Świadczenie usług przewozowych na rok szkolny 2019/2020 w zakresie dowozu dzieci

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług przewozowych na rok szkolny 2019/2020 w zakresie dowozu dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich, z terenu Gminy Jasienica do przedszkoli/szkół/ośrodków na terenie powiaty bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJasienica
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-07-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w jasienicy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-05
 • Numer ogłoszenia569653-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 569653-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w jasienicy: Świadczenie usług przewozowych na rok szkolny 2019/2020 w zakresie dowozu dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich, z terenu Gminy Jasienica do przedszkoli/szkół/ośrodków na terenie powiaty bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w jasienicy, krajowy numer identyfikacyjny 07060630800000, ul. Jasienica   845 , 43-385  Jasienica, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 8212641, 661570750, e-mail gzosip@jasienica.pl, adyk@gzosip.jasienica.pl, faks 33 8212641.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.jasienica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.jasienica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.jasienica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych na rok szkolny 2019/2020 w zakresie dowozu dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich, z terenu Gminy Jasienica do przedszkoli/szkół/ośrodków na terenie powiaty bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego.
Numer referencyjny: ZP1/07/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenia usług przewozowych na rok szkolny 2019/2020 w zakresie dowozu dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich, z terenu Gminy Jasienica do przedszkoli/szkół/ośrodków na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego. Przewidywana liczba dzieci uczniów i młodzieży dowożonych z placówek: 1. Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach – 2 uczniów 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu - 3 uczniów, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych 3. Szkoła Podstawowa Nr 17 w Bielsku-Białej – 11 uczniów 4. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 3 uczniów 5. Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu – 3 uczniów 6. Zespół Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 3 uczniów 7. Niepubliczne Przedszkole Jonatan w Bielsku-Białej, ul. Wyspiańskiego 29 – 1 uczeń 8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jonatan w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 21 – 4 uczniów 9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jonatan w Bielsku-Białej ul. Błękitna 14 – 4 uczniów 10. Niepubliczne Przedszkole Jonatan w Bielsku-Białej ul. Laskowa 18 – 3 uczniów 11. Nowa Szkoła w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 25 – 1 uczeń 12. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 6 w Bielsku-Białej ul Brodzińskiego 3 -1uczeń 2. Zamawiający informuje, że liczba dzieci i uczniów oraz ilość miejsc zlokalizowanych placówek w czasie realizacji umowy może ulec zmianie, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na dwa dni przed zmianą zgodnie z wzorem umowy strony obowiązuje aneks do umowy. 3. 5. Dowóz dzieci i uczniów będzie się odbywał w dni nauki szkolnej z wyłączeniem nieobecności dzieci i uczniów oraz dni wolnych od zajęć szkolnych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020. 4. Rozkład dzienny dowozu dzieci i uczniów uzależniony będzie od rozkładu zajęć szkolnych i ulegał będzie zmianom według potrzeb Zamawiającego o czym będzie informował Wykonawcę na dwa dni przed zaistniałymi zmianami. Wykonawca określi plan trasy przewozu uczniów według aktualnego planu lekcji mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży. Plan trasy przewozu wymaga zatwierdzenia przez zamawiającego. 5. Przedmiot umowy obejmuje orientacyjną dzienną liczbę 550 kilometrów i taką liczbę km Wykonawca przyjmie do ustalenia stawki . Dokonany pomiar tras obejmuje trasy po terenie Gminy Jasienica i po terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego. 6. Dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli/szkół/ośrodków oraz odbiór po zakończeniu zajęć odbywać się będzie zgodnie z poszczególnymi rozkładami zajęć. Wykonawca na bieżąco uzgadniał będzie z rodzicami dziecka oraz dyrektorami szkół, godziny dowożenia do szkoły i odwożenia do domu. Czas dowozu musi być tak uzgodniony aby dziecko było w placówce najpóźniej 5 min. przed rozpoczęciem zajęć. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad dziećmi i uczniami w czasie ich dowozu oraz przywozu z przedszkola/szkoły/ośrodka . Zapewnienie opieki rozpoczyna się od momentu wsiadania dzieci i uczniów do samochodu i trwa w czasie przejazdu i podczas wysiadania w miejscu docelowym do chwili oddania dziecka i ucznia w ręce nauczyciela oraz wsiadania i wysiadania w drodze powrotnej do chwili oddania w ręce rodzica. W trakcie przewozu opiekę może sprawować osoba pełnoletnia, zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej, cywilnej za działanie lub zaniechanie w związku ze sprawowaną opieką. Osoby, którym powierza się opiekę nad dowożonymi uczniami do szkoły mają obowiązek: sprawdzić stan liczebny w czasie oczekiwania na pojazd, ale także wewnątrz pojazdu, dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc w pojeździe, przestrzegać zasady, w myśl której opiekun wsiada ostatni i wysiada pierwszy, ustalić sposób porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy, zwracać uwagę na właściwe zachowanie się uczniów w czasie oczekiwania i przejazdu, zapewnić bezpieczne wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego, a także, w zależności od sytuacji - bezpieczne przejście do szkoły, w razie potrzeby, w zależności od usytuowania przystanku czy miejsca zaparkowania, przeprowadzić uczniów na drugą stronę jezdni, przestrzegać obowiązku wysiadania z pojazdu tylko na parkingach. Opiekun lub opiekunowie autobusu nie mogą dopuścić do przewozu dzieci i młodzieży w razie stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ich zdrowia i życia. opiekun będzie posiadał identyfikator i kamizelkę odblaskową. Opiekunowie - osoby do sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami, muszą posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej. Osobą powołaną do sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami nie może być kierowca pojazdu. 8. KODY CPV: 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 60113400-7 usługi w zakresie transportu osób niepełnosprawnych

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60113400-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 571853,52
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  10   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02   lub zakończenia: 2020-06-26
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-02 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym lub posiada aktualną licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2019 r. poz. 58 późniejszymi zmianami) Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia zgodnie z zał. nr 2
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem zał. nr 3
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c) zdolności technicznej lub zawodowej – Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, że posiada w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia nie mniej niż 7 samochodów osobowych(wg zał.nr 4). Pojazdy samochodowe, które będą użyte do realizacji zamówienia nie mogą być starsze niż z rocznika 2005, muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu oraz być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz posiadać specjalistyczne oznakowanie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć informacje zgodnie z wzorem zał. nr 4 d) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę przewozu dzieci niepełnosprawnych wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wymagane informacje zgodnie z zał. nr 5 Wykaz usług
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, przy czym dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 1.a) /art. 24 ust. 5 pkt 1)/ w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2071 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie zgodnie z zał. nr 3 b)/art. 24 ust. 5 pkt 5)/ oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5. Oświadczenie, że nie naruszył obowiązków dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona w terminie nie krótszym niż 5 dni a) Oświadczenia o posiadaniu aktualnej licencji, zezwoleniu o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 58 późniejszymi zmianami) o transporcie drogowym, zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ . 3. b)wykaz pojazdów posiadanych przez wykonawcę dopuszczonych do ruchu i przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale V punkt 2)c ) Jeśli dany sprzęt jest własnością Wykonawcy należy wpisać w odpowiedniej kolumnie załącznika nr 4: „własny”. W innym przypadku musi zostać udokumentowana możliwość dysponowania tym sprzętem w czasie realizacji niniejszego zamówienia 4. Wykonawca winien złożyć wykaz usług, godnie z warunkami określonymi w rozdziale V punkt 2)d ) (zał nr 5) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę przewozu dzieci niepełnosprawnych wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona w terminie nie krótszym niż 5 dni a) Oświadczenia o posiadaniu aktualnej licencji, zezwoleniu o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 58 późniejszymi zmianami) o transporcie drogowym, zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ . 4. b)wykaz pojazdów posiadanych przez wykonawcę dopuszczonych do ruchu i przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale V punkt 2)c ) Jeśli dany sprzęt jest własnością Wykonawcy należy wpisać w odpowiedniej kolumnie załącznika nr 4: „własny”. W innym przypadku musi zostać udokumentowana możliwość dysponowania tym sprzętem w czasie realizacji niniejszego zamówienia 5. Wykonawca winien złożyć wykaz usług, godnie z warunkami określonymi w rozdziale V punkt 2)d ) (zał nr 5) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę przewozu dzieci niepełnosprawnych wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 2 500 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 110 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 97811700030001968220000010 4. z dopiskiem "Wadium do postępowania: ZP 1/07/2019 Świadczenie usług przewozowych na rok szkolny 2019/2020 w zakresie dowozu dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich, z terenu Gminy Jasienica do przedszkoli/szkół/ośrodków na terenie powiaty bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin (data oraz godzina) uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je dołączyć do oferty jako ostatnią stronę oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a oryginał złożyć w osobnej kopercie w kasie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy Sekretariat pokój NR 2 przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być bezwarunkowo i nieodwołalnie płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadnienia , o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu ,że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem , co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wierzytelność z tytułu gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej . 8. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp , pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatnosci 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zał nr 6 wzór umowy § 16 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku: a. zmiany liczby uprawnionych do przewozu dzieci i uczniów (zarówno poprzez jej zwiększenie, jak i zmniejszenie), b. zmiany liczby przedszkoli, szkół i ośrodków (zarówno poprzez jej zwiększenie, jak i zmniejszenie), c. zmiany długości tras przewozu (zarówno poprzez ich wydłużenie jak i skrócenie), d. urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-15, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport podstaw drogowych + tablic drogowych - Oborniki - Sosnowiec
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania12-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport podstaw drogowych (8 palet euro) + tablic drogowych (2 palety przemysłowe 120 x 120 cm), elementów z tworzyw sztucznych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI