Dowóz niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dowóz niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu (Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDąbrowa Górnicza
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-06-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-19
 • Numer ogłoszenia563582-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 563582-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej: Dowóz niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu (Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, krajowy numer identyfikacyjny 36417237700000, ul. Swobodna   59 , 41-303  Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (32)2612245, e-mail sosw@dabrowa-gornicza.pl, faks (32)2612245.
Adres strony internetowej (URL): http://www.osw.dabrowa.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.osw.dabrowa.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu (Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł)
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7 części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Zamówienie obejmuje zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.Opis tras, ich długość i przystanki na poszczególnych zadaniach zawierają Załączniki do umów nr 8/A, 8/B, 8/F, 8/G, 8/H, , 8/L, 8/Ł stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji. Wstępne oszacowanie długości tras na poszczególne zadania: Zadanie A: 74 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na elektrycznym wózku inwalidzkim oraz 1 opiekuna; Zadanie B: 46 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) - przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich oraz 1 opiekuna; Zadanie F: 36 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) przewóz 15 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim oraz 1 opiekuna, Zadanie G: 18 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) - przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim oraz 1 opiekuna, Zadanie H: 25 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych oraz 1 opiekuna; Zadanie L: 33 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim oraz 1 opiekuna; Zadanie Ł: 26 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich oraz 1 opiekuna. Zamawiający dopuszcza zmianę trasy w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowaną np. objazdami, większą liczbą przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów. Zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego zostaną ujęte w formie aneksu do umowy podstawowej. Zamówienie będzie realizowane w okresie nie wcześniej niż od 03.09.2019r. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r. z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zadanie A i(-lub) Zadanie B i(-lub) Zadanie F i(-lub) Zadanie G, i(-lub) Zadanie H i(-lub) Zadanie L i(-lub) Zadanie Ł. Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie wcześniej niż na godzinę 7.30. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019, poz. 58, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający wymaga, aby dla każdej z tras (Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł) wyznaczono do realizacji oddzielnie pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może obsługiwać więcej niż jedną trasę.Każdy pojazd przeznaczony do realizacji poszczególnych zadań musi posiadać aktualne na dzień złożenia oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków. Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga użycia do realizacji Zadań: A, B, F, G, H, L, Ł pojazdów wyprodukowanych po roku 2010. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi być pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji o wszelkich awariach lub spóźnieniach. Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym i przyjęte w umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary umownej. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym co najmniej w: dotyczy Zadania A: w windę do podnoszenia elektrycznych wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażera na elektrycznym wózku inwalidzkim, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, minimum 11 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na elektrycznym wózku inwalidzkim, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW; dotyczy Zadanie B: windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażera na wózku inwalidzkim, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, minimum 11 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 2 miejsca dla uczniów na wózkach inwalidzkich, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW; dotyczy Zadania F: windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, minimum 14 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku inwalidzkim, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW; dotyczy Zadania G: windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku inwalidzkim, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW; dotyczy Zadania H: atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW; dotyczy Zadania L: windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla uczniów i podopiecznych, minimum 13 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku inwalidzkim, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW; dotyczy Zadania Ł: windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla uczniów i podopiecznych, minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 2 miejsca dla uczniów na wózkach inwalidzkich, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW. Wykonawca zobowiąże osoby skierowane do realizacji zadania do zapoznania się i stosowania „Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna przewozu w telefon komórkowy i podania tego numeru Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2019 poz. 58). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i podopiecznymi. Wymagane jest, aby osoba skierowana do realizacji zadania: odbyła przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie), posiadała przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, posiadała przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym. Pojęcie „opieka nad uczniami i podopiecznymi” rozumiane jest jako zapewnienie warunków bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania, wysiadania oraz przejazdu przewozem, eliminowaniu niewłaściwych zachowań podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego na terenie jego placówki. Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia od wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (dot. równoważności pod względem np. parametrów technicznych, roku produkcji). Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy poprzez mechanizm podzielonej płatności.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-03   lub zakończenia: 2020-06-25
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-03 2020-06-25

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że legitymuje się aktualną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 poz. 58).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub jest w trakcie wykonywania usług, których należyte wykonanie lub wykonywanie zostało potwierdzone przed podmiot, na rzecz którego były wykonane lub są wykonywane, tj.: minimum 1 usługi polegającej na przewozie osób niepełnosprawnych o wartości minimum 110 000,00 zł brutto. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, ogrzewanymi i klimatyzowanymi, wyposażonymi co najmniej w: dotyczy Zadania A: w windę do podnoszenia elektrycznych wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażera na elektrycznym wózku inwalidzkim, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, minimum 11 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na elektrycznym wózku inwalidzkim, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW; dotyczy Zadanie B: windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażera na wózku inwalidzkim, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, minimum 11 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 2 miejsca dla uczniów na wózkach inwalidzkich, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW; dotyczy Zadania F: windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, minimum 14 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku inwalidzkim, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW; dotyczy Zadania G: windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku inwalidzkim, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW; dotyczy Zadania H: atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW; dotyczy Zadania L: windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla uczniów i podopiecznych, minimum 13 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku inwalidzkim, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW; dotyczy Zadania Ł: windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla uczniów i podopiecznych, minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 2 miejsca dla uczniów na wózkach inwalidzkich, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że skieruje do jego wykonania osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje: minimum jedną osobę na każde zadanie spełniającą wymagania określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 58); minimum jedną osobę na każde zadanie do sprawowania opieki nad uczniami, która spełnia wymienione niżej warunki: odbyła przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie), posiada przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, posiada przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. zaświadczenie właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 poz. 58) – kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem; 2. aktualna polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w obszarze prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 200 000,00 zł – kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem; 3. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik nr 4 do SIWZ; 4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami i załączonymi kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do wykonania usługi - Załącznik nr 5 do SIWZ; 5. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy – Załącznik nr 7 do SIWZ; 2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. zobowiązania innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp., do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o otwarciu ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
rok produkcji busa 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zmiany mogą dotyczyć: terminu wykonania zamówienia na skutek wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; następujących okoliczności: zmiany trasy i jej długości w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowanej np. objazdami, większą ilością przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów, zmiany obowiązujących przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, zmiany kluczowego personelu Wykonawcy bądź Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności kompetencji i uprawnień, zmiany samochodów na skutek zdarzeń losowych z zastrzeżeniem równoważności spełnienia warunku określonego w SIWZ, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu zamówienia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych: w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy, w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto zostaną odpowiednio pomniejszone w odniesieniu do cen zadeklarowanych w ofercie. Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec zmniejszeniu. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast o ich zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwość realizacji bądź rozwiązania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia, stanowiących podstawę do zmiany ustalonych terminów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 8 A, 8 B, 8 F, 8 G, 8 H, 8 L, 8 Ł) do SIWZ - Projekt umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-27, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-07-26 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie A: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na elektrycznym wózku inwalidzkim na trasie z dzielnic Kuźniczka Nowa – Błędów do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Zadanie A: 74 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na elektrycznym wózku inwalidzkim oraz 1 opiekuna. Zamawiający dopuszcza zmianę trasy w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowaną np. objazdami, większą liczbą przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów. Zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego zostaną ujęte w formie aneksu do umowy podstawowej. Zamówienie będzie realizowane w okresie nie wcześniej niż od 03.09.2019r. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r. z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zadanie A i(-lub) Zadanie B i(-lub) Zadanie F i(-lub) Zadanie G, i(-lub) Zadanie H i(-lub) Zadanie L i(-lub) Zadanie Ł. Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie wcześniej niż na godzinę 7.30. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019, poz. 58, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający wymaga, aby dla każdej z tras (Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł) wyznaczono do realizacji oddzielnie pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może obsługiwać więcej niż jedną trasę.Każdy pojazd przeznaczony do realizacji poszczególnych zadań musi posiadać aktualne na dzień złożenia oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków. Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga użycia do realizacji Zadań: A, B, F, G, H, L, Ł pojazdów wyprodukowanych po roku 2010. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi być pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji o wszelkich awariach lub spóźnieniach. Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym i przyjęte w umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary umownej. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym co najmniej w: dotyczy Zadania A: w windę do podnoszenia elektrycznych wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażera na elektrycznym wózku inwalidzkim, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, minimum 11 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na elektrycznym wózku inwalidzkim, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW. Wykonawca zobowiąże osoby skierowane do realizacji zadania do zapoznania się i stosowania „Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna przewozu w telefon komórkowy i podania tego numeru Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2019 poz. 58). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i podopiecznymi. Wymagane jest, aby osoba skierowana do realizacji zadania: odbyła przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie), posiadała przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, posiadała przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym. Pojęcie „opieka nad uczniami i podopiecznymi” rozumiane jest jako zapewnienie warunków bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania, wysiadania oraz przejazdu przewozem, eliminowaniu niewłaściwych zachowań podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego na terenie jego placówki. Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia od wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (dot. równoważności pod względem np. parametrów technicznych, roku produkcji). Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy poprzez mechanizm podzielonej płatności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-03
data zakończenia: 2020-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
rok produkcji busa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie B: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich na trasie z dzielnicy Tucznawa do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Zamówienie obejmuje zapewnienie opiekuna w czasie przewozu. Zadanie B: 46 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) - przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich oraz 1 opiekuna. Zamawiający dopuszcza zmianę trasy w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowaną np. objazdami, większą liczbą przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów. Zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego zostaną ujęte w formie aneksu do umowy podstawowej. Zamówienie będzie realizowane w okresie nie wcześniej niż od 03.09.2019r. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r. z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zadanie A i(-lub) Zadanie B i(-lub) Zadanie F i(-lub) Zadanie G, i(-lub) Zadanie H i(-lub) Zadanie L i(-lub) Zadanie Ł. Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie wcześniej niż na godzinę 7.30. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019, poz. 58, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający wymaga, aby dla każdej z tras (Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł) wyznaczono do realizacji oddzielnie pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może obsługiwać więcej niż jedną trasę.Każdy pojazd przeznaczony do realizacji poszczególnych zadań musi posiadać aktualne na dzień złożenia oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków. Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga użycia do realizacji Zadań: A, B, F, G, H, L, Ł pojazdów wyprodukowanych po roku 2010. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi być pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji o wszelkich awariach lub spóźnieniach. Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym i przyjęte w umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary umownej. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym co najmniej w: dotyczy Zadanie B: windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażera na wózku inwalidzkim, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, minimum 11 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 2 miejsca dla uczniów na wózkach inwalidzkich, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW. Wykonawca zobowiąże osoby skierowane do realizacji zadania do zapoznania się i stosowania „Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna przewozu w telefon komórkowy i podania tego numeru Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2019 poz. 58). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i podopiecznymi. Wymagane jest, aby osoba skierowana do realizacji zadania: odbyła przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie), posiadała przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, posiadała przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym. Pojęcie „opieka nad uczniami i podopiecznymi” rozumiane jest jako zapewnienie warunków bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania, wysiadania oraz przejazdu przewozem, eliminowaniu niewłaściwych zachowań podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego na terenie jego placówki. Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia od wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (dot. równoważności pod względem np. parametrów technicznych, roku produkcji). Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy poprzez mechanizm podzielonej płatności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-03
data zakończenia: 2020-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
rok produkcji busa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie F: przewóz 15 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Zamówienie obejmuje zapewnienie opiekuna w czasie przewozu. Zadanie F: 36 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) przewóz 15 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim oraz 1 opiekuna. Zamawiający dopuszcza zmianę trasy w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowaną np. objazdami, większą liczbą przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów. Zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego zostaną ujęte w formie aneksu do umowy podstawowej. Zamówienie będzie realizowane w okresie nie wcześniej niż od 03.09.2019r. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r. z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zadanie A i(-lub) Zadanie B i(-lub) Zadanie F i(-lub) Zadanie G, i(-lub) Zadanie H i(-lub) Zadanie L i(-lub) Zadanie Ł. Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie wcześniej niż na godzinę 7.30. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019, poz. 58, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający wymaga, aby dla każdej z tras (Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł) wyznaczono do realizacji oddzielnie pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może obsługiwać więcej niż jedną trasę.Każdy pojazd przeznaczony do realizacji poszczególnych zadań musi posiadać aktualne na dzień złożenia oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków. Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga użycia do realizacji Zadań: A, B, F, G, H, L, Ł pojazdów wyprodukowanych po roku 2010. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi być pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji o wszelkich awariach lub spóźnieniach. Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym i przyjęte w umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary umownej. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym co najmniej w: dotyczy Zadania F: windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, minimum 14 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku inwalidzkim, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW. Wykonawca zobowiąże osoby skierowane do realizacji zadania do zapoznania się i stosowania „Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna przewozu w telefon komórkowy i podania tego numeru Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2019 poz. 58). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i podopiecznymi. Wymagane jest, aby osoba skierowana do realizacji zadania: odbyła przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie), posiadała przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, posiadała przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym. Pojęcie „opieka nad uczniami i podopiecznymi” rozumiane jest jako zapewnienie warunków bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania, wysiadania oraz przejazdu przewozem, eliminowaniu niewłaściwych zachowań podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego na terenie jego placówki. Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia od wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (dot. równoważności pod względem np. parametrów technicznych, roku produkcji). Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy poprzez mechanizm podzielonej płatności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-03
data zakończenia: 2020-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
rok produkcji busa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie G: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z dzielnicy Podlesie do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Zamówienie obejmuje zapewnienie opiekuna w czasie przewozu. Zadanie G: 18 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) - przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim oraz 1 opiekuna. Zamawiający dopuszcza zmianę trasy w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowaną np. objazdami, większą liczbą przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów. Zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego zostaną ujęte w formie aneksu do umowy podstawowej. Zamówienie będzie realizowane w okresie nie wcześniej niż od 03.09.2019r. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r. z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zadanie A i(-lub) Zadanie B i(-lub) Zadanie F i(-lub) Zadanie G, i(-lub) Zadanie H i(-lub) Zadanie L i(-lub) Zadanie Ł. Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie wcześniej niż na godzinę 7.30. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019, poz. 58, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający wymaga, aby dla każdej z tras (Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł) wyznaczono do realizacji oddzielnie pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może obsługiwać więcej niż jedną trasę.Każdy pojazd przeznaczony do realizacji poszczególnych zadań musi posiadać aktualne na dzień złożenia oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków. Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga użycia do realizacji Zadań: A, B, F, G, H, L, Ł pojazdów wyprodukowanych po roku 2010. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi być pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji o wszelkich awariach lub spóźnieniach. Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym i przyjęte w umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary umownej. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym co najmniej w: dotyczy Zadania G: windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku inwalidzkim, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW. Wykonawca zobowiąże osoby skierowane do realizacji zadania do zapoznania się i stosowania „Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna przewozu w telefon komórkowy i podania tego numeru Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2019 poz. 58). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i podopiecznymi. Wymagane jest, aby osoba skierowana do realizacji zadania: odbyła przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie), posiadała przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, posiadała przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym. Pojęcie „opieka nad uczniami i podopiecznymi” rozumiane jest jako zapewnienie warunków bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania, wysiadania oraz przejazdu przewozem, eliminowaniu niewłaściwych zachowań podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego na terenie jego placówki. Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia od wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (dot. równoważności pod względem np. parametrów technicznych, roku produkcji). Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy poprzez mechanizm podzielonej płatności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-03
data zakończenia: 2020-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
rok produkcji busa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zadanie H: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych na trasie z dzielnicy Marianki do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Zamówienie obejmuje zapewnienie opiekuna w czasie przewozu. Zadanie H: 25 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych oraz 1 opiekuna. Zamawiający dopuszcza zmianę trasy w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowaną np. objazdami, większą liczbą przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów. Zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego zostaną ujęte w formie aneksu do umowy podstawowej. Zamówienie będzie realizowane w okresie nie wcześniej niż od 03.09.2019r. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r. z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zadanie A i(-lub) Zadanie B i(-lub) Zadanie F i(-lub) Zadanie G, i(-lub) Zadanie H i(-lub) Zadanie L i(-lub) Zadanie Ł. Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie wcześniej niż na godzinę 7.30. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019, poz. 58, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający wymaga, aby dla każdej z tras (Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł) wyznaczono do realizacji oddzielnie pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może obsługiwać więcej niż jedną trasę.Każdy pojazd przeznaczony do realizacji poszczególnych zadań musi posiadać aktualne na dzień złożenia oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków. Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga użycia do realizacji Zadań: A, B, F, G, H, L, Ł pojazdów wyprodukowanych po roku 2010. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi być pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji o wszelkich awariach lub spóźnieniach. Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym i przyjęte w umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary umownej. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym co najmniej w: dotyczy Zadania H: atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW. Wykonawca zobowiąże osoby skierowane do realizacji zadania do zapoznania się i stosowania „Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna przewozu w telefon komórkowy i podania tego numeru Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2019 poz. 58). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i podopiecznymi. Wymagane jest, aby osoba skierowana do realizacji zadania: odbyła przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie), posiadała przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, posiadała przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym. Pojęcie „opieka nad uczniami i podopiecznymi” rozumiane jest jako zapewnienie warunków bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania, wysiadania oraz przejazdu przewozem, eliminowaniu niewłaściwych zachowań podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego na terenie jego placówki. Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia od wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (dot. równoważności pod względem np. parametrów technicznych, roku produkcji). Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy poprzez mechanizm podzielonej płatności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-03
data zakończenia: 2020-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
ce 60,00
rok produkcji busa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zadanie L: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim z dzielnicy Centrum do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Zamówienie obejmuje zapewnienie opiekuna w czasie przewozu. Zadanie L: 33 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim oraz 1 opiekuna. Zamawiający dopuszcza zmianę trasy w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowaną np. objazdami, większą liczbą przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów. Zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego zostaną ujęte w formie aneksu do umowy podstawowej. Zamówienie będzie realizowane w okresie nie wcześniej niż od 03.09.2019r. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r. z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zadanie A i(-lub) Zadanie B i(-lub) Zadanie F i(-lub) Zadanie G, i(-lub) Zadanie H i(-lub) Zadanie L i(-lub) Zadanie Ł. Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie wcześniej niż na godzinę 7.30. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019, poz. 58, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający wymaga, aby dla każdej z tras (Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł) wyznaczono do realizacji oddzielnie pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może obsługiwać więcej niż jedną trasę.Każdy pojazd przeznaczony do realizacji poszczególnych zadań musi posiadać aktualne na dzień złożenia oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków. Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga użycia do realizacji Zadań: A, B, F, G, H, L, Ł pojazdów wyprodukowanych po roku 2010. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi być pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji o wszelkich awariach lub spóźnieniach. Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym i przyjęte w umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary umownej. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym co najmniej w: Zadania L: windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla uczniów i podopiecznych, minimum 13 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku inwalidzkim, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW. Wykonawca zobowiąże osoby skierowane do realizacji zadania do zapoznania się i stosowania „Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna przewozu w telefon komórkowy i podania tego numeru Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2019 poz. 58). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i podopiecznymi. Wymagane jest, aby osoba skierowana do realizacji zadania: odbyła przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie), posiadała przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, posiadała przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym. Pojęcie „opieka nad uczniami i podopiecznymi” rozumiane jest jako zapewnienie warunków bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania, wysiadania oraz przejazdu przewozem, eliminowaniu niewłaściwych zachowań podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego na terenie jego placówki. Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia od wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (dot. równoważności pod względem np. parametrów technicznych, roku produkcji). Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy poprzez mechanizm podzielonej płatności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-03
data zakończenia: 2020-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
rok produkcji busa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Zadanie Ł: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich z dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Zamówienie obejmuje zapewnienie opiekuna w czasie przewozu. Zadanie Ł: 26 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich oraz 1 opiekuna. Zamawiający dopuszcza zmianę trasy w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowaną np. objazdami, większą liczbą przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów. Zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego zostaną ujęte w formie aneksu do umowy podstawowej. Zamówienie będzie realizowane w okresie nie wcześniej niż od 03.09.2019r. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r. z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zadanie A i(-lub) Zadanie B i(-lub) Zadanie F i(-lub) Zadanie G, i(-lub) Zadanie H i(-lub) Zadanie L i(-lub) Zadanie Ł. Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie wcześniej niż na godzinę 7.30. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019, poz. 58, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający wymaga, aby dla każdej z tras (Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł) wyznaczono do realizacji oddzielnie pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może obsługiwać więcej niż jedną trasę.Każdy pojazd przeznaczony do realizacji poszczególnych zadań musi posiadać aktualne na dzień złożenia oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków. Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga użycia do realizacji Zadań: A, B, F, G, H, L, Ł pojazdów wyprodukowanych po roku 2010. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi być pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji o wszelkich awariach lub spóźnieniach. Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym i przyjęte w umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary umownej. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym co najmniej w: dotyczy Zadania Ł: windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, atestowane pasy bezpieczeństwa dla uczniów i podopiecznych, minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 2 miejsca dla uczniów na wózkach inwalidzkich, minimum 1 miejsce dla opiekuna, aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW. Wykonawca zobowiąże osoby skierowane do realizacji zadania do zapoznania się i stosowania „Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna przewozu w telefon komórkowy i podania tego numeru Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2019 poz. 58). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i podopiecznymi. Wymagane jest, aby osoba skierowana do realizacji zadania: odbyła przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie), posiadała przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, posiadała przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym. Pojęcie „opieka nad uczniami i podopiecznymi” rozumiane jest jako zapewnienie warunków bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania, wysiadania oraz przejazdu przewozem, eliminowaniu niewłaściwych zachowań podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego na terenie jego placówki. Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia od wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (dot. równoważności pod względem np. parametrów technicznych, roku produkcji). Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy poprzez mechanizm podzielonej płatności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-03
data zakończenia: 2020-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
rok produkcji busa 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport fotela - Mysłowice - Jarosław
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania21-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport fotela. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI