Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Borzęcin w roku szkolnym...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Borzęcin w roku szkolnym 2018/2019 z podziałem na 2 części.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBorzęcin
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Borzęcin
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572340-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572340-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Gmina Borzęcin: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Borzęcin w roku szkolnym 2018/2019 z podziałem na 2 części.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borzęcin, krajowy numer identyfikacyjny 53218000000, ul.   , 32825   Borzęcin, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 014 684-61-08, e-mail przetargi@borzecin.pl, faks 014 684-63-72.
Adres strony internetowej (URL): www.borzecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.malopolska.pl/ugborzecin

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.malopolska.pl/ugborzecin

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583G

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Borzęcin w roku szkolnym 2018/2019 z podziałem na 2 części.
Numer referencyjny: IZP.271.15.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Borzęcin w roku szkolnym 2018/2019 z podziałem na 2 części. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: CZĘŚĆ I: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Borzęcin w roku szkolnym 2018/2019 z następujących miejscowości: 1) z sołectwa Jagniówka, Borzęcin Dolny do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym Trasa dowozu i odwozu: 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym – Jagniówka – Borzęcin Dolny – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym – 11,4 km Wyjazd spod Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym o godz. 725 Odwóz na wymienionej trasie zostanie rozpisany szczegółowo po ustaleniu planu zajęć szkolnych. W roku szkolnym przyjmuje się do 190 dni zajęć szkolnych. Szacowana ilość uczniów wynosi: 1) z sołectwa Jagniówka i Borzęcin Dolny: rok szkolny 2018/2019 – 9 uczniów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości uczniów objętych dowozem, w wyniku sytuacji nieprzewidzianych w momencie podpisania umowy, np. związanych ze zmianą miejsca zamieszkania ucznia. W czasie dowozu i odwozu szkoły zapewniają opiekę uczniom, dlatego wyjazd następuje spod szkoły i powrót następuje pod szkołę. Zamawiający wymaga, aby w trakcie przewozu zapewnić uczniom i opiekunowi miejsca siedzące. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przewozu uczniów, realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy pomocy autobusów o odpowiednim stanie technicznym, sprawnych i dopuszczonych do ruchu, z aktualnym badaniem technicznym, spełniających wymogi sanitarne i estetyczne, ogrzewanych. W przypadku uszkodzenia lub awarii autobusu, maksymalny dopuszczalny czas podstawienia sprawnego technicznie pojazdu zastępczego nie może przekroczyć 40 minut. Zalecane jest dokładne zbadanie każdej wyszczególnionej w przedmiocie zamówienia trasy dowozu i odwozu. CZĘŚĆ II: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Borzęcin w roku szkolnym 2018/2019 z następujących miejscowości: 1) z przysiółka Łazy – Podszumin do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym, 2) z miejscowości Waryś do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym. Trasa dowozu i odwozu: 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym – Łazy – Podszumin – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym - Waryś - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym – 22,2 km Wyjazd spod Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym o godz. 715 Odwóz na wymienionej trasie zostanie rozpisany szczegółowo po ustaleniu planu zajęć szkolnych. W roku szkolnym przyjmuje się do 190 dni zajęć szkolnych. Szacowana ilość uczniów wynosi: 1) z przysiółka Łazy – Podszumin: rok szkolny 2018/2019 – 13 uczniów, 2) z miejscowości Waryś: rok szkolny 2018/2019 – 22 uczniów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości uczniów objętych dowozem, w wyniku sytuacji nieprzewidzianych w momencie podpisania umowy, np. związanych ze zmianą miejsca zamieszkania ucznia. W czasie dowozu i odwozu szkoły zapewniają opiekę uczniom, dlatego wyjazd następuje spod szkoły i powrót następuje pod szkołę. Zamawiający wymaga, aby w trakcie przewozu zapewnić uczniom i opiekunowi miejsca siedzące. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przewozu uczniów, realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy pomocy autobusów o odpowiednim stanie technicznym, sprawnych i dopuszczonych do ruchu, z aktualnym badaniem technicznym, spełniających wymogi sanitarne i estetyczne, ogrzewanych. W przypadku uszkodzenia lub awarii autobusu, maksymalny dopuszczalny czas podstawienia sprawnego technicznie pojazdu zastępczego nie może przekroczyć 40 minut. Zalecane jest dokładne zbadanie każdej wyszczególnionej w przedmiocie zamówienia trasy dowozu i odwozu.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-09-03   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający, zarówno w sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na jedną czy na dwie części zamówienia, uzna powyższy warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: a) posiada licencje w zakresie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający, zarówno w sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na jedną czy na dwie części zamówienia, uzna warunek w zakresie posiadania doświadczenia za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich 3 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkoły o wartości zamówienia nie mniejszej niż 40 000,00 PLN brutto. b) Zamawiający, w zakresie posiadania urządzeń technicznych (pojazdów) uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: - dla części I: dysponuje jednym autobusem o liczbie miejsc siedzących co najmniej 10 (oprócz kierowcy), - dla części II: dysponuje jednym autobusem o liczbie miejsc siedzących co najmniej 23 (oprócz kierowcy), - jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia musi wykazać, że dysponuje dwoma autobusami, tj. jednym autobusem o liczbie miejsc siedzących co najmniej 10 (oprócz kierowcy), oraz jednym o liczbie miejsc siedzących co najmniej 23 (oprócz kierowcy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg załącznika nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zał. nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 1) Formularz ofertowy– sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ), 3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWZ), 4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy), 5) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg załącznika nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie uszkodzenia lub awarii 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy, b) w przypadku wystąpienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego i braku możliwości realizacji umowy w dotychczasowym kształcie, gdy zmiana ta polega na dostosowaniu postanowień umowy do zaistniałych okoliczności wynikających z wystąpienia siły wyższej. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy o których mowa w pkt. 1 mogą nastąpić na uzasadniony wniosek każdej ze stron umowy, a zmiana terminu nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności uzasadniającej zmianę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), nie mogę być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja: 1) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Borzęcin w roku szkolnym 2018/2019 z następujących miejscowości: 1) z sołectwa Jagniówka, Borzęcin Dolny do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Borzęcin w roku szkolnym 2018/2019 z następujących miejscowości: 1) z sołectwa Jagniówka, Borzęcin Dolny do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym Trasa dowozu i odwozu: 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym – Jagniówka – Borzęcin Dolny – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym – 11,4 km Wyjazd spod Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym o godz. 725 Odwóz na wymienionej trasie zostanie rozpisany szczegółowo po ustaleniu planu zajęć szkolnych. W roku szkolnym przyjmuje się do 190 dni zajęć szkolnych. Szacowana ilość uczniów wynosi: 1) z sołectwa Jagniówka i Borzęcin Dolny: rok szkolny 2018/2019 – 9 uczniów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości uczniów objętych dowozem, w wyniku sytuacji nieprzewidzianych w momencie podpisania umowy, np. związanych ze zmianą miejsca zamieszkania ucznia. W czasie dowozu i odwozu szkoły zapewniają opiekę uczniom, dlatego wyjazd następuje spod szkoły i powrót następuje pod szkołę. Zamawiający wymaga, aby w trakcie przewozu zapewnić uczniom i opiekunowi miejsca siedzące. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przewozu uczniów, realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy pomocy autobusów o odpowiednim stanie technicznym, sprawnych i dopuszczonych do ruchu, z aktualnym badaniem technicznym, spełniających wymogi sanitarne i estetyczne, ogrzewanych. W przypadku uszkodzenia lub awarii autobusu, maksymalny dopuszczalny czas podstawienia sprawnego technicznie pojazdu zastępczego nie może przekroczyć 40 minut. Zalecane jest dokładne zbadanie każdej wyszczególnionej w przedmiocie zamówienia trasy dowozu i odwozu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie uszkodzenia lub awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Borzęcin w roku szkolnym 2018/2019 z następujących miejscowości: 1) z przysiółka Łazy – Podszumin do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym, 2) z miejscowości Waryś do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Borzęcin w roku szkolnym 2018/2019 z następujących miejscowości: 1) z przysiółka Łazy – Podszumin do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym, 2) z miejscowości Waryś do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym. Trasa dowozu i odwozu: 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym – Łazy – Podszumin – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym - Waryś - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Górnym – 22,2 km Wyjazd spod Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym o godz. 715 Odwóz na wymienionej trasie zostanie rozpisany szczegółowo po ustaleniu planu zajęć szkolnych. W roku szkolnym przyjmuje się do 190 dni zajęć szkolnych. Szacowana ilość uczniów wynosi: 1) z przysiółka Łazy – Podszumin: rok szkolny 2018/2019 – 13 uczniów, 2) z miejscowości Waryś: rok szkolny 2018/2019 – 22 uczniów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości uczniów objętych dowozem, w wyniku sytuacji nieprzewidzianych w momencie podpisania umowy, np. związanych ze zmianą miejsca zamieszkania ucznia. W czasie dowozu i odwozu szkoły zapewniają opiekę uczniom, dlatego wyjazd następuje spod szkoły i powrót następuje pod szkołę. Zamawiający wymaga, aby w trakcie przewozu zapewnić uczniom i opiekunowi miejsca siedzące. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przewozu uczniów, realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy pomocy autobusów o odpowiednim stanie technicznym, sprawnych i dopuszczonych do ruchu, z aktualnym badaniem technicznym, spełniających wymogi sanitarne i estetyczne, ogrzewanych. W przypadku uszkodzenia lub awarii autobusu, maksymalny dopuszczalny czas podstawienia sprawnego technicznie pojazdu zastępczego nie może przekroczyć 40 minut. Zalecane jest dokładne zbadanie każdej wyszczególnionej w przedmiocie zamówienia trasy dowozu i odwozu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-03
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie uszkodzenia lub awarii 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę usunięcie immobilizera - Brzesko
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania21-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę usunięcie IMMO w ibiza 6L 1.9TDI. Auto obecnie stoi na parkingu i po odpaleniu od razu gaśnie. Proszę o oferty cenowe.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI