Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebiatów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTrzebiatów
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Trzebiatów
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-11
 • Numer ogłoszenia536041-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 536041-N-2019 z dnia 2019-04-11 r.

Gmina Trzebiatów: Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebiatów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzebiatów, krajowy numer identyfikacyjny 81168461100000, ul. ul. Rynek  1 , 72-320  Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3872984, e-mail zamowienia@trzebiatow.pl, faks 91 3872619.
Adres strony internetowej (URL): www.trzebiatow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.trzebiatow.pl/BIP.aspx?Sel=3548027&js=1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.trzebiatow.pl/BIP.aspx?Sel=3548027&js=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
Urząd Miejski w Trzebiatowie 72-320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, pokój nr 17 (I piętro) - sekrtariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebiatów
Numer referencyjny: RP.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe, polegające na przywozie i odwozie uczniów ze szkół oraz placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Trzebiatów, w dniach nauki szkolnej, zgodnie z rozkładem linii oraz wykazem sprzedanych biletów miesięcznych, stanowiących załączniki nr 8.1 i 9.1 do SIWZ – w zakresie części 1 zamówienia, oraz załączniki nr 8.2 i 9.2 do SIWZ – w zakresie części 2 zamówienia, na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Zamówienie dotyczy niżej wymienionych placówek oświatowych: - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kochanowskiego w Trzebiatowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie, Zespołu Szkół WZD w Szczecinie - Gimnazjum dla Dorosłych w Trzebiatowie. 3. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się zmianę harmonogramu przewozu uczniów, polegającą na zmianie liczby uczniów dowożonych oraz zmianie przebiegu trasy i rozkładu jazdy (na warunkach określonych we wzorze umowy - załącznik nr 10 do SIWZ). 4. W zakres tych usług wchodzi: a) przywóz i odwóz uczniów na każdej linii jednym pojazdem; b) wielkość pojazdu musi być dostosowana do liczby przewożonych uczniów oraz spełniać warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym; c) w czasie trwania umowy musi być zapewniona stała obsługa przewozów uczniów także w przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń losowych; d) w czasie przewozów musi być zapewniona opieka nad przewożonymi uczniami. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami we własnym zakresie, co jest wkalkulowane w cenę zamówienia. 5. Wykonawca zapewnia pojazdy do przewozu uczniów w celu realizacji niniejszego zamówienia. Każdy z tych pojazdów powinien: a) spełniać wszelkie wymogi techniczne /i inne/ wymagane przepisami Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami wykonawczymi. b) być właściwie oznaczony. c) być wyposażony w pasy bezpieczeństwa. 6. Kursy autobusów w regularnej komunikacji publicznej, jak i poza nią, muszę być dostosowane do potrzeb zamawiającego i rozkładu zajęć uczniów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60172000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 629650,82
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-01   lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-01

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 40 000,00 zł - dotyczy części 1 zamówienia; b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 15 000,00 zł - dotyczy części 2 zamówienia. UWAGA! Wykonawca, który składa ofertę na obie części zamówienia, zobowiązany jest posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną dla obu części, tj. minimum 55 000,00 zł.
Informacje dodatkowe W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, na potwierdzenie warunku, zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia – tj. kierowcami autobusów posiadającymi prawo jazdy kategorii D, a także osobami posiadającymi odpowiednie przygotowanie do pracy jako opiekunowie uczniów na trasie autobusu, a także dbających o bezpieczeństwo podczas wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu. b) Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednimi pojazdami, tj. autobusami przystosowanymi do przewozu uczniów, spełniającymi wszelkie określone prawem wymagania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującą ilością takich pojazdów: W zakresie części 1: - co najmniej 6 pojazdów posiadających co najmniej 50 miejsc siedzących – każdy - oraz dodatkowo jeden pojazd posiadający co najmniej 41 miejsc siedzących. tj. łącznie 7 pojazdów, z których żaden nie będzie starszy, niż wyprodukowany w 1997 r., przeznaczonych do przewozu uczniów z gminy Trzebiatów oraz spełniających wszelkie warunki określone przez obowiązujące akty. W zakresie części 2: - co najmniej 3 pojazdy posiadające co najmniej 50 miejsc siedzących – każdy tj. łącznie 3 pojazdy, z których żaden nie będzie starszy, niż wyprodukowany w 1997 r., przeznaczonych do przewozu uczniów z gminy Trzebiatów oraz spełniających wszelkie warunki określone przez obowiązujące akty prawne.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – dotyczy części 1 i 2, b) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) – dotyczy części 1 i 2; c) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – dotyczy części 1 i 2; d) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę nie mniejszą niż: - 40 000,00 zł – dotyczy części 1, - 15 000,00 zł – dotyczy części 2;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie są wymagane.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty, które należy załączyć do oferty: 1) Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie wskazujące części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców), zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiedni załącznik nr 1 SIWZ; 3) Wyceniony wykaz biletów miesięcznych - odpowiedni załącznik nr 8.1 i/lub 8.2 do SIWZ; 4) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 2; 5) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 3; 6) Zobowiązanie innego podmiotu, na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Dokument ten należy złożyć w oryginale, lub kopii potwierdzonej notarialnie. 7) Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii; 8) Dowód wniesienia wadium. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.; 3.W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: - Część 1: 5 000,00 zł. - Część 2: 2 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. UWAGA! Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien zsumować kwoty właściwe dla tych części. Zaleca się wyraźne oznaczenia części, na które wykonawca wnosi wadium i wykonawcy wnoszącego wadium. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadku zmniejszenia lub likwidacji dopłat z budżetu państwa do biletów ulgowych z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku zmiany ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.), ustawy z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) oraz ich aktów wykonawczych, lub wyczerpania środków z budżetu państwa – w zakresie finansowania ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywanych z budżetu państwa, dotyczących przedmiotu niniejszej umowy – wartość umowy może ulec zmianie, proporcjonalnie do wysokości utraconych przez Wykonawcę ulg. 2. W przypadku innej istotnej zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.), ustawy z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295), lub któregoś z aktów wykonawczych – uniemożliwiającej realizację niniejszej umowy na określonych w niej warunkach, Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania zawartej umowy. Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 3. Poza innymi przypadkami określonymi w umowie, zmiany do umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a które mają wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jeśli zmiany te można uznać za nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wszystkie powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 5. Powyższe przyczyny zmian umowy, stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza również zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 7. Wykonawca nie może żądać zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6, w przypadkach, gdy w chwili złożenia oferty były już ogłoszone w Dzienniku Urzędowym przepisy ustaw lub aktów wykonawczych, z których wynikają zmiany, o których mowa w ust. 6 pkt 1 - 4. 8. W przypadku o którym mowa w ust. 6 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, wraz z pochodnymi (obciążeniami publicznoprawnymi) od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy. 10. We wszystkich przypadkach określonych ust. 6 wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie jedynie wtedy, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 11. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 6 następuje na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przedłożenia niezbędnych kalkulacji, wyliczeń i zestawień, na podstawie których możliwe będzie ustalenie wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia. 12. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności przewidzianych przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dowóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych w m. Trzebiatów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe, polegające na przywozie i odwozie uczniów ze szkół oraz placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Trzebiatów, w dniach nauki szkolnej, zgodnie z rozkładem linii oraz wykazem sprzedanych biletów miesięcznych, na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Zamówienie dotyczy niżej wymienionych placówek oświatowych: - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Kochanowskiego w Trzebiatowie, - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie, - Zespół Szkół WZD w Szczecinie - Gimnazjum dla Dorosłych w Trzebiatowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 60172000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 456851,91
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dowóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych w m. Mrzeżyno.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe, polegające na przywozie i odwozie uczniów ze szkół oraz placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Trzebiatów, w dniach nauki szkolnej, zgodnie z rozkładem linii oraz wykazem sprzedanych biletów miesięcznych, na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Zamówienie dotyczy niżej wymienionych placówek oświatowych: - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 60172000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 172798,91
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport 22 palet pustaka ceramicznego - Wrocław - Lubin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport 22 palet pustaka ceramicznego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI