Świadczenie usług w zakresie regularnych przewozów pasażerskich w autobusowym transporcie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług w zakresie regularnych przewozów pasażerskich w autobusowym transporcie drogowym na trasie Wojszki - Białystok
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZabłudów
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-03-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Miejski w Zabłudowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-03-16
 • Numer ogłoszenia532680-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 532680-N-2018 z dnia 2018-03-16 r.

Urząd Miejski w Zabłudowie: Świadczenie usług w zakresie regularnych przewozów pasażerskich w autobusowym transporcie drogowym na trasie Wojszki - Białystok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gmina Juchnowiec Kościelny adres: ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, krajowy numer identyfikacyjny 54221500000
Gmina Zabłudów adres: ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, krajowy numer identyfikacyjny 53102200000, osoby do kontaktów: Julita Wiewiórka Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej pok. 204, Piotr Krysiuk Inspektor Gospodarki Komunalnej pok. 14

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Zabłudowie, krajowy numer identyfikacyjny 53102200000, ul. Rynek  8 , 16060   Zabłudów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 188 100, e-mail gospodarka@zabludow.pl, faks 085 7188100 w. 44.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na mocy zawartego w dniu 9 marca 2018 r. Porozumienia międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej na trasie Wojszki-granica miasta Białegostoku będzie przeprowadzała Gmina Zabłudów przy współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie regularnych przewozów pasażerskich w autobusowym transporcie drogowym na trasie Wojszki - Białystok
Numer referencyjny: RGK.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie regularnych przewozów pasażerskich w autobusowym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Wojszki – Rzepniki – Klewinowo – Janowicze Kol. – Kudrycze – Skrybicze – Bogdaniec – Halickie – Niewodnica Narg. – Solniczki – Stanisławowo – granica miasta Białystok - szacowana długość linii komunikacyjnej wyniesie 25 km i jej przebieg określa Załącznik graficzny nr 7 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca po podpisaniu umowy ukształtuje linie komunikacyjną w porozumieniu z Zamawiającym w taki sposób aby spełniała poniższe wymagania: a) usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w dni robocze wg poniższych założeń: - kurs nr 1: Wojszki – Rzepniki – Klewinowo – Janowicze Kol. – Kudrycze – Skrybicze – Bogdaniec – Halickie – Niewodnica Narg. – Solniczki – Stanisławowo – granica miasta Białystok - godz. przyjazdu ok. 7:20, - kurs nr 2: godzina odjazdu ok. 12:00 granica miasta Białystok - Stanisławowo – Solniczki – Niewodnica Narg. – Halickie – Bogdaniec – Skrybicze – Kudrycze – Janowicze Kol. – Klewinowo – Rzepniki – Wojszki - tam i z powrotem lub godzina odjazdu ok. 12:00 Wojszki – Rzepniki – Klewinowo – Janowicze Kol. – Kudrycze – Skrybicze – Bogdaniec – Halickie – Niewodnica Narg. – Solniczki – Stanisławowo – granica miasta Białystok - tam i z powrotem, - kurs nr 3: godzina odjazdu ok. 16:30 granica miasta Białystok - Stanisławowo – Solniczki – Niewodnica Narg. – Halickie – Bogdaniec – Skrybicze – Kudrycze – Janowicze Kol. – Klewinowo – Rzepniki – Wojszki; b) usługa będzie realizowana w soboty, niedziele i święta wg poniższych założeń: - kurs nr 1: godzina odjazdu ok. 8:00 Wojszki – Rzepniki – Klewinowo – Janowicze Kol. – Kudrycze – Skrybicze – Bogdaniec – Halickie – Niewodnica Narg. – Solniczki – Stanisławowo – granica miasta Białystok tam i z powrotem lub godzina odjazdu ok. 8:00 granica miasta Białystok - Stanisławowo – Solniczki – Niewodnica Narg. – Halickie – Bogdaniec – Skrybicze – Kudrycze – Janowicze Kol. – Klewinowo – Rzepniki – Wojszki tam i z powrotem. - kurs nr 2: godzina odjazdu ok. 17:00 Wojszki – Rzepniki – Klewinowo – Janowicze Kol. – Kudrycze – Skrybicze – Bogdaniec – Halickie – Niewodnica Narg. – Solniczki – Stanisławowo – granica miasta Białystok tam i z powrotem lub godzina odjazdu ok. 17:00 granica miasta Białystok - Stanisławowo – Solniczki – Niewodnica Narg. – Halickie – Bogdaniec – Skrybicze – Kudrycze – Janowicze Kol. – Klewinowo – Rzepniki – Wojszki tam i z powrotem. 2) Wskazana trasa może stanowić część trasy o dłuższym zasięgu z tym, że Zamawiający rozliczy usługę wg. faktycznie przejechanych kilometrów na trasie Wojszki – granica miasta Białystok - podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie zestawienie faktycznie przejechanych kilometrów środków transportu realizujących usługę stanowiące załącznik do faktur. 3) Planowany termin realizacji usługi: od miesiąca kwietnia 2018 r. do dnia 31.12.2018 roku. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia świadczenia usługi w wyniku zaistnienia okoliczności formalnych /zgody i zezwolenia, itp./, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć lub są od niego niezależne. 4) Wykonawca po zakończeniu okresu rozliczeniowego (jeden miesiąc kalendarzowy) sporządzi i przedstawi Zamawiającym zestawienie rzeczowo-ilościowe dotyczące ilości sprzedanych biletów komunikacyjnych na obsługiwanej linii. 5) Obsługa wszystkich istniejących przystanków zlokalizowanych w ciągu komunikacyjnym dróg po których przebiegać będzie trasa utworzonej linii komunikacyjnej na terenie Gminy Zabłudów i Juchnowiec Kościelny oraz co najmniej jeden przystanek na terenie Białegostoku w tym na dworcu autobusowym w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino. 6)Wykonawca w toku realizacji usługi obsłuży wszystkie nowo zlokalizowane przystanki komunikacyjne ustanowione na trasie linii komunikacyjnej na terenie Gminy Zabłudów i Juchnowiec Kościelny. 7) Wykonawca w trakcie realizacji usługi przewozowej jest zobowiązany: a) realizować usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: - ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe /Dz. U. 2017 r., poz. 1983 t.j./, - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 2017 r., poz. 1260 z późn. zm./, - ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym /Dz. U. 2017 r., poz. 2200 t.j./, - ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym /Dz. U. 2017 r., poz. 2136 z późn. zm./ b)emitować i sprzedawać bilety w cenie: bilet miesięczny normalny 150,00 zł. brutto (wszystkie kierunki tam i powrót), bilet jednorazowy normalny 5,00 zł. brutto (wszystkie kierunki w jedną stronę), c) stosować ulgi ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: ustawą z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /Dz. U. 2012 r., poz. 1138 z późn. zm./ d) posiadać wszelkie zezwolenia, zgody i uzgodnienia określone przepisami w celu prawidłowego realizowania usługi. 8) W celu realizacji całości przedmiotu zamówienia Wykonawca wykorzysta środki transportu własne w ilości i pojemności przewozowej dostatecznej do zapewniania prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 9) Zamawiający może zwiększyć ilość kursów na linii komunikacyjnej stanowiącej przedmiot zamówienia bez angażowania dodatkowych środków transportowych i osobowych. 10) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć, zaakceptować i wypełnić powyższe warunki wykonania zamówienia oraz stosować obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa w trakcie świadczenia usług przewozowych. 11) Środki uzyskane ze sprzedaży biletów oraz rekompensat z tytułu stosowania ulg ustawowych na utworzonej linii komunikacyjnej stanowić będą wynagrodzenie Wykonawcy. 12) Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej analizy warunków wykonania zamówienia w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 13) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pasażerów w autobusach podczas wykonywanych usług. 2. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia - na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wykonywania czynności przez osoby kierujące autobusami (kierowcy) przy realizacji zamówienia – wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczbę osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 109600,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca powinien wykazać, iż posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą, niż 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca powinien wykazać, iż wykonał nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług w zakresie przewozu osób w transporcie drogowym o wartości min. 80.000 zł brutto każda oraz iż do realizacji zamówienia dysponuje min. 5 środkami transportu przeznaczonymi do przewozu osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przez upoważniony organ. 2. Polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą, niż 100 000,00 zł. 3. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości min. 80 000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wyć wydane nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.). 2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu należy załączyć do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące). 2. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, tj.: Podlasko-Mazurski BS Zabłudów 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340, z dopiskiem: „wadium w przetargu na : Świadczenie usług w zakresie regularnych przewozów pasażerskich w autobusowym transporcie drogowym na trasie Wojszki - Białystok - RGK.271.7.2018”. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.,Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem „WADIUM” i powinno być ważne przez cały okres związania ofertą. 7.W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej składanej przez członków konsorcjum w dokumencie winny być wskazane podmioty tworzące konsorcjum lub w jego treści powinna być informacja, iż zleceniodawca gwarancji składa ofertę w ramach konsorcjum, a fakt ten został zaakceptowany przez gwaranta.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60,00
termin płatności faktury/rachunku 35,00
zatrudnienie osoby bezrobotnej 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport samochodu z Suwałk do Gniezna
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania24-04-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport samochodu ALFA ROMEO MITO z Suwałki do Gniezno
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI