:” Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
:” Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMurów
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Murów
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-11
 • Numer ogłoszenia533685-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 533685-N-2019 z dnia 2019-04-11 r.

Gmina Murów: :” Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murów, krajowy numer identyfikacyjny 53141317100000, ul. ul. Dworcowa  2 , 46-030  Murów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4214034, e-mail przetargi@murow.pl, faks 0-77 4214032.
Adres strony internetowej (URL): www.murow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.murow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej ( oryginał) osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów pokój nr 10/sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: :” Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
Numer referencyjny: Zp.271.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Murów do szkół i przedszkoli oraz ich powrót do domu w czasie roku szkolnego 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części: część nr 1 zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki z terenu Gminy Murów do: - Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku ul. Sienkiewicza 27 - Publicznego Przedszkola Nr 2 Integracyjne, Kluczbork ul. Norwida 19. Miejsce wykonywania zamówienia -trasa przejazdu dla części nr 1 zamówienia : Stare Budkowice - do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku ul. Sienkiewicza 27 – 1 dziecko Bukowo - do Publicznego Przedszkola Nr 2 Integracyjne, Kluczbork ul. Norwida 19- 1 dziecko. część nr 2 zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki z terenu Gminy Murów do: - Zespołu Szkół Specjalnych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 w Opolu ul. Książąt Opolskich 21 - Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup, ul. K. Miarki 10-12 Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z Autyzmem Miejsce wykonywania zamówienia -trasa przejazdu dla części nr 2 zamówienia: Morcinek - do Zespołu Szkół Specjalnych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 w Opolu ul. Książąt Opolskich 21- 1 dziecko Murów- do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup, ul. K. Miarki 10-12 Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z Autyzmem – 3 dzieci 1. Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i nr 2 zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się na terenie: Opola, Kup i Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020.Przewóz dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020 od dnia 02.09.2019 r. do dnia 26.06.2020 r. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i w drodze powrotnej oraz zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozu na trasach. 3) Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom dodatkowo tj. poza kierowcą, opiekuna. Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia tj. ważne prawo jazdy , ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie . 4) funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca pojazdu. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca zdolności do czynności prawnych. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci, zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci niepełnosprawnych , doprowadzenia i przyprowadzenia z samochodu do szkoły i przedszkola każdego dziecka. 5) w trakcie realizacji usługi oraz w przypadku indywidualnych zmian zajęć szkolnych Wykonawca zobowiązany będzie kontaktować się z dyrektorami odpowiednich szkół i przedszkola. 6) w tracie trwania ferii, świąt lub innych wyznaczonych przez dyrekcje placówek oświatowych jako wolne od zajęć przewozy nie będą się odbywały. 7) pojazdy do przewozu dzieci muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych- potwierdzone odpowiednim dokumentem, pojazd musi posiadać ważne badania techniczne, oraz być wyposażonym m.in. w pasy bezpieczeństwa. Pojazd służący do przewozu uczniów musi być oznakowany zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym i transporcie osób. 8) z przewozów objętych zamówieniem mogą korzystać tylko dzieci wskazane przez Zamawiającego. 9) w przypadku awarii wyznaczonego samochodu Wykonawca podstawi samochód spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. Pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW, 10) uczniów niepełnosprawnych Wykonawca odbiera z domu i po zakończonych zajęciach lekcyjnych dowozi do domu. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostanie listę uczniów uprawnionych do dowozu. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy może skontrolować pojazdy w zakresie jego zgodności z SIWZ. 11) Godzina przyjazdu dzieci do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup godz. 8:00, powrót godz. 15:00 12) Faktyczne godziny dowozu i powrotu uczniów do szkół w Opolu i Kluczborku Wykonawca ustali po otrzymaniu rozkładu zajęć z poszczególnych szkół. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób tj. wykonujące czynności: kierowcy opiekunów na trasach dowozu dzieci. Szczegółowe uregulowanie kwestii: sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 i 9A do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-02 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli posiada uprawnienia w szczególności koncesję, zezwolenie lub licencję do wykonywania ( na terenie Polski) transportu drogowego osób, ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U 2018 r. , poz. 1990 z późn zm. )
Informacje dodatkowe W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać spełnianie powyższego warunku.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie i potencjał osobowy oraz potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia polegający na: a) posiadaniu doświadczenia Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie. b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym: dla części nr 1 zamówienia - posiadają lub mają dostęp do odpowiedniej ilości taboru samochodowego niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia tj.- dysponują co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do przewozu osób zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów ( Dz. U. z 2015r. poz. 305 z póżn. zm.).Pojazdy do przewozu dzieci niepełnosprawnych muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych- potwierdzone odpowiednim dokumentem ( wpis do dowodu rejestracyjnego jako przeznaczenie - przewóz osób niepełnosprawnych) . Pojazd musi posiadać ważne badania techniczne. dla części nr 2 zamówienia: - posiadają lub mają dostęp do odpowiedniej ilości taboru samochodowego niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia tj.- dysponują co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do przewozu osób zgodnie z § 35 i 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów ( Dz. U. z 2007r. Nr 186 poz. 1322 z póżn. zm.). Pojazdy do przewozu dzieci niepełnosprawnych muszą być dostosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych- potwierdzone odpowiednim dokumentem ( wpis do dowodu rejestracyjnego jako przeznaczenie - przewóz osób niepełnosprawnych) pojazd musi posiadać ważne badania techniczne. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. c) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : dla części nr 1 zamówienia: -Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 kierowcą z odpowiednimi uprawnieniami oraz ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie. dla części nr 2 zamówienia: - Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 kierowcami z odpowiednimi uprawnieniami oraz ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie . W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. 3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 4.Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp- składa się na wezwanie Zamawiającego W celu wskazania braku istnienia podstaw wykluczenia ww. dokument żądany będzie również w odniesieniu do: Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Podmiotu którego zasobami dysponował będzie Wykonawca realizując zamówienie; Podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca polega. 2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- składa się na wezwanie Zamawiającego. 3)Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – składa się na wezwanie Zamawiającego. 4) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ – składa się na wezwanie Zamawiającego. 7. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej , zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6 podpunkt 1)-2)-3)-4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Jeżeli w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7 podpunkt 1) lit. a) i b) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji , lub oświadczenie osoby , której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie wykazania spełnienia warunków przez Wykonawcę , którego oferta zostanie najwyżej oceniona , Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: 1) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowalnymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wzór wykazu stanowi zał. nr 5 do SIWZ i składa się na wezwanie Zamawiającego; 3) Wykaz narzędzi – pojazdów , wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania – wzór wykazu stanowi zał. nr 6 do SIWZ i składa się na wezwanie Zamawiającego. 4) koncesję, zezwolenie lub licencję do wykonywania ( na terenie Polski) transportu drogowego osób, ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U 2018 r. , poz. 1990 z późn zm. ) -składa się na wezwanie Zamawiającego. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane , o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca składa oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zasoby się powołuje do udostępnienia swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego ( zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) ( jeśli dotyczy) Dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: dla części nr 1 zamówienia – 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) dla części nr 2 zamówienia – 1 300,00zł ( słownie: jeden tysiąc trzysta 00/100 złotych ) 2. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Poręczenie lub gwarancja winne zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Powinny również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: BS Łubniany 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003 z dopiskiem: Wadium – Dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo- wychowawczych poza teren Gminy Murów wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu” - w części…… kserokopię przelewu załącza się do oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał poręczenia lub gwarancji ma być dołączony do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem. Oryginał poręczenia lub gwarancji nie może być trwale zszyty/ zbindowany z ofertą. 6. Beneficjentem gwarancji jest Gmina Murów ul. Dworcowa 2 46-030 Murów. 7. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 9.W wymienionym przypadku, dołączenie do oferty kopii przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym dla stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 i 9A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
.Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. 2.Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 1) dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy, 2) zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 3) zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 3. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 1) wprowadzenia zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 2) wystąpienia siły wyższej; 3) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron niniejszej umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, wpływające na realizację umowy; 4) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy, a w szczególności zmiany przepisów podatkowych, przepisów oświatowych lub przepisów dotyczących transportu/przewozu osób; 5) zmiany godzin przyjazdu i odjazdu ze szkoły/przedszkola w przypadku zmian w organizacji pracy jednostek oświatowych, zmian w planie lekcji lub zmian w liczbie przewożonych dzieci, lub zmian w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych; 6) wystąpienia utrudnień w ruchu z powodu robót drogowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 7) wystąpienia warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie usługi zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub umową; 8) zmian, gdy są one korzystne dla Zamawiającego np. skrócenie trasy przejazdu dające taki sam efekt dowiezienia dzieci do szkół i odwiezienia ich ze szkół; 9) zmiany dotyczącej poprawy jakości świadczonej usługi pod warunkiem zachowania dotychczasowego wynagrodzenia; 10) zmian z powodu przyczyn wynikających ze zmiany stosunków społeczno-gospodarczych lub gdy z innych powodów wystąpi konieczność zmiany terminu, zakresu, bądź innych zapisów, bez zmiany których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi Zamawiającego na szkodę; 11) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający; jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 12) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę; 13) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy pzp, a tym samym zmiana terminu, wysokości wynagrodzenia lub innych istotnych postanowień umowy, które będą musiały być zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisów ustawy pzp; 14) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy; 15) stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w umowie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, w następujących przypadkach: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4. W przypadku zmiany o których mowa w pkt. 3 ppkt 4) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 5. Zmiany o których mowa w pkt. 3 ppkt 15) mogą zostać wprowadzone na zasadach określonych w projekcie umowy , stanowiącym załącznik nr 9 i nr 9 A do SIWZ. 6. Zmiany mogą być zainicjowane tylko poprzez złożenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) ewentualny czas wykonania zmiany lub wpływ zmiany na termin zakończenia umowy; 7. Dokonanie zmian wymaga podpisania aneksu do umowy. 8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego ); 2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy- wynikających ze zmiany stanu faktycznego labo prawnego;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki z terenu Gminy Murów do: - Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku ul. Sienkiewicza 27 - Publicznego Przedszkola Nr 2 Integracyjne, Kluczbork ul. Norwida 19.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki z terenu Gminy Murów do: - Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku ul. Sienkiewicza 27 - Publicznego Przedszkola Nr 2 Integracyjne, Kluczbork ul. Norwida 19. Miejsce wykonywania zamówienia -trasa przejazdu dla części nr 1 zamówienia : Stare Budkowice - do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku ul. Sienkiewicza 27 – 1 dziecko Bukowo - do Publicznego Przedszkola Nr 2 Integracyjne, Kluczbork ul. Norwida 19- 1 dziecko.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego w w razie awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki z terenu Gminy Murów do: - Zespołu Szkół Specjalnych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 w Opolu ul. Książąt Opolskich 21 - Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup, ul. K. Miarki 10-12 Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z Autyzmem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki z terenu Gminy Murów do: - Zespołu Szkół Specjalnych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 w Opolu ul. Książąt Opolskich 21 - Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup, ul. K. Miarki 10-12 Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z Autyzmem Miejsce wykonywania zamówienia -trasa przejazdu dla części nr 2 zamówienia: Morcinek - do Zespołu Szkół Specjalnych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 w Opolu ul. Książąt Opolskich 21- 1 dziecko Murów- do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup, ul. K. Miarki 10-12 Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z Autyzmem – 3 dzieci
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przewóz szalunków budowlanych i akcesoriów do nich - Bytom - Grabin
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przewóz szalunków budowlanych i akcesoriów do nich. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI