Zakup usługi przewozu zwłok dla potrzeb: CZĘŚĆ I obejmuje teren działania Prokuratury...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup usługi przewozu zwłok dla potrzeb: CZĘŚĆ I obejmuje teren działania Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Południe i Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej, CZĘŚĆ II obejmuje teren działania Prokuratury Rejonowej w Żywcu, CZĘŚĆ III obejmuje teren działania Prokuratury Rejonowej w Cieszynie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBielsko-Biała
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-06-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyProkuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572252-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572252-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej: Zakup usługi przewozu zwłok dla potrzeb: CZĘŚĆ I obejmuje teren działania Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Południe i Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej, CZĘŚĆ II obejmuje teren działania Prokuratury Rejonowej w Żywcu, CZĘŚĆ III obejmuje teren działania Prokuratury Rejonowej w Cieszynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, krajowy numer identyfikacyjny 56943800000, ul. ul. Legionów  79 , 43300   Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 4758100, 4758101, e-mail poczta@wba.pobb.pl, faks 334 758 105.
Adres strony internetowej (URL): www.bb.po.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bb.po.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bb.po.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
papierowo
Adres:
ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi przewozu zwłok dla potrzeb: CZĘŚĆ I obejmuje teren działania Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Południe i Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej, CZĘŚĆ II obejmuje teren działania Prokuratury Rejonowej w Żywcu, CZĘŚĆ III obejmuje teren działania Prokuratury Rejonowej w Cieszynie
Numer referencyjny: PO VII WB 262 8 2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 144.000,00 euro. Przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano przyjmując kurs: 1 euro = 4,3117 złotych zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2479). Dla celów przygotowania oferty Zamawiający informuje, iż w okresie roku 2017 wysokość wydatków Zamawiającego w zakresie świadczonych usług przewozu zwłok w przybliżeniu wynosiła: a. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Południe i Północ w Bielsku-Białej : 160.934,87 zł b. Prokuratura Rejonowa w Cieszynie : 22.146,20 zł c. Prokuratura Rejonowa w Żywcu : 58.565,00 zł

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 447492,72
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-07-01   lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-07-01 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi potwierdzenie dysponowania środkiem transportu przystosowanym do wykonania zamówienia (kserokopia dowodu rejestracyjnego, z której wynika, że samochód ma ważne badania techniczne i jest zarejestrowany jako pojazd specjalny – karawan – zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usług wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami) oraz posiada aktualną opinię Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, na wezwanie Zamawiającego, składa następujące dokumenty: a. potwierdzenie dysponowania środkiem transportu przystosowanym do wykonania zamówienia (kserokopia dowodu rejestracyjnego, z której wynika, że samochód ma ważne badania techniczne i jest zarejestrowany jako pojazd specjalny – karawan – zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usług wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami) oraz posiada aktualną opinię Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi potwierdzenie dysponowania środkiem transportu przystosowanym do wykonania zamówienia (kserokopia dowodu rejestracyjnego, z której wynika, że samochód ma ważne badania techniczne i jest zarejestrowany jako pojazd specjalny – karawan – zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usług wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami) oraz posiada aktualną opinię Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, na wezwanie Zamawiającego, składa następujące dokumenty: a. potwierdzenie dysponowania środkiem transportu przystosowanym do wykonania zamówienia (kserokopia dowodu rejestracyjnego, z której wynika, że samochód ma ważne badania techniczne i jest zarejestrowany jako pojazd specjalny – karawan – zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usług wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami) oraz posiada aktualną opinię Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas dojazdu 30,00
posiadanie pojemnika 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, dla zakresu: a. w stosunku do osób - zmiany osób reprezentujących na skutek zmian organizacyjnych, b. zmiany danych adresowych – w przypadku zmiany siedziby, nazwy firmy, zmiany numeru NIP, zmiany numeru REGON, zmiany numeru KRS w czasie trwania okresu objętego niniejszą umową, c. w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ I zamówienia obejmuje: a. zasięg działania Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Sobieskiego 9:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dla celów przygotowania oferty Zamawiający informuje, iż w okresie roku 2017 wysokość wydatków Zamawiającego w zakresie świadczonych usług przewozu zwłok w przybliżeniu wynosiła: a. Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Południe i Północ w Bielsku-Białej : 160.934,87 zł Część obejmuje : miasta Bielsko-Biała w granicach przebiegających od zachodniej granicy miasta u wlotu ul. Cieszyńskiej, dalej w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Świętej Trójcy; ul. Świętej Trójcy wzdłuż muru budynku Sądu Okręgowego, środkiem ul. Waryńskiego i Orkana, środkiem ul. Wzgórze do skrzyżowania ul. 3 Maja, Stanisława Stojałowskiego i Zamkowej, środkiem ul. Zamkowej w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy, środkiem ul. Bohaterów Warszawy w kierunku wschodnim do środka mostu na rzec Biała, zwanego Krzywym Mostkiem, od tego mostu środkiem koryta rzeki Biała w kierunku północnym do środka mostu Włókniarzy, od tego mostu środkiem koryta ul. Piłsudskiego w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Lwowską, środkiem ul. Lwowskiej w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Krakowską, środkiem ul. Krakowskiej do jej wylotu na wschodniej granicy miasta, a następnie wschodnią, południową i zachodnią granicą administracyjną miasta; miasto Szczyrk; gmina Buczkowice, gmina Wilkowice;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 298027,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-07-01
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas dojazdu 30,00
posiadanie pojemnika 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ II zamówienia obejmuje: zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Żywcu z siedzibą w Żywcu przy ulicy Powstańców Śląskich 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dla celów przygotowania oferty Zamawiający informuje, iż w okresie roku 2017 wysokość wydatków Zamawiającego w zakresie świadczonych usług przewozu zwłok w przybliżeniu wynosiła: Prokuratura Rejonowa w Żywcu : 58.565,00 zł Zasięg działania : miasto Żywiec; gmina Gilowice; gmina Jeleśnia; gmina Koszarawa; gmina Lipowa; gmina Łękawica; gmina Łodygowice; gmina Milówka; gmina Radziechowy-Wieprz; gmina Rajcza; gmina Ślemień; gmina Świnna; gmina Ujsoły; gmina Węgierska Górka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 108453,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-07-01
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas dojazdu 30,00
posiadanie pojemnika 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ III zamówienia obejmuje: zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ulicy Garncarskiej 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dla celów przygotowania oferty Zamawiający informuje, iż w okresie roku 2017 wysokość wydatków Zamawiającego w zakresie świadczonych usług przewozu zwłok w przybliżeniu wynosiła Prokuratura Rejonowa w Cieszynie : 22.146,20 zł Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie przy ulicy Garncarskiej 8: Miasta : Cieszyn , Ustroń , Skoczów , Wisła ; Gminy : Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Haźlach, Istebna, Strumień, Zebrzydowice
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 60100000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 41012,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-07-01
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas dojazdu 30,00
posiadanie pojemnika 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę legalizację gaśnicy samochodowej - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania21-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę legalizację gaśnicy samochodowej. Zainteresowanych proszę o podanie kosztu i przez jaki okres gaśnica będzie ważna.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI