„Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach po zajęciach pozalekcyjnych w ramach Projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowóz i odwóz rodziców na warsztaty w roku szkolnym 2019/2020”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKalinowo
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-08-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kalinowo
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-14
 • Numer ogłoszenia586485-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 586485-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Gmina Kalinowo: „Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach po zajęciach pozalekcyjnych w ramach Projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowóz i odwóz rodziców na warsztaty w roku szkolnym 2019/2020”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalinowo, krajowy numer identyfikacyjny 79067111300000, ul. ul. Mazurska  11 , 19-314  Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 621 87 60, e-mail inwest@kalinowo.pl, faks 087 621 87 77.
Adres strony internetowej (URL): www.kalinowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.kalinowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem.
Adres:
Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach po zajęciach pozalekcyjnych w ramach Projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowóz i odwóz rodziców na warsztaty w roku szkolnym 2019/2020”.
Numer referencyjny: Nr ZOS.2611.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: : 1. Przedmiotem zamówienia jest odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach po zajęciach pozalekcyjnych w ramach Projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowóz i odwóz rodziców na warsztaty w roku szkolnym 2019/2020. Zadanie nr 1. Kalinowo-Maże-Milewo-Zanie-Wierzbowo-Zocie-Turowo-Kile-Ginie-Prawdziska-Koleśniki-Kalinowo (km-33, uczniów - 60). Zadanie nr 2. Kalinowo-Piętki-Iwaśki-Dorsze-Kalinowo (km-16, uczniów-27) oraz Kalinowo-Długie-Skomętno Wielkie-Zaborowo-Wysokie-Mikołajki-Gołubie-Gołubka-Wysokie-Kalinowo (km- 31, uczniów – 51) Zadanie nr 3. Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Ełckie-Borzymy-Ryczywół-Romanowo-Romoty-Jędrzejki-Lisewo-Skrzypki-Borzymy-Kalinowo (km-35, uczniów - 26 (max ilość uczniów przebywających jednorazowo w pojeździe wynosi: 15)] Zadanie nr 4. Pisanica-Mazurowo-Pisanica- Pisanica Cegielnia-Czyńcze-Sypitki- Laski Małe-Sypitki- Kucze-Sypitki-Makosieje-Łoje-Laski Wielkie-Pisanica [ilość km – 37; uczniów – 46 (max ilość uczniów przebywających jednorazowo w pojeździe wynosi: 26)]; Zadanie numer 5 Transport dla rodziców na warsztaty: a) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kalinowie: dowóz i odwóz rodziców na 4 (cztery) spotkania warsztatowe z następujących miejscowości: - spotkanie nr 1 Kalinowo-Maże-Milewo-Zanie-Wierzbowo-Zocie-Turowo-Kile-Ginie-Prawdziska-Koleśniki-Kalinowo (33km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 2 Kalinowo-Piętki-Iwaśki-Dorsze-Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Ełckie-Kalinowo (24 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 3 Kalinowo-Zaborowo-Wysokie-Mikołajki-Gołubie-Gołubka-Wysokie –Skomętno Wielkie-Długie-Kalinowo (31 km) dowóz i odwóz w kolejności Kalinowo-Długie-Skomętno Wielkie-Zaborowo-Wysokie-Mikołajki-Gołubie-Gołubka-Wysokie-Kalinowo około 10-15 rodziców - spotkanie nr 4 Kalinowo-Maże-Milewo-Zanie-Wierzbowo-Zocie-Turowo-Kile-Ginie-Prawdziska-Koleśniki-Kalinowo (33km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy: dowóz i odwóz rodziców na 4 (cztery) spotkania warsztatowe z następujących miejscowości: - spotkanie nr 1 Pisanica-Mazurowo-Kulesze-Pisanica- Pisanica Cegielnia-Czyńcze-Pisanica (18km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 2 Pisanica-Mazurowo-Kulesze-Pisanica- Pisanica Cegielnia-Czyńcze-Pisanica (18km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 3 Pisanica-Mazurowo-Kulesze-Pisanica- Pisanica Cegielnia-Czyńcze-Pisanica (18km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 4 Pisanica-Mazurowo-Kulesze-Pisanica- Pisanica Cegielnia-Czyńcze-Pisanica (18km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców. c) Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach: dowóz i odwóz rodziców na 4 (cztery) spotkania warsztatowe z następujących miejscowości: - spotkanie nr 1 Borzymy-Ryczywół-Romanowo-Romoty-Jędrzejki-Lisewo-Borzymy (20 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 2 Borzymy-Ryczywół-Romanowo-Romoty-Jędrzejki-Lisewo-Borzymy (20 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 3 Borzymy-Ryczywół-Romanowo-Romoty-Jędrzejki-Lisewo-Borzymy (20 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 4 Borzymy-Ryczywół-Romanowo-Romoty-Jędrzejki-Lisewo-Borzymy (20 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców. d) Szkoła Podstawowa w Sypitkach: dowóz i odwóz rodziców na 3 (trzy) spotkania warsztatowe z następujących miejscowości: - spotkanie nr 1 Sypitki- Laski Małe-Sypitki-Kucze-Sypitki-Makosieje-Łoje-Laski Wielkie-Sypitki (24 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 2 Sypitki- Laski Małe-Sypitki-Kucze-Sypitki-Makosieje-Łoje-Laski Wielkie-Sypitki (24 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 3 Sypitki- Laski Małe-Sypitki-Kucze-Sypitki-Makosieje-Łoje-Laski Wielkie-Sypitki (24 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców. Opis tras do zadań nr 1-4 stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Postanowienia ogólne: 1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania, liczba części – 5 (załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 2) Zamawiający nie przewiduje: - dynamicznego systemu zakupów; - rozliczenia w walutach obcych; - udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3) Oprócz świadczenia odwozu usługa obejmuje również sprawowanie opieki nad przewożonymi uczniami w trakcie przewozu. Obowiązki wynikające z opieki nad przewożonymi uczniami obejmują następujące czynności: - zapewnienie bezpiecznego zajęcia miejsca w pojeździe i bezpiecznego opuszczenia pojazdu przez ucznia, - niezwłoczne reagowanie w sytuacjach, gdy w trakcie wykonywania dowozu przewożone dziecko wykonuje czynności mogące wpłynąć na bezpieczeństwo jego i pozostałych pasażerów. Reagowanie polega na podjęciu wszelkich możliwych działań służących przywróceniu bezpieczeństwa przewozu dzieci. Dopuszcza się sprawowanie opieki przez kierowcę pojazdu. 4) W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie autobus zastępczy, spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania odwozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty odwozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 5) Zamawiający żąda wskazania w ofercie Wykonawcy tej części zamówienia, której wykonanie powierzy on podwykonawcom. 6) Przewidywana liczba dni odwozu (od poniedziałku do czwartku - z możliwością zmniejszenia liczby dni odwozu w zależności od potrzeb) uczniów w roku szkolnym 2019/2020 – około 140 lub mniejsza. 7) Zajęcia w szkołach kończą się około godziny 16:00. 8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ. 9) Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do realizacji zdania w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 10) Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i wykonania wszelkich usług niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu. 11) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, zapisami złożonej oferty i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm, siłami własnymi lub przez zlecone podwykonawstwo. 12) Zamawiający wymaga, aby stosownie do przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy – Kodeks pracy. 13) W szczególności zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, czas określony lub okres próbny. 14) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 15 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-16   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualne na dzień składania ofert zezwolenia na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2017, poz. 2200 ze zm.). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 125 000 zł. ( sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), na cały przedmiot zamówienia lub na poszczególne części, w tym: W zakresie - Zadanie nr 1 na kwotę 30 000 zł. W zakresie - Zadanie nr 2 na kwotę 30 000 zł. W zakresie - Zadanie nr 3 na kwotę 30 000 zł. W zakresie – Zadanie nr 4 na kwotę 30 000 zł. W zakresie – Zadania nr 5 na kwotę 5 000 zł Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3a) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zadania odpowiadające swoim rodzajem zamówieniu (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, że usługi zostały wykonane należycie), tj.: wykonawca wykonał co najmniej 1 usługę dowozu osób o wartości min. 120 000 zł. odpowiadającej całemu przedmiotowi zamówienia; – lub poszczególnych zadań o wartości: - dla Zadania nr 1 min. 30 000 zł. - dla Zadania nr 2 min. 30 000 zł. - dla Zadania nr 3 min. 30 000 zł. - dla Zadania nr 4 min. 30 000 zł. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego. 3b) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca będzie dysponował potencjałem technicznym (środki transportu) niezbędnym do wykonania zamówienia w odpowiedniej ilości na poszczególne Zadania: Zadanie nr 1 – środek transportu z liczbą min. 60 miejsc, Zadanie nr 2 – środek transportu z liczbą min. 51 miejsc, Zadanie nr 3 – środek transportu z liczbą min. 43 miejsc, Zadanie nr 4 – środek transportu z liczbą min. 26 miejsc, Zadanie nr 5 – środek transportu z liczbą min. 15 miejsc, Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego. Pojazdy przeznaczone do wykonania zamówienia muszą być zarejestrowane, ubezpieczone, posiadać ważne badania techniczne, właściwie oznakowane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualne na dzień składania ofert zezwolenia na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2017, poz. 2200 ze zm.). 2) opłacona polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 125 000 zł. ( sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), na cały przedmiot zamówienia lub na poszczególne części, w tym: W zakresie - Zadanie nr 1 na kwotę 30 000 zł. W zakresie - Zadanie nr 2 na kwotę 30 000 zł. W zakresie - Zadanie nr 3 na kwotę 30 000 zł. W zakresie – Zadanie nr 4 na kwotę 30 000 zł W Zakresie – Zadanie nr 5 na kwotę 5 000 zł 3) wykaz usług z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał zadania odpowiadające swoim rodzajem zamówieniu (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, że usługi zostały wykonane należycie), tj.: wykonawca wykonał co najmniej 1 usługę dowozu osób o wartości min. 120 000 zł. odpowiadającej całemu przedmiotowi zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ).; – lub poszczególnych zadań o wartości: - dla Zadania nr 1 min. 30 000 zł. - dla Zadania nr 2 min. 30 000 zł. - dla Zadania nr 3 min. 30 000 zł. - dla Zadania nr 4 min. 30 000 zł. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów. 4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca będzie dysponował potencjałem technicznym (środki transportu) niezbędnym do wykonania zamówienia , w odpowiedniej ilości na poszczególne Zadania (załącznik nr 6 do SIWZ): Zadanie nr 1 – środek transportu z liczbą min. 60 miejsc, Zadanie nr 2 – środek transportu z liczbą min. 51 miejsc, Zadanie nr 3 – środek transportu z liczbą min. 43 miejsc, Zadanie nr 4 – środek transportu z liczbą min. 26 miejsc, Zadanie nr 5 – środek transportu z liczbą min. 15 miejsc. Pojazdy przeznaczone do wykonania zamówienia muszą być zarejestrowane, ubezpieczone, posiadać aktualne badania techniczne i być właściwie oznakowane. 5) wykaz osób, które będą realizowały zamówienie (Załącznik nr 7 do SIWZ) .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a). Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1 do SIWZ); b). Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. c). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy, 2) w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT, 3) w pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt. 2 pkt. 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, 4) w przypadkach niemożliwych do przewidzenia lub przyczyn organizacyjnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach po zajęciach pozalekcyjnych w ramach Projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowóz i odwóz rodziców na warsztaty w roku szkolnym 2019/2020.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1. Kalinowo-Maże-Milewo-Zanie-Wierzbowo-Zocie-Turowo-Kile-Ginie-Prawdziska-Koleśniki-Kalinowo (km-33, uczniów - 60). Zadanie obejmuje odwiezienie uczniów po zajęciach pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach po zajęciach pozalekcyjnych w ramach Projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowóz i odwóz rodziców na warsztaty w roku szkolnym 2019/2020.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2. Kalinowo-Piętki-Iwaśki-Dorsze-Kalinowo (km-16, uczniów-27) oraz Kalinowo-Długie-Skomętno Wielkie-Zaborowo-Wysokie-Mikołajki-Gołubie-Gołubka-Wysokie-Kalinowo (km- 31, uczniów – 51). Zadanie obejmuje odwiezienie uczniów po zajęciach pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-16
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach po zajęciach pozalekcyjnych w ramach Projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowóz i odwóz rodziców na warsztaty w roku szkolnym 2019/2020.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3. Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Ełckie-Borzymy-Ryczywół-Romanowo-Romoty-Jędrzejki-Lisewo-Skrzypki-Borzymy-Kalinowo (km-35, uczniów - 26 (max ilość uczniów przebywających jednorazowo w pojeździe wynosi: 15)]. Zadanie obejmuje odwiezienie uczniów po zajęciach pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie i Szkoły Podstawowej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-16
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach po zajęciach pozalekcyjnych w ramach Projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowóz i odwóz rodziców na warsztaty w roku szkolnym 2019/2020.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 4. Pisanica-Mazurowo-Pisanica- Pisanica Cegielnia-Czyńcze-Sypitki- Laski Małe-Sypitki- Kucze-Sypitki-Makosieje-Łoje-Laski Wielkie-Pisanica [ilość km – 37; uczniów – 46 (max ilość uczniów przebywających jednorazowo w pojeździe wynosi: 26)]; Zadanie obejmuje odwiezienie uczniów po zajęciach pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy i Szkoły Podstawowej w Sypitkach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-16
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach po zajęciach pozalekcyjnych w ramach Projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowóz i odwóz rodziców na warsztaty w roku szkolnym 2019/2020.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie numer 5 Transport dla rodziców na warsztaty: a) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kalinowie: dowóz i odwóz rodziców na 4 (cztery) spotkania warsztatowe z następujących miejscowości: - spotkanie nr 1 Kalinowo-Maże-Milewo-Zanie-Wierzbowo-Zocie-Turowo-Kile-Ginie-Prawdziska-Koleśniki-Kalinowo (33km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 2 Kalinowo-Piętki-Iwaśki-Dorsze-Kalinowo-Krzyżewo-Grądzkie Ełckie-Kalinowo (24 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 3 Kalinowo-Zaborowo-Wysokie-Mikołajki-Gołubie-Gołubka-Wysokie –Skomętno Wielkie-Długie-Kalinowo (31 km) dowóz i odwóz w kolejności Kalinowo-Długie-Skomętno Wielkie-Zaborowo-Wysokie-Mikołajki-Gołubie-Gołubka-Wysokie-Kalinowo około 10-15 rodziców - spotkanie nr 4 Kalinowo-Maże-Milewo-Zanie-Wierzbowo-Zocie-Turowo-Kile-Ginie-Prawdziska-Koleśniki-Kalinowo (33km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy: dowóz i odwóz rodziców na 4 (cztery) spotkania warsztatowe z następujących miejscowości: - spotkanie nr 1 Pisanica-Mazurowo-Kulesze-Pisanica- Pisanica Cegielnia-Czyńcze-Pisanica (18km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 2 Pisanica-Mazurowo-Kulesze-Pisanica- Pisanica Cegielnia-Czyńcze-Pisanica (18km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 3 Pisanica-Mazurowo-Kulesze-Pisanica- Pisanica Cegielnia-Czyńcze-Pisanica (18km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 4 Pisanica-Mazurowo-Kulesze-Pisanica- Pisanica Cegielnia-Czyńcze-Pisanica (18km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców. c) Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach: dowóz i odwóz rodziców na 4 (cztery) spotkania warsztatowe z następujących miejscowości: - spotkanie nr 1 Borzymy-Ryczywół-Romanowo-Romoty-Jędrzejki-Lisewo-Borzymy (20 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 2 Borzymy-Ryczywół-Romanowo-Romoty-Jędrzejki-Lisewo-Borzymy (20 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 3 Borzymy-Ryczywół-Romanowo-Romoty-Jędrzejki-Lisewo-Borzymy (20 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 4 Borzymy-Ryczywół-Romanowo-Romoty-Jędrzejki-Lisewo-Borzymy (20 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców. d) Szkoła Podstawowa w Sypitkach: dowóz i odwóz rodziców na 3 (trzy) spotkania warsztatowe z następujących miejscowości: - spotkanie nr 1 Sypitki- Laski Małe-Sypitki-Kucze-Sypitki-Makosieje-Łoje-Laski Wielkie-Sypitki (24 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 2 Sypitki- Laski Małe-Sypitki-Kucze-Sypitki-Makosieje-Łoje-Laski Wielkie-Sypitki (24 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców; - spotkanie nr 3 Sypitki- Laski Małe-Sypitki-Kucze-Sypitki-Makosieje-Łoje-Laski Wielkie-Sypitki (24 km) dowóz i odwóz w tej samej kolejności około 10-15 rodziców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-16
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę leasing samochodu osobowego - Purda
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania13-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę leasing samochodu osobowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI