Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wydminy w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wydminy w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWydminy
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-08-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Gminy w Wydminach
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-14
 • Numer ogłoszenia586783-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 586783-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Urząd Gminy w Wydminach: Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wydminy w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Wydminach, krajowy numer identyfikacyjny 54090800000000, ul. pl. Rynek  42370 , 11-510  Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 421 00 83, e-mail m.choroszewska@ug-wydminy.pl, faks 87 421 00 83.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wydminy.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.wydminy.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.wydminy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wydminy w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu
Numer referencyjny: KK.271.105.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
tak
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje dowiezienie i odwiezienie uczniów szkoły podstawowej w Wydminach, oraz Szkoły podstawowej w Gawlikach Wielkich na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu. Zamówienie jest podzielone na dwie części: Część I: Dowóz dzieci do Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich Część II: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach 3.2. Łączna ilość dzieci dowożonych – 331 (liczba szacunkowa, może ulec zmianom). 3.3. Dowozy będą realizowane z zapewnieniem przez Wykonawcę opieki i bezpieczeństwa nad przewożonymi dziećmi i młodzieżą oraz zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich przewożonych osób. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas przewozu. 3.4. Usługa dowozu realizowana jest przez dwa lata szkolne, Wykonawca zapewniając należyte wykonanie zadania uwzględni naturalną rotację uczniów wykazanych w poszczególnych miejscowościach. 3.5. Autobusy do przewozu dzieci zapewni Wykonawca. 3.6. Autobusy (busy) służące realizacji niniejszego zadania będą miały nie więcej niż 15 lat w dniu przystąpienia do postępowania przetargowego, z automatycznie otwieranymi drzwiami. Ilość sprzętu dysponowanego do obsługi zadania ma w pełni zabezpieczać obsługę dwóch placówek oświatowych. 3.7. Wykaz miejscowości, wskazanie tras o długościach wyliczonych do 5 km (włącznie), do 10 km (włącznie), do 15 km i do 20 km (włącznie), przewidywane godziny dowozów i odwozów, planowaną liczbę przewożonych dzieci oraz liczbę punktów zbiorczych określono w SIWZ. Uwzględniona przy wykazie miejscowości liczba kilometrów zakłada oddalenie danej miejscowości od szkoły. Na wskazanych trasach „do” i „z” wykazanych miejscowości należy skalkulować ceny biletów tam i z powrotem. Planuje się miejsca postojowe w podanych niżej miejscach. W każdej miejscowości powinien być przynajmniej jeden punkt przystankowy. Część I Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich L.p. Miejscowość Długość trasy Szacunkowa ilość dzieci 1. Gawliki Wielkie kolonia Do 5 km 7 Gawliki Wielkie kierunek – Czarnówka Do 5 km 1 Gawliki Wielkie kierunek - Grądzkie Do 2 km 1 2. Szczybały Orłowskie Do 5 km 9 3. Łękuk Mały Do 10 km 11 4. Orłowo Do 10 km 16 5. Gajrowskie Do 10 km 5 6. Pietrasze ( kierunek Stare Juchy) Do 5 km 2 7. Pietrasze(Szkoła w Świętajnie) Do 5 km 5 8. Czarnówka Do 5 km 4 9. Grądzkie Do 5 km 13 Wykaz planowanych przystanków: Planowane punkty przystankowe w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie Orłowo: 1. Przystanek autobusowy (przy sklepie) 2. Przy cmentarzu (droga na Łękuk Mały), 3. Obok domu P. Zajkowskiej (Szczybały Orłowskie) i obok domu p. Suchoronczak. Szczybały Orłowskie: 1. Obok domu P. Maliny 2. Przystanek autobusowy 3. Obok domu P. Bazylak, 4. Obok drogi do P. Lokowskich Pietrasze: 1. Przystanek autobusowy (obok domu P. Monkiewicza) 2. Obok domu P. Siedleckiego Pietrasze 3.(Szkoła w Świętajnie) Grądzkie; 1. Obok domu P. Mikusek, 2. Przystanek autobusowy, 3. Grądzkie tory Czanrnówka: 1. Obok domu P. Dariusza Czetyrboka, 2. Obok domu P. Skowrona Gajrowskie: 1. Przystanek autobusowy Gawliki Wielkie: 1. Kolonia (koło krzyża), 2. Obok domu P. Rosińskich. 2 Szkoła - przystanek Łękuk Mały: 1. Przystanek autobusowy (obok domu P. Wiśniewskiej) Część II Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach L.p. Miejscowość Długość trasy Szacunkowa ilość dzieci 1. Mazuchówka Do 5 km 55 2. Siemionki Do 5 km 10 3. Kolonia Wydminy Do 5 km 1 4. Gawliki Małe Do 10 km 11 5. Cybulki Do 5 km 1 6. Gębałki Do 10 km 5 7. Wężówka Do 5 km 5 8. Szczepanki Do 10 km 6 9. Lipińskie Do 10 km 1 10. Ranty Do 10 km 7 11. Radzie Do 10 km 10 12. Hejbuty Do 15 km 3 13. Pamry Do 10 km 7 14. Talki Do 15 km 16 15. Zelki Do 15 km 21 16. Berkowo Do 20 km 9 17. Biała Giżycka Do 15 km 5 18. Pańska Wola Do 20 km 4 19. Malinka Do 15 km 6 20. Rostki Do 10 km 7 21. Siedliska Do 10 km 26 22. Ernstowo Do 5 km 4 24. Grodkowo Do 10 km 4 25. Sucholaski Do 5 km 25 26. Dudka Do 5 km 9 27. Okrągłe Do 15 km 2 28. Krzywe Do 15 km 2 Wykaz planowanych przystanków: Planowane punkty przystankowe w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie Dudka: 1. Przystanek PKS Szczepanki: 1Przystanek PKS Lipińskie: 1. Przystanek PKS. Siemionki: 1. Przystanek autobusowy . Talki: 1. Przystanek - Przy szkole, 2. Przystanek autobusowy Biała Giżycka: 1. Przystanek autobusowy Malinka: 1. Przystanek autobusowy Ranty: 1. Krzyżówka Pamry- Talki (Przystanek autobusowy); 2. Przystanek autobusowy - Cegielnia; 3. Przystanek autobusowy Cybulki: 1. Przystanek autobusowy (na skrzyżowaniu do Cybulek) Berkowo: 1. Przystanek autobusowy Pańska Wola: 1. Przystanek autobusowy Hejbuty: 1. Przystanek autobusowy; 2. Stary przystanek autobusowy (obok domu Pana Samulaka); Mazuchówka:1. Przystanek we wsi; 2. Kolonia w stronę Sołtman, 3. Stacja CPN(przy drodze w stronę Gawlików Wielkich). Zelki: 1. Przystanek autobusowy;; 2. Przystanek na żądanie przy drodze na Hejbuty; 3. Szkoła Podstawowa, 4. Przystanek autobusowy na trasie Zelki- Pańska Wola. 5. Zelki Krzywe- przy drodze w miejscowości Krzywe Radzie: 1. Krzyżówka we wsi. Pamry: 1. Przystanek autobusowy Rostki: 1. Przystanek autobusowy Wężówka: Przystanek autobusowy Wydminy: Przystanek- szkoła. Talki: 1. Przystanek- Przy szkole, 2. Przystanek autobusowy Biała Giżycka: 1. Przystanek autobusowy Ranty: 1. Przystanek autobusowy – Cegielnia, 2. Przystanek autobusowy Berkowo: 1. Przystanek autobusowy Pańska Wola: 1. Przystanek autobusowy Zelki: 1. Przystanek autobusowy, Przystanek na żądanie przy drodze na Hejbuty, 3. Szkołą Podstawowa, 4. Kolonia Zelki obok p. Krzysztofika, 5. Przy domu P. Czajkowskich, 6. Przystanek autobusowy na trasie Zelki-Pańska Wola Radzie: 1. Krzyżówka we wsi Pamry; 1. Przystanek autobusowy Rostki; Przystanek autobusowy Okrągłe: 1 Przystanek autobusowy przy wyciągu narciarskim. 3.8. W okresach jesiennych i zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a na stopniach wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wchodzenia, schodzenia i przeprowadzania dzieci, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 3.9. Zakresy usług określone w SIWZ są jedynie ilościami szacunkowymi określonymi dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Dokładna liczba dowożonych dzieci jest czynnikiem trudnym do jednoznacznego ustalenia, szczególnie gdy obejmuje dwa lata szkolne. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia zakupu mniejszej ilości biletów w zależności od bieżących potrzeb. Przewidywane ilości zakupywanych biletów będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego biletów w toku realizacji umowy. Ceny biletów nie ulegną podwyższeniu w ciągu trwania umowy. 3.10. Przewoźnik w razie awarii autobusu zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy do przewozu uczniów, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu, sprawny technicznie i oznakowany. Nie zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Przewoźnika karą i kosztami za wynajem zastępczego środka transportu. Czas podstawienia pojazdu zastępczego podlega ocenie (kryterium II). Pojazd zastępczy powinien posiadać takie same parametry techniczne, jakie wymagane są od pojazdów realizujących przedmiotowe zadanie. 3.11. W ramach linii komunikacyjnych i kursów według rozkładów utworzonych wg. niniejszej specyfikacji, poza niniejszym zleceniem, Wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób (mieszkańców gminy) w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić transport uczniom i dzieciom w ramach zawartej umowy. Uczniowie bezwzględnie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. Wskazuje się, aby uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wydminach traktować równo z innymi uczniami i umożliwiać im przejazd autobusami oraz wycenić bilety miesięczne w granicach cenowych określonych jak dla innych uczniów. 3.12. Poszczególne szkoły najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem wykonywania zadań (w danym miesiącu) dostarczą Wykonawcy imienne listy uczniów, wraz z wykazem tras, na które Wykonawca w ciągu 7 dni wyda bilety miesięczne. 3.13. Przewozy będą się odbywały we wszystkie dni nauki w szkole. Natomiast po zawiadomieniu wykonawcy przez zamawiającego w dni wolne od nauki szkolnej oraz w dni odpracowywane- dowóz w te dni nie będzie dodatkowo obciążał Zamawiającego powinny być wkalkulowane w cenę biletu miesięcznego. W przypadku zmiany szkolnego tygodniowego planu lekcji, organizacji zajęć w szkole lub ilości przewożonych uczniów wykonawca dostosuje świadczenie swoich usług zamawiającemu uwzględniając te zmiany. 3.14. W przypadku odmiennej organizacji pracy szkoły i skrócenia zajęć lekcyjnych np. w dni rekolekcji, w dni sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, sprzątania świata, w przeddzień ferii świątecznych itp. Wykonawca zapewni odwóz uczniów we wcześniejszych godzinach. Wcześniejsza organizacja odwozów nie stanowi dodatkowych zadań, należy ja wkalkulować w cenę biletu. 3.15. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami czystymi, sprawnymi technicznie, zapewniającymi bezpieczeństwo uczniów i spełniającymi wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowcy i właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.). 3.16. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obligatoryjnego przy zarobkowych przewozach pasażerskich autobusami, jak również do posiadania i aktualizacji wszelkiego rodzaju uprawnień, zezwoleń, licencji i badań technicznych pojazdów, wymaganych przy wykonaniu tego rodzaju przewozów. Wykaz taboru pojazdów spełniających warunki postawione w niniejszym postepowaniu oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją usługi dowozu powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. 3.17. Przed podpisaniem umowy Wykonawca okaże tabor pojazdów, które będą uczestniczyć w realizacji zadania. 3.18. Ustalona w planie dowożenia kolejność punktów zbornych (przystanków) oraz godziny odjazdów może być zmieniona przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu, jak również w czasie realizacji zawartej umowy, celem dostosowania trasy do potrzeb szkoły i uczniów. 3.19. Dowożone dzieci mają być dowiezione do Wydmin w godz. 7.15 – 7.50 (I część SP), w godzinach 8.15-8.45 (II część SP Wydminy), w Gawlikach Wielkich 7.30-7.55. W kalkulowanych i planowanych trasach należy uwzględnić dodatkowy dowóz uczniów z każdej miejscowości do szkoły podstawowej w Wydminach w godzinach 8.15-8.45. 3.20. Odwóz należy dostosować do potrzeb wszystkich uczniów, w szczególności najmłodszych. Pierwsze kursy odwożące najmłodsze dzieci powinny odbyć się po piątej godzinie lekcyjnej tj.12.40-13.00. Przewoźnik zapewni: dwu lub trzykrotny odwóz do każdej miejscowości z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach oraz Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Godziny przywozu i odwozu zostaną ustalone w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych. 3.21. W związku z faktem, że harmonogramy dowozu dzieci w poszczególnych szkołach są już ustalone na ten rok szkolny, Wykonawca powinien się z nimi zapoznać i tak dostosować swój plan aby nie zaburzyć ustalonej już organizacji dowożenia uczniów. 3.22. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, terminów ich wykonywania, ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych oraz ze względu na dobro uczniów. 3.23. Ostateczna ilość kursów powrotnych wynikająca z organizacji pracy szkoły zostanie ustalona pomiędzy Dyrektorami Szkół a Wykonawcą. 3.24. Do obowiązków wykonawcy, który będzie realizował zamówienie, należy posiadanie zezwoleń i uzgodnień z zarządcami dróg w tym dla rodzaju przewozu osób oraz przystosowanie i oznakowanie punktów zbiorczych, przystanków: wsiadania i wysiadania dzieci z autobusów. Posiadanie rozkładu jazdy zgodnie z ustawą o transporcie drogowym w przewozach osób wraz z podaniem do publicznej wiadomości, rozkładów jazdy i bieżące wykonywanie zmian i dostosowywanie i aktualizacji w zakresie kursów godzin przyjazdów i odjazdów z punktów zbornych z czytelną informacją na punktach zbornych dla publicznej wiadomości informacji o przewozach osób. 3.25. Wykonawca oprócz biletów miesięcznych musi zabezpieczyć opiekę dla przewożonych uczniów. Obowiązek zapewnienia opieki dotyczy wszystkich części zamówienia oraz tras wskazanych w SIWZ. 3.26. Do obowiązków opiekuna zatrudnionego przez wykonawcę należy codzienna kontrola zgodności z planem przewozów dzieci wsiadających i wysiadających, w zakresie imiennym, liczbowym dzieci na danym kursie oraz punkcie zbiorczym zgodnie z planem przewozów, z uwzględnianiem zmian planu lekcji. Do zakresu obowiązków opiekuna należy również nadzór i opieka w pojeździe w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz podczas przechodzenia przez jezdnię przewożonych dzieci. W sytuacji awarii autobusu lub innej przeszkody uniemożliwiającej planowane wykonanie danego kursu opiekun jest zobligowany powiadomić dyrektora szkoły lub Urząd Gminy w Wydminach. Opiekunem dowożonych dzieci musi być osoba pełnoletnia, zdrowa, i będąca w stanie utrzymać dobry kontakt z dziećmi niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w czasie przewozu (zastrzeżenie: kierowca nie może być jednocześnie opiekunem, w autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun). 3.27. Opiekun przy realizacji swoich zadań wykonuje obowiązki wynikające z zarządzenia Wójta Gminy Wydminy w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Wydminy. 3.28. Opiekunowie, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne przeszkolenie BHP oraz ukończony kurs udzielania pomocy przedmedycznej. 3.29. Opiekun w trakcie wykonywania swoich obowiązków może zostać zobowiązany do doprowadzania i odbierania uczniów ze świetlic szkolnych. 3.30. Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę. 3.30.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawców lub podwykonawców osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowanie pojazdami, opieka w trakcie przewozów na wszystkich trasach i godzinach realizacji przewozów. 3.30.2 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w pkt 3.33.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. c) rozpytanie osób świadczących pracę czy wykonują ją na postawie stosunku pracy. 3.30.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.30.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3.30.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.30.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych w pkt. 3.30.1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcją Pracy. 3.31. Zamawiający informuje, iż na podstawie uchwały Rady Gminy Wydminy nr XXXI/217/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wydminy, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, ustalono stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wydminy w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. KOD CPV – 60130000-8

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-02 2021-06-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego osób wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200) za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 3 do SIWZ. Dodatkowo Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia na utworzenie linii regularnej na terenie Gminy Wydminy, za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający uzna za spełnienie tego warunku złożenie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna za spełnienie tego warunku jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje wymaganymi pojazdami z automatycznie otwieranymi drzwiami nie starszymi niż 15 lat na dzień składania oferty, umożliwiającymi prawidłową realizację zamówienia w ilości minimum 4 pojazdy (+ dodatkowy pojazd na okoliczność awarii) - łącznie 5 pojazdów. Ilość i rodzaj dysponowanego sprzętu ma być zgodny z wymaganiami i ma zabezpieczać całkowite wykonanie zadania w trzech placówkach oświatowych. Wykaz stanowi załącznik nr 4.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazu narządzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 4 do siwz). 7.6.3. Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ). 7.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do SIWZ). 7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 i 7.2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach, w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.2. 7.5. Wykonawca, który powołuje się zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim się powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 i 7.2. 7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenia zamówienia – wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ. 7.8. Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 3) Dodatkowo: Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 7 Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystego opakowania np. koperty, folii. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1). nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2).wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 3) przedłużenia lub skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: działalności siły wyższej( np. klęski żywiołowe, strajki) mającej bezpośredni wpływ na terminowe zakończenie realizacji zadania, 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 5) realizacji dodatkowych zadań które mogą być podyktowane sytuacjami, które były niemożliwe do przewidzenia, mogą prowadzić do zmian zawartej umowy i mogą wynikać w szczególności z sytuacji: zmiany miejsca zamieszkania uczniów, znacznego wzrostu liczby uczniów, działaniem nieprzewidywalnych zjawisk przyrodniczych, usprawnieniem procesu dowozu uczniów, nieprzewidzianej konieczności zmiany zakresu zamówienia, z rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 3. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej w efekcie przeprowadzenia niniejszego postępowania lub obniżenie jakości wykonania tej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dowóz dzieci do Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowozy będą realizowane z zapewnieniem przez Wykonawcę opieki i bezpieczeństwa nad przewożonymi dziećmi i młodzieżą oraz zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich przewożonych osób. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas przewozu. 3.4. Usługa dowozu realizowana jest przez dwa lata szkolne, Wykonawca zapewniając należyte wykonanie zadania uwzględni naturalną rotację uczniów wykazanych w poszczególnych miejscowościach. 3.5. Autobusy do przewozu dzieci zapewni Wykonawca. 3.6. Autobusy (busy) służące realizacji niniejszego zadania będą miały nie więcej niż 15 lat w dniu przystąpienia do postępowania przetargowego, z automatycznie otwieranymi drzwiami. Ilość sprzętu dysponowanego do obsługi zadania ma w pełni zabezpieczać obsługę dwóch placówek oświatowych. 3.7. Wykaz miejscowości, wskazanie tras o długościach wyliczonych do 5 km (włącznie), do 10 km (włącznie), do 15 km i do 20 km (włącznie), przewidywane godziny dowozów i odwozów, planowaną liczbę przewożonych dzieci oraz liczbę punktów zbiorczych określono w SIWZ. Uwzględniona przy wykazie miejscowości liczba kilometrów zakłada oddalenie danej miejscowości od szkoły. Na wskazanych trasach „do” i „z” wykazanych miejscowości należy skalkulować ceny biletów tam i z powrotem. Planuje się miejsca postojowe w podanych niżej miejscach. W każdej miejscowości powinien być przynajmniej jeden punkt przystankowy. Część I Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich L.p. Miejscowość Długość trasy Szacunkowa ilość dzieci 1. Gawliki Wielkie kolonia Do 5 km 7 Gawliki Wielkie kierunek – Czarnówka Do 5 km 1 Gawliki Wielkie kierunek - Grądzkie Do 2 km 1 2. Szczybały Orłowskie Do 5 km 9 3. Łękuk Mały Do 10 km 11 4. Orłowo Do 10 km 16 5. Gajrowskie Do 10 km 5 6. Pietrasze ( kierunek Stare Juchy) Do 5 km 2 7. Pietrasze(Szkoła w Świętajnie) Do 5 km 5 8. Czarnówka Do 5 km 4 9. Grądzkie Do 5 km 13 Wykaz planowanych przystanków: Planowane punkty przystankowe w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie Orłowo: 1. Przystanek autobusowy (przy sklepie) 2. Przy cmentarzu (droga na Łękuk Mały), 3. Obok domu P. Zajkowskiej (Szczybały Orłowskie) i obok domu p. Suchoronczak. Szczybały Orłowskie: 1. Obok domu P. Maliny 2. Przystanek autobusowy 3. Obok domu P. Bazylak, 4. Obok drogi do P. Lokowskich Pietrasze: 1. Przystanek autobusowy (obok domu P. Monkiewicza) 2. Obok domu P. Siedleckiego Pietrasze 3.(Szkoła w Świętajnie) Grądzkie; 1. Obok domu P. Mikusek, 2. Przystanek autobusowy, 3. Grądzkie tory Czanrnówka: 1. Obok domu P. Dariusza Czetyrboka, 2. Obok domu P. Skowrona Gajrowskie: 1. Przystanek autobusowy Gawliki Wielkie: 1. Kolonia (koło krzyża), 2. Obok domu P. Rosińskich. 2 Szkoła - przystanek Łękuk Mały: 1. Przystanek autobusowy (obok domu P. Wiśniewskiej)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2021-06-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00
cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowozy będą realizowane z zapewnieniem przez Wykonawcę opieki i bezpieczeństwa nad przewożonymi dziećmi i młodzieżą oraz zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich przewożonych osób. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas przewozu. 3.4. Usługa dowozu realizowana jest przez dwa lata szkolne, Wykonawca zapewniając należyte wykonanie zadania uwzględni naturalną rotację uczniów wykazanych w poszczególnych miejscowościach. 3.5. Autobusy do przewozu dzieci zapewni Wykonawca. 3.6. Autobusy (busy) służące realizacji niniejszego zadania będą miały nie więcej niż 15 lat w dniu przystąpienia do postępowania przetargowego, z automatycznie otwieranymi drzwiami. Ilość sprzętu dysponowanego do obsługi zadania ma w pełni zabezpieczać obsługę dwóch placówek oświatowych. 3.7. Wykaz miejscowości, wskazanie tras o długościach wyliczonych do 5 km (włącznie), do 10 km (włącznie), do 15 km i do 20 km (włącznie), przewidywane godziny dowozów i odwozów, planowaną liczbę przewożonych dzieci oraz liczbę punktów zbiorczych określono w SIWZ. Uwzględniona przy wykazie miejscowości liczba kilometrów zakłada oddalenie danej miejscowości od szkoły. Na wskazanych trasach „do” i „z” wykazanych miejscowości należy skalkulować ceny biletów tam i z powrotem. Planuje się miejsca postojowe w podanych niżej miejscach. W każdej miejscowości powinien być przynajmniej jeden punkt przystankowy. Część II Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach L.p. Miejscowość Długość trasy Szacunkowa ilość dzieci 1. Mazuchówka Do 5 km 55 2. Siemionki Do 5 km 10 3. Kolonia Wydminy Do 5 km 1 4. Gawliki Małe Do 10 km 11 5. Cybulki Do 5 km 1 6. Gębałki Do 10 km 5 7. Wężówka Do 5 km 5 8. Szczepanki Do 10 km 6 9. Lipińskie Do 10 km 1 10. Ranty Do 10 km 7 11. Radzie Do 10 km 10 12. Hejbuty Do 15 km 3 13. Pamry Do 10 km 7 14. Talki Do 15 km 16 15. Zelki Do 15 km 21 16. Berkowo Do 20 km 9 17. Biała Giżycka Do 15 km 5 18. Pańska Wola Do 20 km 4 19. Malinka Do 15 km 6 20. Rostki Do 10 km 7 21. Siedliska Do 10 km 26 22. Ernstowo Do 5 km 4 24. Grodkowo Do 10 km 4 25. Sucholaski Do 5 km 25 26. Dudka Do 5 km 9 27. Okrągłe Do 15 km 2 28. Krzywe Do 15 km 2 Wykaz planowanych przystanków: Planowane punkty przystankowe w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie Dudka: 1. Przystanek PKS Szczepanki: 1Przystanek PKS Lipińskie: 1. Przystanek PKS. Siemionki: 1. Przystanek autobusowy . Talki: 1. Przystanek - Przy szkole, 2. Przystanek autobusowy Biała Giżycka: 1. Przystanek autobusowy Malinka: 1. Przystanek autobusowy Ranty: 1. Krzyżówka Pamry- Talki (Przystanek autobusowy); 2. Przystanek autobusowy - Cegielnia; 3. Przystanek autobusowy Cybulki: 1. Przystanek autobusowy (na skrzyżowaniu do Cybulek) Berkowo: 1. Przystanek autobusowy Pańska Wola: 1. Przystanek autobusowy Hejbuty: 1. Przystanek autobusowy; 2. Stary przystanek autobusowy (obok domu Pana Samulaka); Mazuchówka:1. Przystanek we wsi; 2. Kolonia w stronę Sołtman, 3. Stacja CPN(przy drodze w stronę Gawlików Wielkich). Zelki: 1. Przystanek autobusowy;; 2. Przystanek na żądanie przy drodze na Hejbuty; 3. Szkoła Podstawowa, 4. Przystanek autobusowy na trasie Zelki- Pańska Wola. 5. Zelki Krzywe- przy drodze w miejscowości Krzywe Radzie: 1. Krzyżówka we wsi. Pamry: 1. Przystanek autobusowy Rostki: 1. Przystanek autobusowy Wężówka: Przystanek autobusowy Wydminy: Przystanek- szkoła. Talki: 1. Przystanek- Przy szkole, 2. Przystanek autobusowy Biała Giżycka: 1. Przystanek autobusowy Ranty: 1. Przystanek autobusowy – Cegielnia, 2. Przystanek autobusowy Berkowo: 1. Przystanek autobusowy Pańska Wola: 1. Przystanek autobusowy Zelki: 1. Przystanek autobusowy, Przystanek na żądanie przy drodze na Hejbuty, 3. Szkołą Podstawowa, 4. Kolonia Zelki obok p. Krzysztofika, 5. Przy domu P. Czajkowskich, 6. Przystanek autobusowy na trasie Zelki-Pańska Wola Radzie: 1. Krzyżówka we wsi Pamry; 1. Przystanek autobusowy Rostki; Przystanek autobusowy Okrągłe: 1 Przystanek autobusowy przy wyciągu narciarskim.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2021-06-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia autobusu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę leasing samochodu osobowego - Purda
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania13-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę leasing samochodu osobowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI