Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą oraz usługą transportową...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą oraz usługą transportową dla potrzeb Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517627-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517627-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury: Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą oraz usługą transportową dla potrzeb Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, krajowy numer identyfikacyjny 140580428, ul. ul. Przy Rondzie  5 , 31-547  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0048 12 6179655, e-mail zamowienia@kssip.gov.pl, faks 0048 12 6179653.
Adres strony internetowej (URL): https://www.kssip.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.kssip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.kssip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 11 SIWZ
Adres:
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, Kancelaria Ogólna (na parterze budynku)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą oraz usługą transportową dla potrzeb Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Numer referencyjny: BD-V.2611.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób autokarami wraz z kierowcami, busami wraz z kierowcami, mikrobusem wraz z kierowcą oraz samochodem osobowym wraz z kierowcą w celu przewożenia uczestników szkoleń i wykładowców oraz usługa transportowa. 2. Przewidywane ilości oraz informacje dotyczące pojazdów, które winny być oddane do dyspozycji Zamawiającego. Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary Maksymalna ilość 1. Autokar umożliwiający jednorazowy przewóz 50 osób (w tym kierowca), klimatyzowany, ogrzewany. Transfer: Warszawa – Dębe lub Dębe – Warszawa. kurs 100 2. Autokar umożliwiający jednorazowy przewóz 50 osób (w tym kierowca), klimatyzowany, ogrzewany. Transfer: Legionowo – Dębe lub Dębe – Legionowo. kurs 4 3. Autokar umożliwiający jednorazowy przewóz 30 osób (w tym kierowca), klimatyzowany, ogrzewany. Transfer: Warszawa – Dębe lub Dębe – Warszawa. kurs 6 4. Bus umożliwiający jednorazowy przewóz 20 osób (w tym kierowca), klimatyzowany, ogrzewany. Transfer: Warszawa – Dębe lub Dębe – Warszawa. kurs 4 5. Bus umożliwiający jednorazowy przewóz 16 osób (w tym kierowca), klimatyzowany, ogrzewany. Transfer: Warszawa – Dębe lub Dębe – Warszawa. kurs 6 6. Mikrobus umożliwiający jednorazowy przewóz 9 osób (w tym kierowca), klimatyzowany, ogrzewany. Transfer: Warszawa – Dębe lub Dębe – Warszawa. kurs 6 7. Samochód osobowy umożliwiający jednorazowy przewóz 3 osób (plus kierowca), klimatyzowany, ogrzewany. Transfer: Warszawa – Dębe lub Dębe – Warszawa. kurs 14 3. Środki transportu muszą spełnić warunki dodatkowe – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). 4. Realizacja zamówień, o których mowa powyżej, następować będzie według faktycznych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień częściowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji usług w ilościach mniejszych niż podane w SIWZ, w umowie oraz w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Pojazdy powinny być reprezentacyjne, czyste, sprawne, komfortowe, nowoczesne (nie starsze niż 10 lat) i posiadać ogrzewanie, klimatyzację. 6. Zamawiający informuje, iż rok produkcji pojazdu posiada istotne znaczenie z uwagi na fakt, iż wpływa na niezawodność techniczną, komfort i bezpieczeństwo realizacji usługi. 7. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o planowanym wyjeździe oraz miejscu podstawienia pojazdu za pośrednictwem faksu lub emailem z wyprzedzeniem minimum dwudniowym przed planowanym terminem wyjazdu. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówionej usługi na 18 godzin przed jej realizacją. Rezygnacja z usługi będzie potwierdzona faksem lub drogą elektroniczną, względnie poprzedzona informacją informacja przekazaną telefonicznie. 9. Na podstawie §1 ust. 9 Umowy, Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego związanych z rezygnacją z zamówionej usługi. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym taborem, niezbędnym do wykonania zamówienia: 1) klimatyzowany, ogrzewany autokar umożliwiający jednorazowy przewóz 50 osób (w tym kierowca): 3 szt. – Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę z wykorzystaniem najmłodszego rocznikowo pojazdu (lub pojazdów), wskazanego w ofercie; 2) klimatyzowany, ogrzewany autokar umożliwiający jednorazowy przewóz 30 osób (w tym kierowca): 2 szt. – Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę z wykorzystaniem najmłodszego rocznikowo pojazdu (lub pojazdów), wskazanego w ofercie; 3) klimatyzowany, ogrzewany bus umożliwiający jednorazowy przewóz 20 osób (w tym kierowca): 1 szt. 4) klimatyzowany, ogrzewany bus umożliwiający jednorazowy przewóz 16 osób (w tym kierowca): 1 szt. 5) klimatyzowany, ogrzewany mikrobus umożliwiający jednorazowy przewóz 9 osób (w tym kierowca): 1 szt. 6) klimatyzowany, ogrzewany samochód osobowy umożliwiający jednorazowy przewóz 3 osób (w tym kierowca): 1 szt. Zamawiający zastrzega możliwość jednoczesnego korzystania z ww. środków transportu. 11. Każdy pojazd musi posiadać aktualne badania diagnostyczne, wykupione ubezpieczenie OC I NNW. 12. W większości przypadków miejscem odjazdu /przyjazdu w Warszawie jest parking przy Pałacu Kultury i Nauki. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany tego miejsca na inne, zlokalizowane w granicach administracyjnych Miasta Warszawy. Wykonawca zapoznał się z zasadniczym miejscem odjazdu/przyjazdu tj. parkingiem przy Pałacu Kultury i Nauki. Miejscem odjazdu/przyjazdu w Dębem jest Ośrodek Szkoleniowy KSSiP – 05-140 Serock. 13. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt zużycia paliwa, amortyzacji pojazdu, wynagrodzenia kierowcy, ewentualne opłaty parkingowe, koszty opłat autostradowych, winiet, noclegów kierowców i ich wyżywienia itp. 14. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60170000-0 wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą.

II.5) Główny kod CPV: 60170000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada koncesję lub zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem – licencję lub zezwolenie uprawniające do wykonania przewozów krajowych osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 1983). Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ w następującym układzie: a) wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną „Formularz oferty” – wg Załącznika nr 1 do SIWZ; b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 SIWZ; c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty winno zostać załączone bądź to pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) bądź to umowa o współpracy, z której takie pełnomocnictwo będzie wynikać. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia wskazana została w załączniku nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć przed podpisaniem umowy: 1) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnej, ważnej licencji lub zezwolenia uprawniających do wykonania przewozów krajowych osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 1983). Dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu nie później niż na 1 dzień roboczy przed podpisaniem umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ważności licencji, zezwolenia przez cały okres trwania umowy. W razie utraty ważności licencji lub zezwolenia, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nową, ważną licencję lub zezwolenie w terminie 5 dni od chwili utraty ważności poprzedniej licencji lub zezwolenia. W przypadku gdy przedmiot zamówienia będzie wykonywany przy pomocy podwykonawców, powyższe wymogi dotyczą również licencji lub zezwolenia wydanego na konkretnego podwykonawcę. 2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 15.000,00 zł, W przypadku, gdy w czasie trwania umowy utraci ważność polisa ubezpieczeniowa, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu jej ważności do dostarczenia aktualnego dokumentu (wraz z dowodem zapłacenia wymaganej składki bądź raty składki ubezpieczeniowej), 3) wykaz taboru, którymi będzie świadczona usługa – minimalne informacje: marka, model, rok produkcji, ilość miejsc siedzących – zgodnie z zaoferowanym w formularzu ofertowym taborem w ramach kryterium oceny ofert „wiek taboru”. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Wiek taboru 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do umowy możliwe jest tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Pzp (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na zasadach określonych w §7 ust. 3 Umowy. 5. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 6. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia w umowie klauzuli waloryzacyjnej, umowa obejmuje okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę 2 głośniki samochodowych , Nowy Sącz
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania27-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę 2 głośniki samochodowych w VW; oraz jeden głośnik basowy z kolumny Altus. Przy włączeniu głośniej muzyki trzeszczą. Dodatkowo jeden głośnik wysoko tonowy - spalona cewka. Czy mogę przywiezc je do naprawy i kiedy . Jaki byłby przybliżony koszt naprawy? Pozdrawiam.