Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Długołęka na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDługołęka
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-07-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-25
 • Numer ogłoszenia560390-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 560390-N-2019 z dnia 2019-06-25 r.

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Długołęka na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Adwokat Daniel Jarząbek Kancelaria Adwokacka Daniel Jarząbek ul. Zamkowa 1/1a 58-100 Świdnica
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych, krajowy numer identyfikacyjny 93209177400000, ul. ul. Wiejska  23 , 55-095  Długołęka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 315 30 52, , e-mail zoeajo@gmina.dlugoleka.pl, , faks 71 315 21 67.
Adres strony internetowej (URL): http://dlugoleka.bip.net.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://dlugoleka.bip.net.pl/?c=214

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
Adres:
ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W DŁUGOŁĘCE DŁUGOŁĘKA, UL. WIEJSKA 23 55-095 POCZTA MIRKÓW

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Długołęka na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach
Numer referencyjny: KA-1/DŁUGOŁĘKA/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Długołęka w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. na podstawie zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 295) w zakresie przewozu dzieci na trasie z domu do szkoły i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020, ustalonym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 2. Gmina ma prawo nabywać ulgowe bilety miesięczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu (Dz. U. z 2018 r., poz. 295), który stanowi, że Gmina ma prawo nabywać ulgowe bilety miesięczne z następującą ulgą: W przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci w celu wykonania obowiązku określonego w art.32 ust.5 oraz art.39 ust.3 ustawy z dnia14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z2017r. poz. 59, 949i 2203) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art.4ust.6 i art.5 ust.1. 3. Zamówienie będzie realizowane przez okres 9,25 miesięcy od dnia 02.09.2019 r. do dnia 26.06.2020 r. z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i ferii letnich oraz innych dni wolnych od zajęć. 4. Bilety miesięczne będą odbierane przez osoby uprawnione do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania zamówienia z zastrzeżeniem miesiąca stycznia 2020 r. i września 2019 r. Bilety za styczeń 2020 r. i wrzesień 2019 r. będą odebrane i zafakturowane w pierwszych dniach stycznia i września. Wykonawca umożliwi bezpłatny przejazd uczniom do chwili przekazania im biletów. 5. Ilość pojazdów na danym odcinku należy dostosować do liczby przewożonych uczniów pod względem liczby miejsc (siedzących i stojących). 6. Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej, tj. zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozów przez kierowców autobusów. 7. Usługa obejmuje przejazdy na biletach miesięcznych. Bilet powinien być wystawiany dla każdego ucznia imiennie. 8. Na wszystkich trasach w każdym pojeździe, w którym będą dowożone i odwożone dzieci, na całej długości trasy (tam i z powrotem) musi znajdować się opiekun, którego zapewnia Wykonawca. Opiekunem tym nie może być kierowca. 9. Dowóz uczniów odbywał się będzie pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów o ruchu drogowym i transporcie osób i właściwie oznakowanymi, zapewniającymi niezbędne bezpieczeństwo i komfort jazdy. Pojazdy muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Zamawiający zastrzega sobie kontrolę czystości pojazdów. 10. W przypadku awarii wyznaczonego do przewozu uczniów pojazdu, Wykonawca podstawi w pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Jednocześnie powiadomi osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą. 11. Wykonawca na podstawie wykazu tras i liczby uczniów, zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawić projekty rozkładów jazdy przewozów na dany rok szkolny i dostarczyć go do Zamawiającego celem akceptacji przez Zamawiającego, którego ten dokona w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu gotowe rozkłady jazdy (Załącznik nr 1 do umowy) nie później niż w ciągu 3 dni od akceptacji przez Zamawiającego projektów rozkładów jazdy. 12. Do dnia 20 sierpnia 2019 r. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnych zezwoleń do wykonywania regularnych przewozów na trasach objętych zamówieniem, będących rozkładami jazdy. 13. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania kierowców z pełnymi kwalifikacjami oraz zapewnienia i utrzymania taboru w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy. 14. Liczba osób dojeżdżających z poszczególnych miejscowości w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie. 15. Wykonawca wyda na własny koszt osobie korzystającej imienny bilet miesięczny uprawniający do przejazdu na danej trasie. 16. Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego postępowania, muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983, z 2018 r. poz. 2244) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58) i ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2018 r., poz. 1990). 17. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia: pojazdów w pełni sprawnych technicznie. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z pojazdów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW . Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego, Autobusów/busów nie starszych niż z rocznika 1999, c) Odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny pojazdów, d) Przestrzegania ustalonych rozkładów jazdy i tras przejazdów. 18. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące i stojące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom. 19. Wykonawca zapewni uczniom przewożonym warunki bezpieczeństwa oraz wygodę. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach. 20. Prognozowana liczba dowożonych uczniów do poszczególnych szkół na terenie Gminy Długołęka w roku 2019 wraz z trasami i przystankami przedstawia się następująco (załącznik nr 5 do siwz): 1) Pogrubioną czcionką zaznaczono przystanki przy szkołach, podana przy nich liczba uczniów oznacza liczbę wysiadających/wsiadających (łączna liczba uczniów, którzy wsiedli na wcześniejszych przystankach lub wysiądą na następnych przystankach – w przypadku biletów powrotnych). 2) Łączna liczba tras w przedmiocie zamówienia wynosi 8. Istnieje możliwość łączenia tras z zachowaniem warunków o których mowa w ust. 5 oraz ust. 20 pkt 3,4. Zamawiający dopuszcza łączenie tras przy zachowaniu wytycznych z tabeli dla każdej trasy dotyczących: godziny przyjazdu, godziny odjazdu, ilość dzieci, ilość dzieci w autobusie. 3) Łączna prognozowana liczba uczniów w roku 2019 wyniesie 761 (w tym 22 uczniów na trasie „tylko TAM” lub „tylko POWRÓT”, dla których cena biletu powinna stanowić połowę ceny biletu miesięcznego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupywanych biletów na poszczególnych trasach w trakcie realizacji umowy stosownie do ilości uczniów w danym miesiącu. 4) Opiekunów na całej długości tras wskazanych w siwz zapewnia Wykonawca zgodnie z zapisami siwz. 5) Wykonawca, który dysponuje na podanych trasach większą liczbą regularnych kursów aniżeli podane w przedmiocie zamówienia, umożliwi przejazd - w ramach realizowanych kursów na tych samych trasach – wszystkim uczniom posiadającym bilety miesięczne w godz. od 7:20 do 18.00. 6) Trasy i liczba uczniów określone zostały w załączniku nr 5 do siwz (trasy przejazdu). 21. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. 60.10.00.00-9 usługi w zakresie transportu drogowego. 85.31.21.10-3 usługi opieki dziennej nad dziećmi. 22. W związku z: 1) zimową przerwą świąteczną w miesiącu grudniu 2019 r. Zamawiający wymaga, aby cena biletów w tym miesiącu obniżona została o 25 % dla wszystkich osób objętych zamówieniem, 2) feriami zimowymi w miesiącu lutym 2020 r. Zamawiający wymaga, aby cena biletu miesięcznego w tym miesiącu obniżona została o 50% dla wszystkich osób objętych zamówieniem. 23. Prognozowana liczba dni szkolnych: a) w roku szkolnym 2019/2020 przedstawia się następująco: Wrzesień 2019 – 21, Październik 2019 – 23, Listopad 2019 – 19, Grudzień 2019 – 15, Styczeń 2020 – 21, Luty 2020 – 10, Marzec 2020 – 22, Kwiecień 2020 – 18, Maj 2020 – 20, Czerwiec 2020 – 19, OGÓŁEM 188 24) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), osób, które będą wykonywać czynności polegające na prowadzeniu pojazdu (kierowcy autobusów/busów). Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby wykonawca lub podwykonawca w terminie pięciu dni od dnia podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą one wykonywać. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności przedstawionego powyżej wykazu osób z osobami wykonującymi czynności przy zamówieniu. W przypadku nie przedstawienia wykazu osób Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin 5 dni, a w przypadku niewywiązania się z tego wymagania Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc brutto) za każdego pracownika zatrudnionego bez umowy. Na każde żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego – nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy żądania wyrażonego na piśmie lub drogą elektroniczną – Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umów o pracę zawartych z osobami, które będą wykonywać czynności wskazane w niniejszym punkcie siwz. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę ze wskazanymi osobami, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy o pracę zawartej z nowym pracownikiem w ciągu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do sposobu zatrudnienia wskazanych osób, może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 25) Zgodnie z art. 67 ust.1a upzp w ramach zamówień podobnych Zamawiający przewiduje ewentualną możliwość udzielenia na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 uzpz, jako usługi podobne usługi dowozu dzieci do szkół, które polegać będą na powtórzeniu tych usług, które będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i realizowanych na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 upzp w wysokości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9
85312110-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje ewentualną możliwość udzielenia na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 uzpz, jako usługi podobne usługi dowozu dzieci i opiekunów do szkół, które polegać będą na powtórzeniu tych usług, które będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i realizowanych na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 upzp w wysokości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w pkt. 5.2.1. lit.a) SIWZ, jeżeli wykaże, że spełnia poniższe wymagania: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, którzy będą ubiegać się o zamówienie posiadali: 1. aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1990)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto, w ramach jednego lub kilku kontraktów. Wykaz usług stanowi załącznik nr 6 do siwz.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w pkt. 5.2.1. lit.a) SIWZ, zamawiający żąda od Wykonawcy: 6.1.1.W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 1. Aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1990) 6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1 lit.b i 5.3.2 SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy (dokumentu ubezpieczeniowego), wykonawca powinien załączyć do polisy (dokumentu ubezpieczeniowego) inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.). 6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.3.3. SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Druk oferty. 3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). 6.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ: 1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ stosuje się. 6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.5. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Czas podstawienia taboru zastępczego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków: 1) w przypadku wystąpienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, epidemie, ataki terrorystyczne itd.) mającej wpływ na realizacje umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 4) zmiany trasy dostosowując trasy do organizacji pracy szkół oraz liczby dzieci; 5) zmiana treści umowy korzystna dla zamawiającego, np. zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy, 6) zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w swojej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie samodzielnie; 7) wprowadzenie nowego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 8) wystąpienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją należytego wykonania umowy; 9) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto pozostanie bez zmian, zmieni się stawka VAT oraz cena brutto 10) zmiany terminu zakończenia roku szkolnego z dnia 21.06.2019 r. na inny dzień. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, lub innych czynników, w wyniku których zmieni się termin zakończenia roku szkolnego 2018/2019, umowa wygaśnie w dniu następnym po faktycznym dniu zakończenia roku szkolnego 2018/2019, a dzień zakończenia roku szkolnego będzie ostatnim dniem obowiązywania umowy. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego, c) zmiana ilości uczniów i opiekunów w danym miesiącu, stosowanie do potrzeb zamawiającego, d) zmiany rozkładu jazdy, zmiany godzin dowozu i odwozu ze szkół dostosowując godziny do organizacji pracy szkół oraz liczby dzieci. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport sprzętu na siłownię - Rotterdam - Lubań
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania26-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport sprzętu na siłownię. Z Rotterdamu do Lubania. Termin: ten weekend. Najlepiej bus z plandeką. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI