Wykonywanie usługi wynajmu autokarów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonywanie usługi wynajmu autokarów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-07-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-11
 • Numer ogłoszenia572432-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572432-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Wykonywanie usługi wynajmu autokarów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
1/ zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Część 1,2,3 – projekt „Ścieżką CHEMiczną; uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” nr projektu POWR.03.01.00-00-T152/18.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 18960000000000, ul. ul. Akademicka  13 , 20-950  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073, e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.
Adres strony internetowej (URL): https://www.up.lublin.pl/zamowienia
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.up.lublin.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.up.lublin.pl/zamowienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Sekcja ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13 pokój 55, 20-950 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usługi wynajmu autokarów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.
Numer referencyjny: AZP/PNO/27/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: część 1* – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w celu przewozu uczestników projektu „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” POWR.03.01.00-00.T152/18, na trasie Zamość-Lublin (ul. Akademicka 13) - Zamość (8 kursów), część 2* – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w celu przewozu uczestników projektu „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” POWR.03.01.00-00.T152/18, na trasie Biłgoraj-Lublin (ul. Akademicka 13) - Biłgoraj (8 kursów), część 3* – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w celu przewozu uczestników projektu „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” POWR.03.01.00-00.T152/18, na trasie Hrubieszów-Lublin (ul. Akademicka 13) - Hrubieszów (8 kursów). 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia o wymogach opisanych w załącznikach nr 1-3 do SIWZ, 2. Pojazdy powinny posiadać sprawną klimatyzację, a w pojazdach powinien być zamontowany sprawny sprzęt nagłaśniający. 3. Wymagania Zamawiającego w przypadku awarii autokaru: Wykonawca niezwłocznie zapewni, na własny koszt, pojazd zastępczy w razie okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie wyjazdu - pojazd o wymaganiach i wyposażeniu zgodnym z przyjętym zleceniem, lub jego kontynuowanie – pojazd o parametrach, wyposażeniu i funkcjonalności, nie gorszych niż zawarte w opisie przedmiocie zamówienia oraz nie gorszy, niż pojazd wskazany w wykazie pojazdów.

II.5) Główny kod CPV: 60170000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60172000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 25612,80
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: dotyczy wszystkich części - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 138 t.j.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek spełni Wykonawca, który będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia: w części 1 - minimum 1 pojazdem wyprodukowanym nie wcześniej niż w roku 2006 o ilości miejsc siedzących co najmniej 35. w części 2 - minimum 1 pojazdem wyprodukowanym nie wcześniej niż w roku 2006 o ilości miejsc siedzących co najmniej 35. w części 3 - minimum 1 pojazdem wyprodukowanym nie wcześniej niż w roku 2006 o ilości miejsc siedzących co najmniej 35.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszczę informacje o tych podmiotach w oświadczeniu składanym na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu udowodnienia, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów wraz z ofertą przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ). 5.3.1. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy. 5.3.2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 5.3., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 5.2. 5.3.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.3.4. Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy Pzp. 5.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu składanym na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp. 5.5. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu: Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, będzie przeprowadzona według reguły „spełnia” - „nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży Zamawiającemu na jego wezwanie, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1.2. Aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub dokumentu równoważnego na przewozy krajowe osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 138) - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6.1.3. Wykaz narzędzi (autokarów) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6A i/lub 6B i/lub 6C do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.3. Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć wraz z ofertą: 6.3.1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zaleca się, aby w formularzu „Oferta Wykonawcy” wpisać wszystkie załączane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty. 6.3.2. Wykaz ilościowy do wyceny części postępowania, w której Wykonawca bierze udział, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 do SIWZ. 6.3.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo w formie oryginały musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub notarialnie potwierdzonej kopii. 6.3.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. 6.5. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez kilku przedsiębiorców, konsorcjum lub przez spółkę cywilną: 6.5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 6.5.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1. 6.5.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców występujących wspólnie: 1) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w pkt 6.1.1, oraz oświadczenie wymienione w pkt 6.2 SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.1.2, pkt. 6.1.3 oraz pkt. 6.3 są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Poza dokumentami wymienionymi w pkt 6.5.3 ppkt 1) i ppkt 2) SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię, 4) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 6.5.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą poświadcza za zgodność z oryginałem odpowiednio Wykonawca lub te podmioty. 6.5.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23, natomiast warunki określone w ust. 5.2. powinien spełnić co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. 6.5.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Gotowość do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą stron z zachowaniem formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1/ gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 2/ w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług, na usługi stanowiące przedmiot zamówienia. 4. Zmiany określone w ust. 2 pkt 2 zostaną wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu do umowy. Wniosek musi zawierać kalkulację, z której wynika, że zmiany stawki podatku VAT, mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, którym Wykonawca nie mógł zapobiec mimo zachowania należytej staranności, termin wykonania usługi może ulec przesunięciu, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie przewidzianej w ust. 1. wyznaczając dodatkowy termin wykonania usługi. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie może w żadnym przypadku spowodować podwyższenia ceny określonej w § 3 ust. 1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest Pani Anna Buchlińska - Brzozowska, tel. 81 445-65-99, e:mail anna.buchlinska@up.lublin.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wykonanie usługi wynajmu autokarów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części, znak sprawy: AZP/PNO/27/2019, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: część 1 – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 1* – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w celu przewozu uczestników projektu „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” POWR.03.01.00-00.T152/18, na trasie Zamość-Lublin (ul. Akademicka 13) - Zamość (8 kursów),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60170000-0, 60172000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7683,84
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Gotowość do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przez gotowość do realizacji zamówienia Zamawiający rozumie zobowiązanie Wykonawcy do świadczenia usługi transportowej określone w ilościach dni od daty zgłoszenia zlecenia do daty planowanego wyjazdu. Ocena zostanie dokonana na podstawie zaoferowania przez Wykonawcę gotowości do realizacji zamówienia określonej w ilościach dni. Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie gotowości do realizacji zamówienia wynoszącej: 4 dni – 40 punktów, 5 dni – 20 punktów, 6 dni – 10 punktów, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje gotowość do realizacji zamówienia wynoszącą więcej niż 6 dni.


Część nr: 2 Nazwa: część 2* – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 2* – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w celu przewozu uczestników projektu „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” POWR.03.01.00-00.T152/18, na trasie Biłgoraj-Lublin (ul. Akademicka 13) - Biłgoraj (8 kursów)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60170000-0, 60172000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7683,84
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Gotowość do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przez gotowość do realizacji zamówienia Zamawiający rozumie zobowiązanie Wykonawcy do świadczenia usługi transportowej określone w ilościach dni od daty zgłoszenia zlecenia do daty planowanego wyjazdu. Ocena zostanie dokonana na podstawie zaoferowania przez Wykonawcę gotowości do realizacji zamówienia określonej w ilościach dni. Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie gotowości do realizacji zamówienia wynoszącej: 4 dni – 40 punktów, 5 dni – 20 punktów, 6 dni – 10 punktów, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje gotowość do realizacji zamówienia wynoszącą więcej niż 6 dni.


Część nr: 3 Nazwa: część 3* – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 3* – Wynajem autokarów (ilość miejsc siedzących co najmniej 35) przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w celu przewozu uczestników projektu „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję” POWR.03.01.00-00.T152/18, na trasie Hrubieszów-Lublin (ul. Akademicka 13) - Hrubieszów (8 kursów).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60170000-0, 60172000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10245,12
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Gotowość do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przez gotowość do realizacji zamówienia Zamawiający rozumie zobowiązanie Wykonawcy do świadczenia usługi transportowej określone w ilościach dni od daty zgłoszenia zlecenia do daty planowanego wyjazdu. Ocena zostanie dokonana na podstawie zaoferowania przez Wykonawcę gotowości do realizacji zamówienia określonej w ilościach dni. Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie gotowości do realizacji zamówienia wynoszącej: 4 dni – 40 punktów, 5 dni – 20 punktów, 6 dni – 10 punktów, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje gotowość do realizacji zamówienia wynoszącą więcej niż 6 dni.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport kombajnu zbożowego - Nivala - Czerniejów
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania18-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport kombajnu zbożowego Claas Dominator, najlepiej jako ładunek powrotny na platformę , semi, tifbet. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI