Wykonanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz wewnętrznych dróg na terenie gminy Suwałki w 2019 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSuwałki
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Suwałki
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-08
 • Numer ogłoszenia523392-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523392-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

Gmina Suwałki: Wykonanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz wewnętrznych dróg na terenie gminy Suwałki w 2019 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suwałki, krajowy numer identyfikacyjny 79067097000000, ul. Świerkowa  45 , 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 5659300 , , e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl, , faks 87 5659300.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w sekretariacie (pokój Nr 7)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz wewnętrznych dróg na terenie gminy Suwałki w 2019 roku
Numer referencyjny: IN.1.271.5.2019.EW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający nie stawia ograniczeń w tym zakresie.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie stawia ograniczeń w tym zakresie.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz wewnętrznych dróg na terenie gminy Suwałki w 2019 roku. 3.2. Zamówienie podzielono na 6 części (Zadań). 3.2.1. Zadanie I - Sprzedaż i transport 1 tony żwiru na drogi gminne wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału w miejscu dowozu - część wschodnia gminy. Szacowana ilość żwiru wynosi około 12 000 ton. 3.2.2. Zadanie II - Sprzedaż i transport 1 tony żwiru na drogi gminne wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału w miejscu dowozu - część zachodnia gminy. Szacowana ilość żwiru wynosi około 8 000 ton. 3.2.3. Zadanie III - Sprzedaż i transport 1 tony żwiru doziarnionego 30% kruszywem łamanym na drogi gminne wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału w miejscu dowozu na terenie gminy Suwałki. Szacowana ilość żwiru wynosi około 5 000 ton. Materiałem użytym do realizacji Zadania I i Zadania II powinna być pospółka według normy o uziarnieniu od 0 do 32mm z występowaniem frakcji iłowej w celu zagęszczenia pod wpływem ruchu pojazdów w trakcie eksploatacji drogi. Natomiast do realizacji Zadania III powinna być pospółka według normy o uziarnieniu od 0 do 32mm doziarniona 30% kruszywem łamanym z występowaniem frakcji iłowej w celu zagęszczenia pod wpływem ruchu pojazdów w trakcie eksploatacji drogi. W zadaniu I,II, III należy podać cenę za sprzedaż 1 tony żwiru wraz z transportem, rozplantowaniem i wyprofilowaniem. Kruszywo może być dostarczone jedynie ze żwirowni objętej koncesją na wydobywanie kruszywa naturalnego (zadanie I, II, III). W ofercie należy wskazać samochód, który będzie użyty do realizacji zamówienia oraz markę samochodu (zadanie I, II, III). 3.2.4 Zadanie IV - Profilowanie istniejących nawierzchni dróg nieutwardzonych o szerokości od 3m do 6m .W ofercie do realizacji Zadania IV należy podać cenę łącznie z podatkiem VAT za 1km bieżący profilowania drogi. Szacowana ilość dróg do profilowania około 350 km. 3.2.4. Zadanie V - Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Suwałki mieszanką mineralno-bitumiczną. Zakres robót obejmuje: pionowye obcięcie krawędzi uszkodzenia nadając mu kształt prostej figury geometrycznej, oczyszczenie wybojów, wykonanie podbudowy z zagęszczeniem, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej średniej grubości ok. 5cm., pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej, mechaniczne zagęszczenie wypełnionego ubytku oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. Naprawa uszkodzenia musi być wysokościowo dostosowana do powierzchni nawierzchni istniejącej. Wygląd zewnętrzny wypełnienia musi być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. Roboty należy prowadzić przy suchej i ciepłej pogodzie, nie dopuszcza się wykonywania naprawy cząstkowej podczas opadów atmosferycznych. W ofercie należy podać cenę za naprawę 1 m2 nawierzchni drogi asfaltowej. Szacowana ilość powierzchni naprawionych nawierzchni dróg gminnych wyniesie ok. 800 m 2. 3.2.5. Zadanie VI - Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż dróg gminnych i rowów przydrożnych na terenie gminy Suwałki. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie gminy Suwałki, z użyciem sprzętu mechanicznego wykonawcy. Zakres robót obejmuje również poza koszeniem poboczy, koszenie rowów przydrożnych. Orientacyjna długość poboczy dróg gminnych objętych zamówieniem wynosi ok. 200 km. Koszenie odbywać się będzie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Urzędu Gminy, ze wskazaniem zakresu koszenia tj. wyszczególnieniem dróg i szerokością koszenia (ilością przejazdów przy danej drodze – minimalna szerokość jednoprzejazdowego koszenia wynosi 1 m). Zamówienie obejmuje w swym zakresem w razie stwierdzenia takiej potrzeby również przycięcie wystających gałęzi drzew i krzewów na drogach gminnych, w trakcie koszenia poboczy, z użyciem sprzętu mechanicznego wykonawcy. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia na miejscu warunków wykonania przedmiotu zamówienia. W ofercie do realizacji Zadania VI należy podać cenę łącznie z podatkiem VAT za 1km jednoprzejazdowego koszenia jednej strony pobocza drogi gminnej. Szacowana ilość/długość poboczy dróg gminnych wyniesie ok. 200 km. 3.3. Prace w zadaniach ww. mają być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za ewentualne zdarzenia na terenie na którym będą wykonywane prace odpowiedzialność ponosi wykonawca. 3.4. Dostarczona mieszanka kruszywa musi pochodzić ze żwirowni objętej koncesją na wydobywanie kruszywa naturalnego. W tym celu na każde żądanie Zmawiającego, Wykonawca złoży stosowne oświadczenie (dotyczy zadania I ,II i III). 3.5. Sprzęt mechaniczny używany do koszenia należy oznakować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego (znaki A-14, C-10 oraz wyposażenia w lampę błyskową zespoloną), zgodnie z obowiązującymi przepisami i „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”). Powinien spełniać wymogi do wykonania zadań i być dopuszczony do prac na drogach publicznych. 3.6. Sprzęt do wykonywania koszenia powinien być sprawny technicznie, bezpieczny w użytkowaniu zaopatrzony w osłony. 3.7. Prace powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający powstawanie utrudnień oraz zagrożenie w ruchu drogowym. 3.8. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność cywilno – prawną za ewentualne nieszczęśliwe wypadki oraz szkody spowodowane koszeniem. 3.9. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia. 3.10. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe użycie sprzętu. 3.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa na wykonywanym odcinku robót. 3.12. Robotnicy obsługujący sprzęt musza posiadać stosowne uprawnienia oraz odzież ochronną, zaś koszenie kosiarką należy wykonywać przy zastosowaniu szczególnej ostrożności ze względu na możliwość powstania wypadku przez oderwanie się elementu tnącego i uderzenie w pojazd lub osobę. 3.13. Wykonawca odpowiada za ewentualne zniszczenia przez nieuwagę elementów drogowych, szczególnie dotyczących oznakowań, których wartość zostanie w czasie odbioru i potrącona zostanie z faktury za wykonywaną usługę. 3.14. Realizacja zamówienia: Zadanie I, Zadanie II, Zadanie III, Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI odbywać się będzie na pisemne lub telefoniczne zlecenie pracownika Urzędu Gminy. 3.15. W zleceniu będzie określony zakres oraz termin realizacji zamówienia. 3.16. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż dwa dni od dnia otrzymania pisemnego lub telefonicznego zlecenia z Urzędu Gminy. 3.17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zleconego do wykonywania prac zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego oraz w zależności od posiadanych środków finansowych w budżecie gminy Suwałki. 3.18. Odbiór wykonanej usługi wymaga pisemnego potwierdzenia przez sołtysa wsi, w której wykonywana była usługa lub pracownika Urzędu Gminy. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać koszty dojazdu i powrotu, do i od Zamawiającego, koszty bieżących napraw i remontu sprzętu, wymagane oznakowanie sprzętu. 3.19. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez wykonawców wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.20. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę - polegające na: 1) wykonywaniu prostych prac fizycznych; 2) kierowaniu samochodem samowyładowczym (Zadanie I, II, III); 3) operowaniem równiarki (Zadanie I,II,III, IV); 4) operowaniem zagęszczarką wibracyjną (Zadanie V); 5) kierowaniu ciągnikiem (Zadanie VI). Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby lub samo zatrudnionych. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 3.21. Kody CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 77314100-5 Usługi w zakresie trawników, 77112000-8 Wynajem kosiarek lub sprzętu rolniczego wraz z operatorem.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14210000-6
45233141-9
45233142-6
50000000-5
77314100-5
77112000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadań będących przedmiotem zamówienia o wartości : 1) nie mniejszej niż zamówienie o wartości 80 000,00 zł. brutto dla zadania I, II,III; 2) nie mniejszej niż zamówienie o wartości 30 000,00 zł brutto dla zadania IV; 3) nie mniejszej niż zamówienie o wartości 50 000,00 zł. brutto dla zadania V; 4) nie mniejszej niż zamówienie o wartości 5 000,00 zł brutto dla zadania VI. b) Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie lub dysponowanie sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, w ilości co najmniej: 1) co najmniej jedną jednostką sprzętową (równiarka) w przypadku składania oferty na zadania I, II, III, IV. Jeżeli Wykonawca złoży jednocześnie ofertę na Zadanie I, II i III musi wykazać posiadanie co najmniej jednej jednostki sprzętowej (równiarki). W przypadku złożenia oferty na któreś z Zadań I,II,III i jednocześnie Zadanie IV Wykonawca musi wykazać posiadanie co najmniej dwóch jednostek sprzętowych (równiarek). 2) Dysponują co najmniej dwoma samochodami do przewozu materiału na każde z zadań od I – III. (np. wykonawca składając ofertę na zadanie I, II, III powinien przedstawić co najmniej 6 samochodów samowyładowczych do przewozu materiału); 3) Dysponują co najmniej jedną zagęszczarką wibracyjną w przypadku składania oferty na Zadanie V; 4) Dysponują co najmniej jednym ciągnikiem rolniczym i doczepianą kosiarką w przypadku składania oferty na Zadanie VI. c) Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje kadrą techniczną, która umożliwi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie. Wykaże co najmniej roczne doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówiania - operatora równarki (dot. Zadania I,II,III,IV).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadań będących przedmiotem zamówienia: 1) nie mniejszej niż zamówienie o wartości 80 000,00 zł. brutto dla zadania I, II, III; 2) nie mniejszej niż zamówienie o wartości 30 000,00 zł brutto dla zadania IV; 3) nie mniejszej niż zamówienie o wartości 50 000,00 zł. brutto dla zadania V; 4) nie mniejszej niż zamówienie o wartości 5 000,00 zł brutto dla zadania VI. oraz załączeniem dowodów, że zamówienie zostało wykonane należycie – Załącznik nr 3 (dla zadania I, II, III, IV, V, VI) do niniejszej SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 1 (dla zadania I, II, III, IV, V, VI) do niniejszej SIWZ. Wykaz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem ( kserokopię dowodu rejestracyjnego lub kserokopii umowy kupna sprzętu lub faktury VAT na sprzęt - dokumenty te należy dostarczyć przed podpisaniem umowy lub załączyć do Załącznika nr 1), dotyczy to również sprzętu wypożyczonego. Jeżeli sprzęt będzie wypożyczony, w takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że będzie mógł korzystać z zasobów tych podmiotów w okresie wykonywania zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania. c) Wykaz osób, doświadczenie zawodowe operatora równiarki – Załącznik nr 9 (dot. Zadania I,II,III,IV).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym), a w przypadku dokonania przez Zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej - zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach. 2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian Umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej Umowy. 3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w przypadku wystąpienia którychkolwiek z następujących okoliczności: 1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia) w przypadku: a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy (zamówienia) w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego; b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie lub powoduje zmianę zakresu usług – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami; 2) Strony Umowy dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy; 3) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 4) Strony dopuszczają możliwość zmiany: a) zakresu części przedmiotu Umowy (zamówienia) powierzonej Podwykonawcom; b) podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy; w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu Umowy (zamówienia) podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży do Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej; c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia) lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli uzna to za konieczne i złoży Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej; d) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; - zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany Umowy określone w niniejszym pkt winny być potwierdzone pisemnie i nie wymagają aneksu do niniejszej Umowy; 5) zmiany zasad płatności: a) Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że Zamawiający nie jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia VAT i zastosuje stawkę podatku VAT w ofercie i Strony przyjmą w Umowie zasadę klasycznego rozliczenia podatku VAT – a wiążące stanowiska organów skarbowych lub obowiązujące przepisy prawa wskażą na występowanie procedury odwrotnego obciążenia VAT w stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Strony dokonają zmiany Umowy w ramach której Wykonawca zobowiąże się do wystawienia faktur zgodnie z regułami dotyczącymi procedury odwrotnego obciążenia VAT; b) jeżeli przed zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy (zamówienia) Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikająca z oferty i Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy z Wykonawcą polegającą na zmianie stawki podatku VAT – do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT); c) zmiana konta bankowego Wykonawcy; d) wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji zamówienia; e) wynagrodzenia ( zastosowania mechanizmu podzielnej płatności/nie zastosowanie mechanizmu podzielnej płatności). 6) Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 7) Aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych w SIWZ rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia. 8) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, i które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. 4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 2) danych teleadresowych; 3) danych rejestrowych; 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
21.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Gminy Suwałki - Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, email sekretariat@gmina.suwalki.pl ; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Suwałki jest Pani Katarzyna Żuk, tel. 875659300email, iod@gmina.suwalki.pl ; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego In.1.271.5.2019.EW pod nazwą „Wykonanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz wewnętrznych dróg na terenie gminy Suwałki w 2019 roku” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, zgodnie z rzeczowym jednolitym wykazem akt Urzędu Gminy Suwałki. 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych**; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i transport 1 tony żwiru na drogi gminne wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału w miejscu dowozu - część wschodnia gminy. Szacowana ilość żwiru wynosi około 12 000 ton.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 14210000-6, 45233141-9, 45233142-6, 50000000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Dostepność sprzętu 20,00
Doświadczenie zawodowe 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i transport 1 tony żwiru na drogi gminne wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału w miejscu dowozu - część zachodnia gminy. Szacowana ilość żwiru wynosi około 8 000 ton.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 14210000-6, 45233141-9, 45233142-6, 50000000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Dostepność sprzętu 20,00
Doświadczenie zawodowe operatora równarki 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sprzedaż i transport 1 tony żwiru doziarnionego 30% kruszywem łamanym na drogi gminne wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału w miejscu dowozu na terenie gminy Suwałki. Szacowana ilość żwiru wynosi około 5 000 ton.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 14210000-6, 45233141-9, 45233142-6, 50000000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Dostępność sprzętu 20,00
Doświadczenie zawodowe operatora równarki 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Profilowanie istniejących nawierzchni dróg nieutwardzonych o szerokości od 3m do 6m .W ofercie do realizacji Zadania IV należy podać cenę łącznie z podatkiem VAT za 1km bieżący profilowania drogi. Szacowana ilość dróg do profilowania około 350 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 14210000-6, 45233141-9, 45233142-6, 50000000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Dostępność sprzętu 20,00
Doświadczenie zawodowe operatora równarki 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Suwałki mieszanką mineralno-bitumiczną. Zakres robót obejmuje: pionowye obcięcie krawędzi uszkodzenia nadając mu kształt prostej figury geometrycznej, oczyszczenie wybojów, wykonanie podbudowy z zagęszczeniem, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej średniej grubości ok. 5cm., pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej, mechaniczne zagęszczenie wypełnionego ubytku oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. Naprawa uszkodzenia musi być wysokościowo dostosowana do powierzchni nawierzchni istniejącej. Wygląd zewnętrzny wypełnienia musi być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. Roboty należy prowadzić przy suchej i ciepłej pogodzie, nie dopuszcza się wykonywania naprawy cząstkowej podczas opadów atmosferycznych. W ofercie należy podać cenę za naprawę 1 m2 nawierzchni drogi asfaltowej. Szacowana ilość powierzchni naprawionych nawierzchni dróg gminnych wyniesie ok. 800 m 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 14210000-6, 45233141-9, 45233142-6, 50000000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Dostępność sprzętu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż dróg gminnych i rowów przydrożnych na terenie gminy Suwałki. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie gminy Suwałki, z użyciem sprzętu mechanicznego wykonawcy. Zakres robót obejmuje również poza koszeniem poboczy, koszenie rowów przydrożnych. Orientacyjna długość poboczy dróg gminnych objętych zamówieniem wynosi ok. 200 km. Koszenie odbywać się będzie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Urzędu Gminy, ze wskazaniem zakresu koszenia tj. wyszczególnieniem dróg i szerokością koszenia (ilością przejazdów przy danej drodze – minimalna szerokość jednoprzejazdowego koszenia wynosi 1 m). Zamówienie obejmuje w swym zakresem w razie stwierdzenia takiej potrzeby również przycięcie wystających gałęzi drzew i krzewów na drogach gminnych, w trakcie koszenia poboczy, z użyciem sprzętu mechanicznego wykonawcy. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia na miejscu warunków wykonania przedmiotu zamówienia. W ofercie do realizacji Zadania VI należy podać cenę łącznie z podatkiem VAT za 1km jednoprzejazdowego koszenia jednej strony pobocza drogi gminnej. Szacowana ilość/długość poboczy dróg gminnych wyniesie ok. 200 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77314100-5, 77112000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Dostępność sprzętu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Wynajmę kamper 4 osobowy w terminie od 31 lipca do 5 sierpnia. Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania12-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Wynajmę kamper 4 osobowy w terminie od 31 lipca do 5 sierpnia. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI