Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach uczniów do szkół w gminie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach uczniów do szkół w gminie Golczewo podczas roku szkolnego 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGolczewo
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Golczewo
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia586354-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 586354-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Gmina Golczewo: Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach uczniów do szkół w gminie Golczewo podczas roku szkolnego 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach uczniów do szkół w gminie Golczewo podczas roku szkolnego 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golczewo, krajowy numer identyfikacyjny 81168487000000, ul. Zwycięstwa  23 , 72-410   Golczewo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3860127, 3860102, , e-mail a.lisiczko@golczewo.pl, , faks 91 3860127.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.golczewo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.golczewo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.golczewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Siedziba Zamawiającego (sekretariat)
Adres:
ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach uczniów do szkół w gminie Golczewo podczas roku szkolnego 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci do i ze szkół i przedszkola na terenie gminy Golczewo, w dni pracy szkół i przedszkola oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie przejazdów na trasie, jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. Liczbę przewożonych osób oraz przebieg tras przewozu przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie dotyczy niżej wymienionych szkół : 1) Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie, tj. Przedszkola „Źródełko”, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2) Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. Zamówienie będzie realizowane przez wykonawcę w ramach regularnej komunikacji publicznej jak i poza nią. Wykonawcy składają oferty w oparciu o cenę biletu miesięcznego podając wartość całego zamówienia. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami we własnym zakresie, co jest wkalkulowane w cenę zamówienia. Kursy autobusów w regularnej komunikacji publicznej, jak i poza nią, muszą być dostosowane do potrzeb zamawiającego i rozkładu zajęć uczniów w wyżej podanym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 1) zmiany liczby dowożonych dzieci (np. z powodu zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania), 2) zmiany czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019, 3) późniejszego podania liczby uczniów na rok szkolny 2018/2019 najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2018 r. Koordynacja rozkładu jazdy odbywać się będzie między dyrektorami szkół a Wykonawcą. Rozkład jazdy na rok szkolny 2017/2018 stanowi przykład (załącznik nr 6 i nr 7 do SIWZ). Wymagana jest odpowiednia ilość autobusów zapewniająca sprawne i terminowe świadczenie usług będącym podmiotem niniejszego przetargu. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom oraz opiekunom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, tj.: 1) utrzymywać w czystości i porządku pojazdy, 2) przestrzegać przepisy p.poż. i BHP, 3) ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, 4) oznaczyć pojazd, na czas przewozu, jako wykorzystywany do transportu dzieci szkolnych. Dowozy uczniów do przedmiotowych placówek oświatowych na terenie gminy Golczewo będą realizowane w okresie od dnia 3 września 2018 r. do dnia 21 czerwca 2019 r., w dni nauki szkolnej, tj. z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz.432, z późn. zm.). Zamawiający wymaga wykonywania usługi przewozu - odwozu uczniów w innych dniach niż ww. w przypadku wystąpienia okoliczności takich jak: zawody sportowe, zajęcia dodatkowe i inne zajęcia wynikające z potrzeb szkoły. O terminie oraz trasie dodatkowego kursu niewynikającego z harmonogramu, Wykonawca zostanie zawiadomiony na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem przewozu.

II.5) Główny kod CPV: 60172000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz., 1579 z późn. zm.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające będzie dotyczyło dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Golczewo w terminie 02.09.-31.12.2019 r. na warunkach jak w zamówieniu głównym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-09-03   lub zakończenia: 2019-06-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Wykonawcy winni udokumentować, iż posiadają wymaganą przepisami prawa licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego oraz zezwolenie uprawniające do wykonywania krajowego transportu drogowego osób obowiązująca przez cały okres zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł. (zał. nr 4 do SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Posiadają wiedzę i doświadczenie. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej dwóch (2) usług w zakresie przewozu dzieci do szkół w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonanie usług przewozowych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. Każde zamówienie powinno być poparte dokumentem, że usługi zostały wykonane należycie (zał. nr 2 do SIWZ lub referencje). Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym spełnią Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować dopuszczonymi do ruchu co najmniej czterema pojazdami do przewozu osób o liczbie miejsc co najmniej 42 każdy (zał. nr 3 do SIWZ). Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia spełnią Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej czterema kierowcami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia autobusów, przewidziane w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r., poz. 1260, z późn. zm.) oraz aktualne świadectwa kwalifikacji. Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem przyszłej umowy (zał. nr 4 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. licencję na wykonywanie zarobkowego przewozu osób (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 2. zezwolenie uprawniające do wykonywania krajowego transportu drogowego osób (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem), 3. certyfikat kompetencji zawodowych na przewóz osób (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 4. polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków odpowiednią do ilości osób przewożonych objętych zamówieniem, lecz nie mniej niż na kwotę 500 000,00 zł – minimalna liczba osób wskazana jest w załączniku nr 1 do SIWZ, liczba ta może ulec zmianie (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem), 5. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, (jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie), usług zorganizowanego przewozu osób (dowozu dzieci, zorganizowanych przewozów osób np. wycieczek), o łącznej wartości co najmniej 50 000 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i zleceniodawców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 6. wykaz taboru do realizacji zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 7. oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami ustaw uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia, 8. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018 r., poz. 798, z późn. zm) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa może ulec rozwiązaniu przez każdą ze stron za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. 2. Prawo odstąpienia od umowy przez Wykonawcę przysługuje, w przypadku gdy jednostki pomocnicze, na które wystawiane będą faktury, nie wywiążą się z terminową zapłata zobowiązań, mimo pisemnego wezwania, w terminie 2 miesięcy od upływu terminu za zapłatę faktur. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania jej postanowień przez Wykonawcę. 4. Rozwiązanie umowy może nastąpić również, jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji dowozów bez powiadomienia Zamawiającego i bez uzasadnionej przyczyny, lub rozpoczął, a przerwa trwa dłużej niż 5 dni oraz gdy Wykonawca wykonuje usługi złej jakości i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania. 5. Przed odstąpieniem od umowy, strony pisemnie zawiadamiają o okolicznościach przyczyniających się do odstąpienia od zawartej umowy. 6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż haka holowniczego - Gryfino
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania11-07-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż haka holowniczego do golfa 7 variant rok, 09.2015. Z góry dziękuję za odpowiedz, Pozdrawiam
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI