Świadczenie usługi odbioru i przewozu zwłok osób zmarłych oraz szczątków ludzkich...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi odbioru i przewozu zwłok osób zmarłych oraz szczątków ludzkich przeznaczonych do badań histopatologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdynia
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzpitale Pomorskie Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517645-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517645-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.: Świadczenie usługi odbioru i przewozu zwłok osób zmarłych oraz szczątków ludzkich przeznaczonych do badań histopatologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 19014161200000, ul. Powstania Styczniowego  1 , 81-519   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 72 60 124, e-mail zp@szpital-morski.pl, faks 58 72 60 338.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalepomorskie.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpitalepomorskie.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpitalepomorskie.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, budynek nr 6, kancelaria szpitala, pokój nr 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi odbioru i przewozu zwłok osób zmarłych oraz szczątków ludzkich przeznaczonych do badań histopatologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.
Numer referencyjny: D25P/252/4-7rj/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i przewozu zwłok osób zmarłych oraz szczątków ludzkich przeznaczonych do badań histopatologicznych, których szacunkową ilość określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ. 2. Usługa świadczona będzie dla Szpitali Pomorskich Sp. z o. o., dla następujących lokalizacji tj.: a) Szpital Morski im. PCK, 81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1, b) Szpital Św. Wincentego a Paulo, 81-348 Gdynia ul. Wójta Radtkego 1. 3. Usługa odbioru i przewozu zwłok osób zmarłych oraz szczątków ludzkich przeznaczonych do badań histopatologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. wykonywana będzie z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 Nr 420, z późn. zm.). 4. Zwłoki osób zmarłych odbierane będą przez Wykonawcę z Oddziałów Szpitala Morskiego im. PCK zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz z Oddziałów Szpitala św. Wincentego a Paulo przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od czasu zgonu wskazanego przez pracownika Zamawiającego w zgłoszeniu telefonicznym i nie później niż do 3 godzin od czasu zgłoszenia. 5. Wykonawca zapewni specjalne, posiadające atesty, jednorazowe, samozamykające się worki przystosowane do przewozu zwłok. 6. W lokalizacji Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 odbiór i przewóz zwłok osób zmarłych odbywać się będzie całodobowo, 7 dni w tygodniu. Usługa obejmować będzie: a) Transport zwłok do pojazdu (Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt i we własnym zakresie nosze/wózek transportowy z kopułą), b) Przewóz zwłok przystosowanym i oznakowanym w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami pojazdem do chłodni w Zakładzie Patomorfologii przy ul. Powstania Styczniowego 1, c) Przekazanie zwłok osoby zmarłej pracownikowi Zakładu Patomorfologii – dla przewozów realizowanych w godz. 8.00 – 13.00 w dni robocze, d) Pozostawienie zwłok osoby zmarłej w komorze chłodniczej i zabezpieczenie pomieszczenia – dla przewozów w godz. 13.00 – 8.00 w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy. 7. W lokalizacji Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1 odbiór i przewóz zwłok osób zmarłych odbywać się będzie w godz. 13.00 – 6.00 w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Usługa obejmować będzie: a) Transport zwłok do Prosektorium lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego w lokalizacjach Szpitali w Gdyni, b) Pozostawienie zwłok osoby zmarłej w pomieszczeniu Prosektorium lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego w lokalizacjach Szpitali w Gdyni i zabezpieczenie pomieszczenia – przewozy w godz. 13.00 – 6.00 w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy. 8. Odbiór i przewóz szczątków ludzkich przeznaczonych do badań histopatologicznych z Bloku Operacyjnego Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 odbywać się będzie w godzinach 13.00 – 7.00. Zapakowany materiał będzie transportowany do chłodni w Zakładzie Patomorfologii w lokalizacji Szpital Morski im. PCK w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1. Transport szczątków będzie zgłaszany Wykonawcy z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. 9. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) wykonywanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością uwzględniającą doświadczenie oraz zawodowy charakter działalności Wykonawcy, przy zaangażowaniu wykwalifikowanych zasobów ludzkich i sprawnych technicznie pojazdów, spełniających wymogi sanitarne i estetyczne, 2) wykonywanie przedmiotu zamówienia na podstawie stosownych decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (koncesje, zezwolenia) oraz zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób dyskretny z zachowaniem godności należnej zmarłemu, 3) realizowanie zamówienia wyłącznie przy udziale: a) osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i aktualne uprawnienia do wykonywania praktyki zawodowej (prawo jazdy odpowiedniej kategorii, aktualne badania lekarskie i psychotechniczne), b) pojazdów przystosowanych konstrukcyjnie do transportu zwłok, które posiadają aktualne badania techniczne dopuszczające do ruchu, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC oraz następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, 4) świadczenie usługi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności: - ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260, z późn. zm.), - ustawa z dnia 06.09.2001 r. o Transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2200, z późn. zm.) - ustawa z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 z późn. zm.), - ustawa z dnia 16.04.2004 r. o Czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 z późn. zm.), - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) - Księga Trzecia Tytuł XXV Umowa przewozu, - rozporządzenie z dnia 31.12.2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego ich wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), - ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 Nr 420, z późn. zm.). 5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności związanej z ewentualnymi szkodami, powstałymi w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia wyrządzonymi Zamawiającemu, lub jakimkolwiek osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym odpowiedzialności za działania i zaniechania osób, za pomocą których zobowiązania wykonuje, 6) posiadanie przez cały okres świadczenia usługi aktualnych zezwoleń wymaganych obowiązującym prawem, umożliwiających świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, 7) dysponowanie przez cały okres świadczenia usługi potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 8) przestrzeganie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z poźn. zm.) przestrzeganie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119), 9) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie w okresie obowiązywania niniejszej umowy i w okresie trzech lat od jej rozwiązania: przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać danych osobowych osobom nieupoważnionym oraz, że informacje takie zostaną wykorzystane wyłącznie w celach, w jakich zostały w niniejszej umowie wymienione. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. Nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 (usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób), ME 03-4 (zwłok)

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (tj. transport zwłok), o wartości minimum 100 000,00 zł na wszystkie zdarzenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie warunku wskazanego w rozdz. VII pkt 2 b) SIWZ Wykonawca złoży polisę, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (tj. transportu zwłok) o wartości minimum 100 000,00 zł na wszystkie zdarzenia;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ. 2.Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w cz. IX ust. 1 (załącznik nr 3 do SIWZ), ust. 3 (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz ewentualne pełnomocnictwa 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23), co inni Wykonawcy w tym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.* Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. *Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 16818 i 1634) złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykaże, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 90,00
termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
[FORMY ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ UMOWY] 1. Strony dopuszczają wprowadzanie zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej zakresie: 1) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, 3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT, 4) z powodu okoliczności będących następstwem „siły wyższej”, pod warunkiem do¬chowania wymogów opisanych w § 8 ust. 6 niniejszej umowy, 5) w przypadku niewykorzystania w okresie obowiązywania umowy całkowitej wartości przedmiotu umowy Strony przewidują możliwość zmiany w zakresie przedłużenia terminu obowiązywania umowy na czas określony nie dłuższy jednak niż 3 miesiące. 2. Ryczałtowe ceny jednostkowe brutto, określone w załączniku nr 1 do umowy będą mogły ulec zmianie, w trakcie realizacji umowy w przypadku wzrostu lub spadku ceny paliw, notowanej na stronie www.bankier.pl – zakładki: Notowania, Wskaźniki makro dla Polski, dla wzrostów lub spadków o więcej niż 10 %. W tym przypadku wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę lub Zamawiającego musi odbyć się z wyprzedzeniem, w formie pisemnej, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen. Zmiana uzgodnionej i zaakceptowanej przez Strony ceny będzie obowiązywała po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez Strony. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. [UPRAWNIENIE DO ZMIANY ZAKRESU UMOWY] 1. W przypadku wystąpienia niezależnych od Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia w trakcie zawierania niniejszej umowy okoliczności takich jak np.: zmian w zakresie finansowania podmiotów leczniczych, Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu umowy lub zawieszenia świadczenia usług na okres, w którym okoliczności te występują. 2. Uprawnienia Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, polegać będą w szczególności na: a. zmniejszeniu ilości przewozów, b. czasowym lub całkowitym zawieszeniu świadczenia usługi. 3. Uprawnienia Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 przysługują wyłącznie w przypadku ich zgłoszenia Wykonawcy, co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych ust. 1 oraz 2 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1. 5. Okoliczności opisane w niniejszym paragrafie pozostają bez wpływu na ryczałtowe ceny jednostkowe, określone w załączniku nr 1 do umowy. [ZMIANA UMOWY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY] 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia Wykonawcy świadczącego Usługę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonuje on prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Wykonawcy świadczącym Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Wykonawcy tj. pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Wykonawcy tj. pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wniesienie kanapy oraz wywiezienie starej sofy - Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania25-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę usługę wniesienia kanapy (10 piętro) dostarczonej w określonym dniu i wyniesienia starej sofy na zewnątrz budynku+wywiezienie. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Świadczenie usług transportu osób na potrzeby Klubu Tyski Sport S.A.