Świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w Sieradzu, Łasku, Poddębicach, Wieluniu i Zduńskiej Woli.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSieradz
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyProkuratura Okręgowa w Sieradzu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-15
 • Numer ogłoszenia537115-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537115-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Prokuratura Okręgowa w Sieradzu: Świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w Sieradzu, Łasku, Poddębicach, Wieluniu i Zduńskiej Woli.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, krajowy numer identyfikacyjny 73164640800000, ul. ul. Piłsudskiego  4 , 98-200  Sieradz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-43 82 66 451, e-mail bmichalska@sieradz.po.gov.pl, faks 438 266 473.
Adres strony internetowej (URL): https://www.sieradz.po.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.sieradz.po.gov.pl/zamowienia_publiczne.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 roku - Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2018 poz. 2188 ze zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, ul.Piłsudskiego 4, 98-200 Sieradz, biuro podawcze (parter).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w Sieradzu, Łasku, Poddębicach, Wieluniu i Zduńskiej Woli.
Numer referencyjny: PO VII WB 261.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w Sieradzu, Łasku, Poddębicach, Wieluniu i Zduńskiej Woli. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części, ze względu na lokalizację poszczególnych siedzib (jednostek). Przedmiot zamówienia dla każdej części jest taki sam. 1. W zakres usług wynikających z przedmiotu zamówienia wchodzi: a. Przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich. b. Przysłanie na miejsce wskazane przez Zamawiającego pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok lub szczątków ludzkich wraz z obsługą, nie później niż po upływie 2 godz. 30 min od momentu wezwania. c. Włożenie zwłok lub szczątków ludzkich do worka i ich umieszczenie w samochodzie, który winien być przystosowany do przewozu zwłok i szczątków ludzkich oraz spełniać wymagania techniczne i sanitarne określone w przepisach szczegółowych, a następnie ich niezwłoczne przemieszczenie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego i ich wydanie po zakończeniu przewozu. d. Realizacja usługi przewozu zwłok lub ich szczątków winna nastąpić bez względu na stopień uszkodzenia lub stanu ich rozkładu oraz miejsca znalezienia. e. Zabezpieczenie we własnym zakresie sprzętu, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji o łącznym działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym, po każdorazowym przewiezieniu zwłok lub szczątków ludzkich. f. Zapewnienie niezbędnych akcesoriów do przemieszczania zwłok lub ich szczątków. g. Wykonywanie usługi przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych. h. Świadczenie usług całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za mniejszą ilość zdarzeń niż podana w formularzu oferty i z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za wykonane zlecenia. 3. Transport zwłok osób zmarłych powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej. 4. Wykonawca gwarantuje, że pojazd/ y do przewozu zwłok ludzkich i szczątków ludzkich jest/ są zarejestrowany/e jako pojazd / y specjalny/ e oraz spełnia/ ją wymagania techniczne i sanitarne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 nr 249, poz. 1866) oraz posiada/ją aktualne zezwolenia lub zaświadczenia wydane przez właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną, ważne badania techniczne i ubezpieczenie. 5. W szczególnych przypadkach zwłoki mogą być transportowane poza rejon działania danej prokuratury, ale może to mieć miejsce tylko na pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. W tej sytuacji obowiązująca jest stawka netto za 1 kilometr przebiegu pojazdu (przewozu zwłok), o której mowa w § 5 ust. 1 pkt b. umowy. Do każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8
98370000-7
33940000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj.: wykonawca wykaże, że posiada przynajmniej jeden pojazd (środek transportu) do przewozu zwłok ludzkich i szczątków ludzkich osobno dla każdej części zamówienia, dla której składa ofertę. Pojazd (środek transportu drogowego) do przewozu zwłok ludzkich i szczątków ludzkich winien być zarejestrowany jako pojazd specjalny oraz powinien spełniać wymagania techniczne i sanitarne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 nr 249, poz. 1866 ) wraz z aktualnymi zezwoleniami lub zaświadczeniami wydanymi przez właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną). Wykonawca musi przedstawić potwierdzenie, że środek/środki transportu przystosowane są do wykonywania zamówienia (kserokopia dowodu rejestracyjnego, z której wynika, że samochód przystosowany jest do przewozu zwłok, a jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie ma takiej adnotacji należy dołączyć dokument potwierdzający przeznaczenie samochodu do przewozu zwłok) oraz potwierdzenie posiadania ważnych badań technicznych i ubezpieczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia wymienione w pkt. 4 a) w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w: a. pkt 4a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przynajmniej na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. C.2.a, b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj. wykaz pojazdów - załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Wykonawca musi przedstawić potwierdzenie, że środek/ środki transportu przystosowane są do wykonywania zamówienia (kserokopia dowodu rejestracyjnego, z której wynika, że samochód przystosowany jest do przewozu zwłok, a jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie ma takiej adnotacji należy dołączyć dokument potwierdzający przeznaczenie samochodu do przewozu zwłok) oraz potwierdzenie posiadania ważnych badań technicznych i ubezpieczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) oświadczenia wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 i nr 2, b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 3, c) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje w imieniu i na rzecz wykonawcy osoba/osoby działające na jego podstawie, d) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy Pzp), e) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. Q.1 SIWZ (Podwykonawcy) , f) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie; w przypadku załącznika nr 2 do SIWZ oświadczenie składają łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie spełnienia przesłanek udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt C.2. SIWZ, g) zobowiązanie (w przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów), które określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ. h)załącznik nr 6 - grupa kapitałowa
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień zawartej umowy zostały przewidziane w § 9 projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. administratorem danych osobowych jest Prokurator Okręgowy w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 4, 98-200 Sieradz, tel. 43 82 66 450 faks: 043 82 66 470, e-mail: sekretariat@sieradz.po.gov.pl 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@sieradz.po.gov.pl, 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w Sieradzu, Łasku, Poddębicach, Wieluniu i Zduńskiej Woli– nr postępowania PO VII WB 261.8.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Wykonawca posiada : a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Wykonawcy nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przewóz zwłok z terenu działania Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Sieradzu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Sieradzu obejmującego gminy: Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz, Warta, Wróblew i Złoczew. Przedmiot zamówienia dla każdej części jest taki sam. 1. W zakres usług wynikających z przedmiotu zamówienia wchodzi: a. Przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich. b. Przysłanie na miejsce wskazane przez Zamawiającego pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok lub szczątków ludzkich wraz z obsługą, nie później niż po upływie 2 godz. 30 min od momentu wezwania. c. Włożenie zwłok lub szczątków ludzkich do worka i ich umieszczenie w samochodzie, który winien być przystosowany do przewozu zwłok i szczątków ludzkich oraz spełniać wymagania techniczne i sanitarne określone w przepisach szczegółowych, a następnie ich niezwłoczne przemieszczenie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego i ich wydanie po zakończeniu przewozu. d. Realizacja usługi przewozu zwłok lub ich szczątków winna nastąpić bez względu na stopień uszkodzenia lub stanu ich rozkładu oraz miejsca znalezienia. e. Zabezpieczenie we własnym zakresie sprzętu, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji o łącznym działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym, po każdorazowym przewiezieniu zwłok lub szczątków ludzkich. f. Zapewnienie niezbędnych akcesoriów do przemieszczania zwłok lub ich szczątków. g. Wykonywanie usługi przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych. h. Świadczenie usług całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za mniejszą ilość zdarzeń niż podana w formularzu oferty i z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za wykonane zlecenia. 3. Transport zwłok osób zmarłych powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej. 4. Wykonawca gwarantuje, że pojazd/ y do przewozu zwłok ludzkich i szczątków ludzkich jest/ są zarejestrowany/e jako pojazd / y specjalny/ e oraz spełnia/ ją wymagania techniczne i sanitarne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 nr 249, poz. 1866) oraz posiada/ją aktualne zezwolenia lub zaświadczenia wydane przez właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną, ważne badania techniczne i ubezpieczenie. 5. W szczególnych przypadkach zwłoki mogą być transportowane poza rejon działania danej prokuratury, ale może to mieć miejsce tylko na pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. W tej sytuacji obowiązująca jest stawka netto za 1 kilometr przebiegu pojazdu (przewozu zwłok), o której mowa w § 5 ust. 1 pkt b. umowy. Do każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8, 98370000-7, 33940000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przewóz zwłok z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Łasku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Rejonowej w Łasku obejmującego gminy: Buczek, Dobroń, Lutomiersk, Łask, Sędziejowice, Widawa i Wodzierady. Przedmiot zamówienia dla każdej części jest taki sam. 1. W zakres usług wynikających z przedmiotu zamówienia wchodzi: a. Przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich. b. Przysłanie na miejsce wskazane przez Zamawiającego pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok lub szczątków ludzkich wraz z obsługą, nie później niż po upływie 2 godz. 30 min od momentu wezwania. c. Włożenie zwłok lub szczątków ludzkich do worka i ich umieszczenie w samochodzie, który winien być przystosowany do przewozu zwłok i szczątków ludzkich oraz spełniać wymagania techniczne i sanitarne określone w przepisach szczegółowych, a następnie ich niezwłoczne przemieszczenie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego i ich wydanie po zakończeniu przewozu. d. Realizacja usługi przewozu zwłok lub ich szczątków winna nastąpić bez względu na stopień uszkodzenia lub stanu ich rozkładu oraz miejsca znalezienia. e. Zabezpieczenie we własnym zakresie sprzętu, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji o łącznym działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym, po każdorazowym przewiezieniu zwłok lub szczątków ludzkich. f. Zapewnienie niezbędnych akcesoriów do przemieszczania zwłok lub ich szczątków. g. Wykonywanie usługi przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych. h. Świadczenie usług całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za mniejszą ilość zdarzeń niż podana w formularzu oferty i z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za wykonane zlecenia. 3. Transport zwłok osób zmarłych powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej. 4. Wykonawca gwarantuje, że pojazd/ y do przewozu zwłok ludzkich i szczątków ludzkich jest/ są zarejestrowany/e jako pojazd / y specjalny/ e oraz spełnia/ ją wymagania techniczne i sanitarne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 nr 249, poz. 1866) oraz posiada/ją aktualne zezwolenia lub zaświadczenia wydane przez właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną, ważne badania techniczne i ubezpieczenie. 5. W szczególnych przypadkach zwłoki mogą być transportowane poza rejon działania danej prokuratury, ale może to mieć miejsce tylko na pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. W tej sytuacji obowiązująca jest stawka netto za 1 kilometr przebiegu pojazdu (przewozu zwłok), o której mowa w § 5 ust. 1 pkt b. umowy. Do każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8, 98370000-7, 33940000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przewóz zwłok z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Poddębicach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Rejonowej w Poddębicach obejmującego gminy: Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice i Zadzim. Przedmiot zamówienia dla każdej części jest taki sam. 1. W zakres usług wynikających z przedmiotu zamówienia wchodzi: a. Przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich. b. Przysłanie na miejsce wskazane przez Zamawiającego pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok lub szczątków ludzkich wraz z obsługą, nie później niż po upływie 2 godz. 30 min od momentu wezwania. c. Włożenie zwłok lub szczątków ludzkich do worka i ich umieszczenie w samochodzie, który winien być przystosowany do przewozu zwłok i szczątków ludzkich oraz spełniać wymagania techniczne i sanitarne określone w przepisach szczegółowych, a następnie ich niezwłoczne przemieszczenie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego i ich wydanie po zakończeniu przewozu. d. Realizacja usługi przewozu zwłok lub ich szczątków winna nastąpić bez względu na stopień uszkodzenia lub stanu ich rozkładu oraz miejsca znalezienia. e. Zabezpieczenie we własnym zakresie sprzętu, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji o łącznym działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym, po każdorazowym przewiezieniu zwłok lub szczątków ludzkich. f. Zapewnienie niezbędnych akcesoriów do przemieszczania zwłok lub ich szczątków. g. Wykonywanie usługi przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych. h. Świadczenie usług całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za mniejszą ilość zdarzeń niż podana w formularzu oferty i z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za wykonane zlecenia. 3. Transport zwłok osób zmarłych powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej. 4. Wykonawca gwarantuje, że pojazd/ y do przewozu zwłok ludzkich i szczątków ludzkich jest/ są zarejestrowany/e jako pojazd / y specjalny/ e oraz spełnia/ ją wymagania techniczne i sanitarne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 nr 249, poz. 1866) oraz posiada/ją aktualne zezwolenia lub zaświadczenia wydane przez właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną, ważne badania techniczne i ubezpieczenie. 5. W szczególnych przypadkach zwłoki mogą być transportowane poza rejon działania danej prokuratury, ale może to mieć miejsce tylko na pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. W tej sytuacji obowiązująca jest stawka netto za 1 kilometr przebiegu pojazdu (przewozu zwłok), o której mowa w § 5 ust. 1 pkt b. umowy. Do każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8, 98370000-7, 33940000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Przewóz zwłok z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Wieluniu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Rejonowej w Wieluniu obejmującego gminy: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas, Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Bolesławiec Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice Sokolniki i Wieruszów. Przedmiot zamówienia dla każdej części jest taki sam. 1. W zakres usług wynikających z przedmiotu zamówienia wchodzi: a. Przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich. b. Przysłanie na miejsce wskazane przez Zamawiającego pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok lub szczątków ludzkich wraz z obsługą, nie później niż po upływie 2 godz. 30 min od momentu wezwania. c. Włożenie zwłok lub szczątków ludzkich do worka i ich umieszczenie w samochodzie, który winien być przystosowany do przewozu zwłok i szczątków ludzkich oraz spełniać wymagania techniczne i sanitarne określone w przepisach szczegółowych, a następnie ich niezwłoczne przemieszczenie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego i ich wydanie po zakończeniu przewozu. d. Realizacja usługi przewozu zwłok lub ich szczątków winna nastąpić bez względu na stopień uszkodzenia lub stanu ich rozkładu oraz miejsca znalezienia. e. Zabezpieczenie we własnym zakresie sprzętu, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji o łącznym działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym, po każdorazowym przewiezieniu zwłok lub szczątków ludzkich. f. Zapewnienie niezbędnych akcesoriów do przemieszczania zwłok lub ich szczątków. g. Wykonywanie usługi przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych. h. Świadczenie usług całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za mniejszą ilość zdarzeń niż podana w formularzu oferty i z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za wykonane zlecenia. 3. Transport zwłok osób zmarłych powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej. 4. Wykonawca gwarantuje, że pojazd/ y do przewozu zwłok ludzkich i szczątków ludzkich jest/ są zarejestrowany/e jako pojazd / y specjalny/ e oraz spełnia/ ją wymagania techniczne i sanitarne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 nr 249, poz. 1866) oraz posiada/ją aktualne zezwolenia lub zaświadczenia wydane przez właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną, ważne badania techniczne i ubezpieczenie. 5. W szczególnych przypadkach zwłoki mogą być transportowane poza rejon działania danej prokuratury, ale może to mieć miejsce tylko na pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. W tej sytuacji obowiązująca jest stawka netto za 1 kilometr przebiegu pojazdu (przewozu zwłok), o której mowa w § 5 ust. 1 pkt b. umowy. Do każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8, 98370000-7, 33940000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Przewóz zwłok z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Rejonowej w Zduńskiej Woli obejmującego gminy: Szadek, Zapolice, Zduńska Wola. Przedmiot zamówienia dla każdej części jest taki sam. 1. W zakres usług wynikających z przedmiotu zamówienia wchodzi: a. Przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich. b. Przysłanie na miejsce wskazane przez Zamawiającego pojazdu przeznaczonego do przewozu zwłok lub szczątków ludzkich wraz z obsługą, nie później niż po upływie 2 godz. 30 min od momentu wezwania. c. Włożenie zwłok lub szczątków ludzkich do worka i ich umieszczenie w samochodzie, który winien być przystosowany do przewozu zwłok i szczątków ludzkich oraz spełniać wymagania techniczne i sanitarne określone w przepisach szczegółowych, a następnie ich niezwłoczne przemieszczenie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego i ich wydanie po zakończeniu przewozu. d. Realizacja usługi przewozu zwłok lub ich szczątków winna nastąpić bez względu na stopień uszkodzenia lub stanu ich rozkładu oraz miejsca znalezienia. e. Zabezpieczenie we własnym zakresie sprzętu, odzieży ochronnej i środków dezynfekcji o łącznym działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym, po każdorazowym przewiezieniu zwłok lub szczątków ludzkich. f. Zapewnienie niezbędnych akcesoriów do przemieszczania zwłok lub ich szczątków. g. Wykonywanie usługi przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych. h. Świadczenie usług całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty za mniejszą ilość zdarzeń niż podana w formularzu oferty i z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za wykonane zlecenia. 3. Transport zwłok osób zmarłych powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej. 4. Wykonawca gwarantuje, że pojazd/ y do przewozu zwłok ludzkich i szczątków ludzkich jest/ są zarejestrowany/e jako pojazd / y specjalny/ e oraz spełnia/ ją wymagania techniczne i sanitarne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 nr 249, poz. 1866) oraz posiada/ją aktualne zezwolenia lub zaświadczenia wydane przez właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną, ważne badania techniczne i ubezpieczenie. 5. W szczególnych przypadkach zwłoki mogą być transportowane poza rejon działania danej prokuratury, ale może to mieć miejsce tylko na pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. W tej sytuacji obowiązująca jest stawka netto za 1 kilometr przebiegu pojazdu (przewozu zwłok), o której mowa w § 5 ust. 1 pkt b. umowy. Do każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8, 98370000-7, 33940000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam transportu - Vlaardingen - Łódź, Łódź - Vlaardingen
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam transportu 30.08 z Vlaardingen do Łodzi, powrót: wtorek 3.09; tylko prywatne auto, 1 osoba + mały bagaż. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI