Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2019/2020
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrasnystaw
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-07-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Krasnystaw
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-25
 • Numer ogłoszenia564850-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 564850-N-2019 z dnia 2019-06-25 r.

Gmina Krasnystaw: Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasnystaw, krajowy numer identyfikacyjny 11019796000000, ul. ul. M. Konopnickiej  4 , 22-300  Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 763 753, e-mail budownictwo@krasnystaw.ug.gov.pl, faks 825 763 046.
Adres strony internetowej (URL): http://www.krasnystaw.ug.gov.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ugkrasnystaw.bip.e-zeto.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny: BOI.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w okresie od dnia 2 września 2019 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. autobusami osobowymi, przystosowanymi do przewozu uczniów na trasach wymienionych niżej w pkt.8. 2. Pod pojęciem dowożenie Zamawiający rozumie dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkół i odwóz ze szkół do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wsiadania i wysiadania oraz przejazdu uczniów pojazdem w ramach komunikacji regularnej dostępnej dla ogółu pasażerów lub w ramach komunikacji zamkniętej tj. wyłącznie dla uczniów. Wykonawca indywidualnie określi charakter usługi regularnej bądź specjalnej. 3.Dowożenie nie może rozpoczynać się wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem lekcji w poszczególnych szkołach. Rozwożenie nie może się kończyć później niż godzinę po zakończeniu lekcji. 4.Dowożenie obejmuje wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020. 4.1 Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach. 4.2 Przystanki na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z wymienionych niżej w pkt.8 miejscowości. 5.W czasie dowożenia przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia miejsc siedzących dla dowożonych uczniów zgodnie z ilością sprzedanych biletów miesięcznych. 6. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 58). W przypadku awarii pojazdu czas zwłoki nie powinien przekroczyć 1 godziny. 7. Zamówienie obejmuje dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do: 7.1 Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej; 7.2 Szkoły Podstawowej w Jaślikowie; 7.3 Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie; 7.4 Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym; 7.5 Zepołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem oraz odwóz ze szkół do miejsca zamieszkania. 8. Niniejszy przedmiot zamówienia został podzielony na części następująco: 8.1 Część I zamówienia – obejmuje dowóz uczniów z miejsca zamieszkania tj. z miejscowości Józefów i Bzite do Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej oraz odwóz ze szkoły do miejsca zamieszkania: Dowóz na godz. 8:00: Trasa Nr 1 Józefów ( 1 osoba ) → Bzite ( 37 osób ) → Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej – przewidywana liczba osób 38, długość trasy 12 km. W tym 9 osób bez obowiązku szkolnego. Trasa Nr 2 Siennica Nadolna (wieś) ( 28 osób ) → Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej – przewidywana liczba osób 28, długość trasy 13 km. W tym 4 osoby bez obowiązku szkolnego. Odwóz: Godz. 12.30 - Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej – Siennica Nadolna ( wieś ) – Bzite – Józefów ( ok. 30 osób). Godz. 14.30 - Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej – Siennica Nadolna ( wieś ) – Bzite – Józefów ( ok. 36 osób). 8.2 Część II zamówienia – obejmuje dowóz uczniów z miejsca zamieszkania tj. z miejscowości Kolonia Stężyca, Stężyca Nadwieprzańska, Stężyca Łęczyńska, Zakręcie, Jaślików, do Szkoły Podstawowej w Jaślikowie oraz odwóz ze szkoły do miejsca zamieszkania: Dowóz na godz. 8:00; odwóz o godz. 14.30 Trasa Nr 1 Kolonia Stężyca ( 10 osób ) → Stężyca Nadwieprzańska (7 osób ) → Stężyca Łęczyńska (9 osób) → Zakręcie ( 17 osób) → Szkoła Podstawowa w Jaślikowie – przewidywana liczba osób 43 , długość trasy ok. 17 km. 8.3 Część III zamówienia – obejmuje dowóz uczniów z miejsca zamieszkania tj. z miejscowości Niemienice, Białka, Zażółkiew, Widniówka do Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie oraz odwóz ze szkoły do miejsca zamieszkania: Dowóz na godz. 8:00 Trasa Nr 1 Niemienice ( 17 osoby ) → Białka ( 14 osoby) → Zażółkiew ( 5 osób ) → Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie ­– przewidywana liczba osób 36 długość trasy 13 km. W tym 1 osoby bez obowiązku szkolnego. Trasa Nr 2 Widniówka ( 9 osób ) → Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie ­– przewidywana liczba osób 9 , długość trasy 7 km. W tym 1 osoba bez obowiązku szkolnego. Odwóz: 13.40- Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie – Niemienice – Białka – Zażółkiew – Widniówka ( ok. 20 osób). 14.30- Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie – Niemienice – Białka – Zażółkiew – Widniówka ( ok. 25 osób). 8.4 Część IV zamówienia – obejmuje dowóz uczniów z miejsca zamieszkania tj. z miejscowości Ostrów Krupski, Czarnoziem, Krynica do Szkoły Podstawowej w Krupem oraz odwóz ze szkoły do miejsca zamieszkania: Dowóz na godz. 8:00 Trasa Nr 1 Ostrów Krupski ( 12 osób ) → Szkoła Podstawowa w Krupem – przewidywana liczba osób 12, długość trasy 6 km. Trasa Nr 2 Czarnoziem ( 22 osób) → Krynica ( 14 osób) → Krupe (10) → Szkoła Podstawowa w Krupem – przewidywana liczba osób 46 , długość trasy 19 km. Odwóz : 12.55 - Szkoła Podstawowa w Krupem – Ostrów Krupski – Czarnoziem – Krynica ( ok. 28 osób). 14.40 - Szkoła Podstawowa w Krupem – Ostrów Krupski – Czarnoziem – Krynica ( ok. 30 osób). 8.5 Część V zamówienia – obejmuje dowóz uczniów z miejsca zamieszkania tj. z miejscowości Latyczów, Tuligłowy, Zastawie Kolonia, Łany do Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym oraz odwóz ze szkoły do miejsca zamieszkania: Dowóz na godz. 8:00: Trasa Nr 1 Latyczów ( 17 osób ) → Tuligłowy ( 26 osób) → Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym – przewidywana liczba osób 43, długość trasy 12 km. ( w tym 2 osoby bez obowiązku szkolnego). Trasa Nr 2 Zastawie Kolonia ( 20 osób ) → Łany ( 1 osoba ) → Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym – przewidywana liczba osób 21, długość trasy 7 km.( w tym 3 osoby bez obowiązku szkolnego). Odwóz: Godz. 13.30 – Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym – Tuligłowy – Latyczów –Zastawie Kolonia – Łany ( ok. 31 osób). Godz. 14.30 - Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym – Tuligłowy – Latyczów – Zastawie Kolonia – Łany ( ok. 33 osób). Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. 9. Przewozy muszą odbywać się w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. 10. Zatrudnienie na umowę o pracę. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynność polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1040 z późn. zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie przedmiotu zamówienia w tym w szczególności: 1) kierowania autobusami służącymi do przewozu uczniów. Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 11.Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 11.1 jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. 11.2. jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający na potwierdzenie tego warunku wymaga, aby wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego osób (licencje, zezwolenia), o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy o transporcie drogowym.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
licencje, zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu osób
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostanie przekazany Wykonawcom wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. ) tj. informacją z otwarcia ofert. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: -licencje, (zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Zamawiający poza oświadczeniem wstępnym nie żąda dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania .
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   0
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 20,00
wiek pojazdu 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej podpisane przez obie strony. Poza przypadkami określonymi w innym miejscu niniejszej Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie na poniższych warunkach: 1.1 w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług; 1.2 jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron; 2.Dopuszcza się wprowadzenie zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: 2.1. Termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu w następujących sytuacjach: - jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2.2 Możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia wskazanej w ofercie wykonawcy, a także możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, 2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie części zamówienia podwykonawców nie wskazanych w ofercie lub zakres nie wskazany w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom. Zamiana taka nie wymaga aneksu do umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SIWZ. 3. Warunki dokonywania zmian: - inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, - uzasadnienie zmiany prawidłową realizacja przedmiotu umowy, - dokonanie zmiany za zgodą Zamawiającego, - forma pisemna w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności umowy. 4. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany liczby uczniów dowożonych do szkół na danej trasie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-03, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 4. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik Nr 3). 8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem danych osobowych wykonawcy jest Wójt Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw tel.: 82 576 37 53 fax: 82 576 30 46, http://www.krasnystaw.ug.gov.pl / e-mail: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl - administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Krasnystaw jest Pan Zagojski Sławomir, kontakt: e-mail: iod@krasnystaw.ug.gov.pl; tel. (82) 576 37 53 w. 102; - dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi „Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2019/2020 - znak sprawy: BOI.271.1.2019; - odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”; - dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ________________
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dowóz uczniów z miejsca zamieszkania tj. z miejscowości Józefów i Bzite do Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej oraz odwóz ze szkoły do miejsca zamieszkania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz na godz. 8:00: Trasa Nr 1 Józefów ( 1 osoba ) → Bzite ( 37 osób ) → Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej – przewidywana liczba osób 38, długość trasy 12 km. W tym 9 osób bez obowiązku szkolnego. Trasa Nr 2 Siennica Nadolna (wieś) ( 28 osób ) → Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej – przewidywana liczba osób 28, długość trasy 13 km. W tym 4 osoby bez obowiązku szkolnego. Odwóz: Godz. 12.30 - Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej – Siennica Nadolna ( wieś ) – Bzite – Józefów ( ok. 30 osób). Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Godz. 14.30 - Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej – Siennica Nadolna ( wieś ) – Bzite – Józefów ( ok. 36 osób).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 20,00
wiek pojazdu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający obliczy liczbę punktów każdej oferty odrębnie dla każdej części zamówienia


Część nr: 2 Nazwa: Dowóz uczniów z miejsca zamieszkania tj. z miejscowości Kolonia Stężyca, Stężyca Nadwieprzańska, Stężyca Łęczyńska, Zakręcie, Jaślików, do Szkoły Podstawowej w Jaślikowie oraz odwóz ze szkoły do miejsca zamieszkania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz na godz. 8:00; odwóz o godz. 14.30 Trasa Nr 1 Kolonia Stężyca ( 10 osób ) → Stężyca Nadwieprzańska (7 osób ) → Stężyca Łęczyńska (9 osób) → Zakręcie ( 17 osób) → Szkoła Podstawowa w Jaślikowie – przewidywana liczba osób 43 , długość trasy ok. 17 km. Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 20,00
wiek pojazdu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający obliczy liczbę punktów każdej oferty odrębnie dla każdej części zamówienia


Część nr: 3 Nazwa: Dowóz uczniów z miejsca zamieszkania tj. z miejscowości Niemienice, Białka, Zażółkiew, Widniówka do Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie oraz odwóz ze szkoły do miejsca zamieszkania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz na godz. 8:00 Trasa Nr 1 Niemienice ( 17 osoby ) → Białka ( 14 osoby) → Zażółkiew ( 5 osób ) → Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie ­– przewidywana liczba osób 36 długość trasy 13 km. W tym 1 osoby bez obowiązku szkolnego. Trasa Nr 2 Widniówka ( 9 osób ) → Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie ­– przewidywana liczba osób 9 , długość trasy 7 km. W tym 1 osoba bez obowiązku szkolnego. Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Odwóz: 13.40- Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie – Niemienice – Białka – Zażółkiew – Widniówka ( ok. 20 osób). 14.30- Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie – Niemienice – Białka – Zażółkiew – Widniówka ( ok. 25 osób).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 20,00
wiek pojazdu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający obliczy liczbę punktów odrębnie dla każdej części zamówienia


Część nr: 4 Nazwa: Dowóz uczniów z miejsca zamieszkania tj. z miejscowości Ostrów Krupski, Czarnoziem, Krynica do Szkoły Podstawowej w Krupem oraz odwóz ze szkoły do miejsca zamieszkania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz na godz. 8:00 Trasa Nr 1 Ostrów Krupski ( 12 osób ) → Szkoła Podstawowa w Krupem – przewidywana liczba osób 12, długość trasy 6 km. Trasa Nr 2 Czarnoziem ( 22 osób) → Krynica ( 14 osób) → Krupe (10) → Szkoła Podstawowa w Krupem – przewidywana liczba osób 46 , długość trasy 19 km. Odwóz : 12.55 - Szkoła Podstawowa w Krupem – Ostrów Krupski – Czarnoziem – Krynica ( ok. 28 osób). 14.40 - Szkoła Podstawowa w Krupem – Ostrów Krupski – Czarnoziem – Krynica ( ok. 30 osób). Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 20,00
wiek pojazdu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający obliczy liczbę punktów każdej oferty odrębnie dla każdej części zamówienia


Część nr: 5 Nazwa: Dowóz uczniów z miejsca zamieszkania tj. z miejscowości Latyczów, Tuligłowy, Zastawie Kolonia, Łany do Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym oraz odwóz ze szkoły do miejsca zamieszkania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz na godz. 8:00: Trasa Nr 1 Latyczów ( 17 osób ) → Tuligłowy ( 26 osób) → Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym – przewidywana liczba osób 43, długość trasy 12 km. ( w tym 2 osoby bez obowiązku szkolnego). Trasa Nr 2 Zastawie Kolonia ( 20 osób ) → Łany ( 1 osoba ) → Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym – przewidywana liczba osób 21, długość trasy 7 km.( w tym 3 osoby bez obowiązku szkolnego). Odwóz: Godz. 13.30 – Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym – Tuligłowy – Latyczów –Zastawie Kolonia – Łany ( ok. 31 osób). Godz. 14.30 - Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym – Tuligłowy – Latyczów – Zastawie Kolonia – Łany ( ok. 33 osób). Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 20,00
wiek pojazdu 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający obliczy liczbę punktów każdej oferty odrębnie dla każdej części zamówienia


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam transportu - Lublin - Den Oever
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania20-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam transportu 26 lub 27 stycznia z okolic Lublina do Den Oever autem osobowym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI