, które powinni złożyć wykonawcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa: - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 4. - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5. - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6. 2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w rozdziale 12 ust. 8 pkt. 1 tiret 1 SIWZ, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego, dokumentów, o których mowa w rozdziale 12 ust. 8 pkt 1 tiret 2 SIWZ zmawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej. 3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w rozdziale 12 ust. 8 pkt. 1 tiret 2 SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 4) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte Wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 12 ust. 8 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 6) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozdziale 12 ust. 8 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozdziale 12 SIWZ innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 10) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11) W przypadku, gdy wykonawca wbrew dyspozycjom zamawiającego zawartym w SIWZ załączy do oferty dokumenty podmiotowe i potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie oceniona najwyżej, to wówczas zamawiający przed wyborem oferty tego wykonawcy, zażąda przedłożenia oświadczenia potwierdzającego, że złożone dokumenty pozostają nadal aktualne. Podobne stanowisko wyrażone zostało w wyroku KIO z dnia 25 stycznia 2017 r. sygn. 103/17. 12) Zamawiający informuje, iż zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. Esaprojekt, nie jest dopuszczalne, ażeby wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na etapie składania ofert, na etapie późniejszym (uzupełnianie dokumentów) powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty wykonawca dołącza (oprócz oświadczeń wstępnych): - formularz ofertowy, - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), - zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 7. 2. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp – tj: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nie później niż do upływu terminu składania ofert. Obowiązująca jest data i godzina wpływu pieniędzy (uznania kwoty) na rachunek zamawiającego. 2. Szczegółowe informacje na temat wadium zawiera SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
czas reakcji na zgłoszenie dot. żarówki 20,00
czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia do ustalenia zakresu robót niezbędnych do usunięcia awarii linii napowietrznej lub kablowej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa § 2 (zmiany wysokości stawek jednostkowych), w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. W przypadku powyższych zmian wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednio uzasadniony wniosek, w którym wykaże faktyczny wpływ ww. zmian, wynikających ze zmiany prawa, na koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 3. W przypadku, gdy wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, zamawiający dokona stosownej zmiany umowy. 4. Dopuszcza się zmiany umowy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. W ramach kryterium CENA OFERTY (C) – zamawiający zastosuje dwa podkryteria, tj: - cena łączna za ryczałt miesięczny (Cr): znaczenie 40% (40 pkt), - cena usługi dodatkowej (Cd): znaczenie 20 % (20 pkt). 2. Szczegółowe informacje na temat postępowania zawiera SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam transportu - Vlaardingen - Łódź, Łódź - Vlaardingen
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam transportu 30.08 z Vlaardingen do Łodzi, powrót: wtorek 3.09; tylko prywatne auto, 1 osoba + mały bagaż. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI