Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-12-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-27
 • Numer ogłoszenia628472-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 628472-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy: Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 90476971000000, ul. Toruńska  174 A , 85-844  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5822723, , e-mail zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, , faks 52 5822777.
Adres strony internetowej (URL): www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, pokój nr 20 - kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 roku
Numer referencyjny: 050/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 UPZP oraz roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP w związku z art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /dalej Prawo budowlane/. Przedmiot zamówienia w 2020 roku obejmuje konserwację i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic, w tym: punktów świetlnych w łącznej ilości 7 811 szt., szaf oświetlenia ulicznego (SOU) w łącznej ilości 117 szt., oraz diagnostykę i konserwację częściową punktów świetlnych ze źródłem światła LED w łącznej ilości 7 309 szt., z podziałem na 4 obszary. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, określają następujące dokumenty, stanowiące załączniki do SIWZ: 1) wzór umowy – wspólny dla wszystkich obszarów, 2) wykaz urządzeń oświetlenia ulicznego objętych konserwacją pełną – oddzielny dla każdego obszaru, 3) wykaz punktów świetlnych ze źródłem światła LED objętych diagnostyką i konserwacją częściową – oddzielny dla każdego obszaru, 4) specyfikacja wykonania prac konserwacyjnych (SPK) – wspólna dla wszystkich obszarów, 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z naprawami awaryjnymi urządzeń oświetlenia ulic (SST) – wspólna dla wszystkich obszarów, 6) wzór wyceny prac konserwacyjnych zawierającej przewidywaną ilość w roku 2020 prac konserwacyjnych – oddzielny dla każdego obszaru, 7) wzór kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar przewidywanych w roku 2020 napraw awaryjnych– oddzielny dla każdego obszaru, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.zdmikp.bydgoszcz.pl, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.

II.5) Główny kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45316110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Data rozpoczęcia wykonania zamówienia może ulec przesunięciu z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) doświadczenie wykonawcy: Określa się dla wszystkich 4 obszarów łączny, minimalny poziom zdolności, niezależnie od ilości składanych ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie odpowiadającej konserwacji i naprawom awaryjnym urządzeń oświetlenia drogowego, wykonanym lub wykonywanym dla zarządcy drogi przez okres min. 11 miesięcy, gdzie łączna liczba punktów świetlnych wynosi min. 700 sztuk.Przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) musi posiadać doświadczenie w ww. zakresie, z tym że wymóg posiadania doświadczenia dotyczy wszystkich wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie.2) osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Określa się dla każdego obszaru taki sam minimalny poziom zdolności, który zwiększa się proporcjonalnie do ilości składanych ofert częściowych. Minimalny poziom zdolności dla jednego obszaru: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość usług i robót budowlanych, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia, nie mniejszym niż określone poniżej, tj.: 1/ zespół Pogotowia Oświetlenia Ulic: wymagana liczba zespołów: min.1, wymagana liczba osób w jednym zespole: min. 2, w tym: min. 1 osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne D, min. 2 osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne E, minimalne kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub równoważne uprawnienia, które w aktualnym stanie prawnym uprawniają do wykonywania tych samych czynności, tj.: a) ważne świadectwo walifikacyjne D do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV, b) ważne świadectwo kwalifikacyjne E do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV, warunki dodatkowe: Dopuszcza się posiadanie przez jedną osobę ważnego świadectwa kwalifikacyjnego D i E W przypadku składania więcej niż jednej oferty (ofert częściowej) Wykonawca wykazuje się, że posiada ww. Zespół o konkretnym składzie osobowym tylko raz. Na każdy obszar wykonawca musi wskazać inne osoby; 2/ kierownik robót elektroenergetycznych: wymagana liczba osób: min. 1, przy czym dopuszcza się jednego kierownika robót dla wszystkich obszarów, niezależnie od ilości składanych ofert częściowych; minimalne kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności, minimalne doświadczenie zawodowe: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót elektroenergetycznych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. 3) potencjał techniczny wykonawcy: Określa się dla każdego obszaru taki sam minimalny poziom zdolności, który zwiększa się proporcjonalnie do ilości składanych ofert częściowych. Minimalny poziom zdolności dla jednego obszaru: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia gwarantującym właściwą jakość usług i robót budowlanych, w tym co najmniej: 1/ jednym samochodowym podnośnikiem koszowym o wysokości roboczej minimum 12 m, 2/ jednym samochodem dostawczym o ładowności do 1 Mg.W przypadku składania więcej niż jednej oferty (ofert częściowej) Wykonawca wykazuje się, że posiada ww. potencjał techniczny o konkretnym składzie tylko raz. Na każdy obszar wykonawca musi wskazać inny potencjał techniczny.; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP, Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2 UPZP do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów. Oświadczenie wstępne o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 11.1.2. SIWZ, jest jednocześnie oświadczeniem ostatecznym.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku usług ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru Zamawiającego) oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Jeżeli wykonawca składa ww. oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny brak możliwości uzyskania ww. dokumentów. W przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert. Uwaga: Posługiwanie się dowodami uzyskanymi w ramach wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum): Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (. . .)” - wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt; 2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego wg wzoru Zamawiającego); 3) wykaz urządzeń technicznych (potencjału technicznego) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (sporządzonego wg wzoru Zamawiającego); Zamawiający nie dopuszcza, aby wykaz dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata, przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Dysponowanie zasobami innego podmiotu: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a UZP w związku z art. 25a ust. 3 UPZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz musi wskazywać, w szczególności: 1. nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby; 2. nazwę podmiotu, którego to dotyczy (czyli wykonawcę); 3. określenie zadania: „Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 roku – Obszar ___ (I / II / III / IV)”. 4. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu w czasie realizacji zamówienia, oraz okres ich udostępnienia (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione oraz okres udziału podmiotu w czasie realizacji zamówienia, 5. sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy realizacji zamówienia, (tj. informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia); 6. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował); 7. czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, z uwzględnieniem postanowień pkt. 10.5 SIWZ. Zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale i dołączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. II. Informacje o przynależności do grupy kapitałowej: Wykonawca w terminie 3–ch dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 UPZP, co wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, oddzielnie składa ww. oświadczenie. Oświadczenie sporządzone wg wzoru Zamawiającego należy złożyć w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. III. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Zamawiający oceni czy wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 11.5. SIWZ oraz zbada czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.6. SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium odrębnego dla każdego obszaru, w wysokości: dla obszaru I – 4.000,00 (słownie: cztery tysiące 00/100) PLN, dla obszaru II – 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) PLN, dla obszaru III – 3.000,00 (słownie: trzy tysiące 00/100) PLN, dla obszaru IV – 3.000,00 (słownie: trzy tysiące 00/100) PLN, Wadium winno być złożone przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwancji 20,00
okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dalej UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty wyłącznie w zakresie wskazanym we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-05, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Miejsce składania ofert: pokój nr 20 (kancelaria/parter) w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt I.1) ogłoszenia. Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert godz. 10:00. Miejsce otwarcia ofert: pokój nr 18/19 (parter) w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt I.1) ogłoszenia. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Julia Szałata - tel.: +48 52-582-27-69.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Obszar I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w obszarze I obejmuje konserwację i remonty w zakresie napraw awaryjnych urządzeń oświetlenia ulic, w tym: punktów świetlnych w ilości łącznej 3703 szt., oraz diagnostykę i konserwację częściową punktów świetlnych ze źródłem światła LED w łącznej ilości 1456 szt., z lokalizacją szczegółowo określoną w wykazach urządzeń oświetlenia ulicznego objętych konserwacją pełną oraz punktów świetlnych ze źródłem światła LED objętych diagnostyką i konserwacją częściową dla obszaru I. W roku 2020 zakres urządzeń oświetlenia ulic nie będzie rozszerzony. Wykonawca realizuje prace konserwacyjne zgodnie z SPK, naprawy awaryjne zgodnie z SST, na zasadach określonych w Umowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50232100-1, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji 20,00
okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Data rozpoczęcia wykonania zamówienia może ulec przesunięciu z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.


Część nr: 2 Nazwa: Obszar II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w obszarze II obejmuje konserwację i remonty w zakresie napraw awaryjnych urządzeń oświetlenia ulic, w tym: punktów świetlnych w ilości łącznej 834 szt., oraz diagnostykę i konserwację częściową punktów świetlnych ze źródłem światła LED w łącznej ilości 1982 szt., z lokalizacją szczegółowo określoną w wykazach urządzeń oświetlenia ulicznego objętych konserwacją pełną oraz punktów świetlnych ze źródłem światła LED objętych diagnostyką i konserwacją częściową dla obszaru II. W roku 2020 zakres urządzeń oświetlenia ulic nie będzie rozszerzony. Wykonawca realizuje prace konserwacyjne zgodnie z SPK, naprawy awaryjne zgodnie z SST, na zasadach określonych w Umowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50232100-1, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji 20,00
okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Data rozpoczęcia wykonania zamówienia może ulec przesunięciu z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.


Część nr: 3 Nazwa: Obszar III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w obszarze III obejmuje konserwację i remonty w zakresie napraw awaryjnych urządzeń oświetlenia ulic, w tym: punktów świetlnych w ilości łącznej 1533 szt., oraz diagnostykę i konserwację częściową punktów świetlnych ze źródłem światła LED w łącznej ilości 2227 szt., z lokalizacją szczegółowo określoną w wykazach urządzeń oświetlenia ulicznego objętych konserwacją pełną oraz punktów świetlnych ze źródłem światła LED objętych diagnostyką i konserwacją częściową dla obszaru III. W roku 2020 zakres urządzeń oświetlenia ulic nie będzie rozszerzony. Wykonawca realizuje prace konserwacyjne zgodnie z SPK, naprawy awaryjne zgodnie z SST, na zasadach określonych w Umowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50232100-1, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji 20,00
okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Data rozpoczęcia wykonania zamówienia może ulec przesunięciu z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.


Część nr: 4 Nazwa: Obszar IV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w obszarze IV obejmuje konserwację i remonty w zakresie napraw awaryjnych urządzeń oświetlenia ulic, w tym: punktów świetlnych w ilości łącznej 1741 szt., oraz diagnostykę i konserwację częściową punktów świetlnych ze źródłem światła LED w łącznej ilości 1644 szt., z lokalizacją szczegółowo określoną w wykazach urządzeń oświetlenia ulicznego objętych konserwacją pełną oraz punktów świetlnych ze źródłem światła LED objętych diagnostyką i konserwacją częściową dla obszaru IV. W roku 2020 zakres urządzeń oświetlenia ulic nie będzie rozszerzony. Wykonawca realizuje prace konserwacyjne zgodnie z SPK, naprawy awaryjne zgodnie z SST, na zasadach określonych w Umowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50232100-1, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do usuwania awarii wymagających natychmiastowej interwencji 20,00
okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Data rozpoczęcia wykonania zamówienia może ulec przesunięciu z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport samochodu osobowego marki VW - Wolfurt - Lisewo
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania06-04-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport samochodu osobowego marki VW. Samochód sprawny 100%. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI