Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb WCSKJ w Jeleniej Górze z

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb WCSKJ w Jeleniej Górze z podziałem na dwa zadania: Zad. nr 1: Karetka specjalistyczna S + zespół 3 osobowy tj. kierowca – ratownik medyczny + ratownik medyczny/pielęgniarka + lekarz. Zad. nr 2: Karetka transportowa T + zespół 2 osobowy, tj. kierowca + sanitariusz.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJelenia Góra
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-07-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-16
 • Numer ogłoszenia574174-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 574174-N-2019 z dnia 2019-07-16 r.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej: Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb WCSKJ w Jeleniej Górze z podziałem na dwa zadania: Zad. nr 1: Karetka specjalistyczna S + zespół 3 osobowy tj. kierowca – ratownik medyczny + ratownik medyczny/pielęgniarka + lekarz. Zad. nr 2: Karetka transportowa T + zespół 2 osobowy, tj. kierowca + sanitariusz.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, krajowy numer identyfikacyjny 29364000000000, ul. ul. Ogińskiego  6 , 58-506  Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 537 286, e-mail przetargi1@spzoz.jgora.pl, faks 757 543 883.
Adres strony internetowej (URL): www.spzoz.jgora.pl (e-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl)
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.spzoz.jgora.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.spzoz.jgora.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra - bud. "D" Sekretariat Dyrekcji

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb WCSKJ w Jeleniej Górze z podziałem na dwa zadania: Zad. nr 1: Karetka specjalistyczna S + zespół 3 osobowy tj. kierowca – ratownik medyczny + ratownik medyczny/pielęgniarka + lekarz. Zad. nr 2: Karetka transportowa T + zespół 2 osobowy, tj. kierowca + sanitariusz.
Numer referencyjny: ZP/PN/29/06/2019.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego przez okres 18 (osiemnastu) miesięcy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia określonymi w niniejszej SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje dwie części: Zadanie nr 1: Świadczenie usług transportu sanitarnego specjalistycznego do udzielania świadczeń zdrowotnych wymagających specjalnych warunków transportu, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, bez wyłączania sobót, niedziel i świąt, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.Zamawiający wymaga podstawienia minimum dwóch pojazdów jednocześnie, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.Wymagane środki transportu do przewozu ( zad. nr 1): Karetka specjalistyczna S + zespół 3 osobowy tj. kierowca – ratownik medyczny + ratownik medyczny/pielęgniarka + lekarz. Zadanie nr 2: Świadczenie usług transportu sanitarnego stanowiącego przewóz osób albo materiałów biologicznych (np. krew, organy) i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, bez wyłączania sobót, niedziel i świąt, zgodnie z potrzebami Zamawiającego Zamawiający wymaga podstawienia minimum trzech pojazdów jednocześnie, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.Wymagane środki transportu do przewozu ( zad. nr 2): Karetka transportowa T + zespół 2 osobowy, tj. kierowca + sanitariusz.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  18   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 24 aa Ustawy Pzp, że najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego została oceniona najwyżej, niepodlegała wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający na etapie postępowania może odstąpić od prowadzenia „procedury odwróconej”. 2. Szczegółowe i pełne informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, itp. zawarte są w SIWZ. 3. Pełne informacje dotyczące RODO w zakresie przedmiotu postępowania znajdują się w SIWZ i załącznikach do niej zawartych.4.W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018, poz. 1986). Zamawiający dopuszcza złożenia oświadczenia w formie elektronicznej lub faxem. Oryginał dokumentu należy niezwłocznie przesłać do Zamawiającego na adres podany w SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić: - Decyzję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji (lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych) na uprzywilejowanie w ruchu (art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym - Dz. U z 1997 roku Nr 98 poz. 602 z póź. zm.) - Ponadto dla Zadania nr 1: Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 654 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedstawi oświadczenie o posiadaniu opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 300 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykaz wykonanych / wykonywanych minimum 3 usług (rozumianych jako wykonanie umowy w całości lub części) o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto rocznie, ( dla każdego zadania oddzielnie) polegających na świadczeniu usług transportu sanitarnego właściwego dla składanej ofert – zależnie od zadania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. - Wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia, tj. wykaz środków transportu jakimi dysponuje, niezbędnych do wykonania zamówienia (stosownie do składanej oferty – zależnie od zadania).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić: - Decyzję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji (lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych) na uprzywilejowanie w ruchu (art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym - Dz. U z 1997 roku Nr 98 poz. 602 z póź. zm.) - Ponadto dla Zadania nr 1: Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 654 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić: - Decyzję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji (lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych) na uprzywilejowanie w ruchu (art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym - Dz. U z 1997 roku Nr 98 poz. 602 z póź. zm.) - Ponadto dla Zadania nr 1: Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 654 z późn. zm.). - Wykaz wykonanych / wykonywanych minimum 3 usług (rozumianych jako wykonanie umowy w całości lub części) o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto rocznie, ( dla każdego zadania oddzielnie) polegających na świadczeniu usług transportu sanitarnego właściwego dla składanej ofert – zależnie od zadania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - zgodnie z zał. do SIWZ - Wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia, tj. wykaz środków transportu jakimi dysponuje, niezbędnych do wykonania zamówienia (stosownie do składanej oferty – zależnie od zadania) - zgodnie z zał. do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zgodnie z Rozdziałem 14 SIWZ: Rozdział 14. Informacje dotyczące wadium ( Obowiązek wpłaty wadium) Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona. Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości jak niżej: Zadanie nr 1 - kwota 6.000,00 PLN; Zadanie nr 2 - kwota 5.500,00 PLN. Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć. 1.Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia …24... -…lipca...-2019 r. godz. 10:00 2.Forma wpłaty wadium. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2)gwarancjach bankowych, 3)gwarancjach ubezpieczeniowych, 4)lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP, 5)przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do …24…- … lipca…. - 2019 r. do godz. 10:00 pod rygorem odrzucenia oferty. PKO BANK POLSKI Spółka Akcyjna nr rachunku - na konto: 23 1020 2137 0000 9702 0129 1483 z dopiskiem „WADIUM zadanie nr: (podać) .......... . Znak sprawy: nr referencyjny: ZP/PN/29/06/2019 r. UWAGA: pierwsza sesja księgowania w PKO Banku Polskim – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczeniach, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1)Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 2)Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 3)Kwotę gwarancji; 4)Termin ważności gwarancji; 5)Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji), 4.Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2187 ze zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla). 5.W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach – gwarancjach, poręczeniach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć (wczytać) na Platformie zakupowej w ofercie pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta/ poręczyciela - zgodnie z art. 7 ust. 1 prawo bankowe (tj. Dz. U. 2018 poz. 2187 ze zm.) lub art. 4 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2018 poz. 999 ze zm.). Dokument wadium winien zostać przekazany Zamawiającemu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta. - Zapis nie dotyczy tego postępowania. 6.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 7.Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN. 8.Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP. UWAGA! Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i/lub w błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena pracy jednej godziny zespołu 50,00
Cena oferty za przejazd jednego km 10,00
Czas podstawienia karetki 20,00
Termin rozpatrzenia reklamacji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektem umowy. W szczególności: 1. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zleceniodawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2.Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do niniejszej umowy chyba, że zachodzą okoliczności o których mowa a w art. 144 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, w tym dopuszcza się zmiany: 1) Ogólne: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana literówek, systematyki umowy, d) zmiana podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie, e) zmiana podwykonawców, 2)Inne zmiany, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. a)w przypadku zmian wymogów NFZ, Zamawiający zastrzega możliwość uzupełnienia wyposażenia do wymagań szczegółowych NFZ na tych samych warunkach cenowych, b)zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku, wprowadzenia przepisami powszechnie obowiązującymi nowej stawki podatku VAT, c)zmiany ceny jednostkowej netto i brutto usługi, będącej przedmiotem umowy i wyszczególnionej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonania takich zmian, d)zmniejszenia ceny jednostkowej netto i brutto usługi, będącej przedmiotem umowy i wyszczególnionej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, e)wprowadzenia wszelkich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 3) Zmiany rzutujące na zmianę terminu wykonania: a) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, b) przedłużająca się procedura przetargowa. c) w uzasadnionym przypadku za zgodą Usługobiorcy, dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy nie naruszając terminów ustawowych. d) wydłużenia terminu realizacji umowy, z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, 3. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług transportu sanitarnego specjalistycznego: Karetka specjalistyczna S + zespół 3 osobowy tj. kierowca – ratownik medyczny + ratownik medyczny/pielęgniarka + lekarz.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1: Świadczenie usług transportu sanitarnego specjalistycznego do udzielania świadczeń zdrowotnych wymagających specjalnych warunków transportu, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, bez wyłączania sobót, niedziel i świąt, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.Zamawiający wymaga podstawienia minimum dwóch pojazdów jednocześnie, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.Wymagane środki transportu do przewozu ( zad. nr 1): Karetka specjalistyczna S + zespół 3 osobowy tj. kierowca – ratownik medyczny + ratownik medyczny/pielęgniarka + lekarz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena pracy jednej godziny zespołu 50,00
Cena oferty za przejazd jednego km 10,00
Czas npodstawienia karetki 20,00
Termin rozpatrzenia reklamacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług transportu sanitarnego stanowiącego przewóz osób albo materiałów biologicznych:Karetka transportowa T + zespół 2 osobowy, tj. kierowca + sanitariusz.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2: Świadczenie usług transportu sanitarnego stanowiącego przewóz osób albo materiałów biologicznych (np. krew, organy) i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu, całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, bez wyłączania sobót, niedziel i świąt, zgodnie z potrzebami Zamawiającego Zamawiający wymaga podstawienia minimum trzech pojazdów jednocześnie, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.Wymagane środki transportu do przewozu ( zad. nr 2): Karetka transportowa T + zespół 2 osobowy, tj. kierowca + sanitariusz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena pracy jednej godziny zespołu 50,00
Cena oferty za przejazd jendego km 10,00
Czas podstawienia karetki 20,00
Termin rozpatrzenia reklamacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport zagęszczarki gruntu - Heerenveen - Janowice Wielkie
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania12-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport zagęszczarki gruntu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI