Świadczenie usług transportu sanitarnego z podziałem na 2 zadania na rzecz Szpitala...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług transportu sanitarnego z podziałem na 2 zadania na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPrabuty
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-06-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia571919-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 571919-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.: Świadczenie usług transportu sanitarnego z podziałem na 2 zadania na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 17074675600000, ul. ul. Kuracyjna  30 , 82550   Prabuty, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 262 43 28, e-mail zamowienia@szpitalprabuty.pl, faks 55 278 24 35.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalprabuty.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Szpital Specjalistyczny spółka z o.o.- 100 % udziału jednostki samorządu terytorialnego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpitalprabuty.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpitalprabuty.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o., ul Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportu sanitarnego z podziałem na 2 zadania na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy
Numer referencyjny: ZP/6/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego z podziałem na 2 zadania na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy: Zadanie nr 1 Transport sanitarny Szacunkowa ilość potrzeb w okresie 24 miesięcy: • szacunkowa ilość kilometrów – 206 020,00 • szacunkowa ilość godzin – 27 521,00 Zadanie nr 2 Transport specjalistyczny Szacunkowa ilość potrzeb w okresie 24 miesięcy: • szacunkowa ilość kilometrów – 7 564 • szacunkowa ilość godzin – 203,00

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną przynajmniej 200 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie przez Wykonawcę: -dla Zadania nr 1 Transport sanitarny • minimum trzy ambulanse (karetki typu A2) z nadwoziem kontener lub furgon zamknięty (w tym min. 2 uprzywilejowane - pojazdy oznakowane i wyposażone jako pojazdy uprzywilejowane w ruchu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa), Wyposażenie karetek typu A2 musi być zgodne z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane (PN-EN 1789:2008) określającą wymagania dla typu ambulansu A2 – ambulans do transportu pacjentów • minimum jeden pojazd typu BUS do przewozu osób z nadwoziem furgon zamknięty, wyposażony w min. 7 miejsc siedzących do przewozu osób + kierowca, siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, przedział pasażerski przeszklony, wyposażony w silnik spełniający normę emisji spalin min. EURO 4. -dla Zadania nr 2 Transport specjalistyczny min. 1 pojazd przystosowany do transportu specjalistycznego - wyposażenie pojazdu zgodne z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane (PN-EN 1789:2008) określającą wymagania dla typu ambulansu C – ruchoma jednostka intensywnej opieki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ. 2) Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru Załącznika nr 2a do SIWZ 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000 PLN 4.1) Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, Wykaz środków transportu wraz z podstawą dysponowania 4.2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000 PLN 4.3) Dokumenty potwierdzające, że pojazd jest zarejestrowany na terenie Polski, jako samochód specjalny sanitarny spełniający normę PN EN 1789 (dla każdego z wykazywanych pojazdów w wymaganym zakresie tj. dla Zadania nr 1 A2, dla Zadania nr 2 C): a) kserokopia dowodu rejestracyjnego; b) świadectwo homologacji typu pojazdu dotyczące rozszerzenia homologacji typu pojazdu skompletowanego – wydane przez upoważniony do tego organ (Ministerstwo Infrastruktury; Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), lub wyciąg ze świadectwa homologacji dla skompletowanych pojazdów, wydany przez producenta pojazdu lub producenta ostatniego etapu budowy pojazdu; c) deklaracja zgodności wydana przez producenta ostatniego etapu budowy pojazdu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cana 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie: 1) zamiany Przedmiotu Umowy, na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przedmiot umowy. 2) zmiana warunków płatności w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT. 3) strony przewidują możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy określonym w § 8 nie zostanie wykorzystana wartość przedmiotu zamówienia określona w § 1 ust. 3. 5. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy. 6. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego/-ych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OFERENTÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. (zwany dalej Szpitalem) z siedzibą w Prabutach 82-550, ul. Kuracyjna 30, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000432908, posiadająca numer NIP5811956717 oraz numer REGON 170746756; 2) Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@szpitalprabuty.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożeniem oferty do zamówienia publicznego. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda na udział w zamówieniu publicznym w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. a)) RODO, 4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szpitalu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w związku z treścią przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; i wewnętrznych Regulaminów Zamówień Publicznych istniejących w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. b) w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne (a więc nie wynikające z podanych wyżej przepisów) – na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Szpitala polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 5) Czas przetwarzania danych: a) w zakresie określonym w pkt 4 lit. a) wynika z treści przywołanych przepisów prawa: podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania zamówienia publicznego, a w przypadku danych dla których przepisy prawa wymagają ich archiwizacji przez okres dłuższy – zgodnie z ustalonym przepisami prawa okresem. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. b) w zakresie określonym w pkt 4 lit. b) następuje do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony przez Szpital o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (pkt 4 lit. c). 6) Pani/Pana Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: a) świadczących na rzecz Szpitala usługi niezbędne do jego prawidłowej działalności takich jak: usługi prawne, konsultingowe, certyfikujące i akredytacyjne ze względu na prawnie uzasadnione interesy Szpitala; b) operatorom pocztowym i kurierom, w zakresie niezbędnym dla doręczenia korespondencji c) dostawcy usług informatycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o., w zakresie jaki będzie związany z przechowywaniem danych osobowych i przesyłaniem danych; d) organom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, przy czym zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: a) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa polskiego; b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo sprzeciwu, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 8) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie Nr 1 Transport sanitarny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres usług transportowych będzie obejmować w szczególności: 1. Przewóz pacjentów szpitala na badania specjalistyczne, do innych podmiotów ochrony zdrowia, domów i innych miejsc (przewóz, doprowadzenie pacjenta do miejsca konsultacji lub badań, przekazanie dokumentacji medycznej). 2. Przewóz pacjentów na terenie szpitala. 3. Przewóz konsultantów medycznych i innego personelu. 4. Odbiór i przewóz przesyłek np. wyników badań, preparatów krwi, materiałów diagnostycznych itp. 5. Pomoc w czynnościach ładunkowych i rozładunkowych koniecznych lub wymaganych do prawidłowego wykonania przewozu. 6. Dokonywanie czynności związanych z odbiorem i przekazaniem przesyłki. 7. Opieka pozamedyczna nad pacjentem przewożonym zgodnie ze zleceniem Zamawiającego do docelowego miejsca wykonywania świadczenia medycznego lub miejsca zamieszkania, w tym ułatwienia przewozu osobom o ograniczonej zdolności ruchomej oraz osobom niepełnosprawnym. 8. Zapewnienie przewożonym osobom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód. 9. Właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem przewożonych przesyłek. 10. Przewóz osobistego bagażu pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione charakterem lub okolicznościami przewozu. 11. Pomoc kierowcy w transporcie chorych w razie potrzeby, tj. przenoszenie pacjenta z karetki na wskazany oddział i odwrotnie. A także w sytuacjach, gdy pacjent będzie odwożony do domu. 12. Inne zlecone przewozy 13. Szacunkowa ilość potrzeb w okresie 24 miesięcy: • szacunkowa ilość kilometrów – 206 020,00 • szacunkowa ilość godzin – 27 521,00
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cana 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 – transport specjalistyczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres usług transportowych będzie obejmować w szczególności: 1. Przewóz pacjentów karetką „S” ze składem osobowym i wyposażeniem zgodnymi z określonymi zarządzeniem nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne ze zmianami. 2. Pomoc w czynnościach ładunkowych i rozładunkowych koniecznych lub wymaganych do prawidłowego wykonania przewozu. 3. Zapewnienie przewożonym osobom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód. 4. Pomoc kierowcy w transporcie chorych w razie potrzeby, tj. przenoszenie pacjenta z karetki. 5. Szacunkowa ilość potrzeb w okresie 24 miesięcy: • szacunkowa ilość kilometrów – 7 564 • szacunkowa ilość godzin – 203,00
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cana 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie wnętrza samochodu - Smętowo Graniczne
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania17-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę kompleksowe wysprzątanie wnętrza samochodu (vw caravela). Proszę o oferty cenowe.