Świadczenie usług transportu pacjentów dializowanych, transportu sanitarnego pacjentów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług transportu pacjentów dializowanych, transportu sanitarnego pacjentów oraz transportu materiałów biologicznych.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-01-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-06
 • Numer ogłoszenia501841-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 501841-N-2018 z dnia 2018-01-06 r.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie: Świadczenie usług transportu pacjentów dializowanych, transportu sanitarnego pacjentów oraz transportu materiałów biologicznych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 69072411400000, ul. ul. Szopena  2 , 35055   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48 17 8666 096, e-mail jozefber@poczta.onet.pl, faks +48 17 8666 097.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.szpital.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.szpital.rzeszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres Zamawiającego
Adres:
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im.F.Chopina,35-055 Rzeszów, ul.Szopena 2, pokój nr 3 bud.C

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportu pacjentów dializowanych, transportu sanitarnego pacjentów oraz transportu materiałów biologicznych.
Numer referencyjny: KSW.XII.252/T-E/2/18 , Postępowanie nr 7
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są: • usługi transportu pacjentów dializowanych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - Część nr 1; • całodobowe usługi transportu sanitarnego pacjentów i transportu materiałów biologicznych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - Część nr 2. Ilość dializowanych pacjentów jest zmienna, obecnie wynosi 155 osób miesięcznie, maksymalna ilość dializowanych na I, II, III zmianie – po 25 osób, na zmianie 4 - 20 osób. Obszar, z jakiego przewożeni są pacjenci: teren województwa podkarpackiego. Z Rzeszowa obecnie przewożonych jest 56 pacjentów, w tym 4 leżących i 5 na wózkach inwalidzkich. Godziny, na które przywożeni są pacjenci: • I zmiana – 07:00 ; • II zmiana – 13:00; • III zmiana – 17:00; • IV zmiana - 22:00. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia przedstawiają: Formularz cenowo - ofertowy dla Części nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ , Formularz cenowo-ofertowy dla Części nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ oraz dołączone do nich opisy. Usługi transportu sanitarnego będą realizowane wg zapotrzebowania Zamawiającego, na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez lekarzy Zamawiającego , w tym z Izby Przyjęć, udzielających zamówienia i będą obejmowały: a. Transport z kierowcą (+pomoc) w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia - transport karetką sanitarną typu A1. Szacunkową liczbę kilometrów oraz godzin pracy personelu przy transporcie określono w formularzu cenowo-ofertowym do części nr 2. b. Transport z ratownikiem medycznym , z wyposażeniem zgodnym z wytycznymi NFZ dla zespołu podstawowego ratownictwa medycznego w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia – transport w standardzie zespołu typu „P”. Szacunkową liczbę kilometrów oraz godzin pracy personelu przy transporcie określono w formularzu cenowo -ofertowym do części nr 2. Całodobowe usługi transportu sanitarnego to przewóz pacjentów Zamawiającego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego, przewóz krwi i jej składników z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Wierzbowej w Rzeszowie do siedziby Szpitala , próbek krwi do badania konsultacyjnego serologicznie z siedziby Szpitala do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Wierzbowej w Rzeszowie i materiału biologicznego na badania laboratoryjne wykonywane w innych jednostkach Służby Zdrowia na terenie Rzeszowa. W zakres usług transportu sanitarnego pacjentów wchodzi transport pacjentów: • do miejsca zamieszkania; • do zakładów opieki zdrowotnej wskazanych przez Zamawiającego; • do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Usługi te muszą spełniać wymogi NFZ i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 , z późn. zm.). Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług na w/w przedmioty zamówienia przez okres 2,5 miesiąca. Szacunkowa wartość zamówienia netto nie przekracza wartości 80 000 euro (1 euro = 4,3117) .

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
3

II.9) Informacje dodatkowe: Ze względu na Program: w Sekcji II.8 winno być 2,5 miesiąca.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: A)Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi licencję na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji przedstawionej licencji na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę) - dotyczy Wykonawców składających ofertę do Części nr 1. B) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi Zezwolenie (koncesja lub inny dokument) Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji załączonego do oferty Zezwolenia (koncesji lub innego dokumentu) Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym zgodnie z ustawą . Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. nr 128) (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę) - dotyczy Wykonawców składających ofertę do Części nr 2.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca: A) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej: 1). W przypadku składania ofert do Części nr 1: 1 usługę transportu osób dializowanych na wartość 200 000,00 zł brutto dla jednego zamawiającego, 2). W przypadku składania ofert do Części nr 2: 1 usługę transportu sanitarnego, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto dla jednego zamawiającego. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji przedstawionego: • wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, co ma miejsce w tym przypadku, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorami załączonymi do SIWZ (Załączniki nr 4 i 5 - oryginał). B) przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. wykaz pojazdów dla: 1) Części nr 1: minimum 4 samochody transportowe z co najmniej 4 miejscami siedzącymi oraz 1 samochód z miejscem na wózek inwalidzki i na nosze nie starsze niż 6 lat od daty produkcji. 2) Części nr 2: minimum 2 ambulanse typu A1 i P do całodobowych usług transportu sanitarnego pacjentów i transportu materiałów biologicznych, nie starszych niż 6 lat od daty produkcji. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu pojazdów dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia dla Części nr 1 i/lub 2 wg wzoru na Załączniku nr 6 i 7 do SIWZ (oryginał). C) wykaże, że skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego osoby w Części nr 2 spełniają następujące wymagania: 1) posiadają uprawnienia i kwalifikacje zawodowe: • aktualne prawo jazdy kat. „B” lub „C”, • zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, 2) posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierowcy w zakresie przewozu pacjentów pojazdami samochodowymi uprzywilejowanymi w ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. nr 128) Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia dla Części nr 2 wg wzoru na Załączniku nr 8 do SIWZ (oryginał).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ze względu na program: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób - na wezwanie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5.1 Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (§ 5 pkt 4 Rozp.); 5.2 Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (§ 5 pkt 2 Rozp.) 5.3 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (§ 5 pkt 3 Rozp.) 5.4 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów – potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; (§ 5 pkt 5 Rozp.) 5.5 Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716). (§ 5 pkt 9 Rozp.) 6. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (§ 5 pkt 10 Rozp.). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.11 Pzp) - wg wzoru Załącznik nr 10 do SIWZ. 7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art.26 ust.3 Pzp). 8. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust.3a Pzp). 9. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp (art.26 ust.4 Pzp). 10. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§7 Rozp.): 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) Pkt. 5.1 – 5.3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 1) lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, z wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione w terminie jak wyżej. Przepis ust.2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 11. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (§8 ust. 1 Rozp.) – jeżeli dotyczy w postępowaniu: 1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wymagane dokumenty zgodnie z tym przepisem - jeżeli dotyczy w danym postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, co ma miejsce w tym przypadku, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorami załączonymi do SIWZ (Załączniki nr 4 i 5 - oryginał), 2. wykaz pojazdów w celu wykonania zamówienia publicznego dla Części nr 1 i/lub 2. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ (Załącznik nr 6 i/lub 7 - oryginał). 3. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia dla Części nr 2. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ (Załącznik nr 8 - oryginał). 4.Licencja na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji przedstawionej licencji na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę) - dotyczy Wykonawców składających ofertę do Części nr 1. 5.Zezwolenie (koncesja lub inny dokument) Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji załączonego do oferty Zezwolenia (koncesji lub innego dokumentu) Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym zgodnie z ustawą . Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. nr 128) (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę) - dotyczy Wykonawców składających ofertę do Części nr 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający wymaga, by oferowane przedmioty zamówienia odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia i wymaganiom dla Części nr 1 i/lub 2 przedstawionym w SIWZ- oświadczenie w Formularzu oferty.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oprócz wypełnionego oświadczenia wg Załącznika nr 9A i B do SIWZ do oferty należy dołączyć: 1. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularze cenowo – ofertowe dla oferowanych części, sporządzone według wzorów stanowiących – Załączniki nr 1 i/lub 2 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg wzoru załączonego do SIWZ – Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Potwierdzenie wniesienia wadium – kserokopia wniesionego wadium wpięta do oferty w kolejności. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie, w taki sposób, by można było zrealizować dyspozycję zawartą w art. 46 ustawy Pzp dot. zwrotu wadium. 4. Jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to należy dołączyć do oferty. W swojej treści winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W tym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wynosi: Część nr 1 - 2 300,00 zł; Część nr 2 - 1 200,00 zł. 2. Wadium należy wnieść do dnia 16.01.2018r. do godz. 09:00. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 30 1130 1105 0005 2015 3290 0001 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa wyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017r. poz. 1089). 4. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia do Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: • być wystawione na Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, • zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta/poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. • okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 6. Oferta, która nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w Ustawie Pzp tj. nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie odrzucona z postępowania. 7. Wadium w całości winno znajdować się w posiadaniu Zamawiającego wraz z upłynięciem terminu do składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto oferty zł 60,00
Ocena techniczna (jakość): Czas dojazdu do Zamawiającego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zamawiający przedstawia wzór umowy na Załączniku nr 11 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Ze względu na program: W Sekcji II.8 winno być 2,5 miesiąca; w sekcji IV 2.2 kryteria winny być w %
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj.: a) dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy, o których mowa w § 15 umowy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub innych zmian organizacyjnych w strukturze kadrowej Zamawiającego lub Wykonawcy, b) jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa, forma prawna, adres siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, strony zobowiązane są do powiadomienia siebie nawzajem o takiej zmianie i przedstawienia aneksu do Umowy, c) strony umowy dopuszczają zmianę stosunków umowy w przypadku, gdy zmiana ma charakter nadzwyczajny, jest niebywały i niezwykły (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, epidemie, operacje wojenne, strajk generalny). Zaistniała sytuacja będzie miała charakter obiektywny, niezależny od stron umowy. d) Wykonawca przedstawia Zamawiającemu imienną listę kierowców oraz dane pojazdów wykonujących przedmiot Umowy – Załączniki do umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę kierowców i pojazdów, w szczególności w przypadkach zaistnienia sytuacji losowych, trudnych do przewidzenia, np. w przypadku zdarzeń losowych (śmierci, długotrwałej choroby, innych), ich zwolnienia, wypadków, innych nieprzewidzianych sytuacji, po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia oraz pod warunkiem spełniania przez nowe osoby wymagań określonych w SIWZ . Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o fakcie zmiany pojazdów i/lub kierowców, przynajmniej na 7 dni przed zmianą. Zamawiający winien wyrazić zgodę na zmiany o których mowa. 2. Jeżeli Wykonawca nie wykona w całości lub w części usług objętych niniejszą umową w wyznaczonym terminie i w ustalony sposób, Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia danej usługi w trybie pilnym u innego, dobrowolnie wybranego Wykonawcy. W przypadku usługi interwencyjnej Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną za wykonaną usługę interwencyjną i ceną usługi Wykonawcy, a także inne koszty związane z załatwieniem takiej zmiany, jeżeli wystąpią, a Zamawiający przedstawi dowody na ich zaistnienie. W takim przypadku , kary umowne zostaną zastosowane w odniesieniu do Wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonywania umowy w przypadku jej nie wykonania w całości pod względem ilościowym i wartościowym.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługi transportu pacjentów dializowanych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość dializowanych pacjentów jest zmienna, obecnie wynosi 155 osób miesięcznie, maksymalna ilość dializowanych na I, II, III zmianie – po 25 osób, na zmianie 4 - 20 osób. Obszar, z jakiego przewożeni są pacjenci: teren województwa podkarpackiego. Z Rzeszowa obecnie przewożonych jest 56 pacjentów, w tym 4 leżących i 5 na wózkach inwalidzkich. Godziny, na które przywożeni są pacjenci: • I zmiana – 07:00 ; • II zmiana – 13:00; • III zmiana – 17:00; • IV zmiana - 22:00. 3. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia przedstawiają: Formularz cenowo-ofertowy dla Części nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz cenowo-ofertowy dla Części nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ oraz dołączone do nich opisy. 4. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług na w/w przedmioty zamówienia przez okres 2,5 miesiąca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Ocena techniczna (jakość): Czas dojazdu do Zamawiającego 40,00
Cena brutto oferty zł 60 % 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ze względu na program: Kryteria w pkt.5 winny być w % , a pkt.4 winno być 2,5 miesiąca.


Część nr: 2 Nazwa: Całodobowe usługi transportu sanitarnego pacjentów i transportu materiałów biologicznych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Całodobowe usługi transportu sanitarnego pacjentów i transportu materiałów biologicznych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - Część nr 2. Usługi transportu sanitarnego będą realizowane wg zapotrzebowania Zamawiającego, na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez lekarzy Zamawiającego , w tym z Izby Przyjęć, udzielających zamówienia i będą obejmowały: a. Transport z kierowcą (+pomoc) w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia - transport karetką sanitarną typu A1. Szacunkową liczbę kilometrów oraz godzin pracy personelu przy transporcie określono w formularzu cenowo-ofertowym do części nr 2. b. Transport z ratownikiem medycznym , z wyposażeniem zgodnym z wytycznymi NFZ dla zespołu podstawowego ratownictwa medycznego w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia – transport w standardzie zespołu typu „P”. Szacunkową liczbę kilometrów oraz godzin pracy personelu przy transporcie określono w formularzu cenowo -ofertowym do części nr 2. Przedstawiona ilość godzin i kilometrów może być mniejsza, w zależności od ilości pacjentów. Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości. 1. Całodobowe usługi transportu sanitarnego to przewóz pacjentów Zamawiającego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego, przewóz krwi i jej składników z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Wierzbowej w Rzeszowie do siedziby Szpitala , próbek krwi do badania konsultacyjnego serologicznie z siedziby Szpitala do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Wierzbowej w Rzeszowie i materiału biologicznego na badania laboratoryjne wykonywane w innych jednostkach Służby Zdrowia na terenie Rzeszowa. 2. W zakres usług transportu sanitarnego pacjentów wchodzi transport pacjentów: • do miejsca zamieszkania; • do zakładów opieki zdrowotnej wskazanych przez Zamawiającego; • do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Usługi te muszą spełniać wymogi NFZ i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 , z późn. zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty zł 60,00
Ocena techniczna (jakość): Czas dojazdu do Zamawiającego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ze względu na Program : Kryteria w pkt.5 winny być w %, a w pkt. 4 winno być 2,5 miesiąca. .


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport samochodów - Bremen - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania21-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport samochodów z Bremen do Rzeszowa. Zainteresowanych proszę o kontakt.